लूका 11

1तिरेकुनु येशूसे ग्‍ला गिकरी प्रार्थना लबान मुबा। येशूसे प्रार्थना लसी जिन्‍माहेन्‍से थेला चेला गिकसे “प्रभु, यूहन्‍नासे ह्राङला चेलागदेदा प्रार्थना लबारी लोप्‍सी पिन्‍बा ह्रङ् लसी ङन्‍दाएनोन प्रार्थना लबारी लोप्‍सी पिन्‍गो” भिसी भिमा, 2येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदेसे चुह्रङ् लसी प्रार्थना लउ” भिसी सुङ्जी, “परमेश्‍वर आबा, ह्राङदा जम्‍मासेन मान लगै, ओच्‍छे जम्‍मानथोरी ह्राङला शासन खगै। 3ङन्‍से धिन धिननोन चतोःबा स्‍हे ङन्‍दा धिन धिननोन पिन्‍गो। 4ङन्‍ना पाप माफ लसी पिन्‍गो। तिग्‍दा भिसम ङन्‍सेनोन ङन्‍दा बिरोध लसी पाप लबागदेदा माफ लबा मुला। ओच्‍छे ङन्‍दा पापरी फसब तबा ग्‍यामरी भ्रआपुङ्‍गो।” 5जमाहेन्‍से येशूसे ह्राङला चेलागदेदा दोःसी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदे न्‍हङरी खालैला ह्रो गिक मुला भिसी म्‍हन्‍गो। थे म्‍हुन गुङरी थे ह्रो मुबा ग्‍लारी निसी ‘ङादा गोर सोम गेङ भउले ज्‍योज्‍यो, 6ङाला दिमरी थारेङग्‍याम डोन्‍बो गिक खबा मुला। दान्‍दे ङादेन छ्‌याम चबा स्‍हे तिगै आरे’ भिसी भिमा, 7थेला ह्रोसे दिम न्‍हङ‌ग्‍यामसेन ‘ङा म्राप ढुङ्सी कोलागदेदेन छ्‌याम म्‍हेर्सी जिन्‍जी। थेतबासेलमा ङादा दुख थापिन्‍गो। दान्‍दे ङा रेःसी एदा तिगै पिन्‍आखम’ भिसी भिजी। 8तर ङाइ एनीगदेदा पाङ्ला, थे ह्रोसे थेदा ह्रो म्‍हन्‍सी तिगै आपिन्‍सैनोन थेसे ह्रीबाला ह्रीबान लमाहेन्‍से थे रेःसी थेदा तोःतेधोना पिन्‍ना। 9“थेतबासेलमा एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, ह्रीसम पिन्‍ना, म्‍हाइसम स्‍याप्‍ला ओच्‍छे म्रापरी ढ्वक ढ्वक लसम एनीगदेला लागिरी म्राप ठोङ्सी पिन्‍ना। 10तिग्‍दा भिसम जुन म्‍हिसे ह्रीला थेदा पिन्‍ना, ओच्‍छे जुन म्‍हिसे म्‍हाइला थेसे स्‍याप्‍ला ओच्‍छे जुन म्‍हिसे म्रापरी ढ्वाक ढ्वाक लला थेदा म्राप ठोङ्सी पिन्‍ना। 11“ओच्‍छे एनीगदे न्‍हङरी खाल्‍ला आबासे चा ह्राङला कोलासे गेङ ह्रीमा युङबा, तार्ङा ह्रीमा पुख्री, 12ओच्‍छे नागाफुम ह्रीमा बिच्‍छी पिन्‍ना? आपिन। 13एनीगदे पापी तसीनोन ह्राङला कोलागदेदा ज्‍यबा स्‍हे पिन्‍बारी सेमुला भिसम एनीगदेला स्‍वर्गरी मुबा परमेश्‍वर आबासे थेदेन छ्‌याम ह्रीबागदेदा गाते ल्‍हाना लसी ह्राङला आत्‍मा पिन्‍ना।” 14येशूसे म्‍हङसे स्‍याप्‍सी ताइ दोबा म्‍हिला ल्‍हुइग्‍याम थे ताइ दोना लबा म्‍हङ ताप्‍जी। जमाहेन्‍से थे म्‍हिसे ताम पाङ्‌बारी छ्‌याइबा म्राङ्सी थेरी मुबा म्‍हिगदे उदेक तजी। 15तर थेनीगदे न्‍हङरी कोइ कोइसे “चु म्‍हिसे मी म्‍हङगदेला ग्‍ले बालजिबुलला शक्तिग्‍याम जे म्‍हङगदे ताप्‍बा हिन्‍ना” भिसी भिजी। 16ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो कोइ कोइसे चा येशूला सेम च्‍याबाला लागिरी “ङन्‍दा स्‍वर्गला चिनु गिक उन्‍सी पिन्‍गो” भिसी भिजी। 17तर येशूसे थेनीगदेला सेमला ताम था याङ्सी थेनीगदेदा “च्‍यागो, जुन य्‍हुल्‍साला म्‍हिगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी तोबा छेबा लला, थे य्‍हुल्‍सा नाश तला, ओच्‍छे जुन दिमला म्‍हिगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरीन तोबा छेबा लला, थे दिमएनोन फुप्‍ला।” 18थेतबासेलमा शैतानएनोन ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी आढिक्‍नी भिसम खाह्रङ् लसी थेला य्‍हुल्‍सा टुला? तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे ङादा बालजिबुलला शक्तिग्‍याम म्‍हङ ताप्‍बा मुला भिसी भिबा मुला। 19ङाइ बालजिबुलला शक्तिग्‍याम म्‍हङ ताप्‍मुला भिसम एनीगदेला चेलागदेसे चा खाल्‍ला शक्तिग्‍याम म्‍हङ ताप्‍बा हिन्‍ना? थेतबासेलमा एनीगदेला गल्‍ती थेनीगदेसेन उन्‍ना। 20तर ङाइ परमेश्‍वरला शक्तिग्‍याम म्‍हङ ताप्‍बा मुला भिसम एनीगदेला गुङरी परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा खसी जिन्‍बा मुला। 21ओच्‍छे भङ्‍बा म्‍हिसे हतियार थोसी ह्राङला दिम ख्रुङ्जी भिसम थेला मालसामान खालैसे भोरआखम। 22तर थे भन्‍दान भङ्‍बा म्‍हि खजी भिसम थेदा ढासी थेसे भर लबा जम्‍मान हतियारगदे ब्‍यन्‍ना, ओच्‍छे थेला जम्‍मान मालसामान ब्‍यन्‍सी जम्‍मादान भो लसी पिन्‍ना। 23जुन म्‍हि ङादेन छ्‌याम आढिक, थे म्‍हि ङाला बिरोधी तला। ओच्‍छे जुन म्‍हिसे ङादेन छ्‌याम गे आल थे म्‍हिसे ङाला बिरोधरी गे लला। 24“म्‍हङ म्‍हिला ल्‍हुइग्‍याम थोन्‍सी निमाहेन्‍से थेसे ब्‍लप्‍बा न्‍हबारी तोङतोङबा ग्‍लारीक्‍यार ग्‍ला म्‍हाइसी भ्रला, तर थेसे खानङएनोन ब्‍लप्‍बा न्‍हबा ग्‍ला आयाङ्माहेन्‍से ‘ङा जुन म्‍हिला ल्‍हुइग्‍याम थोन्‍सी खजी थेनोन म्‍हिला ल्‍हुइरी चिबारी निइ’ भिसी दोःसी निला। 25ओच्‍छे थे म्‍हङ दोःसी खमा थेसे ङाच्‍छा ह्राङ चिबा ग्‍ला साङसाङबा म्राङ्ला। 26जमाहेन्‍से थे म्‍हङ निसी ह्राङ भन्‍दा नइबा अर्गु गोर निस म्‍हङगदे भसी थे म्‍हि न्‍हङरी वाङ्सी चिमुला। थेतबासेलमा थे म्‍हिला गति ङाच्‍छाला भन्‍दा लिच्‍छाला गति झन नइबा तला।” 27येशूसे चु ताम सुङ्बान लमा म्‍हिला हुल न्‍हङ‍ग्‍याम क्रिङ्बान म्रिङम्‍हेमे गिकसे “ह्राङदा न्‍हसी ङ्‍हे ख्‍वाबा आमासे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्बा मुला,” भिसी भिजी। 28तर येशूसे “जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरला बचन ङ्‌यान्‍सी परमेश्‍वरसे कुल्‍बा अन्‍छार लला, थे म्‍हिसे परमेश्‍वरग्‍याम झन मोलम याङ्ला,” भिसी सुङ्जी। 29येशूला क्‍युर्नोन म्‍हिला हुल तमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदे दान्‍देला म्‍हिगदे खाह्रङ्बा नइबा म्‍हि! उदेकला चिनु जे म्‍हाइबा। तर योना अगमवक्ताला चिनु बाहेक अर्गु चिनु आउन। 30निनवे शहरला म्‍हिगदेला लागिरी योना चिनु तबा ह्रङ्नोन परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि दान्‍देला म्‍हिगदेला लागिरी चिनु हिन्‍ना। 31निसाफ लबा धुइरी ल्‍होग्‍याम खबा ग्‍लेस्‍यासे दान्‍देला म्‍हिगदेला दोष उन्‍ना, तिग्‍दा भिसम थे सोलोमन ग्‍लेला ज्ञान बुद्धिला ताम ङ्‌यान्‍बारी ल्‍हानान थारेङग्‍याम खबा मुबा। तर च्‍यागो, चुरी सोलोमन ग्‍ले भन्‍दा घ्रेन म्‍हि मुसैनोन थेला ताम आङ्‌यान्‍नी। 32निसाफ लबा धुइरी निनवे शहरला म्‍हिगदे रेःसी दान्‍देला म्‍हिगदेला दोष उन्‍ना। तिग्‍दा भिसम योना अगमवक्तासे पाङ्बा ताम ङ्‌यान्‍सी थेनीगदेसे ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःबा मुबा। तर च्‍यागो, चुरी योना अगमवक्ता भन्‍दा घ्रेन म्‍हि गिक मुला। 33“खालैसे नाङसल म्रासी फामसे घप्‍सी आथान, ओच्‍छे छुम्‍सीनोन आथान। बरु दिम न्‍हङरी खबा म्‍हिगदेदा य्‍हाल तगै भिसी नोबा ग्‍लारी थान्‍ना। 34एला मी एला ल्‍हुइला लागिरी नाङसल ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। एला मी ज्‍यबा मुसम एसे ज्‍यना लसी म्राङ्ला। तर एला मी ज्‍यबा आरेसम एसे तिगै म्राङ्बारी आखम ओच्‍छे ए धोपधोपरी भ्रतोःला। 35थेतबासेलमा ए होशियार तउ, तिग्‍दा भिसम एला ल्‍हुइरी मुबा नाङसल सिसी धोपधोप थातगै। 36चुदे एनीगदेला ल्‍हुइरी तिगै धोपधोप आतना जम्‍मान ल्‍हुइ य्‍हाल तजी भिसम नाङसलसे एनीगदेदा य्‍हाल तना लबा ह्रङ्नोन एनीगदेला पूरान ल्‍हुइ य्‍हाल तला।” 37येशूसे चुह्रङ् सुङ्सी जिन्‍माहेन्‍से फरिसी गिकसे येशूदा सोल छ्‌योइबारी ह्राङला दिमरी ङ्‌योइजी। जमाहेन्‍से येशू थेला दिमरी फेप्‍सी सोल छ्‌योइबारी धन्‍छ्‌याजी। 38तर येशूसे छ्‌या आस्‍याल्‍ना सोल्‍बा म्राङ्सी थे फरिसी उदेक तजी। 39थे उदेक तबा म्राङ्सी प्रभुसे थेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनी फरिसीगदेसे खोरेदेन खार्बाला पाखापट्टि म्‍याप्‍सी चोखो स्‍होबा ह्रङ् लसी एनीगदेएनोन म्‍हिदा उन्‍बारी चोखो दोबा स्‍होमुला। तर एनीगदेला सेम लोभदेन नइबा तामसे प्‍लिङ्बा तमुला। 40एनीगदे खाह्रङ्बा मूर्ख म्‍हि, जुन‍से पाखापट्टि स्‍होजी, थेसेन न्‍हङपट्टिनोन स्‍होबा आहिन? 41एनीगदेदेन छ्‌याम मुबा स्‍हेगदे प्राङबोगदेदा पिन्‍गो। जमाहेन्‍से एनीगदेला लागिरी जम्‍मान स्‍हे चोखो तला। 42परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्तोःबा फरिसीगदे, एनीगदेसे परमेश्‍वरदा बाबरीदेन जिरा ओच्‍छे अर्गु मसलाला दोङला भो च्‍युइला भो गिक मी पिन्‍मुला, तर एनीगदेसे म्‍हिगदेदा ठीक निसाफदेन परमेश्‍वरदा लतोःबा मायाला भिसम तिगै वास्‍ता आलमुला। तर एनीगदेसे चु गे न्‍हीनोन लतोःबा मुबा। 43परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्बा फरिसीगदे, एनीगदेसे यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमला मुल ठिरी चिबारीदेन बजाररी स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे मान लगै भिसी सेम लमुला। 44परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्तोःबागदे, एनीगदे म्‍हिगदेसे आम्राङ्बा धुर्सा ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। थेतबासेलमा म्‍हिगदेसे था आयाङ्ना चुह्रङ्बा धुर्साथोरी भ्रमुला।” 45ओच्‍छे यहूदी धर्मगुरुगदे न्‍हङला गिकसे येशूदा “गुरु ह्राङसे चुह्रङ् सुङ्सी ङन्‍नाएनोन बेइज्‍जत लबा मुला” भिसी भिमा, 46येशूसे चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनी धर्मगुरुगदेएनोन परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्तोःबा म्‍हिगदे हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे म्‍हिगदेदा पुइनोन आखम्‍बा धोइ काप्‍बा मुला। तर एनीगदेसे चा या जुम्‍बीसेनोन आथुर्मुला। 47“परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्तोःबा म्‍हिगदे, एनीगदेसे ह्राङला आखे म्‍हेमेगदेसे साइबा अगमवक्तागदेला धुर्सा स्‍होबा मुला। 48तर एनीगदेला आखे म्‍हेमेसे तिग लमुबा थे एनीगदेला गेग्‍यामसेन उन्‍बा मुला। ओच्‍छे थेन्‍ना गेदेन एनीगदेला गे ढिक्‍बा मुला। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे अगमवक्तागदेदा साइजी, ओच्‍छे एनीगदेसे चा म्‍हिदा उन्‍बाला लागिरी अगमवक्तागदेला धुर्सा स्‍होबा मुला। 49थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे ह्राङला ज्ञान बुद्धिग्‍याम चुह्रङ् भिसी सुङ्बा मुला, ‘ङाइ थेनीगदे मुबा ग्‍लारी अगमवक्तादेन मुल चेला पुइखला थेनीगदेसे कोइदा साइला कोइदा ल्‍हानान दुख पिन्‍ना।’ 50थेतबासेलमा जम्‍बुलिङ छ्‌यामाहेन्‍से दान्‍देधोना साइबा अगमवक्तागदेला सजाय दान्‍देला म्‍हिगदेसे याङ्ला। 51ओच्‍छे हाबिलहेन्‍से परमेश्‍वरला मन्‍दिर न्‍हङला चोखो ग्‍लादेन धूप म्राबा ग्‍लाला गुङरी साइबा जकरियाधोनाला सजाय दान्‍देला म्‍हिगदेला थोबोरी खला। 52“परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्तोःबा यहूदी धर्मगुरुगदे, एनीगदेदेन छ्‌याम परमेश्‍वरला ज्ञान, बुद्धिला म्राप ठोङ्‌बा साँचो मुला। तसैनोन एनीगदे न्‍हङरी आवाङ्नी ओच्‍छे न्‍हङरी वाङ्बारी म्‍हाइबा म्‍हिगदेदाएनोन वाङ्आपुङ्नी।” 53येशू थेग्‍याम थोन्‍सी फेप्‍बारी छ्‌याइमा यहूदी धर्मगुरुगदेदेन फरिसीगदेसे येशूदा ल्‍हानान बिरोध लसी ल्‍हानान तामगदे ङ्‌योइबारी छ्‌याइजी। 54येशूसे जोहाब पिन्‍मा खानङै गल्‍ती स्‍याप्‍ला वा भिसी थेनीगदेसे दाउ च्‍यासी चिजी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\