यूहन् 8

1तर येशू चा जैतून भिबा गङरी फेप्‍जी। 2येशू न्‍हङगरदङ स्‍य्‍होरीन परमेश्‍वरला मन्‍दिररी फेप्‍खजी। जमाहेन्‍से जम्‍मान म्‍हिगदे येशू मुबा ग्‍लारी खजी। ओच्‍छे येशू धन्‍छ्‌यासी जम्‍मान म्‍हिगदेदा लोप्‍बारी छ्‌याइजी। 3यहूदी धर्मगुरुगदेदेन फरिसीगदेसे स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी चिबान लबा धुइरी स्‍याप्‍बा म्रिङम्‍हेमेदा चुङ्सी येशू मुबा ग्‍लारी भजी। ओच्‍छे जम्‍मालान ङाच्‍छा थे म्रिङम्‍हेमेदा राप्‍सी चिपुङ्जी। 4थेनीगदेसे येशूदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “गुरु, चु स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍बान लबा म्रिङम्‍हेमेदा चुङ्सी ङन्‍से ह्राङ मुबा ग्‍लारी भसी खबा मुला। 5य्‍हाङला मोशासे ठिमरी चुह्रङ्बा म्रिङम्‍हेमेदा युङबासे तोसी साइगो भिसी कुल्‍बा मुला। ह्राङसे चा चुला बारेरी तिग सुङ्बा?” 6तर येशूदा दोष लम्‍याङ्ला कि भिसी थेनीगदेसे चुह्रङ् भिसी ङ्‌योइबा मुबा। येशूसे कू तसी या जुम्‍बीसे सरी भ्रिबारी छ्‌याइजी। 7थेनीगदेसे येशूदा ङ्‌योइबाला ङ्‍योइबान लमाहेन्‍से येशू राप्‍सी थेनीगदेदा “जुन म्‍हिसे खाइमै पाप लबा आरे थेसे ङाच्‍छा चु म्रिङम्‍हेमेदा युङबासे तोउ” भिसी सुङ्जी। 8जमाहेन्‍से येशूसे दोःसी कू तसी सरी भ्रिजी। 9चु ताम थेःसी थेरी मुबा जम्‍मान म्‍हिगदे घ्रेनहेन्‍से जजाधोना गिक गिक लसी थेग्‍याम निजी। ओच्‍छे थेरी येशूदेन छ्‌याम थे म्रिङम्‍हेमे जे तजी। थे म्रिङम्‍हेमे चा अझ येशूला ङाच्‍छापट्टि राप्‍सी चिबा मुबा। 10जमाहेन्‍से येशू राप्‍सी थे म्रिङम्‍हेमेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “खाइ, एदा दोष लबा म्‍हिगदे खानङ निजी? तिग थेनीगदे खालैसेन एदा सजाय आपिन्‍नी?” 11जमाहेन्‍से थे म्रिङम्‍हेमेसे येशूदा “प्रभु, खालैसेन तिगै आलनी” भिसी भिमा, येशूसे थेदा “ङाइएनोन एदा सजाय आपिन, दाहेन्‍से निउ, तर दोःसी पाप थालउ” भिसी सुङ्जी। 12दोःसीनोन येशूसे म्‍हिगदेदा लोप्‍बान, “जम्‍बुलिङला य्‍हाल ङानोन हिन्‍ना। ङादेन छ्‌याम भ्रबा म्‍हि खाइमै धोपधोपरी भ्रआतोः। तिग्‍दा भिसम थेसे जुनी पिन्‍बा य्‍हाल याङ्ला” भिसी सुङ्जी। 13जमाहेन्‍से फरिसीगदेसे येशूदा “एसे ह्राङलान बारेरी पाङ्‌बान मुला, एसे पाङ्बा ताम सत्‍य आहिन” भिसी भिजी। 14येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “ङाइ ङालान बारेरी पाङ्सैनोन ङाइ पाङ्बा ताम सत्‍य हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम ङा खानङग्‍याम खबा हिन्‍ना, ओच्‍छे खानङ निबान मुला भिबा ताम ङादा था मुला। तर एनीगदेदा चु ताम था आरे। 15एनीगदेसे मी म्‍हिला ज्ञान बुद्धिग्‍याम निसाफ लमुला। तर ङाइ मी खालैला निसाफ आल। 16चुदे ङा ह्राङसेन निसाफ लतोःजी भिसम ङाइ लबा निसाफ चा सत्‍य तला। तिग्‍दा भिसम ङा गिक जे आरे, तर ङादा पुइखबा आबाएनोन ङादेन छ्‌याम मुला। 17मोशासे पिन्‍बा एनीगदेला ठिमरी म्‍हि न्‍हीसे पाङ्बा ताम चा सत्‍य तमुला भिसी भ्रिबा मुला। 18ह्राङलान बारेरी सत्‍य ताम पाङ्बा म्‍हि गिक चा ङानोन हिन्‍ना, ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो चा ङादा पुइखबा आबा हिन्‍ना।” 19चु ताम थेःसी थेनीगदेसे येशूदा “एला आबा खानङ मुला?” भिसी ङ्‌योइमा, येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदेसे ङादाएनोन ङोसेबा आरे, ङाला आबादाएनोन ङोसेबा आरे। चुदे एनीगदेसे ङादा ङोसेबा हिन्‍सम ङाला आबादाएनोन ङोसेसेला मुबा” भिसी सुङ्जी। 20चु जम्‍मान ताम येशूसे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी भेटी युबा ताङ मुबा ग्‍लाग्‍याम लोप्‍बान लबा धुइरी सुङ्बा मुबा। तर थेनीगदे खालैसेन येशूदा आचुङ्नी। तिग्‍दा भिसम अझ येशूला धुइ तबा आरेमुबा। 21दोःसी येशूसे थेनीगदेदा “ङा चुग्‍याम निनोन निला, ओच्‍छे एनीगदेसे ङादा म्‍हाइला। तर एनीगदे ह्राङलान पापरी सिला। ङा निबा ग्‍लारीनोन एनीगदे खबारी आखम” भिसी सुङ्जी। 22चु ताम थेःसी यहूदी नेतागदेसे “चु म्‍हि सिबारी म्‍हाइबा कि तिग? चुसे मी ‘ङा निबा ग्‍लारी एनीगदे खबारी आखम भिसी भिमुला’ भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङ‍री ताम लजी।” 23जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदे मारग्‍याम खबा हिन्‍ना, ङा तोरग्‍याम खबा हिन्‍ना। एनीगदे चुनोन जम्‍बुलिङला हिन्‍ना, तर ङा चा चु जम्‍बुलिङला आहिन। 24थेतबासेलमा ‘एनीगदे ह्राङलान पापरी सिला’ भिसी ङाइ एनीगदेदा पाङ्सी जिन्‍बा मुला। चुदे एनीगदेसे ‘ङा थेनोन हिन्‍ना’ भिसी ङादा विश्‍वास आलनी भिसम एनीगदे ह्राङलान पापरी सिला।” 25जमाहेन्‍से थेनीगदेसे येशूदा “ए खाल हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइमा, येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “ङा थेनोन हिन्‍ना, चु ताम ङाइ एनीगदेदा ङाच्‍छान पाङ्बा मुला। 26एनीगदेला बारेरी ङाइ पाङ्तोःबा तामदेन एनीगदेला निसाफ लतोःबा ताम ल्‍हानान मुला। तर ङादा पुइखबा चा सत्‍य मुला, ओच्‍छे थेग्‍याम ङाइ जुन ताम थेःजी थेनोन ताम ङाइ जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेदा पाङ्बा मुला।” 27येशूसे परमेश्‍वर आबाला बारेरी सुङ्बान मुबा भिबा ताम थेनीगदेसे आघोनी। 28थेतबासेलमा येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेसे परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा तोर थीमाहेन्‍से जे ङा थेनोन चीम भिबादेन ङाइ ङालान सेमग्‍याम ताम पाङ्बा आहिन्‍बा चीम, तर परमेश्‍वर आबासे लोप्‍बा अन्‍छार जे पाङ्बा चीम भिबा ताम एनीगदेसे था याङ्ला। 29ओच्‍छे ङादा पुइखबा ङादेन छ्‌यामनोन मुला, थेसे ङादा खाइमै आख्‍लामुला। तिग्‍दा भिसम ङाइ सदन थेदा सेम निबा गे जे लमुला।” 30चु ताम थेःसी ल्‍हानान म्‍हिगदेसे येशूदा विश्‍वास लजी। 31येशूसे ह्राङदा विश्‍वास लबा यहूदीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदे ङाइ लोप्‍बा अन्‍छार भ्रजी भिसम एनीगदे ङाला पक्‍का चेला दोला। 32ओच्‍छे सत्‍य तिग हिन्‍ना भिसी एनीगदेसे था याङ्ला, थेनोन सत्‍यसे एनीगदे खालैला तहरी चिआतोः।” 33थेनीगदेसे येशूदा “ङनी अब्राहामला सन्‍तान हिन्‍ना, दान्‍देधोना ङनी खालैला नोकर दोबा आरे। ह्राङसे ङन्‍दा स्‍य्‍हान्‍दोला तहग्‍याम फेला भिसी सुङ्बाला अर्थ चा तिग हिन्‍ना?” भिसी भिजी। 34जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, पाप लबागदे जम्‍मान पापला तहरी तला। 35नोकर सदन मालिकला दिमरी आचि, तर झा चा सदन चिला। 36थेतबासेलमा परमेश्‍वरला झासे एनीगदेदा फेजी भिसम एनीगदे पक्‍कान फेला। 37एनीगदे अब्राहामला सन्‍तान हिन्‍ना भिसी ङादा था मुला। तसैनोन एनीगदेसे ङाइ पाङ्बा ताम नाबारी आखम्‍बासे लमा ङादा साइबारी म्‍हाइबा मुला। 38ङा ङाला आबादेन छ्‌याम मुबा धुइरी ङाइ जुन ताम म्राङ्मुबा, थेनोन ताम ङाइ एनीगदेदा पाङ्बा हिन्‍ना। तर एनीगदेसे चा एनीगदेला आबाग्‍याम तिग थेःबा मुला थेनोन लमुला।” 39थेनीगदेसे येशूदा “ङन्‍ना आबा चा अब्राहामनोन हिन्‍ना” भिसी भिमा, येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदे पक्‍कान अब्राहामला सन्‍तान हिन्‍सम अब्राहामसे लबा ह्रङ्‌बा गे एनीगदेसेनोन लसेला मुबा। 40तर ङाइ परमेश्‍वरग्‍याम थेःबा सत्‍य ताम एनीगदेदा पाङ्‌मा एनीगदेसे चा ङादा साइबारी म्‍हाइजी। तर अब्राहामसे मी चुह्रङ्बा गे आलनी। 41एनीगदेला आबासे जुन गे लबा मुबा, थेनोन गे एनीगदेसेनोन लबा मुला।” जमाहेन्‍से थेनीगदेसे येशूदा “ङनी स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रमा न्‍हबा कोलागदे आहिन, तर परमेश्‍वरनोन ङन्‍ना आबा हिन्‍ना” भिसी भिजी। 42येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, एनीगदेला आबा परमेश्‍वरनोन हिन्‍सम एनीगदेसे ङादा माया लसेला मुबा। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे पुइखबासे लमा ङा दान्‍दे चुरी मुला। ङा ह्राङला सुरसे खबा आहिन, तर परमेश्‍वरसेन ङादा पुइखबा हिन्‍ना। 43एनीगदेसे तिग्‍दा ङाइ पाङ्बा ताम आघोबा? तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे ङाला ताम नाआखम्‍नी। 44एनीगदेला आबा शैतान हिन्‍ना, एनीगदेसे ह्राङला आबासे म्‍हन्‍बा अन्‍छारनोन गे लमुला। थेसे मी ङाच्‍छाहेन्‍से म्‍हि साइबा मुबा, थे सत्‍यरी खाइमै भ्रबारी आखम। तिग्‍दा भिसम थेदेन छ्‌याम सत्‍य भिबा मुनोन आरे। थेसे सदन ह्राङला बानीबेहोर अन्‍छार लुसीला ताम पाङ्‌मुला। थेतबासेलमा थे लुसीला ताम पाङ्बा म्‍हि हिन्‍ना, थे जम्‍मान लुसीला तामला आबा हिन्‍ना। 45तर एनीगदेसे ङाला ताम विश्‍वास आलमुला। तिग्‍दा भिसम ङाइ सत्‍य ताम पाङ्‌मुला। 46एनीगदे न्‍हङला खाल्‍से ङादा पापी भिसी दोष लबारी खम्‍ला? ङाइ सत्‍य ताम पाङ्‌मा एनीगदेसे तिग्‍दा ङादा विश्‍वास आलबा? 47परमेश्‍वरला म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरला ताम ङ्‍यान्‍मुला। तर एनीगदे चा परमेश्‍वरला म्‍हि आहिन। थेतबासेलमा एनीगदेसे परमेश्‍वरला ताम आङ्‌यान्‍मुला।” 48यहूदी नेतागदेसे येशूदा “ङन्‍से पाङ्बा ताम ठीक हिन्‍ना। ए सामरी य्‍हुलला हिन्‍ना, एदा म्‍हङसे स्‍याप्‍बा मुला” भिसी भिजी। 49येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “ङादा म्‍हङसे स्‍याप्‍बा आरे। ङाइ ङाला आबादा मान लबा मुला, तर एनीगदेसे ङादा पेःना लमुला। 50ङाइ ङादा मान लगै भिसी म्‍हन्‍बा आहिन, तर ङादा मान लबादेन ङाला लागिरी निसाफ लसी पिन्‍बा म्‍हि स्‍य्‍हान्‍दोन मुला। 51थेतबासेलमा च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, चुदे खालै म्‍हिसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍जी भिसम थे खाइमै आसि।” 52यहूदीगदेसे येशूदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “एदा म्‍हङसे स्‍याप्‍बान हिन्‍ना भिसी दाहेन्‍से ङन्‍दा पक्‍का था तजी। तिग्‍दा भिसम अब्राहामदेन अगमवक्तागदे सिजी, तर एसे चा ‘खालै म्‍हिसे ङाइ पाङ्बा ताम ङ्‌यान्‍जी भिसम थे खाइमै आसि’ भिसी भिमुला। 53तिग ए ङन्‍ना म्‍हेमे अब्राहाम भन्‍दा घ्रेन हिन्‍ना? थे सिजी, ओच्‍छे अगमवक्तागदेएनोन सिजी। एसे चा ह्राङदा खाल भिसी म्‍हन्‍बा?” 54येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “ङाइ ह्राङदा मान लगै भिसी म्‍हन्‍जी भिसम थे गे आखेल्‍बा ताम हिन्‍ना। तर ङादा मान पिन्‍बा चा ङालान आबा हिन्‍ना, ङाला आबादान एनीगदेसे य्‍हाङला परमेश्‍वर भिसी पाङ्‌मुला। 55तर एनीगदेसे थेदा ङोसेबा आरे। ङाइ चा थेदा ज्‍यना लसी ङोसेबा मुला। चुदे ङाइएनोन थेदा ङोसेबा आरे भिसी भिजी भिसम ङाएनोन एनीगदे ह्रङ्‌बान लुसीला ताम पाङ्बा म्‍हि दोला। तर ङाइ थेदा ङोसेबा मुला, ओच्‍छे थेसे सुङ्बा अन्‍छारनोन ङाइ गे लबा मुला। 56एनीगदेला म्‍हेमे अब्राहामसेनोन ङा खबा धिन च्‍याबारी ल्‍हानान सेम लबा मुबा। ओच्‍छे थेसे ङा खबा धिन म्राङ्सी जिन्‍बासे लमा ताङ्जी।” 57थेतबासेलमा यहूदीगदेसे येशूदा “एसे बोगल न्‍हीसे च्‍युइ दिङ मी तबा आरे भिसम खाह्रङ् लसी एसे अब्राहामदा म्राङ्जी?” भिसी भिजी। 58जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, अब्राहाम न्‍हबा भन्‍दा ङाच्‍छाहेन्‍सेन ‘ङा थेनोन हिन्‍ना’ भिबा मुनोन मुबा” भिसी सुङ्मैछ्‌याम, 59थेनीगदेसे येशूदा तोबारी भिसी युङबा दुइजी। तर येशू लासी परमेश्‍वरला मन्‍दिरला ग्‍यापग्‍याम सुटुक्‍क थोन्‍सी फेप्‍जी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\