यूहन् 5

1जमाहेन्‍से यहूदीगदेला चाडला धुइरी येशू यरूशलेमरी फेप्‍जी। 2यरूशलेम शहर न्‍हङ‍री निबारी ग्‍यु भिबा म्राप मुबा। थे म्रापला ङामरी गोर ङा दलान मुबा घ्‍योइ गिक मुबा। थे घ्‍योइदा हिब्रू ग्‍योइरी बेथेसदा भिसी भिमुबा। 3थे दलानरी आखम्‍बा ल्‍हानान म्‍हिगदे, मी आम्राङ्बा म्‍हि, कुज्‍या म्‍हिदेन काङ या चलब आतबा म्‍हि चिमुबा। थे घ्‍योइला क्‍युइ गाते धुइरी ल्‍हिङ्‍ला भिसी थेनीगदे जम्‍मासेन च्‍यासी चिमुबा। 4तिग्‍दा भिसम धुइ धुइरी परमप्रभुला दूत गिक मार खसी थे घ्‍योइला क्‍युइ ल्‍हिङ्सी पिन्‍मुबा। घ्‍योइरी क्‍युइ ल्‍हिङ्मैछ्‍याम जुन म्‍हि ङाच्‍छा घ्‍योइरी वाङ्‌जी थे म्‍हि जस्‍तोन आखम्‍बा मुसैनोन थे खम्‍मुबा। 5थेरी बोगल गिकसे च्‍युक भ्रेः दिङधोना आखम्‍बा म्‍हि गिकएनोन मुबा। 6येशूसे थे थेरीन म्‍हेर्सी चिबा म्राङ्जी। ओच्‍छे थे ल्‍हानान दिङहेन्‍से आखम्‍बा चीम भिबा था याङ्सी येशूसे थेदा “तिग एदा खम्‍बा सेम मुला?” भिसी ङ्‌योइमा, 7थे आखम्‍बा म्‍हिसे, “लास्‍सो, घ्‍योइला क्‍युइ ल्‍हिङ्बा धुइरी ङादा घ्‍योइरी झाङ्‌सी पिन्‍बा ङाला खालै आरे। थेतबासेलमा ङा घ्‍योइरी वाङ्बारी निना निनान ङा भन्‍दा ङाच्‍छा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हि वाङ्मुला” भिसी भिजी। 8जमाहेन्‍से येशूसे थेदा “रेःगो, ओच्‍छे ह्राङला तीबा नान्‍बा पुइसी भ्रउ” भिसी सुङ्जी। 9येशूसे थेह्रङ् सुङ्मैछ्‌याम थे म्‍हि खम्‍जी। जमाहेन्‍से थे ह्राङला तीबा नान्‍बा पुइसी भ्रजी। जमाकुनु ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिन मुबा। 10थेतबासेलमा यहूदी धर्मगुरुगदेसे थे म्‍हिदा “तिनी ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिन हिन्‍ना, एसे तीबा नान्‍बा पुइबारी आत” भिसी भिजी। 11जमाहेन्‍से थेसे “जुन म्‍हिसे ङादा खम्‍ना लजी थेसेन ङादा तीबा नान्‍बा पुइसी भ्रउ भिसी सुङ्बा हिन्‍ना” भिसी भिजी। 12थे म्‍हिगदेसे थेदा “एदा तीबा नान्‍बा पुइसी भ्रउ भिबा म्‍हि खाल हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइजी। 13तर ह्राङदा खम्‍ना लबा म्‍हि खाल हिन्‍ना भिसी थेसे ङोसेबा आरेमुबा। तिग्‍दा भिसम थेरी म्‍हिगदे ल्‍हानान पोप तबासे लमा म्‍हिला हुल न्‍हङ‍ग्‍याम येशू सुटुक्‍क फेप्‍सी जिन्‍बा मुबा। 14लिच्‍छा येशूसे थेदा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी स्‍याप्‍सी, “च्‍यागो, ए खम्‍सी जिन्‍बा मुला। थेतबासेलमा एसे दोःसी पाप थालउ, चुदे पाप लजी भिसम एदा चु भन्‍दा आज्‍यबा तला” भिसी सुङ्जी। 15थे निसी ह्राङदा खम्‍ना लबा म्‍हि येशू चीम भिसी यहूदी धर्मगुरुगदेदा पाङ्जी। 16येशूसे चु गे ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु लबासे लमा यहूदी धर्मगुरुगदेसे येशूदा बिरोध लबारी छ्‌याइजी। 17तर येशूसे “ङाला आबासे सदन गे लमुला। ओच्‍छे ङाइनोन सदन गे लला” भिसी सुङ्जी। 18थेतबासेलमा यहूदी धर्मगुरुगदेसे झन येशूदा साइबारी म्‍हाइजी, तिग्‍दा भिसम थेसे ठिम अन्‍छार ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु लबारी आतबा गे जे लबा आहिन, तर थेसे ह्राङसे ह्राङदान परमेश्‍वर ह्रङ्‌बान स्‍होसी परमेश्‍वरदा ह्राङला आबा भिसी सुङ्मुबा। 19येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, आबासे जुन जुन लबा म्राङ्ला झासेनोन थेनोन गे जे लला, तर झासे जे तिगै गे लबारी आखम। तिग्‍दा भिसम आबासे जुन गे लला झासेनोन थेनोन गे लला। 20तिग्‍दा भिसम आबासे झादा माया लसी ह्राङसे लबा जम्‍मान गे उन्‍ना। ओच्‍छे थेसे अझ चु भन्‍दान घ्रेन घ्रेन गे ह्राङला झादा उन्‍ना। ओच्‍छे एनीगदे उदेक तगै भिसी थेसे अझ चु भन्‍दा घ्रेन घ्रेन गे लला। 21आबासे सिबागदेदा सोना लसी जुकजुकधोनाला जुनी पिन्‍बा ह्रङ् लसी झासेनोन जुन म्‍हिदा सेम निला थेदा जुकजुकधोनाला जुनी पिन्‍ना। 22आबासे खालैलान निसाफ आल। तिग्‍दा भिसम जम्‍मादान निसाफ लबा अधिकार आबासे झादा पिन्‍बा मुला। 23आबादा मान लबा ह्रङ् लसी झादाएनोन मान लगै भिसीन आबासे चुह्रङ् लबा हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम जुन म्‍हिसे झादा मान आल थेसे झादा पुइखबा आबादाएनोन मान आल। 24“थेतबासेलमा एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, जुन म्‍हिसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍सी ङादा पुइखबादा विश्‍वास लला थेसे जुकजुकधोनाला जुनी याङ्ला। ओच्‍छे थेदा दोषएनोन आल, बरु थे सिबाला तहग्‍याम थोन्‍ना। जमाहेन्‍से थेसे जुकजुकधोनाला जुनी याङ्ला। 25च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, थे धुइ खबान मुला, थे धुइ ङाच्‍छान खसी जिन्‍बा मुला। थेतबासेलमा सिबागदे न्‍हङला जुन जुन्‍से परमेश्‍वरला झाला काइ थेःला थेनीगदे सोला। 26तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वर आबा ह्राङदेन छ्‌यामनोन जुकजुकधोनाला जुनी मुला, थेह्रङ् लसीन थेसे ह्राङला झादाएनोन जुकजुकधोनाला जुनी पिन्‍बा अधिकार मुबा म्‍हि स्‍होबा मुला। 27ओच्‍छे निसाफ लबा अधिकार थेदान पिन्‍बा मुला। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि थेनोन हिन्‍ना। 28“ङाला ताम थेःसी एनीगदे उदेक थातउ। तिग्‍दा भिसम चुह्रङ्बा धुइ खबान मुला, थे धुइरी परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिला काइ थेःसी सिबागदे जम्‍मान दोःसी सोला। 29ज्‍यबा गे लबागदे जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बारी दोःसी सोला ओच्‍छे आज्‍यबा गे लबागदे सजाय नाबाला लागिरी दोःसी सोला। 30“ङाइ ह्राङसेन तिगै लबारी आखम, परमेश्‍वर आबासे सुङ्बा अन्‍छार निसाफ लबासे लमा ङाइ लबा निसाफ ठीक तमुला। तिग्‍दा भिसम ङाइ म्‍हन्‍बा अन्‍छार आहिन, तर ङादा पुइखबासे म्‍हन्‍बा अन्‍छार ङाइ गे लमुला। 31“चुदे ङाइ ङाला बारेरी जे पाङ्जी भिसम एनीगदेसे ङाइ पाङ्बा ताम सत्‍य हिन्‍ना भिसी था आयाङ्‌। 32तर ङाला बारेरी परमेश्‍वर आबासेन सुङ्ला, थेसे ङाला बारेरी जुन ताम सुङ्ला थे जम्‍मान ताम सत्‍य हिन्‍ना भिसी ङादा था मुला। 33“एनीगदेसे ताम घोबाला लागिरी ह्राङला म्‍हिगदेदा बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍ना मुबा ग्‍लारी पुइजी। ओच्‍छे थेसे थेनीगदेदा सत्‍य ताम पाङ्जी। 34ङाइ म्‍हिगदेसे ङाला बारेरी तिग ताम पाङ्‌मुला भिसी भर लबा आहिन, तर एनीगदेदा थार्ना लबाला लागिरीन ङाइ चु ताम पाङ्बा हिन्‍ना। 35यूहन्‍ना मी लुङ्सी य्‍हाल तना लबा नाङसल ह्रङ्‌बान मुबा, तर थेसे पिन्‍बा य्‍हालरी एनीगदे छिन्‍नङ जे ताङ्बारी म्‍हाइजी। 36“तर ङाला बारेरी ताम पाङ्बा यूहन्‍ना भन्‍दाएनोन घ्रेन ताम चुरी मुला। तिग्‍दा भिसम जुन गेगदे पूरा लबारी आबासे ङादा पिन्‍बा मुला, थे गेगदे ङाइ लबान मुला। चु गेसेन ङादा परमेश्‍वरसे पुइखबा हिन्‍ना भिसी उन्‍बा मुला। 37ङादा पुइखबा आबासेनोन ङाला बारेरी सुङ्बा मुला। तर एनीगदेसे थेला काइ खाइमै थेःबा आरे, ओच्‍छे थेदा म्राङ्बाएनोन आरे। 38थेसे सुङ्बा बचन एनीगदेला सेमरी आचि। तिग्‍दा भिसम थेसे पुइखबा म्‍हिदा एनीगदेसे विश्‍वास आलनी। 39एनीगदेसे जुकजुकधोनाला जुनी याङ्ला भिसी बचनरी म्‍हाइमुला, थे बचनसेनोन ङाला बारेरी पाङ्‌मुला। 40तसैनोन जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बाला लागिरी एनीगदे ङा मुबा ग्‍लारी खबारी आम्‍हाइमुला। 41“म्‍हिगदेसे ङादा जयजयकार लगै भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा आरे। 42तर एनीगदे परमेश्‍वरदा माया आलबा खाह्रङ्बा खाल्‍ला म्‍हि हिन्‍ना भिबा ताम ङादा था मुला। 43ङा ह्राङलान आबाला मिन किन्‍सी खमाएनोन एनीगदेसे ङादा मान आलनी। तर स्‍य्‍हान्‍दो खालै म्‍हि ह्राङलान मिन किन्‍सी खजी भिसम एनीगदेसे थेदा मान लला। 44एनीगदेसे ङादा खाह्रङ् लसी विश्‍वास लखम्‍ला? एनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङ‍री चा गिकसेम गिकदा मान लगै भिसी म्‍हन्‍बा, तर परमेश्‍वरग्‍याम जे याङ्बा मान चा किन्‍बारी आम्‍हाइबा। 45“परमेश्‍वर आबाला ओन्‍छाङरी ङाइ एनीगदेला दोष उन्‍ना भिसी थाम्‍हन्‍गो। तर थार्बा पिन्‍ना भिसी एनीगदेसे विश्‍वास आश लबा मोशाला ठिमरी मुबा तामसेन एनीगदेला दोष उन्‍ना। 46च्‍यागो, एनीगदेसे मोशादा विश्‍वास लबा हिन्‍सम दान्‍दे ङादाएनोन विश्‍वास लसेला मुबा। तिग्‍दा भिसम थेसे ङालान बारेरी भ्रिबा मुबा! 47तर मोशासे भ्रिबा तामनोन एनीगदेसे विश्‍वास लबारी आखम्‍नी भिसम ङाइ पाङ्बा ताम झन खाह्रङ् लसी विश्‍वास लखम्‍ला?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\