यूहन् 2

1सोमरेमाकुनु गालील अञ्‍चलला काना भिबा नाम्‍सारी ब्‍याह गिक मुबा। थेरी येशूला आमाएनोन मुबा। 2थे ब्‍याहरी येशूदेन येशूला चेलागदेदाएनोन निम्‍तो पिन्‍बा मुबा। 3अङगुरला निङगु जिन्‍माहेन्‍से येशूला आमासे येशूदा “थेनीगदेदेन छ्‌याम अङगुरला निङगु आरे” भिसी भिजी। 4चु ताम थेःसी येशूसे “चु य्‍हाङला गे आहिन। ङाइ गे लबा धुइ अझ तबा आरे” भिसी सुङ्जी। 5जमाहेन्‍से येशूला आमासे नोकरगदेदा “येशूसे एनीगदेदा जे लउ भिसी कुल्‍ला, थेनोन लउ” भिसी पाङ्जी। 6ओच्‍छे थेरी युङबा ठ्वाइसी स्‍होबा ओस्‍पन बोगल ब्‍लिहेन्‍से ग्‍यार्जा गिक लिटर क्‍युइ वाङ्बा गोर ढु युङबाला फुम्‍बा मुबा। थे फुम्‍बारी चा यहूदीगदेला ठिम अन्‍छार चोख्‍याब लबाला लागिरी क्‍युइ थान्‍मुबा। 7येशूसे थेरी मुबा नोकरगदेदा “चु जम्‍मान फुम्‍बारी क्‍युइ प्‍लिङ्‍ना लउ” भिसी कुल्‍जी। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे थे जम्‍मान फुम्‍बा नाङ नाङ क्‍युइ प्‍लिङ्‍ना लजी। 8ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा “चु जजाकर भोर्सी भोजला मुल म्‍हिदा म्‍य्‍हाङ्पुङ्‍गो” भिसी कुल्‍जी। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे भोर्सी मुल म्‍हिदा पिन्‍जी। 9मुल म्‍हिसे म्‍य्‍हाङ्बा धुइरी थे क्‍युइ अङगुरला निङगु दोसी जिन्‍बा मुबा। थेदा थे निङगु खानङग्‍याम भजी भिबा ताम था आरेबा, तर थे क्‍युइ युबा नोकरगदेदा चा था मुबा। जमाहेन्‍से थे मुल म्‍हिसे म्‍हाछारदा ङ्‌योइसी, 10“जम्‍मान म्‍हिसे ङाच्‍छा अङगुरला ज्‍यबा निङगु पिन्‍मुला। ओच्‍छे डोन्‍बोगदे ङ्‍योइमाहेन्‍से लिच्‍छा अङगुरला आज्‍यबा निङगु पिन्‍मुला। तर एसे मी दान्‍दे धोनान ज्‍यबा निङगु पिन्‍बान मुला” भिसी भिजी। 11येशूसे लबा उदेकला गेगदे न्‍हङ‍री गालील अञ्‍चलला काना भिबा नाम्‍सारी लबा उदेकला गे चा जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा लबा हिन्‍ना। चु उदेकला चिनुग्‍याम येशूसे ह्राङला शक्ति उन्‍जी। चु म्राङ्सी थेला चेलागदेसे थेदा विश्‍वास लजी। 12जमाहेन्‍से येशू ह्राङला आमा, आले, चेलागदेदेन छ्‌याम कफर्नहुम भिबा शहररी फेप्‍जी। ओच्‍छे तिगै धिनधोना थेनीगदे थेरीन धन्‍छ्‌याजी। 13यहूदीगदेसे मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाड खबारी छ्‌याइबा मुबा। थे धुइरी येशू यरूशलेमरी फेप्‍जी। 14येशूसे म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी ग्‍यु, बहर, ढुकुर चूङ्बा किन्‍बा लबादेन टेबुलरी टाङगा थान्‍सी टाङगा देप्‍सी चिबा म्राङ्जी। 15जमाहेन्‍से येशूसे छोला कोर्रा स्‍होसी मन्‍दिररी मुबा ग्‍युगदेदेन बहरगदे जम्‍मादान ताप्‍जी, ओच्‍छे टाङगा देप्‍सी चिबागदेला टाङगागदे भ्‍याङ्‍सी टेबुल प्‍लाङ प्‍लिङ लसी पिन्‍जी। 16ढुकुर चूङ्बागदेदा येशूसे “चु जम्‍मान स्‍हे चुग्‍याम भोर्गो। ङाला आबाला दिमदा व्‍यापार लबा दिम थास्‍होउ” भिसी सुङ्जी। 17थे धुइरी येशूला चेलागदेसे परमेश्‍वरला बचनरी, “परमेश्‍वर! ह्राङला दिमला लागिरी ङाइ लबा मायासे लमा ङा सिबा तेबान तबा मुला” भिसी भ्रिबा ताम ढन्‍जी। 18यहूदी नेतागदेसे येशूदा “ह्राङदा चु गे लबाला लागिरी अधिकार मुबा हिन्‍सम ङन्‍दा ह्राङसे तिग चिनु उन्‍बारी खम्‍ला?” भिसी भिजी। 19येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदेसे चु मन्‍दिर फुप्‍गो, ङाइ चु सोमरेरी स्‍होला” भिसी सुङ्जी। 20जमाहेन्‍से यहूदी नेतागदेसे येशूदा “परमेश्‍वरला चु मन्‍दिर स्‍होबारी ङन्‍दा बोगल न्‍हीसे ढु दिङ लगब तजी भिसम ह्राङसे चा खाह्रङ् लसी सोमरेरी स्‍होखम्‍ला?” भिसी ङ्‌योइजी। 21तर येशूसे जुन मन्‍दिरला बारेरी सुङ्बा मुबा, थे मन्‍दिर चा ह्राङलान ल्‍हुइ मुबा। 22येशू सिबाग्‍याम सोमाहेन्‍से येशूसे सुङ्बा चु ताम चेलागदेसे ढन्‍जी। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे परमेश्‍वरला बचनरी भ्रिबा तामदेन येशूसे सुङ्बा तामरी विश्‍वास लजी। 23मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाडला धुइरी येशू यरूशलेमरी मुबा। थेरी येशूसे लबा उदेकला गे म्राङ्सी ल्‍हानान म्‍हिगदेसे येशूदा विश्‍वास लजी। 24तर थेनीगदेसे लबा विश्‍वासदा येशूसे पत्‍याब आतनी। तिग्‍दा भिसम जम्‍मान म्‍हिगदेला सेमला ताम येशूदा था मुबा। 25जम्‍मान म्‍हिला सेमला ताम था मुबासे लमा खालै म्‍हिला बारेरी येशूदा खालैसेन पाङ्तोःबा आरेबा।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\