यूहन् 7

1जमाहेन्‍से येशू गालील अञ्‍चललान नाम्‍सा नाम्‍सारी फेप्‍जी, तर यहूदिया अञ्‍चलरी चा फेप्‍बा सेम आलनी। तिग्‍दा भिसम यहूदीगदेसे येशूदा साइबारी म्‍हाइमुबा। 2थे धुइरी यहूदीगदेसे छाप्रोरी चिसी धङ्बा चाड खबारी छ्‌याइबा मुबा। 3थेतबासेलमा येशूदा ह्राङला आलेगदेसेनोन खिसी लसी चुह्रङ् भिसी भिजी, “चु ग्‍ला ख्‍लासी ह्राङ यहूदिया अञ्‍चलरी फेप्‍नोन फेप्‍गो, थेरीनोन ह्राङसे लबा गेगदे ह्राङला चेलागदेसे म्राङ्‍गै। 4ह्राङदा जम्‍मासेन ङोसेगै भिसी म्‍हन्‍बा म्‍हिसे खाइमै लासी गे आलमुला। ह्राङसेनोन थेह्रङ्बान गेगदे लबा मुसम ह्राङ खाल हिन्‍ना भिबा ताम जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेदा ङोसेना लउ।” 5तिग्‍दा भिसम येशूला आलेगदेसेनोन येशूदा विश्‍वास आलमुबा! 6थेतबासेलमा येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “ङाला लागिरी धुइ तबा आरे। तर एनीगदेला लागिरी मी खजिबै धुइ मुसै ठीक मुला। 7एनीगदेदा जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेसे हेला आलमुला, तर ङादा चा हेला लमुला। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेला बानीबेहोर आज्‍यबा मुला भिसी ङाइ पाङ्‌मुला। 8एनीगदे चा चाड धङ्बारी निउ, ङा दान्‍दे आनि। तिग्‍दा भिसम ङाला धुइ तबा आरे।” 9थेह्रङ् सुङ्सी येशू गालीलरीन धन्‍छ्‌याजी। 10तर येशूला आलेगदे चाड धङ्बारी निमाहेन्‍से येशूएनोन खालैसे था आयाङ्ना लसी थेरी फेप्‍जी। 11थेरी यहूदी नेतागदेसे येशूदा म्‍हाइबान, “थे म्‍हि खानङ मुला?” भिसी म्‍हिगदेदा ङ्‌योइजी। 12ल्‍हानान म्‍हिगदेसे येशूला बारेरी चुह्रङ् भिसी ताम लबान मुबा, कोइ कोइसे “थे ज्‍यबा म्‍हि हिन्‍ना” भिसी भिमुबा। तर कोइ कोइसे चा “आहिन, थेसे ल्‍हानान म्‍हिगदेदा न्‍होङ्ना लबा मुला” भिसी भिमुबा। 13तसैनोन यहूदी नेतागदेदेन छ्‌याम लोङ्सी खालैसेन येशूला बारेरी स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिसे था याङ्ना लसी ताम आलमुबा। 14चाडला गुङरी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी फेप्‍सी येशूसे म्‍हिगदेदा लोप्‍बारी छ्‌याइजी। 15यहूदी नेतागदे उदेक म्‍हन्‍बान, “चुसे तिगै पढब आलना चुह्रङ्बा ज्ञान बुद्धि खानङग्‍याम याङ्जी?” भिसी भिजी। 16जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी जोहाब पिन्‍जी, “ङाइ ङाला ताम लोप्‍बा आहिन, तर ङादा पुइखबा परमेश्‍वरला ताम लोप्‍बा हिन्‍ना। 17चुदे खालै म्‍हिसे परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार लबारी म्‍हाइजी भिसम थेसे जे ङाइ लोप्‍बा ताम परमेश्‍वरग्‍याम हिन्‍ना कि ङालान सेमला ताम लोप्‍बा हिन्‍ना भिसी था याङ्ला। 18जुन म्‍हिसे ह्राङलान ताम पाङ्ला थेसे ह्राङदान मान लगै भिसी म्‍हन्‍मुला। तर ह्राङदा पुइखबादा मान लगै भिसी म्‍हन्‍बा म्‍हिसे चा सत्‍य ताम पाङ्‌मुला, थेसे तिगै लुसीला ताम आलमुला। 19मोशासे एनीगदेदा ठिम पिन्‍बा मुला, तसैनोन एनीगदेसे मोशासे पिन्‍बा ठिम अन्‍छार गे आलनी। एनीगदेसे ङादा तिग्‍दा साइबारी म्‍हाइबा?” 20थेरी मुबा म्‍हिला हुलसे येशूदा “एदा म्‍हङसे स्‍याप्‍जीम, खाइ एदा खाल्‍से साइबारी म्‍हाइबा मुला?” भिसी भिजी। 21जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “ङाइ गे गिक लमा एनीगदे तिग्‍दा उदेक म्‍हन्‍बा? 22च्‍यागो, खतना लउ भिसी एनीगदेदा मोशासे ठिम स्‍होसी पिन्‍बा मुला। हिन्‍बाम थे ठिम मोशासे स्‍होबा आहिन, एनीगदेला आखे म्‍हेमेसेन स्‍होबा हिन्‍ना। थेतबासेलमा एनीगदेसे ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनुएनोन ह्राङला झागदेला खतना लमुला। 23य्‍हाङसे मोशासे पिन्‍बा ठिम आख्‍लागे भिसी ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनरीएनोन खतना लमुला भिसम ङाइ चा आखम्‍बा म्‍हि गिकदा खम्‍ना लमा एनीगदेसे तिग्‍दा ङादा बोमो लबा? 24एनीगदेसे म्‍हिला ली च्‍यासी निसाफ थालउ, तर ठीक लसी निसाफ लउ।” 25यरूशलेमग्‍याम खबा कोइ कोइ म्‍हिगदेसे चुह्रङ् भिसी भिजी, “तिग यहूदी धर्मगुरुगदेसे साइबारी म्‍हाइबा म्‍हि चुनोन आहिन? 26च्‍यागो, आलोङ्नान चुसे जम्‍मादान लोप्‍बान मुला, तर चुदा थेनीगदेसे तिगै आपाङ्नी! ङन्‍ना नेतागदेसेनोन चुनोन थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍ना भिसी पक्‍कान था याङ्जी कि तिग? 27चु म्‍हि खाह्रङ् लसी थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍ना, तिग्‍दा भिसम चु म्‍हि खानङग्‍याम खबा हिन्‍ना भिबा ताम य्‍हाङदा था मुला। तर ख्रीष्‍ट फेप्‍खबा धुइरी खानङग्‍याम फेप्‍खला भिबा ताम खालैदान था आत। 28थे धुइरी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी लोप्‍बान लमा येशूसे घ्रेन काइरी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “ङा खानङग्‍याम खबा हिन्‍ना भिबादेन ङा खाल हिन्‍ना भिबा ताम एनीगदेदा पक्‍कान था मुला। च्‍यागो, ङा ह्राङनोन खबा आहिन, तर ङादा खालैसे पुइखबा हिन्‍ना थे चा सत्‍य हिन्‍ना, एनीगदेसे थेदा ङोसेबा आरे। 29तर ङाइ थेदा ङोसेबा मुला। तिग्‍दा भिसम थेसे पुइखबासे लमा ङा थेग्‍याम खबा हिन्‍ना।” 30चु ताम थेःसी थेनीगदेसे येशूदा चुङ्बारी म्‍हाइजी। तर खालैसेन या आझाङ्नी, तिग्‍दा भिसम येशूला धुइ तबा आरेमुबा। 31थेरी मुबा ल्‍हानान म्‍हिगदेसे येशूदा विश्‍वास लजी। ओच्‍छे थेनीगदेसे, “थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट फेप्‍खसी, तिग चु म्‍हिसे भन्‍दा अझ उदेकला गेगदे लला?” भिसी भिजी। 32म्‍हिगदेसे येशूला बारेरी खासखास खुसखुस ताम लबान लबा फरिसीगदेसे थेःजी। जमाहेन्‍से परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन फरिसीगदेसे येशूदा चुङ्बाला लागिरी परमेश्‍वरला मन्‍दिर ख्रुङ्बा सिपाहीगदेदा पुइजी। 33येशूसे म्‍हिगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “तिगै धिनधोना ङा एनीगदेदेन छ्‌यामनोन तला, जमाहेन्‍से ङादा जुन्‍से पुइखबा मुला, ङा थे मुबा ग्‍लारीन निला। 34ओच्‍छे एनीगदेसे ङादा म्‍हाइला, तर आस्‍याप। तिग्‍दा भिसम ङा निबा ग्‍लारी एनीगदे खबारी आखम।” 35चु ताम थेःसी यहूदी नेतागदेसे ह्राङ ह्राङ न्‍हङ‍री चुह्रङ् भिसी भिजी, “चु म्‍हि खानङ निबारी छ्‌याइजी? एनीगदेसे ङादा आस्‍याप भिसी भिमुला। अर्गु य्‍हुल्‍सारी ससा बङबङ तसी चिबा यहूदीगदे मुबा ग्‍लारी निसी थे य्‍हुल्‍साला ग्रीक ग्‍योइ पाङ्बा म्‍हिगदेदा लोप्‍बारी म्‍हाइजी कि तिग? 36‘एनीगदेसे ङादा म्‍हाइला, तर आस्‍याप। तिग्‍दा भिसम ङा निबा ग्‍लारी एनीगदे खबारीन आखम’ भिसी चु म्‍हिसे तिग ताम पाङ्बा?” 37चाड जिन्‍बा धिनकुनु अथवा मुल धिनकुनु येशूसे म्‍हिगदेला ङाच्‍छा राप्‍सी घ्रेन काइरी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “चुदे खालैदा क्‍युइ फुइबा मुसम ङा मुबा ग्‍लारी खसी थुङ्‍गो। 38परमेश्‍वरला बचनसे पाङ्बा ह्रङ्नोन ङादा विश्‍वास लबा म्‍हिला सेम न्‍हङ‍ग्‍याम जुकजुकधोनाला जुनी पिन्‍बा क्‍युइ थोन्‍ना।” 39चु ताम चा येशूसे ह्राङदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदेसे याङ्तोःबा परमेश्‍वरला आत्‍माला बारेरी सुङ्बा मुबा। परमेश्‍वरसे थे धुइधोना ह्राङला आत्‍मा पुइखबा आरेमुबा। तिग्‍दा भिसम थे धुइधोना येशूदा क्रुसरी टाँगब लबादेन स्‍वर्गरी घ्रेन य्‍हालदेन शक्तिरी फेप्‍बा धुइ तबा आरेमुबा। 40येशूला ताम थेःसी थेरी मुबा कोइ कोइ म्‍हिगदेसे “चु म्‍हि पक्‍कान थेनोन अगमवक्ता हिन्‍ना” भिसी भिजी। 41ओच्‍छे कोइ कोइसे “चु थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍ना” भिसी भिजी। तर कोइ कोइसे चुह्रङ् भिसी भिजी, “तिग गालील अञ्‍चलग्‍यामसेनोन थार्बा पिन्‍बा ग्‍ले फेप्‍खला? 42परमेश्‍वरला बचनरी थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट दाऊदला सन्‍तानग्‍याम दाऊदलान नाम्‍सा बेथलेहेमग्‍यामसेन खला भिसी पाङ्बा आरे?” 43चुह्रङ् लसी येशूसे लमा म्‍हिगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरीन आढिक्‍नी। 44थेनीगदे न्‍हङला गाते म्‍हिगदेसे येशूदा चुङ्बारी म्‍हाइजी। तर थेनीगदे खालैसेन या आझाङ्नी। 45परमेश्‍वरला मन्‍दिर ख्रुङ्बा सिपाहीगदे दोःसी खमाहेन्‍से परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन फरिसीगदेसे थेनीगदेदा “खाइ, एनीगदेसे थेदा तिग्‍दा आभबा?” भिसी भिजी। 46जमाहेन्‍से थे सिपाहीगदेसे थेनीगदेदा “थे म्‍हिला ताम थेःसी ङनी उदेक तजी। थेह्रङ्बा ताम मी ङन्‍से खाइमै थेःबा आरे” भिसी भिजी। 47जमाहेन्‍से फरिसीगदेसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “एनीगदेदाएनोन थेसे झुक्‍याब लजी कि तिग? 48तिग यहूदी नेतागदेदेन फरिसीगदे खालैसे थेदा विश्‍वास लबा मुला? 49तर परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिम आसेबा चु म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्ला।” 50ङाच्‍छा म्‍हुनङ तिरेम येशूदा ह्रुप तबारी निबा थेनीगदे न्‍हङलान निकोदेमस भिबा म्‍हिसे चुह्रङ् भिसी भिजी, 51“तिग य्‍हाङला ठिम अन्‍छार थे म्‍हिसे लबा तामदेन गे आघोनान य्‍हाङसे थेदा दोष उन्‍बारी तला?” 52तर स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे थेदा “एएनोन गालील अञ्‍चलला हिन्‍ना? परमेश्‍वरला बचन ज्‍यना लसी पढब लउ। जमाहेन्‍से एसे गालीलग्‍याम खाइमै खालै अगमवक्ता आख भिबा ताम था याङ्ला” भिसी भिजी। 53जमाहेन्‍से थेनीगदे जम्‍मान ह्राङ ह्राङला दिमरी निजी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\