यूहन् 11

1बेथानिया भिबा नाम्‍सारी लाजरस भिबा म्‍हि गिक आखम्‍बा मुबा। थेनोन नाम्‍सारी मरियमदेन थेला नाना मार्थाएनोन चिमुबा। 2चुनोन मरियमसे तिरेम येशूला स्‍य्‍हापरी अत्तर फोर्सी ह्राङलान क्रासे फ्‍यामुबा। आखम्‍बा लाजरस चा चुनोन नाना आङाला आले मुबा। 3मार्थादेन मरियमसे येशूदा “प्रभु, ह्राङसे माया लबा म्‍हि आखम्‍बा मुला” भिसी समाचार पुइजी। 4चु समाचार थेःसी येशूसे “लाजरस आखम्‍बा मुला, तसैनोन थे आसि। तर चुह्रङ् तबा चा परमेश्‍वरला मानदेन जयजयकार तबाला लागिरी हिन्‍ना, ओच्‍छे चुग्‍यामसेन म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरला झादाएनोन मानदेन जयजयकार लला” भिसी सुङ्जी। 5येशूसे मार्था, मरियमदेन लाजरसदा ल्‍हानान माया लमुबा। 6तसैनोन लाजरस आखम्‍बा मुला भिबा ताम थेःसी येशू अझ ह्राङ धन्‍छ्‌याबा ग्‍लारीन न्‍हीरेधोना धन्‍छ्‌याजी। 7जमाहेन्‍से येशूसे ह्राङला चेलागदेदा “लु, दाहेन्‍से य्‍हाङ दोःसीनोन यहूदिया अञ्‍चलरी निइ” भिसी सुङ्जी। 8चेलागदेसे येशूदा “गुरु, ओने जे ह्राङदा थेरी यहूदीगदेसे युङबासे तोबारी म्‍हाइमुबा, तिग दोःसीनोन ह्राङ थेरीन फेप्‍बारी म्‍हाइबा?” भिसी भिजी। 9येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “तिग धिन गिकरी च्‍युक न्‍ही घण्‍टा आत? धिनीरी भ्रबा म्‍हिला काङ आठोक। तिग्‍दा भिसम थेसे जम्‍बुलिङरी धिनीग्‍याम य्‍हाल याङ्ला। 10तर म्‍हुनङ भ्रबा म्‍हिला काङ ठोक्‍ला। तिग्‍दा भिसम म्‍हुनङ थेदेन छ्‌याम य्‍हाल आत।” 11जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “य्‍हाङला ह्रो लाजरस म्‍हेर्बा मुला। तर ङा थेदा छिङ्बारी थेरी नितोःला” भिसी सुङ्जी। 12चेलागदेसे येशूदा “प्रभु, थे म्‍हेर्बा जे हिन्‍सम थे खम्‍ला” भिसी भिजी। 13येशूसे सुङ्बा चा लाजरस सिसी जिन्‍जी भिसी सुङ्बा, तर थेनीगदेसे चा लाजरस म्‍हेर्बा जे चीम भिसी म्‍हन्‍बा मुबा। 14थेतबासेलमा येशूसे थेनीगदेदा सिधान सुङ्जी, “लाजरस सिसी जिन्‍बा मुला। 15तर एनीगदेसे विश्‍वास लगै भिसी ङा थेरी तुरुन्‍तन आनिबा हिन्‍ना। थेतबासेलमा ङा ताङ्‍बा मुला। दाहेन्‍से भ्रउ, य्‍हाङ थे मुबा ग्‍लारी निइ” भिसी सुङ्जी। 16जमाहेन्‍से येशूला चेला दिदुमस भिबा थोमासे स्‍य्‍हान्‍दो चेलागदेदा “लु, य्‍हाङएनोन गुरुदेन छ्‌याम निइ, सितोःसै गुरुदेन छ्‌यामनोन सिला” भिसी भिजी। 17येशू बेथानिया भिबा नाम्‍सारी धोखमा लाजरसदा धुर्सा न्‍हङ‍री थान्‍बा ब्‍लिरे तसी जिन्‍बा मुबा। 18बेथानिया नाम्‍सा यरूशलेम शहरग्‍याम कोस गिक ते थारेङ मुबा। 19मार्थादेन मरियमला आले सिबासे लमा ल्‍हानान यहूदीगदे मार्थादेन मरियमदा सम्‍झब लबारी खबा मुबा। 20येशू फेप्‍खबान मुला भिबा ताम थेःसी मार्था येशूदा स्‍याप्‍बारी निजी। तर मरियम चा दिमरीन चिजी। 21जमाहेन्‍से मार्थासे येशूदा स्‍याप्‍सी चुह्रङ् भिजी, “प्रभु, ह्राङ मुबा हिन्‍सम ङाला आले आसिसेला मुबा। 22तर दान्‍देनोन ह्राङसे परमेश्‍वरदेन छ्‌याम जुन स्‍हे ह्रीसैनोन परमेश्‍वरसे ह्राङदा पिन्‍ना भिबा ताम ङादा था मुला।” 23येशूसे मार्थादा “एला आले दोःसी सोला” भिसी सुङ्जी। 24मार्थासे येशूदा “चु जम्‍बुलिङ नाश तबा धुइरी जम्‍मान म्‍हि सिबाग्‍याम सोमा थेएनोन सोला भिबा ताम ङादा था मुला” भिसी भिजी। 25येशूसे थेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “सिबाग्‍याम सोना लबादेन जुनी पिन्‍बा ङानोन हिन्‍ना। ङादा विश्‍वास लबा म्‍हि सिसैनोन सोला। 26ओच्‍छे ङादेन छ्‌याम भ्रबादेन ङादा विश्‍वास लबा म्‍हि खाइमै आसि। तिग एसे चु ताम विश्‍वास लखम्‍ला?” भिसी सुङ्जी। 27मार्थासे येशूदा “हिन्‍ना प्रभु, ङाइ ह्राङदा विश्‍वास लला, ह्राङ परमेश्‍वरला झा जम्‍बुलिङरी फेप्‍खबा थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍ना” भिसी भिजी। 28चुह्रङ् भिसी मार्था निजी, ओच्‍छे ह्राङला आङा मरियमदा सुटुक्‍क ङ्‌योइसी, “गुरु धोखजी, एदा गुरुसे ङ्‍योइबान मुला” भिसी भिजी। 29चु ताम थेःमैछ्‌याम मरियम तुरुन्‍तन येशू मुबा ग्‍लारी निजी। 30थे धुइधोना येशू नाम्‍सारी धोखबा आरेमुबा। तर येशू मार्थासे स्‍याप्‍बा ग्‍लारीन मुबा। 31थेन्‍ना दिमरी थेन्‍दा सम्‍झब लबारी खबा यहूदीगदेसे मरियम योना योना लसी निबा म्राङ्जी। थे आलेला धुर्सारी क्राबारी निबा हिन्‍ना भिसी म्‍हन्‍सी थेनीगदे मरियमला लिच्‍छा लिच्‍छा निजी। 32मरियम येशू मुबा ग्‍लारी धोमाहेन्‍से येशूदा फ्‍या लबान, “प्रभु, ह्राङ चुरी मुबा हिन्‍सम ङाला आले आसिसेला मुबा” भिसी भिजी। 33मरियम ओच्‍छे थेदेन छ्‌याम खबा जम्‍मान यहूदीगदे क्राबा म्राङ्सी येशूदा ल्‍हानान दुख ङ्‌हम्‍जी। 34जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदेसे थेदा खानङ थान्‍बा मुला?” भिसी ङ्‌योइमा, थेनीगदेसे येशूदा “प्रभु, फेप्‍खसी स्‍हीगो” भिसी भिजी। 35थे धुइरी येशूएनोन क्राजी। 36थेतबासेलमा यहूदीगदेसे “च्‍यागो, येशूसे थेदा गाते माया लमुबा” भिसी भिजी। 37तर कोइ कोइ म्‍हिसे चा “तिग काना म्‍हिला मी खम्‍ना लबा चु म्‍हिसे थेदा खम्‍ना लबारी आखम्‍नी?” भिसी भिजी। 38जमाहेन्‍से येशू दोःसीनोन ल्‍हानान दुख ङ्‍हम्‍सी धुर्सारी फेप्‍जी। थे धुर्सा चा ऊ ह्रङ्‌बा मुबा। थे धुर्साला म्रापरी युङबा थान्‍मुबा। 39येशूसे थेनीगदेदा “धुर्साला म्रापरी थान्‍बा युङबा तेः‍गो” भिसी सुङ्मा, सिबा म्‍हिला नाना मार्थासे येशूदा “प्रभु दान्‍देधोना मी थे थाङ खसी जिन्तला। तिग्‍दा भिसम थे सिबा ब्‍लिरे तसी जिन्‍जी” भिसी भिजी। 40येशूसे थेदा “एसे विश्‍वास लजी भिसम परमेश्‍वरला घ्रेन य्‍हालदेन शक्ति म्राङ्ला भिसी ङाइ एदा पाङ्बा आहिन?” भिसी सुङ्जी। 41थेनीगदेसे युङबा लेःमाहेन्‍से स्‍वर्गपट्टि स्‍हीसी येशूसे चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “आबा, ह्राङदा धन्‍यवाद मुला। तिग्‍दा भिसम ह्राङसे ङाला बिन्‍ती ङ्‌यान्‍जी। 42ह्राङसे ङाला ताम सदन ङ्‍यान्‍मुला भिबा ताम ङादा था मुला। तसैनोन ङादा ह्राङसे चु जम्‍बुलिङरी पुइखबा हिन्‍ना भिबा ताम चुरी मुबा म्‍हिगदेसे विश्‍वास लबारी खम्‍गै भिसीन ङाइ ह्राङदा चु ताम पाङ्बा हिन्‍ना।” 43चुह्रङ् सुङ्सी जिन्‍माहेन्‍से येशूसे घ्रेन काइरी “लाजरस, ए मङग्‍यार खउ” भिसी क्रिङ्‌जी। 44जमाहेन्‍से सिबा लाजरस रेःसी मङग्‍यार खजी। अझन थेला थोबोहेन्‍से काङधोना खीबा मुबा। येशूसे थेरी मुबा म्‍हिगदेदा “थेदा खीबा क्‍वान ब्‍लसी थेदा निपुङ्‍गो” भिसी सुङ्जी। 45येशूसे लबा चुह्रङ्बा उदेकला गे म्राङ्सी मरियमदा ह्रुप तबारी खबा ल्‍हानान यहूदीगदेसे येशूदा विश्‍वास लजी। 46तर थेनीगदे न्‍हङला कोइ कोइ चा फरिसीगदे मुबा ग्‍लारी निसी येशूसे लबा गेला बारेरी पाङ्जी। 47जमाहेन्‍से परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन फरिसीगदेसे जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन यहूदी सभाला म्‍हिगदेदा ङ्‌योइसी चुह्रङ् भिसी भिजी, “चु म्‍हिसे ल्‍हानान उदेकला गेगदे लमुला। दाहेन्‍से य्‍हाङसे तिग लइ? 48चु म्‍हिदा तिगै आलना ओह्रङ्नोन ख्‍लाजी भिसम जम्‍मान म्‍हिगदेसे चुदा विश्‍वास लला। ओच्‍छे रोमी सिपाहीगदे खसी य्‍हाङला परमेश्‍वरला मन्‍दिरदेन य्‍हाङला य्‍हुल नाश लला।” 49कैयाफा भिबा म्‍हि परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा थे दिङला मुल म्‍हि मुबा। थेसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “एनीगदेदा तिगै ताम था आरे। 50जम्‍मान य्‍हुल्‍सा नाश तबा भन्‍दा बरु जम्‍मान म्‍हिला लागिरी म्‍हि गिक सिबान एनीगदेला लागिरी ज्‍यबा तला भिसी एनीगदेसे घोबा आरे।” 51चु ताम थेसे ह्राङला सेमग्‍याम पाङ्बा आहिन मुबा। तर थे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा थे दिङला मुल म्‍हि तबासे लमा यहूदी य्‍हुलला लागिरी येशू सिनोन तोःला भिसी परमेश्‍वरला ताम पाङ्बा मुबा। 52ओच्‍छे थेसे चु ताम यहूदी य्‍हुलला लागिरी जे पाङ्बा आहिन मुबा। तर ससा बङबङ तसी चिबा परमेश्‍वरला जम्‍मान म्‍हिगदेदाएनोन गिक स्‍होबाला लागिरी थेसे चु ताम पाङ्बा मुबा। 53थेतबासेलमा थे धिनहेन्‍से यहूदी नेतागदेसे येशूदा साइबारी सल्‍लाह लजी। 54जमाहेन्‍से यहूदीगदेला ङाच्‍छा येशू दोःसी ङाच्‍छाला ह्रङ् लसी आभ्रनी। तर थे ग्‍लाग्‍याम तोङतोङबा ग्‍लाला ङामरी मुबा एफ्राइम भिबा शहररी फेप्‍सी थेरीन चेलागदेदेन छ्‌याम धन्‍छ्‌याजी। 55यहूदीगदे मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाड खबारी छ्‌याइमुबा। थेतबासेलमा चाड खबा भन्‍दा ङाच्‍छान ह्राङ ह्राङदा चोखो स्‍होबाला लागिरी नाम्‍सा नाम्‍साग्‍याम ल्‍हानान म्‍हिगदे यरूशलेम शहररी निजी। 56थेनीगदेसे येशूदा जम्‍मान ग्‍लारी म्‍हाइजी, ओच्‍छे थेनीगदे जम्‍मान परमेश्‍वरला मन्‍दिररी ह्रुप तबा धुइरी “एनीगदेदा खाह्रङ्बा छोर्बा मुला, तिग थे चु चाडरी खला?” भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङ‍री ताम लजी। 57परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन फरिसीगदेसे चा येशूदा चुङ्बाला लागिरी थे जुन ग्‍लारी मुसै था याङ्बा म्‍हिसे “ङन्‍दा पाङ्‍गो” भिसी कुल्‍बा मुबा।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\