लूका 10

1जमाहेन्‍से येशूसे स्‍य्‍हान्‍दो बोगल सोमसे च्‍युइ चेलागदेदा धम्‍जी। ओच्‍छे ह्राङ फेप्‍बारी छ्‌याइबा नाम्‍सादेन शहररी ह्राङ फेप्‍बा भन्‍दा ङाच्‍छा थेनीगदेदा गोर न्‍ही न्‍ही लसी पुइजी। 2पुइबा धुइरी येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, बाली मी ल्‍हानान मिन्‍बा मुला, तर बाली दुइबा म्‍हिगदे ल्‍हाना आरे। थेतबासेलमा बाली दुइबा म्‍हिगदे पुइखउ भिसी बालीला दोप्‍ता प्रभुदेन छ्‌याम प्रार्थना लउ। 3दाहेन्‍से एनीगदे निउ। ङाइ एनीगदेदा फार्बागदेला गुङरी ग्‍युला कोलादा पुइबा ह्रङ् लसी पुइला। 4ओच्‍छे एनीगदेसे टाङगा, झोला, लखम तिगै थापुइगो। ओच्‍छे ग्‍यामरी खालैदेन छ्‌याम ल्‍हाना ताम थालउ। 5“ओच्‍छे एनीगदे जुन दिमरी वाङ्ला ङाच्‍छा ‘थे दिमला म्‍हिदा शान्‍ति तगै’ भिसी मोलम पिन्‍गो। 6थे दिमरी एनीगदेदेन छ्‌याम ढिक्‍बा म्‍हि मुसम थेनीगदेसे शान्‍ति याङ्ला। तर एनीगदेदेन छ्‌याम ढिक्‍बा म्‍हि आरेसम एनीगदेसे पिन्‍बा मोलम एनीगदेदान दोःसी खला। 7ओच्‍छे थेनीगदेसे एनीगदेदा जस्‍तो चबा स्‍हे पिन्‍सै चबा थुङ्बा लसी थेनोन दिमरी चिउ। तिग्‍दा भिसम गे लबा म्‍हिसे ज्‍याला याङ्तोःमुला। ओच्‍छे एनीगदे दिम दिमरी वाङ्सी ज्‍यबा ज्‍यबा चबा स्‍हे म्‍हाइसी थाभ्रउ। 8“थेह्रङ् लसी एनीगदे शहरगदेरी निबा धुइरी थे शहरला म्‍हिगदेसे मान लसी चबा थुङ्बारी पिन्‍बा स्‍हे चउ। 9ओच्‍छे थेरी आखम्‍बा म्‍हिगदेदा खम्‍ना लउ, ‘ओच्‍छे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा खसी जिन्‍बा मुला’ भिसी थेनीगदेदा पाङ्‍गो। 10तर खजिबै शहररी एनीगदे निमा थे शहरला म्‍हिगदेसे एनीगदेदा मान आलनी भिसम थे शहरला ग्‍यामरी थोन्‍सी, 11‘ङन्‍से ङन्‍ना काङरी भेर्बा एनीगदेला नाम्‍साला धुलु सुत्तै एनीगदेलान नाम्‍सारी खर्बा मुला। तिग्‍दा भिसम ङन्‍से पाङ्बा ताम एनीगदेसे आङ्‌यान्‍नी। तर च्‍यागो, परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा खसी जिन्‍बा मुला भिबा एनीगदेसे था याङ्‍गो’ भिसी थेनीगदेदा पाङ्‍गो। 12एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, परमेश्‍वरसे निसाफ लबा धिनकुनु थे शहरला म्‍हिगदेला गति भन्‍दा मी सदोम शहरला म्‍हिगदेला गति नाखम्‍बा तला। 13“खोराजीनदेन बेथसेदाला म्‍हिगदे, एनीगदेसे परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्ला। तिग्‍दा भिसम एनीगदेला नाम्‍सारी लबा ह्रङ्‌बा उदेकला गेगदे टुरोसदेन सीदोन शहररी लबा हिन्‍सम ओन्‍मान थेनीगदेसे बोरा क्‍वान्‍सी मेफ्रा फोर्सी ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःसेला मुबा 14तर परमेश्‍वरसे निसाफ लबा धुइरी एनीगदेला गति भन्‍दा टुरोसदेन सीदोनला म्‍हिगदेला गति नाखम्‍बा तला। 15कफर्नहुमला म्‍हिगदे, तिग एनीगदे स्‍वर्गरीन धोला भिसी म्‍हन्‍मुला? आधो! एनीगदेदा मी नर्गरी भ्‍याङ्‍ला।” 16येशूसे ह्राङला चेलागदेदा “एनीगदेला ताम ङ्‌यान्‍बासे ङाला तामदाएनोन ङ्‌यान्‍ना, एनीगदेला ताम आङ्‌यान्‍बासे ङाला तामएनोन आङ्‌यान। ओच्‍छे ङाला ताम आङ्‌यान्‍बासे ङादा पुइखबाला तामएनोन आङ्‌यान” भिसी सुङ्जी। 17येशूसे पुइबा बोगल सोमसे च्‍युइ न्‍ही चेलागदे ताङ्बान येशू मुबा ग्‍लारी खसी, “प्रभु ङन्‍से ह्राङला मिनरी म्‍हङगदेदा कुल्‍मा थेनीगदेसे ङ्‌यान्‍जी” भिसी भिजी। 18ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा “ङाइ शैतानदा स्‍वर्गग्‍याम तिप्‍लीङ ह्रङ् लसी ताइबा म्राङ्जी। 19ओच्‍छे ङाइ एनीगदेदा पुख्रीदेन बिच्‍छीदा नाङ्सी भ्रबादेन एनीगदेदा ह्राङला शत्रुगदेला जम्‍मान शक्तिदा ढाबा अधिकार पिन्‍बा मुला। थेतबासेलमा एनीगदेदा तिगै स्‍हेसेएनोन न्‍होङ्ना लआखम। 20तसैनोन म्‍हङगदेदा ह्राङला धिरी थान्‍म्‍याङ्जी भिसी एनीगदे थाताङ्‍गो। तर ह्राङला मिन स्‍वर्गरी भ्रिबा मुला भिसी एनीगदे ताङ्‍गो” भिसी सुङ्जी। 21थेनोन धुइरी येशूथोरी परमेश्‍वरला आत्‍मा फेप्‍खजी। ओच्‍छे येशू ताङ्सी, “मुदेन जम्‍बुलिङला प्रभु आबा, ह्राङदा धन्‍यवाद मुला, तिग्‍दा भिसम ह्राङसे ज्ञान बुद्धि मुबा म्‍हिगदेदेन सेबा घोबा म्‍हिगदेग्‍याम छुम्‍सी थान्‍बा ताम तिगै आसेबा म्‍हिगदेदा उन्‍सी पिन्‍जी। हिन्‍ना आबा, चुह्रङ् लमान ह्राङ ताङ्जी। 22“ङाला आबासे ङादा जम्‍मान स्‍हे जिम्‍मा पिन्‍बा मुला। ओच्‍छे ङा खाल भिसी ङाला आबादा बाहेक स्‍य्‍हान्‍दो खालैदा था आरे। थेह्रङ् लसीन आबा खाल भिसी झादेन झासे आबादा ङोसेना लबा म्‍हिगदेसे बाहेक स्‍य्‍हान्‍दो खालैदान आबा खाल हिन्‍ना भिसी था आरे।” 23जमाहेन्‍से येशू ह्राङला चेलागदेपट्टि दोःसी थेनीगदेदा जे चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेसे म्राङ्बा मुला, चु ताम म्राङ्बागदे चा परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्बा म्‍हिगदे हिन्‍ना। 24तिग्‍दा भिसम ल्‍हानान अगमवक्तागदेदेन ग्‍लेगदेसे एनीगदेसे म्राङ्बा चु तामगदे च्‍याबारी म्‍हाइमुबा। तर थेनीगदेसे आम्राङ्‌नी, ओच्‍छे एनीगदेसे थेःबा ताम थेनीगदेसे थेःबारी म्‍हाइजी, तर थेःबारी आम्‍याङ्नी।” 25तिरेकुनु यहूदी धर्मगुरु गिक येशू मुबा ग्‍लारी खसी येशूला सेम च्‍याबारी थेसे “गुरु जुकजुकधोना आसिबा जुनी याङ्बारी ङाइ तिग लतोःला?” भिसी ङ्‌योइमा, 26येशूसे थेदा “परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमरी तिग भ्रिबा मुला? एसे पढब लबा आरे?” भिसी सुङ्जी। 27जमाहेन्‍से थेसे येशूदा “ह्राङला सेमहेन्‍सेन, ह्राङला प्राणसे, ह्राङला बुद्धिसे ओच्‍छे ह्राङला शक्तिसे एसे परमप्रभु ह्राङला परमेश्‍वरदा माया लउ। ओच्‍छे एसे ह्राङला खिम्‍जेमदा ह्राङदा ह्रङ्नोन माया लउ” भिसी भ्रिबा मुला। 28भिसी भिमा, येशूसे थेदा “एसे ठीक भिजी दाहेन्‍से एसे थेह्रङ्नोन लउ। जमाहेन्‍से ए जुकजुकधोना सोला” भिसी सुङ्जी। 29तर थे म्‍हिसे ह्राङसे ह्राङदान ङा ठीक मुला भिसी उन्‍बाला लागिरी “थेह्रङ् भिसम ङाला खिम्‍जेम खाल हिन्‍ना?” भिसी येशूदा ङ्‌योइजी। 30जमाहेन्‍से येशूसे थेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, म्‍हि गिक यरूशलेमग्‍याम यरीहो भिबा ग्‍लापट्टि निबान लमा थेदा य्‍होगदेसे स्‍याप्‍सी लिगन्‍डीन लसी सिबाधोनान तोजी। 31ओच्‍छे छिन्‍नङ लिच्‍छा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा म्‍हि थेग्‍यामसेन खजी। तर थेसे थे य्‍होगदेसे तोसी सिबा तेबान तबा म्‍हिदा म्राङ्सीनोन आम्राङ्बा स्‍होसी निजी। 32थेह्रङ् लसीन स्‍य्‍हान्‍दो लेवी गिकएनोन थेग्‍यामसेन खजी थेसेनोन थे सिबा तेबान तबा म्‍हिदा म्राङ्सीनोन आम्राङ्बा स्‍होसी निजी। 33तर स्‍य्‍हान्‍दो सामरी य्‍हुलला म्‍हि गिकएनोन थेग्‍यामसेन खजी। थे सिबा तेबान तबा म्‍हिदा म्राङ्सी थेदा ल्‍हानान दया रेःजी। 34जमाहेन्‍से थे सिबा तेबान तबा म्‍हि मुबा ग्‍लारी निसी थेसे थे म्‍हिला पोरगदेरी छ्‌युगुदेन अङगुरला निङगु फोर्सी क्‍वानगेनसे खीजी। ओच्‍छे थेसे थे म्‍हिदा ह्राङलान गधाथोरी थान्‍सी म्‍हिगदे बास चिबा पाटी गिकरी भोर्सी म्‍हुन गिक ह्राङसेन थे म्‍हिला सयार लजी। 35न्‍हङगरदङ निबा धुइरी थेसे थे पाटीला धनीदा म्‍हुइला डबल न्‍ही पिन्‍सी थेसे ‘ज्‍यना लसी चुला सयार लउ, अझ खर्च ल्‍हानान निसम ङा दोःसी खमा ह्राङदा पिन्‍ना’ भिसी भिजी।” 36येशूसे थेदा “एला बिचाररी चु म्‍हि सोम न्‍हङरी खजिबा चा थे य्‍होसे स्‍याप्‍बा म्‍हिला खिम्‍जेम तजी?” भिसी ङ्‌योइमा, 37थेसे येशूदा “थे य्‍होगदेसे तोबा म्‍हिदा दया लबा म्‍हि” भिसी भिजी। ओच्‍छे येशूसे थेदा “दाहेन्‍से निसी एसेनोन थेह्रङ्नोन लउ” भिसी सुङ्जी। 38ओच्‍छे येशू ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम फेप्‍बान लमा नाम्‍सा गिकरी धोजी, थे नाम्‍सारी मुबा मार्था भिबा म्रिङम्‍हेमेसे येशूदा ह्राङला दिमरी ङ्‌योइजी। 39थे म्रिङम्‍हेमेला मरियम भिबा आङा गिक मुबा, थे चा येशूला ङामरी चिसी येशूला ताम ङ्‌यान्‍मुबा। 40मार्था चा येशूदा क्‍योङ्बाला लागिरी चबा स्‍हे स्‍होबा गेरी कोल्‍सी चिबा मुबा। ओच्‍छे थे येशूला ङामरी खसी, “प्रभु, चबा स्‍हे स्‍होबारी आङासे ङादा ह्रो आलबा ह्राङसे म्राङ्बा आरे? ह्राङसे ङादा ह्रो लबारी निउ भिसी थेदा सुङ्सी पिन्‍गो” भिसी भिजी। 41तर येशूसे थेदा “मार्था, ए ल्‍हानान तामरी धन्‍दा सुर्दा जे लमुला। 42तर तोःबा स्‍हे गिक जेन मुला, थेनोन स्‍हे मरियमसे धम्‍बा मुला। थेतबासेलमा थेग्‍याम चु आब्‍यन” भिसी सुङ्जी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\