यूहन् 9

1थेग्‍याम फेप्‍बान लमा येशूसे न्‍हमान मी आम्राङ्बा म्‍हि गिकदा स्‍याप्‍जी। 2येशूला चेलागदेसे येशूदा “गुरु, खाल्‍ला पापसे लमा चु म्‍हि न्‍हमान काना न्‍हजी, चुलान पापसे लमा कि चुला आबा आमाला पापसे लमा चुह्रङ् तबा हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइजी। 3जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “थेला पापसे लमाएनोन आहिन, थेला आबा आमाला पापसे लमाएनोन आहिन। तर परमेश्‍वरला गे थेग्‍याम म्राङ्‍गै भिसीन थे काना तबा हिन्‍ना। 4धिनी मुबा धुइरीन य्‍हाङसे ङादा पुइखबाला गे लतोःला। धोप तमाहेन्‍से खालैसेन गे लबारी आखम। 5ङा जम्‍बुलिङरी चितेधोना ङानोन जम्‍बुलिङला य्‍हाल हिन्‍ना।” 6चुह्रङ् सुङ्माहेन्‍से येशूसे सरी थो स्‍वाजी, ओच्‍छे थोसे साप्रा ज्‍योप्‍सी थे काना म्‍हिला मीरी फोर्सी पिन्‍जी। 7ओच्‍छे थेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “सिलोआम भिबा घ्‍योइरी निसी ली ख्रुउ।” सिलोआम भिबाला अर्थ चा पुइबा हिन्‍ना। ओच्‍छे थे, थे घ्‍योइरी निसी ली ख्रुजी। जमाहेन्‍से थेसे म्राङ्जी, ओच्‍छे दोःसी खजी। 8थेला खिम्‍जेमगदेदेन थेदा ङाच्‍छा ह्रीसी चिबा म्राङ्बा म्‍हिगदेसे “तिग चु थे ह्रीबा म्‍हि आहिन?” भिसी ङ्‌योइजी। 9कोइ कोइ म्‍हिसे थेदा म्राङ्सी, “चु मी थेनोन ह्रीबा म्‍हि हिन्‍ना” भिसी भिबान मुबा। स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे चा हिन्‍बाम थे ह्रङ्‌बान म्राङ्बा चीम, तर थे म्‍हि “आहिन” भिसी भिजी। तर थे म्‍हिसे “ङा थेनोन हिन्‍ना” भिसी भिबाला भिबान मुबा। 10थेनीगदेसे थेदा “दान्‍दे एसे खाह्रङ् लसी म्राङ्जी?” भिसी ङ्‌योइजी। 11जमाहेन्‍से थेसे थेनीगदेदा “येशू भिबा म्‍हि गिकसे साप्रा ज्‍योप्‍सी ङाला मीरी फोर्सी ङादा ‘सिलोआमरी निसी ख्रुउ’ भिसी सुङ्जी। ओच्‍छे निसी ख्रुमाहेन्‍से ङाइ म्राङ्जी” भिसी भिजी। 12थेनीगदेसे थेदा “थे म्‍हि खानङ मुला?” भिसी ङ्‌योइमा, थेसे “ङादा था आरे” भिसी भिजी। 13जमाहेन्‍से थेनीगदेसे ङाच्‍छा काना मुबा म्‍हिदा फरिसीगदे मुबा ग्‍लारी भोर्जी। 14येशूसे साप्रा ज्‍योप्‍सी थेला मीरी फोर्सी थेदा खम्‍ना लबा धिन चा ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु मुबा। 15फरिसीगदेसेनोन थेदा “एसे खाह्रङ् लसी म्राङ्जी?” भिसी ङ्‌योइमा, थेसे थेनीगदेदा “येशूसे साप्रा ज्‍योप्‍सी ङाला मीरी फोर्सी पिन्‍जी, ओच्‍छे ङाइ ख्रुमाहेन्‍से म्राङ्जी” भिसी भिजी। 16फरिसीगदे न्‍हङला कोइ कोइसे “थे म्‍हि परमेश्‍वरग्‍याम खबा आहिन। तिग्‍दा भिसम थेसे ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिन‍दा आधङ्‍मुला” भिसी भिजी। तर स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे चा “पापी म्‍हिसे खाह्रङ् लसी चुह्रङ्बा उदेकला गे लबारी खम्‍ला?” भिसी भिजी। थेतबासेलमा थेनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङ‍री आढिक्‍नी। 17थेनीगदेसे दोःसीनोन थे काना म्‍हिदा “थे म्‍हिसे एला मी खम्‍ना लजी, दाहेन्‍से एसे चा थे म्‍हि खाल भिसी म्‍हन्‍बा मुला” भिसी ङ्‌योइमा, थेसे “थे म्‍हि अगमवक्ता हिन्‍ना” भिसी भिजी। 18यहूदी नेतागदेसे थे पक्‍कान काना मुबा, ओच्‍छे दान्‍दे म्राङ्‌खम्‍बा हिन्‍ना भिसी विश्‍वास लबारी आखम्‍नी। थेतबासेलमा थेनीगदेसे थेला आबा आमादा ङ्‌योइसी, 19“चु एनीगदेलान झा हिन्‍ना? तिग चु न्‍हमान काना न्‍हबा हिन्‍ना? थेह्रङ् भिसम दान्‍दे चा चुसे खाह्रङ् लसी म्राङ्जी?” भिसी ङ्‌योइजी। 20जमाहेन्‍से थेला आबा आमासे चुह्रङ् भिसी भिजी, “हिन्‍ना, चु ङन्‍नान झा हिन्‍ना, चु न्‍हमान काना मुबा। 21तर चुला मी खाल्‍से खम्‍ना लसी म्राङ्‌खम्‍जी भिबा ताम ङन्‍दा था आरे। चु दिङ छ्‍योसी जिन्‍बा म्‍हि हिन्‍ना, थेसे ह्राङला बारेरी ह्राङसेन पाङ्‌खम्‍ला। थेतबासेलमा ह्राङनीसे थेदान ङ्‌योइगो।” 22यहूदी नेतागदेदेन छ्‌याम लोङ्सी थेनीगदेसे थेह्रङ् भिसी पाङ्बा हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम जुन म्‍हिसे येशूदा थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍ना भिसी विश्‍वास लला थेदा यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमग्‍याम तेःतोःला भिसी यहूदीगदेसे ङाच्‍छान सल्‍लाह लसी जिन्‍बा मुबा। 23थेतबासेलमान थेला आबा आमासे “चु दिङ छ्‍योसी जिन्‍बा म्‍हि हिन्‍ना, चुदान ङ्‌योइगो” भिसी पाङ्जी। 24जमाहेन्‍से थेनीगदेसे दोःसीनोन थे काना म्‍हिदा ङ्‌योइसी, “एसे सत्‍य ताम पाङ्सी परमेश्‍वरदा मानदेन जयजयकार लउ, थे येशू चा पापी हिन्‍ना भिसी ङन्‍दा था मुला” भिसी भिजी। 25थे म्‍हिसे थेनीगदेदा “थे पापी हिन्‍ना कि आहिन भिबा ताम मी ङादा था आरे। तर ङाच्‍छा ङा काना मुबा, दान्‍दे ङाइ म्राङ्‌मुला भिबा ताम जे ङादा था मुला” भिसी भिजी। 26जमाहेन्‍से थेनीगदेसे थेदा “थे म्‍हिसे एदा तिग लजी? खाह्रङ् लसी थे म्‍हिसे एला मी खम्‍ना लजी?” भिसी ङ्‌योइजी। 27थेसे थेनीगदेदा “ङाइ ह्राङनीदा दोलोन पाङ्सी जिन्‍जी, तर ह्राङनीसे वास्‍तान आलनी दान्‍दे दोःसी तिग्‍दा ङ्‌योइबा, तिग ह्राङनीएनोन थेला चेला दोबारी म्‍हाइबा हिन्‍ना?” भिसी जोहाब पिन्‍जी। 28थेनीगदेसे थेदा खिसी लबान चुह्रङ् भिजी, “ए गा थेला चेला हिन्‍ना, ङनी मी मोशाला चेला हिन्‍ना। 29मोशादेन छ्‌याम परमेश्‍वरसे ताम लबा ङन्‍दा था मुला, तर चु म्‍हि चा खानङग्‍याम खजी थे ताम ङन्‍दाएनोन था आरे।” 30जमाहेन्‍से थेसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “चु खाह्रङ्बा उदेकला ताम! येशूसे ङाला मी खम्‍ना लजी। तर ह्राङनीसे चा येशू खानङग्‍याम फेप्‍खजी भिबा ताम ङन्‍दा था आरे। 31परमेश्‍वरसे पापी म्‍हिला ताम आङ्‌यान्‍मुला, तर थेदा मान लबादेन थेसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार गे लबा म्‍हिला जे ताम ङ्‍यान्‍मुला भिसी य्‍हाङ जम्‍मादान था मुला। 32जम्‍बुलिङ छ्‌यामाहेन्‍से दान्‍देधोना खालै म्‍हिसे न्‍हमान काना मुबा म्‍हिला मी खम्‍ना लजी भिबा ताम थेःबा आरे। 33चु येशू परमेश्‍वरग्‍याम फेप्‍खबा आहिन्‍सम येशूसे चुह्रङ्बा तिगै गे लबारी आखम्‍सेला मुबा।” 34थेनीगदेसे थेदा “ए पापरी न्‍हसी पापरीन छर्बा म्‍हिसे ङन्‍दा लोप्‍बारी म्‍हाइबा?” भिसी भिजी। ओच्‍छे थेनीगदेसे थेदा यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमग्‍याम तेःजी। 35यहूदीगदेसे थे काना म्‍हिदा यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमग्‍याम तेःजी भिबा ताम येशूसे थेःजी। ओच्‍छे थेदेन छ्‌याम ह्रुप तसी येशूसे “तिग एसे परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा विश्‍वास लला?” भिसी ङ्‌योइजी। 36थेसे येशूदा “प्रभु, ङाइ थेदा विश्‍वास लबारी थे खाल हिन्‍ना?” भिसी भिमा, 37येशूसे थेदा “थे म्‍हि एसे म्राङ्सी जिन्‍बा मुला, दान्‍दे थे म्‍हि एदेन छ्‌याम ताम लबान मुला” भिसी सुङ्जी। 38चु ताम थेःसी थेसे येशूदा फ्‍या लबान, “प्रभु, ङाइ विश्‍वास लला” भिसी जयजयकार लजी। 39ओच्‍छे येशूसे, “कानागदेसे म्राङ्‍गै, ओच्‍छे ङा काना आहिन भिसी भिबा म्‍हिगदेसे चा थाम्राङ्‍गै भिसी निसाफ लबाला लागिरीन ङा चु जम्‍बुलिङरी खबा हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। 40चु ताम थेःसी थेरी मुबा कोइ कोइ फरिसीगदेसे येशूदा “तिग ङनीएनोन काना हिन्‍ना?” भिसी भिजी। 41जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “बरु एनीगदे कानान मुबा हिन्‍सम पापला दोष लगब आतसेला मुबा, तर एनीगदेसे ‘ङन्‍से म्राङ्‌मुला’ भिसी भिबासे लमा एनीगदेदा सदन पापला दोष तला” भिसी सुङ्जी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\