यूहन् 12

1मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाड खबा भन्‍दा ढुरे ङाच्‍छा येशू लाजरसदा सिबाग्‍याम सोना लबा बेथानिया भिबा नाम्‍सारी धोखजी। 2येशूला लागिरी थेनीगदेसे जमाकुनु ङ्‍यसे थेरीन सोल स्‍होजी। मार्थासे चा जम्‍मादान क्‍योङ्बान मुबा। येशूदेन छ्‌यामनोन चिबागदे न्‍हङ‍री गिक चा लाजरस मुबा। 3थेनोन धुइरी मरियमसे जटामसी भिबा दोङला टाग्‍याम स्‍होबा महँगो खाल्‍ला ज्‍यबा बास्‍ना खबा अत्तर लिटर गङसल ते भसी येशूला स्‍य्‍हापरी फोर्सी ह्राङलान क्रासे येशूला स्‍य्‍हाप फ्‍याजी। ओच्‍छे दिम नाङनोन थे अत्तरला बास्‍ना खजी। 4तर येशूदा चुङ्सी पिन्‍बारी म्‍हाइबा चेला यहूदा इस्‍करियोतसे चुह्रङ् भिसी भिजी, 5“चु अत्तर मी ग्‍यार्जा सोम म्‍हुइला डबलरी चूङ्सी थे टाङगा प्राङबोगदेदा पिन्‍सै तसेला।” 6तर थेसे प्राङबोगदेदा वास्‍ता लसी चु ताम पाङ्बा आहिन मुबा। तिग्‍दा भिसम थे य्‍हो मुबा, ओच्‍छे टाङगाएनोन थेदेन छ्‌यामनोन थान्‍सी थेसेन य्‍हो लमुबा। 7येशूसे चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “थेदा तिगै थापाङ्‍गो, ङादा ल्‍हुबा धिनना लागिरी चुसे चुह्रङ् लबा हिन्‍ना। 8तिग्‍दा भिसम प्राङबो म्‍हिगदे मी एनीगदेदेन छ्‌याम सदन तला, तर ङा चा एनीगदेदेन छ्‌याम सदन आत।” 9येशू बेथानिया भिबा नाम्‍सारी मुला भिबा था याङ्सी ल्‍हानान यहूदीगदे थेरी खजी, थेनीगदे येशूदा च्‍याबारी जे खबा आहिन मुबा। तर येशूसे सिबाग्‍याम सोना लबा लाजरसदाएनोन च्‍याबारी खबा मुबा। 10थेतबासेलमा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेसे लाजरसदाएनोन साइबारी सल्‍लाह लजी। 11तिग्‍दा भिसम लाजरसदा सिबाग्‍याम सोना लबासे लमा ल्‍हानान यहूदीगदेसे थेनीगदेदा ख्‍लासी येशूदा विश्‍वास लबान मुबा। 12न्‍हङगरदङसे मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाडरी खबा ल्‍हानान म्‍हिगदेसे येशू यरूशलेमरी फेप्‍खबान मुला भिबा ताम थेःजी। 13जमाहेन्‍से खजूरला हाँगागदे क्‍युइसी थोबान म्‍हिगदेसे “थेला जयजयकार तगै, परमप्रभुला मिनरी फेप्‍खबासे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्‌गै इस्राएलला ग्‍लेदा परमेश्‍वरसे मोलम पिन्‍गै” भिसी क्रिङ्बान येशूदा मान लबारी खजी। 14येशूसे गधाला कोला गिक स्‍याप्‍जी ओच्‍छे थेनोन गधाला कोलाथोरी क्रेःसी फेप्‍खजी। परमेश्‍वरला बचनरीनोन चुह्रङ् लसी भ्रिबा मुला, 15“सियोनना म्‍हिगदे, एनीगदे थालोङ्‍गो। च्‍यागो, एनीगदेला ग्‍ले गधाला कोलाथोरी क्रेःसी फेप्‍खबान मुला।” 16ङाच्‍छा मी चु ताम येशूला चेलागदेसेनोन आघोनी। तर येशू सिबाग्‍याम सोसी स्‍वर्गरी घ्रेन य्‍हालदेन शक्तिरी फेप्‍माहेन्‍से जे थेनीगदेसे येशूला बारेरी भ्रिबा जम्‍मान ताम घोजी। 17येशूसे धुर्सारी थान्‍बा लाजरसदा ङ्‌योइसी सिबाग्‍याम सोना लबा धुइरी येशूदेन छ्‌यामनोन मुबा म्‍हिगदेसे येशूसे लबा गेला बारेरी पाङ्सी भ्रजी। 18येशूसे चुह्रङ्बा उदेकला गे लबा मुबा भिबा ताम थेःबासे लमाएनोन म्‍हिगदे येशूदा ह्रुप तबारी निबा मुबा। 19थेतबासेलमा फरिसीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङ‍री “खाइ, य्‍हाङसे तिग लखम्‍जी। च्‍यागो, जम्‍बुलिङला जम्‍मान म्‍हिगदे थेदेन छ्‌याम भ्रबारी छ्‌याइजी” भिसी भिजी। 20कोइ कोइ ग्रीस य्‍हुल्‍साला म्‍हिगदे मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाडरी पूजा लबाला लागिरी यरूशलेम शहररी खबा मुबा। 21थेनीगदे गालील अञ्‍चलला बेथसेदा भिबा नाम्‍सारी चिबा फिलिप मुबा ग्‍लारी निसी, “ङनी येशूदेन छ्‌याम ह्रुप तबा सेम मुला” भिसी बिन्‍ती लजी। 22जमाहेन्‍से फिलिप निसी अन्‍द्रियासदा चु ताम पाङ्जी, ओच्‍छे थेनीनोन निसी येशूदा पाङ्जी। 23येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “दाहेन्‍से परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा मान लबा धुइ खसी जिन्‍बा मुला। 24च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, बु वारीरी ढ्वबा ग्‍वाला ब्‍लु आसिनी भिसम थे गिक जेन तला। तर थे सिजी भिसम फुइसी थेरी ल्‍हानान ग्‍वा रोला। 25थेतबासेलमा जुन म्‍हिसे ह्राङला ज्‍यान जोगब लबा सेम लला थे म्‍हिसे जुकजुकधोनाला जुनी आयाङ्‌। तर जुन म्‍हिसे जम्‍बुलिङरी मुमा ह्राङला ज्‍यान‍ना वास्‍ता आलना ङादेन छ्‌याम भ्रला, थेसे जुकजुकधोनाला जुनी सदन जोगब लसी थान्‍ना। 26खालै म्‍हिसे ङाला लागिरी गे लबा सेम लजी भिसम थे ङादेन छ्‌याम भ्रतोःला। ओच्‍छे ङा जुन ग्‍लारी चिला, ङाला गे लबा म्‍हिएनोन ङादेन छ्‌यामनोन तला। खालै म्‍हिसे ङाला लागिरी गे लजी भिसम ङाला आबासे थेला मान बढब लसी पिन्‍ना। 27येशूसे चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “दान्‍दे ङादा सेमरी ल्‍हानान दुख तबा मुला, ङाइ तिग पाङ्से? ‘आबा ङादा चु दुखग्‍याम जोगब लउ’ भिसी पाङ्‌बारी तला? आत, तिग्‍दा भिसम ङा चु दुख नाबाला लागिरीन खबा हिन्‍ना। 28आबा, ह्राङ जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन परमेश्‍वर हिन्‍ना भिबा ताम उन्‍गो।” जमाहेन्‍से स्‍वर्गग्‍याम “ङाइ ङा जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन परमेश्‍वर हिन्‍ना भिबा ताम उन्‍सी जिन्‍बा मुला, चु ताम ङाइ अझ उन्‍ना” भिबा काइ खजी। 29चु ताम थेःसी थेरी मुबा म्‍हिगदेसे “चु मु गुर्बा हिन्‍ना” भिसी भिजी। तर स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे चा “स्‍वर्गदूत थेदेन छ्‌याम ताम लबा हिन्‍ना” भिसी भिजी। 30येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “स्‍वर्गग्‍याम खबा चु काइ ङाला लागिरी आहिन, तर एनीगदेला लागिरी हिन्‍ना। 31दाहेन्‍से चु धुइ चा जम्‍बुलिङरी मुबा म्‍हिगदेला निसाफ लबा धुइ हिन्‍ना, ओच्‍छे चु जम्‍बुलिङदा तहरी थान्‍बादा मङग्‍यार भ्‍याङ्‍ला। 32ओच्‍छे ङादा जम्‍बुलिङग्‍याम तोर थीमाहेन्‍से जम्‍मान म्‍हिदा ङाइ ङा मुबा ग्‍लारी भला।” 33येशूसे ह्राङ खाह्रङ् लसी सिबान मुला भिबा ताम म्‍हिगदेसे घोगै भिसी चुह्रङ् सुङ्बा मुबा। 34जमाहेन्‍से म्‍हिगदेसे येशूदा “थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट सदन सोला भिबा ताम ङन्‍से ठिमग्‍याम थेःबा मुला। ह्राङसे चा तिग्‍दा ‘परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा तोर थीनोन तोःला’ भिसी सुङ्बा? परमेश्‍वरसे पुइखबा चु म्‍हि चा खाल हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइजी। 35येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “अझ छिन्‍नङ य्‍हाल एनीगदेदेन छ्‌याम तला। थेतबासेलमा य्‍हाल एनीगदेदेन छ्‌याम मुबा धुइरीन ह्राङ भ्रतोःबा ग्‍यामरी भ्रउ। आहिन्‍सम एनीगदेदा धोपधोपसे घप्‍ला, धोपधोपरी भ्रबा म्‍हिदा ह्राङ खानङ निबान मुला भिबा तामनोन था आत। 36य्‍हाल एनीगदेदेन छ्‌याम मुबा धुइरी एनीगदेसे थेदा विश्‍वास लउ। थेह्रङ् लजी भिसम एनीगदे य्‍हालला सन्‍तान दोला।” चु ताम सुङ्सी जिन्‍माहेन्‍से येशू थे ग्‍याम फेप्‍सी थेनीगदेसे आम्राङ्बा ग्‍लारी धन्‍छ्‌याजी। 37येशूसे यहूदीगदेलान ओन्‍छाङरी ल्‍हानान उदेकला गेगदे लबा मुबा। तसैनोन थेनीगदेसे येशूदा विश्‍वास आलनी। 38यशैया अगमवक्तासे पाङ्बा ताम पूरा तबारीन चुह्रङ् तबा हिन्‍ना। यशैया अगमवक्तासे “परमप्रभु, ङन्‍से पाङ्बा ताम खाल्‍से विश्‍वास लजी? ओच्‍छे ह्राङसे लबा शक्तिशाली गे खाल्‍से म्राङ्जी?” भिसी पाङ्बा मुबा। 39थेनीगदेसे विश्‍वास लआखम्‍नी, तिग्‍दा भिसम यशैया अगमवक्तासे दोःसी चुह्रङ् भिसी पाङ्बा मुला, 40“प्रभुसे थेनीगदेला मी बन्‍द लसी पिन्‍बा मुला ओच्‍छे थेनीगदेला सेम कोङ्‌ना लबा मुला। आहिन्‍सम थेनीगदेसे म्राङ्सेला मुबा, सेमहेन्‍सेन घोसेला मुबा, ङापट्टि दोःसेला मुबा, ओच्‍छे थेनीगदेदा ङाइ खम्‍ना लसेला मुबा।” 41यशैया अगमवक्तासे येशूला घ्रेन शक्ति म्राङ्सी येशूला बारेरीन चु ताम पाङ्बा मुबा। 42तसैनोन ल्‍हानान यहूदी नेतागदेसे येशूदा विश्‍वास लजी। तर फरिसीगदेसे यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी वाङ्बारी आपिन भिसी लोङ्सी थेनीगदेसे चु ताम खालैदान आपाङ्नी। 43तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे परमेश्‍वरसे भन्‍दा म्‍हिगदेसे ज्‍यबा भिगै भिसी म्‍हन्‍मुबा। 44येशूसे घ्रेन काइरी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “ङादा विश्‍वास लबा म्‍हिगदेसे ङादा जे आहिन, तर ङादा पुइखबादाएनोन विश्‍वास लला। 45ओच्‍छे ङादा म्राङ्बा म्‍हिसे ङादा पुइखबादाएनोन म्राङ्ला। 46ङादा विश्‍वास लबा म्‍हिगदे धोपधोपरी भ्रआतोःगै भिसीन ङा जम्‍बुलिङरी य्‍हाल दोसी खबा मुला। 47“ङाला ताम थेःसीनोन ङाइ पाङ्बा अन्‍छार आभ्रबा म्‍हिगदेला निसाफ आल। तिग्‍दा भिसम ङा जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेला निसाफ लबारी खबा आहिन। तर जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेदा थार्ना लबारी खबा हिन्‍ना। 48तर ङादेन ङाला तामदा विश्‍वास आलबा म्‍हिगदेला निसाफ लबारी न्‍यायाधीश गिक मुला। थे न्‍यायाधीश चा ङाइ पाङ्बा तामनोन हिन्‍ना। थेसेन चु जम्‍बुलिङ नाश तबा धुइरी थेनीगदेला निसाफ लला। 49तिग्‍दा भिसम चु ताम ङाइ ङाला सेमग्‍याम पाङ्बा आहिन, तर ङादा पुइखबा आबासे कुल्‍बा अन्‍छारनोन ङाइ पाङ्बा हिन्‍ना। 50ङादा पुइखबा आबासे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बा म्‍हिदा जुकजुकधोनाला जुनी पिन्‍ना भिबा ताम ङादा था मुला। थेतबासेलमा आबासे जुन ताम पाङ्पुङ्ला थे ताम जे ङाइ पाङ्बा मुला।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\