यूहन् 6

1जमाहेन्‍से येशू गालील समुन्‍द्रला क्‍याम्‍सङपट्टि फेप्‍जी। थे समुन्‍द्रदा तिबेरियास समुन्‍द्र भिसीनोन भिमुबा। 2ओच्‍छे ल्‍हानान म्‍हिला हुलएनोन येशूला लिच्‍छा लिच्‍छा निजी। तिग्‍दा भिसम आखम्‍बा म्‍हिगदेदा येशूसे ल्‍हानान रेम खम्‍ना लबा उदेकला चिनुगदे थेनीगदेसे म्राङ्बा मुबा। 3ओच्‍छे येशू गङरी फेप्‍सी ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम थेरीन धन्‍छ्‌याजी। 4थे धुइरी यहूदीगदेला मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाडएनोन खबारी छ्‌याइबा मुबा। 5येशूसे क्‍युर्सीन स्‍हीमा ह्राङ मुबा ग्‍लारी ल्‍हानान म्‍हिगदे खबान लबा म्राङ्सी फिलिपदा “चु म्‍हिगदेदा पिन्‍बाला लागिरी य्‍हाङसे खानङग्‍यामसे गेङ ग्‍लुसी भसे?” भिसी सुङ्जी। 6येशूसे थेला सेम च्‍याबाला लागिरी थेह्रङ् भिसी सुङ्बा मुबा। तिग्‍दा भिसम ह्राङसे तिग लबारी छ्‌याइबा मुबा, थे ताम येशूदा था मुबा। 7फिलिपसे येशूदा “य्‍हाङसे ग्‍यार्जा न्‍ही म्‍हुइला डबलसे गेङ ग्‍लुसी भसैनोन चुरी मुबा म्‍हिगदेदा जजाकर सुत्तै आथोप” भिसी भिजी। 8येशूला चेला सिमोन पत्रुसला आले अन्‍द्रियाससे येशूदा, 9“चुरी कोला गिकदेन छ्‌याम जौला गोर ङा गेङदेन गोर न्‍ही तार्ङा मुला। तिग चुदेसे चु जम्‍मान म्‍हिगदेदा छ्‍योला?” भिसी भिजी। 10येशूसे चेलागदेदा “म्‍हिगदेदा चिपुङ्‍गो” भिसी सुङ्जी। थेरी घ्रेन पाङग्‍याल मुबा, थेरी हजार ङा ते चा ह्रेम्‍फेबे जे मुबा। 11जमाहेन्‍से येशूसे गेङ छ्‌यारी थोसी परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍माहेन्‍से जम्‍मान म्‍हिदा भो लसी पिन्‍जी, ओच्‍छे तार्ङाएनोन भो लसी पिन्‍जी। थेरी मुबा जम्‍मान म्‍हिसे म्रेन्‍ना चजी। 12थेनीगदे जम्‍मासेन म्रेन्‍ना चसी जिन्‍माहेन्‍से येशूसे ह्राङला चेलागदेदा “लेङ्बा टगलटोगोल खेरो थानिगै, जम्‍मान पोप लउ” भिसी सुङ्जी। 13थेतबासेलमा थेनीगदेसे चसी लेङ्बा गोर ङा जौला गेङला टगलटोगोल दुइमा च्‍युक न्‍ही सोली तजी। 14येशूसे लबा चुह्रङ्बा उदेकला गे म्राङ्सी म्‍हिगदेसे “जम्‍बुलिङरी फेप्‍खला भिसी बचनसे य्‍हाङदा पाङ्बा अगमवक्ता चा पक्‍कान चुनोन चीम” भिसी भिजी। 15थेतबासेलमा म्‍हिगदे खसी ह्राङदा जबरजस्‍ती ग्‍ले स्‍होबारी म्‍हाइबा मुला भिबा ताम था याङ्सी येशू दोःसी ह्राङ गिकनोन गङरी फेप्‍जी। 16ङ्‍यसे तमाहेन्‍से येशूला चेलागदे समुन्‍द्रपट्टि निजी। 17ओच्‍छे थेनीगदे दोँगारी क्रेःसी समुन्‍द्रला क्‍याम्‍सङ कफर्नहुम भिबा शहरपट्टि निजी। थे धुइरी धोप तसी जिन्‍बा मुबा, तसैनोन अझ येशू थेनीगदे मुबा ग्‍लारी फेप्‍खबा आरेमुबा। 18घ्रेन लाबा खबासे लमा समुन्‍द्ररी छाल रेःबारी छ्‌याइजी। 19चेलागदे दोँगा चलब लसी ओस्‍पन कोस गिक-न्‍ही ते थारेङ धोमा, थेनीगदेसे येशू समुन्‍द्र थोथोरी भ्रसी ह्राङगदे मुबापट्टि फेप्‍खबान लबा म्राङ्जी। चु म्राङ्सी थेनीगदे लोङ्जी। 20तर येशूसे थेनीगदेदा “ङानोन हिन्‍ना, थालोङ्‍गो” भिसी सुङ्जी। 21चु ताम थेःसी थेनीगदे ल्‍हानान ताङ्जी, ओच्‍छे येशूदा दोँगारी धन्‍छ्‍यापुङ्जी। जमाहेन्‍से तुरुन्‍तन थेनीगदे धोतोःबा ग्‍लारी धोजी। 22ओच्‍छे समुन्‍द्रला क्‍याम्‍सङपट्टि मुबा म्‍हिगदेसे न्‍हङगरदङ थेरी दोँगा गिक जेन म्राङ्जी। ङाच्‍छाकुनु येशू चेलागदेदेन छ्‌याम दोँगारी फेप्‍बा आरेमुबा, तर थेला चेलागदे जे निमुबा भिबा ताम थेनीगदेदा था मुबा। 23जमाहेन्‍से तिबेरियास भिबा शहरग्‍याम अर्गु दोँगागदे येशूसे परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍सी थेनीगदेदा गेङ पिन्‍बा ग्‍लाला ङामरी धोखजी। 24थेरी येशूदेन छ्‌याम चेलागदे आरेबा था याङ्सी थेनीगदे दोँगागदेरी क्रेःसी येशूदा म्‍हाइबान कफर्नहुम शहररी निजी। 25थेनीगदेसे येशूदा समुन्‍द्रला क्‍याम्‍सङपट्टि स्‍याप्‍माहेन्‍से “गुरु, ह्राङ चुरी खाइमा फेप्‍खजी?” भिसी ङ्‌योइजी। 26जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, ङाइ लबा उदेकला गे म्राङ्सी आहिन, तर म्रेन्‍ना गेङ चम्‍याङ्बासे लमान एनीगदेसे ङादा म्‍हाइबा हिन्‍ना। 27च्‍यागो, नाश तसी निबा चबा स्‍हेला लागिरी जे दुख लसी गे थालउ, तर जुकजुकधोना चिबा चबा स्‍हेला लागिरी दुख लसी गे लउ। चु चबा स्‍हे एनीगदेदा परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिसे पिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम चु गे लबाला लागिरीन परमेश्‍वर आबासे थेदा धम्‍बा मुला।” 28जमाहेन्‍से थेनीगदेसे येशूदा “थेह्रङ् भिसम परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छारला गे लबाला लागिरी ङन्‍से तिग लतोःला?” भिसी ङ्‌योइमा, 29येशूसे थेनीगदेदा “परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा विश्‍वास लउ, एनीगदेसे लगै भिसी परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा गे चा थेनोन हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। 30जमाहेन्‍से थेनीगदेसे येशूदा भिसी भिजी, “ङन्‍से ह्राङदा विश्‍वास लबाला लागिरी ह्राङसे ङन्‍दा खाह्रङ्बा उदेकला चिनु उन्‍खम्‍ला? ह्राङसे तिग लखम्‍ला? 31य्‍हाङला आखे म्‍हेमेगदेसे मी तोङतोङबा ग्‍लारीएनोन मन्‍न चजी। चु ताम बचनरीन ‘परमेश्‍वरसे थेनीगदेदा स्‍वर्गग्‍याम गेङ पिन्‍जी’ भिसी भ्रिबा मुला।” 32येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, एनीगदेदा स्‍वर्गग्‍याम गेङ पिन्‍बा मोशा आहिन। तर स्‍वर्गग्‍याम सत्‍य गेङ पिन्‍बा चा ङाला आबा हिन्‍ना। 33तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे पिन्‍बा गेङ चा चुनोन हिन्‍ना, थे स्‍वर्गग्‍याम खसी जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेदा जुनी पिन्‍मुला!” 34थेनीगदेसे येशूदा “प्रभु, चु गेङ ङन्‍दा सदन पिन्‍गो” भिसी भिजी। 35जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “जुकजुकधोनाला जुनी पिन्‍बा गेङ चा ङानोन हिन्‍ना। ङा मुबा ग्‍लारी खबागदे खाइमै आख्रेन, ओच्‍छे ङादा विश्‍वास लबागदेदा खाइमै क्‍युइ आफुइ। 36तर ङाइ एनीगदेदा पाङ्सी जिन्‍बा मुबा, एनीगदेसे ङादा म्राङ्सैनोन विश्‍वास आलनी। 37आबासे ङादा पिन्‍बा जति जम्‍मान ङा मुबा ग्‍लारी खला, ङा मुबा ग्‍लारी खबागदेदा ङाइ तिगै लसीन आख्‍ला। 38ङा ह्राङसे म्‍हन्‍बा अन्‍छारला गे लबारी खबा आहिन, तर ङादा पुइखबासे म्‍हन्‍बा अन्‍छारला गे लबारी ङा स्‍वर्गग्‍याम खबा हिन्‍ना। 39ङादा पुइखबासे म्‍हन्‍बा ताम चा थेसे ङादा पिन्‍बा म्‍हिगदे ङाग्‍याम गिकनोन थाम्‍हागै, तर चु जम्‍बुलिङरी ङा दोःसी खबा धुइरी ङाइ थेनीगदेदा सोना लबारी खम्‍गै भिसी हिन्‍ना। 40तिग्‍दा भिसम ङाला आबासे म्‍हन्‍बा ताम चा चुनोन हिन्‍ना, झादा म्राङ्सी थेदा विश्‍वास लबागदे जम्‍मासेन जुकजुकधोनाला जुनी याङ्‌गै, ओच्‍छे ङा दोःसी खबा धुइरी ङाइ थेनीगदेदा सिबाग्‍याम सोना लला।” 41“स्‍वर्गग्‍याम खबा गेङ ङानोन हिन्‍ना” भिसी येशूसे सुङ्बासे लमा यहूदी गन्‍बागदेसे येशूला बिरोध लसी ताम लबारी छ्‌याइजी। 42थेनीगदेसे, “तिग चु योसेफला झा येशू आहिन?, चुला आबा आमादा य्‍हाङसे ङोसेबा आरे?, खाह्रङ् लसी चुसे ‘ङा स्‍वर्गग्‍याम खबा हिन्‍ना’ भिसी पाङ्बा” भिसी भिजी। 43जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेसे ह्राङ ह्राङ न्‍हङ‍री ङाला बिरोध लसी ताम थालउ। 44तिग्‍दा भिसम ङादा पुइखबा आबासे ङा मुबा ग्‍लारी खबा सेम आपिन्‍तेधोना खालैनोन ङा मुबा ग्‍लारी खबारी आखम। ङा मुबा ग्‍लारी खबागदे जम्‍मादान ङा दोःसी खबा धुइरी ङाइ सोना लला। 45अगमवक्तागदेसेनोन परमेश्‍वरला बचनरी ‘परमेश्‍वरसेन जम्‍मान म्‍हिगदेदा लोप्‍ला’ भिसी भ्रिबा मुबा। परमेश्‍वर आबाला ताम थेःसी थेग्‍यामसेन लोप्‍बा म्‍हिगदे जम्‍मान ङा मुबा ग्‍लारी खला। 46परमेश्‍वर आबाग्‍याम खबा म्‍हिसे जे परमेश्‍वरदा म्राङ्बा मुला। तर स्‍य्‍हान्‍दो खालैसेन थेदा म्राङ्बा आरे। 47थेतबासेलमा एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, जुन म्‍हिसे विश्‍वास लला थेसे जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बा मुला। 48च्‍यागो, जुकजुकधोनाला जुनी पिन्‍बा गेङ ङानोन हिन्‍ना। 49एनीगदेला आखे म्‍हेमेगदेसे तोङतोङबा ग्‍लारी मन्‍न चजी, तसैनोन थेनीगदे सिजी। 50तर स्‍वर्गग्‍याम खबा गेङ चुनोन हिन्‍ना, जुन म्‍हिसे चु गेङ चला थे खाइमै आसि। 51स्‍वर्गग्‍याम खबा छोन्‍बो गेङ चा ङानोन हिन्‍ना, जुन म्‍हिसे चु गेङ चला थे खाइमै आसि। चु गेङ चा ङाइ जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेसे जुकजुकधोनाला जुनी याङ्‌गै भिसी पिन्‍ना। थे गेङ चा ङालान ल्‍हुइ हिन्‍ना।” 52चु ताम थेःसी यहूदीगदेदा बोमो रेःसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङ‍री चुह्रङ् भिसी ताम लबारी छ्‌याइजी, “चु म्‍हिसे खाह्रङ् लसी ह्राङला ल्‍हुइ य्‍हाङदा चबारी पिन्‍खम्‍ला?” 53जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, चुदे एनीगदेसे परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिला ल्‍हुइ आचनी भिसम, का आथुङ्नी भिसम एनीगदेदेन छ्‌याम जुकजुकधोनाला जुनी आत। 54तर ङाला ल्‍हुइ चबा, ङाला का थुङ्बा म्‍हिदेन छ्‌याम जुकजुकधोनाला जुनी तला। ओच्‍छे ङा दोःसी खबा धुइरी ङाइ थेदा सिबाग्‍याम सोना लला। 55तिग्‍दा भिसम चनोन तोःबा स्‍हे चा ङाला ल्‍हुइ हिन्‍ना ओच्‍छे थुङ्नोन तोःबा स्‍हे चा ङाला का हिन्‍ना। 56ङाला ल्‍हुइ चबा, ङाला का थुङ्बा म्‍हि ङादेन छ्‌याम तला, ओच्‍छे ङा थेदेन छ्‌याम तला। 57छोन्‍बो परमेश्‍वरसे ङादा पुइखबासे लमा ङा थेग्‍यामसे सोला, थेह्रङ् लसीन ङादा चबा म्‍हिएनोन ङाग्‍यामसेन सोला। 58स्‍वर्गग्‍याम खबा गेङ चुनोन हिन्‍ना। चु गेङ एनीगदेला आखे म्‍हेमेगदेसे चबा गेङ ह्रङ्‌बा आहिन। थेनीगदेसे थे गेङ चजी तसैनोन थेनीगदे सिजी। तर चु गेङ चबा म्‍हिगदे चा खाइमै आसि।” 59चु ताम चा येशूसे कफर्नहुम भिबा शहररी यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी म्‍हिगदेदा लोप्‍बा धुइरी सुङ्बा मुबा। 60चु ताम थेःमाहेन्‍से येशूला चेलागदे न्‍हङला ल्‍हानानसे “चुह्रङ्बा गाह्रो बचन खाल्‍से ङ्‍यान्‍खम्‍ला?” भिसी भिजी। 61तर चेलागदेसे चु तामला बारेरी ताम लबान मुला भिबा था याङ्सी येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “तिग ङाइ पाङ्बा तामसे लमा एनीगदेला विश्‍वास म्‍हाबा हिन्‍ना? 62थेह्रङ् भिसम एनीगदेसे परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा स्‍वर्गरी दोःसी निबा म्राङ्मा एनीगदेला सेमरी खाह्रङ्बा छोर्ला? 63जुकजुकधोनाला जुनी पिन्‍बा चा परमेश्‍वरला आत्‍मासेन हिन्‍ना। चु गे चा म्‍हिला शक्तिसे लबारी खम्‍बा गे आहिन। ङाइ एनीगदेदा पाङ्बा ताम चा परमेश्‍वरला आत्‍मासे पिन्‍बा जुकजुकधोनाला जुनीला बारेरी हिन्‍ना। 64तर एनीगदे न्‍हङ‍री गातेसे मी चु ताम विश्‍वास लबा आरे।” तिग्‍दा भिसम खाल्‍से विश्‍वास आल, खाल्‍से ह्राङदा धोका पिन्‍ना भिबा ताम येशूदा ङाच्‍छाहेन्‍सेन था मुबा। 65जमाहेन्‍से दोःसी येशूसे थेनीगदेदा “थेतबासेलमान ङाइ एनीगदेदा चु ताम पाङ्बा हिन्‍ना, चुदे ङाला आबासे ङा मुबा ग्‍लारी खआपुङ्नी भिसम खालै म्‍हि ङा मुबा ग्‍लारी खबारी आखम” भिसी सुङ्जी। 66चु तामसे लमा जमाकुनुहेन्‍से चेलागदे न्‍हङला ल्‍हानान चेलागदे येशूदेन छ्‌याम भ्रबारी ख्‍लाजी। 67थेतबासेलमा येशूसे ह्राङला च्‍युक न्‍ही चेलागदेदा “तिग एनीगदेएनोन ङादा ख्‍लासी निबा हिन्‍ना?” भिसी सुङ्जी। 68जमाहेन्‍से सिमोन पत्रुससे येशूदा भिसी भिजी, “प्रभु, जुकजुकधोनाला जुनी पिन्‍बा बचन मी ह्राङदेन छ्‌याम मुला भिसम ङनी खाल मुबा ग्‍लारी निसे? 69ह्राङ परमेश्‍वरसे पुइखबा परमेश्‍वरला म्‍हि हिन्‍ना भिबा ताम ङन्‍से था याङ्सीन ह्राङदा विश्‍वास लबा हिन्‍ना।” 70येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदे च्‍युक न्‍हीदान ङाइ धम्‍बा हिन्‍ना, तसैनोन एनीगदे न्‍हङला गिक चा शैतान हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। 71चु ताम येशूसे सिमोन इस्‍करियोतला झा यहूदाला बारेरी सुङ्बा मुबा। तिग्‍दा भिसम च्‍युक न्‍ही चेला न्‍हङला तसीनोन थेसे लिच्‍छा येशूदा धोका पिन्‍बारी छ्‌याइबा मुबा।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\