लूका 1

1परमेश्‍वरसे ङन्‍ना गुङरी लबा गेला बारेरी ल्‍हानान म्‍हिगदेसे भ्रिबारी छ्‌याइबा मुला। 2ङाच्‍छाहेन्‍सेन येशूसे लबा गेदेन लोप्‍बा ताम म्राङ्बा म्‍हिगदेसे ङन्‍दा थेःना लजी। 3थेतबासेलमा माननीय थियोफिलस, ङाइएनोन ङाच्‍छाहेन्‍सेन जम्‍मान ताम म्‍हाइसी घोबासे लमा ह्राङला लागिरी मेलोसेन भ्रिमा ज्‍यबा तला भिसी म्‍हन्‍जी। 4तिग्‍दा भिसम ह्राङदा पाङ्बा तामगदेरी सत्‍य ताम घोगै भिसी ङाइ चु ह्राङला लागिरी भ्रिबा हिन्‍ना। 5यहूदिया य्‍हुल्‍साला हेरोद ग्‍लेला धुइरी अबिया भिबा समूहरी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा जकरिया भिबा म्‍हि मुबा। थेला म्रिङ एलीशिबाएनोन परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा हारूनना वंशरी न्‍हबा मुबा। 6परमेश्‍वरसे कुल्‍बा जम्‍मान ताम ङ्‌यान्‍बासे लमा थे न्‍हीनोन परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ज्‍यबा म्‍हि मुबा। 7तर एलीशिबाग्‍याम कोला आतबासे लमा थे न्‍हीला कोलागदे आरेबा मुबा। थे न्‍हीला दिङएनोन निसी जिन्‍बा मुबा। 8तिरेकुनु जकरिया ह्राङला समूहला पालोरी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबान मुबा। 9परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा समूहला ठिम अन्‍छार चिट्ठा युमा, परमप्रभुला मन्‍दिर न्‍हङरी वाङ्सी धूप म्राबा गे जकरियाला मिनरी थोन्‍जी। 10परमेश्‍वरला मन्‍दिर न्‍हङरी धूप म्राबा धुइरी म्‍हिला हुल मङग्‍यार प्रार्थना लसी चिबा मुबा। 11धूप म्राबान लबा धुइरी जकरियासे धूप म्राबा ग्‍लाला दाहिनेपट्टि स्‍वर्गदूत खसी राप्‍सी चिबा म्राङ्जी। 12स्‍वर्गदूतदा म्राङ्सी जकरिया आत्तेब तसी लोङ्जी। 13तर स्‍वर्गदूतसे थेदा “थालोङ्‍गो जकरिया, तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे एला प्रार्थना सान्‍बा मुला। दाहेन्‍से एला म्रिङ एलीशिबासे झा गिक न्‍हला। एसे थेला मिन यूहन्‍ना थान्‍गो। 14थे न्‍हबा धुइरी ए ल्‍हानान ताङ्ला, ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो ल्‍हानान म्‍हिगदेएनोन ताङ्ला। 15तिग्‍दा भिसम थे परमप्रभुला ङाच्‍छापट्टि घ्रेन म्‍हि दोला। ओच्‍छे थेसे अङगुरला निङगुदेन खजिबै अर्गु ङ्‌य्‍होइबा स्‍हे आथुङ्‌। थे आमाला फोरी खमाहेन्‍सेन परमेश्‍वरला आत्‍मा थेदेन छ्‌याम तला। 16थेसे ल्‍हानान इस्राएलीगदेदा परमप्रभु परमेश्‍वरला ग्‍यामरी दोःसी भला। 17आबागदेला सेम कोलागदेपट्टि तना लबारी ओच्‍छे परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम आङ्‌यान्‍बागदेदा परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बा म्‍हिगदे ह्रङ्‌बा स्‍होसी प्रभुला ग्‍याम च्‍यासी चिबा य्‍हुल स्‍होबाला लागिरी थे प्रभुला ङाच्‍छा एलियाला आत्‍मादेन शक्तिरी भ्रला। 18जमाहेन्‍से जकरियासे स्‍वर्गदूतदा “ङाइ चु ताम खाह्रङ् लसी विश्‍वास लसे? तिग्‍दा भिसम ङा खेप्‍बा दोसी जिन्‍जी ओच्‍छे ङाला म्रिङलाएनोन दिङ निसी जिन्‍बा मुला” भिसी भिमा, 19स्‍वर्गदूतसे जकरियादा “ङा परमेश्‍वरला ङाच्‍छा राप्‍सी चिबा गब्रिएल हिन्‍ना। ङादा परमेश्‍वरसे एदेन छ्‌याम ताम लबारी ओच्‍छे चु ज्‍यबा समाचार पाङ्‌बारी पुइखबा हिन्‍ना। 20एसे ङाइ पाङ्बा ताम विश्‍वास आलबासे लमा चु ताम पूरा आततेधोना एसे ताम पाङ्‌आखम। तर चु ताम ततोःबा धुइरी तनोन तला” भिसी भिजी। 21जकरिया परमेश्‍वरला मन्‍दिर न्‍हङरी घइना चिबासे लमा मङग्‍यार जकरियादा भ्रान्‍सी चिबा म्‍हिगदेदा सुर्दा तजी। 22थे परमेश्‍वरला मन्‍दिर न्‍हङ‍ग्‍याम मङग्‍यार थोन्‍सी खमा थेसे तिगै ताम पाङ्आखम्‍नी। थेतबासेलमा मङग्‍यार मुबा म्‍हिगदेसे थेसे तिगै म्राङ्जीनम भिसी म्‍हन्‍जी। जकरियासे थे म्‍हिगदेदा या लिप्‍बान ताम लबारी छ्‌याइजी। ओच्‍छे थे ताम पाङ्आखम्‍बाला आखम्‍बान तजी। 23परमेश्‍वरला मन्‍दिर न्‍हङरी पूजा लतोःबा ह्राङला पालो जिन्‍माहेन्‍से जकरिया दिमरी निजी। 24तिगै धिन लिच्‍छा थेला म्रिङ एलीशिबा न्‍हसेला तजी। जमाहेन्‍से एलीशिबा ला ङाधोना दिम ख्‍लासी खानङएनोन आनिनी। 25ओच्‍छे थेसे “दाहेन्‍से खालैसे ङादा हेला थालगै भिसी परमेश्‍वरसे ङादा दया लसी चु लबा हिन्‍ना” भिसी भिजी। 26गालील अञ्‍चलला नासरत भिबा नाम्‍सारी मरियम भिबा कन्‍याकेटी गिक मुबा। थेदा दाऊद ग्‍लेला वंशला योसेफ भिबा म्‍हिसे ब्‍याह लबारी ह्रीबा मुबा। एलीशिबा न्‍हसेला तबा ला ढु तमा परमेश्‍वरसे गब्रिएल स्‍वर्गदूतदा मरियम मुबा ग्‍लारी पुइखजी। 28जमाहेन्‍से स्‍वर्गदूत थे कन्‍याकेटी मुबा ग्‍लारी निसी, “लास्‍सो माइ, एदा परमेश्‍वरसे ल्‍हानान दयामाया लबा मुला। थेतबासेलमा एदेन छ्‌याम परमप्रभु मुला” भिसी भिजी। 29स्‍वर्गदूतला ताम थेःसी मरियम उदेक तजी। ओच्‍छे “आहिन, चु तिग भिबा?” भिसी सेमरी म्‍हन्‍जी। 30तर स्‍वर्गदूतसे थेदा “थालोङ्‍गो मरियम, तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे एदा ल्‍हानान मोलम पिन्‍बा मुला। 31दाहेन्‍से ए न्‍हसेला तला ओच्‍छे एसे झा गिक न्‍हला। एसे थेला मिन येशू थान्‍गो। 32थे घ्रेन म्‍हि दोला ओच्‍छे थेदा जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन परमेश्‍वरला झा भिला। परमप्रभु परमेश्‍वरसे थेदा दाऊदला य्‍हुल्‍सारी शासन लबारी ग्‍ले स्‍होला। 33थेसे सदनना लागिरी याकूबला वंशथोरी शासन लला। ओच्‍छे थेला शासन खाइमै आजिन” भिसी भिजी। 34स्‍वर्गदूतला चुह्रङ्बा ताम थेःसी मरियमसे “चु खाह्रङ् लसी तला? तिग्‍दा भिसम ङाइ ब्‍याह लबान आरे” भिसी भिजी। 35स्‍वर्गदूतसे मरियमदा “एथोरी परमेश्‍वरला आत्‍मा फेप्‍खला। ओच्‍छे एसे जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन परमेश्‍वरला आत्‍माला शक्तिसे कोला न्‍हला। थेतबासेलमा थे कोलादा परमेश्‍वरला झा भिला। 36च्‍यागो, एला ह्राङला म्‍हि एलीशिबादाएनोन दिङ निबासे लमा कोला आन्‍ह भिसी भिमुबा। तर दान्‍दे थे न्‍हसेला तबा ला ढु तबा मुला। 37थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे लआखम्‍बा गे तिगै आरे” भिसी मरियमदा जोहाब पिन्‍जी। 38ओच्‍छे मरियमसे स्‍वर्गदूतदा “ङा परमेश्‍वरदा तेन्‍बा म्‍हि हिन्‍ना, ङादा ह्राङसे भिबा ह्रङ्नोन तगै” भिसी भिमाहेन्‍से स्‍वर्गदूत निजी। 39तिगै धिन लिच्‍छा मरियम योना योना लसी यहूदिया अञ्‍चलला गङपट्टिला नाम्‍सा गिकरी निजी। 40ओच्‍छे जकरियाला दिमरी वाङ्सी एलीशिबादा “लास्‍सो फ्‍याफुल्‍ला” भिजी। 41मरियमसे लास्‍सो फ्‍याफुल्‍ला भिबा एलीशिबासे थेःमाहेन्‍से एलीशिबाला फोरी मुबा कोला भोल्‍जी। ओच्‍छे एलीशिबाथोरी परमेश्‍वरला आत्‍मा फेप्‍खजी। 42जमाहेन्‍से एलीशिबासे घ्रेन काइ लसी, “म्रिङम्‍हेमेगदे न्‍हङरी ए परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्बा म्‍हि हिन्‍ना। ओच्‍छे एला फोरी मुबा कोलादाएनोन ल्‍हानान मोलम पिन्‍बा मुला। 43खाल्‍ला दयासे लमा ङा ह्रङ्बाला दिमरी ङाला प्रभुला आमा खजी? 44च्‍यागो, एसे लास्‍सो फ्‍याफुल्‍ला भिबा ङाइ थेःमैछ्‌याम ङाला फोरी मुबा कोला ताङ्सी भोल्‍जी। 45परमप्रभुसे सुङ्बा ताम पूरा तला भिसी विश्‍वास लबासे लमा एसे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्बा मुला।” भिसी भिजी। 46ओच्‍छे मरियमसे चुह्रङ् भिसी व्‍हाइ गोबारी छ्‌याइजी, “ङाला परमप्रभु परमेश्‍वरदा जयजयकार तगै। 47ङादा थार्बा पिन्‍बा परमेश्‍वरदेन छ्‌याम ङा सेमहेन्‍सेन ताङ्‍बा मुला। 48तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरदा तेन्‍बा ङा ह्रङ्‌बा जजा म्‍हिदाएनोन वास्‍ता लबा मुला। दाहेन्‍से जम्‍मान म्‍हिगदेसे ङादा परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्बा म्‍हि भिसी भिला। 49तिग्‍दा भिसम जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन परमप्रभु परमेश्‍वरसे ङाला लागिरी घ्रेन गे लसी पिन्‍बा मुला। परमप्रभुन परमेश्‍वर हिन्‍ना। 50परमेश्‍वरदा मान लबा म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरसे जुकजुकधोनान दया लला। 51ओच्‍छे सेमरी ङा ह्रङ्‌बा खालै आरे भिसी भ्रबा म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरसे ह्राङला शक्तिसे ससा बङबङ तना लबा मुला। 52शासन लबा म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरसे थेला ग्‍लाग्‍याम तेःबा मुला। ओच्‍छे प्राङबोगदेदा परमेश्‍वरसे घ्रेन म्‍हि स्‍होबा मुला। 53ओच्‍छे फोख्रेन्‍बागदेदा परमेश्‍वरसे सदन ज्‍यबा ज्‍यबा स्‍हे पिन्‍सी म्रेन्‍ना लबा मुला। तर फ्‍युक्‍पो म्‍हिगदेदा तिगै आपिन्‍ना या थान्‍थान पुइबा मुला। 54परमेश्‍वरसे ह्राङसे लबा दया ढन्‍सी ह्राङदा तेन्‍बा इस्राएलीगदेदा ह्रो लबा मुला। 55ओच्‍छे य्‍हाङला आखे म्‍हेमेदा सुङ्बा ह्रङ् अब्राहामदेन थेला सन्‍तानगदेदा जुकजुकधोनाला लागिरी दया लबा मुला।” 56मरियम ला सोमधोना एलीशिबादेन छ्‌यामनोन चिसी ह्राङला दिमरी निजी। 57ओच्‍छे एलीशिबासे कोला न्‍हबा धुइ तसी थेसे झा न्‍हजी। 58जमाहेन्‍से परमप्रभु परमेश्‍वरसे एलीशिबादा दया लबा मुला भिबा थेःसी थेला ह्राङला म्‍हिदेन खिम्‍जेमगदे ल्‍हानान ताङ्जी। 59कोला न्‍हसी भ्रेःरे तमाहेन्‍से थेनीगदे थे कोलाला खतना लबारी खजी। ओच्‍छे थेनीगदेसे थे कोलाला मिन थेला आबाला ह्रङ्‌बान जकरिया थान्‍बारी छ्‌याइजी, 60तर थेला आमासे “आहिन, थेला मिन यूहन्‍ना थान्‍तोःला” भिसी भिमा, 61थेनीगदेसे “थेह्रङ्बा मिन एला ह्राङला म्‍हि न्‍हङरी खालैला आरे” भिसी भिजी। 62जमाहेन्‍से थेनीगदेसे थेला आबादा झाला मिन तिग थान्‍बा भिसी या लिप्‍सी ङ्‌योइमा, 63जकरियासे पाटी गिक ह्रीसी थे पाटीरी थेला मिन यूहन्‍ना हिन्‍ना भिसी भ्रिजी। चुह्रङ्बा म्राङ्सी थेनीगदे जम्‍मान उदेक तजी। 64थेनोन धुइरी जकरियासे ताम पाङ्‌बारी छ्‌याइजी। ओच्‍छे थेसे परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍जी। 65चुह्रङ् तबा म्राङ्सी थेला खिम्‍जेमगदे जम्‍मान उदेक तसी लोङ्‌बा खजी। ओच्‍छे यहूदियाला गङरीक्‍यारला नाम्‍सा नाङनोन चु ताम थेःजी। 66चु ताम थेःबा जति जम्‍मासेन “लिच्‍छा चु कोला खाह्रङ्बा तला” भिसी ह्राङ ह्राङला सेमरी म्‍हन्‍जी। तिग्‍दा भिसम थे कोलादेन छ्‌याम परमेश्‍वर मुबा। 67यूहन्‍नाला आबा जकरियाथोरी परमेश्‍वरला आत्‍मा फेप्‍खजी। ओच्‍छे परमेश्‍वरला आत्‍मासे कुल्‍बा ह्रङ्नोन थेसे पाङ्‌बारी छ्‌याइजी। 68“इस्राएलीगदेला परमप्रभु परमेश्‍वरला जयजयकार तगै तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वर फेप्‍खसी ह्राङला म्‍हिगदेदा ह्रो लसी पापग्‍याम फेबा मुला! 69परमेश्‍वरसे थेदा तेन्‍बा दाऊदला वंशरी य्‍हाङदा थार्बा पिन्‍बा शक्तिशाली म्‍हि गिक पुइखबा मुला। 70य्‍हाङला शत्रुगदेदेन य्‍हाङदा हेला लबागदेग्‍याम थार्बा पिन्‍ना भिबा ताम दङबोरीन परमेश्‍वरसे ह्राङला अगमवक्तागदेग्‍याम सुङ्सी जिन्‍बा मुबा। 72ओच्‍छे परमेश्‍वरसे य्‍हाङला आखे म्‍हेमेदेन छ्‌याम लबा ह्राङला कबुल ढन्‍सी य्‍हाङदा दया लबा मुला। 73थे कबुल परमेश्‍वरसे य्‍हाङला म्‍हेमे अब्राहामदेन छ्‌याम लबा मुबा। 74थेतबासेलमा शत्रुगदेग्‍याम थार्बा याङ्बाला लागिरी आलोङ्ना य्‍हाङ सोतेधोना परमेश्‍वरला ङाच्‍छापट्टि ज्‍यबा म्‍हि दोसी य्‍हाङसे ज्‍यबा गे लसी परमेश्‍वरदा तेन्‍म्‍याङ्‍गै। 76ङाला झा, दाहेन्‍से एदा जम्‍मासेन जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन परमेश्‍वरला अगमवक्ता भिसी भिला। तिग्‍दा भिसम ए प्रभुला ङाच्‍छा ङाच्‍छा निसी थेला ग्‍याम स्‍होला। 77ओच्‍छे पापला दोष मेटब तमाहेन्‍से थार्बा याङ्ला भिसी एसे परमेश्‍वरला म्‍हिगदेदा लोप्‍ला। 78तिग्‍दा भिसम य्‍हाङला परमेश्‍वर दया लबा परमेश्‍वर हिन्‍ना। थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे य्‍हाङ मुबा ग्‍लारी स्‍वर्गग्‍याम य्‍हाल पुइखला। 79परमेश्‍वरसे धोपधोपरी भ्रबादेन सिला भिसी लोङ्‌बा म्‍हिगदेदा य्‍हाल पिन्‍ना। ओच्‍छे थेनोन य्‍हालसे य्‍हाङदा शान्‍तिला ग्‍यामरी भ्रपुङ्ला।” 80यूहन्‍ना परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम ज्ञान बुद्धि याङ्बान घ्रेन तबान निजी। ओच्‍छे इस्राएलीगदेला गुङरी परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबा धुइ आततेधोना यूहन्‍ना तोङतोङबा ग्‍लारी चिजी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\