लूका 12

1थे धुइरी थेरी झ्‍यासीन झ्‍याबारी आखम्‍बाधोनाला म्‍हिगदे पोप तबासे लमा गिकसे गिकदा नाङ्बारी छ्‌याइजी, ओच्‍छे जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा येशूसे ह्राङला चेलागदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्बारी छ्‌याइजी, “एनीगदे फरिसीगदेला खमीरग्‍याम जोगब तसी चिउ। थे खमीर चा थेनीगदेसे म्‍हन्‍बा कप्‍टी ताम हिन्‍ना। 2घप्‍सी आम्राङ्बा स्‍हे तिगै आरे, ओच्‍छे छुम्‍सी था आयाङ्बा स्‍हे तिगै आरे। 3थेतबासेलमा जुन ताम एनीगदेसे धोपधोपरी पाङ्ला थे ताम य्‍हाल तमा थेःला। ओच्‍छे दिम न्‍हङरी सा ताम लसी पाङ्बा ताम दिमला धुरीग्‍याम थेःना लला। 4येशूसे दोःसी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “ङाला ह्रोगदे ङ्‌यान्‍गो, एनीगदे ह्राङदा साइबा म्‍हि म्राङ्सी थालोङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम थेसे एनीगदेला ल्‍हुइदा जे साइला, तर आत्‍मादा चा साइबारी आखम। 5तर एनीगदे खाल्‍देन छ्‌याम लोङ्तोःला थे ताम ङ्‌यान्‍गो, जुनदेन छ्‌याम एनीगदेदा साइसी नर्गरी भ्‍याङ्‍बा शक्ति मुला, थे म्राङ्सी जे लोङ्‍गो। 6तिग डबल न्‍हीरी च्‍युर्गन ङा ग्‍लुबारी आखम? खम्‍ला। तसैनोन थे न्‍हङला गिकदाएनोन परमेश्‍वरसे आम्‍लेः। 7ओच्‍छे एनीगदेला थोबोला क्राएनोन परमेश्‍वरसे झ्‍यासी जिन्‍बा मुला। थेतबासेलमा एनीगदे थालोङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम थे ल्‍हानान च्‍युर्गनगदे भन्‍दा मी एनीगदे ल्‍हानान घ्रेन मुला। 8“ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, जुन म्‍हिसे ङादा म्‍हिला ओन्‍छाङरी सेमहेन्‍से प्रभु भिसी पाङ्ला, परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिसेनोन थेदा परमेश्‍वरला दूतगदेला ओन्‍छाङरी चु ह्राङलान हिन्‍ना भिसी पाङ्ला। 9तर जुन म्‍हिसे म्‍हिगदेला ओन्‍छाङरी ङादा ङाइ थेदा ङोसेबा आरे भिसी भिला, ङाइएनोन परमेश्‍वरला दूतगदेला ओन्‍छाङरी थेदा सेबान आरे भिसी पाङ्ला। 10च्‍यागो, जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिला बिरोधरी ताम लला, थेसे माफ याङ्ला। तर परमेश्‍वरला आत्‍माला बिरोधरी ताम लबा म्‍हिसे खाइमै माफ आयाङ्‌। 11“म्‍हिगदेसे एनीगदेदा चुङ्सी यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमला नेतादेन शासन लबा म्‍हिगदे ओच्‍छे न्‍यायाधीश मुबा ग्‍लारी भोर्बा धुइरी खाह्रङ् लसी जोहाब पिन्‍बा भिसी एनीगदेसे धन्‍दा सुर्दा थालउ। 12तिग्‍दा भिसम थे धुइरी खाह्रङ् लसी जोहाब पिन्‍तोःला भिसी एनीगदेदा परमेश्‍वरला आत्‍मासेन लोप्‍ला।” 13म्‍हिला हुल न्‍हङ‍ग्‍याम म्‍हि गिकसे येशूदा “गुरु, ङाला ज्‍योज्‍योदा अंश भो लसी पिन्‍गो भिसी सुङ्सी पिन्‍गो” भिसी भिमा, 14येशूसे थेदा “एनीगदेला निसाफ लबादेन अंश भो लसी पिन्‍बारी ङादा खाल्‍से अधिकार पिन्‍बा मुला” भिसी सुङ्जी। 15ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदे होशियार तसी लोभग्‍याम जोगब तसी चिउ। तिग्‍दा भिसम म्‍हिदेन छ्‌याम जतिन धन सम्‍पत्ति मुसैनोन थेसे म्‍हिदा सत्‍यला जुनी आपिन” भिसी सुङ्बान, 16थेनीगदेदा उखान गिक सुङ्जी, “ग्‍ला गिकरी फ्‍युक्‍पो म्‍हि गिक मुबा, थेला बुरी ल्‍हानान बाली रोजी। 17थे फ्‍युक्‍पो म्‍हिसे सेम सेमरी चुह्रङ् भिजी, ‘ङादेन छ्‌याम बाली थान्‍बा ग्‍ला आरे, ङाइ तिग लसे?’ 18ओच्‍छे थेसे चुह्रङ् भिजी, ‘दाहेन्‍से ङाइ चुह्रङ् लला, जम्‍मान ढुकुटीगदे फुप्‍सी घ्रेन घ्रेन स्‍होला, ओच्‍छे जम्‍मान बालीदेन मालसामान थेरीन थान्‍ना। 19ओच्‍छे थेसे ह्राङला सेम न्‍हङ न्‍हङरी चुह्रङ् भिसी भिजी, “ङाइ ल्‍हानान दिङधोनादा छ्‌योबा बाली पोप लबा मुला। थेतबासेलमा ङा सुख शान्‍तिरी चबा थुङ्बादेन मोजमजा लसी चिला।” 20“तर परमेश्‍वरसे थेदा ‘मूर्ख, तिनी म्‍हुनङनोन एला प्राण ङाइ किन्‍ना, एसे पोप लसी थान्‍बा धन सम्‍पत्ति खाल्‍से चला?’ भिसी सुङ्जी।” 21चु उखान सुङ्सी जिन्‍माहेन्‍से येशूसे “ह्राङला लागिरी धन सम्‍पत्ति पोप लबा म्‍हिला गति चुह्रङ्बान तला। परमेश्‍वरसे चुह्रङ्बा म्‍हिगदेदा फ्‍युक्‍पो आम्‍हन्‍मुला” भिसी सुङ्जी। 22जमाहेन्‍से येशूसे ह्राङला चेलागदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “थेतबासेलमा एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, ‘सोबाला लागिरी तिग चसे, तिग क्‍वान्‍से भिसी धन्‍दा सुर्दा थालउ।’ 23तिग्‍दा भिसम चबा थुङ्बादेन क्‍वान्‍बा भन्‍दा एनीगदेला प्राणदेन ल्‍हुइ घ्रेन हिन्‍ना। 24एनीगदेसे कावागदेदा च्‍यागो! थेनीगदेसे न्‍ह कमाइ लला, न्‍ह बाली धुइला, न्‍ह थेनीगदेला ढुकुटीन मुला। तसैनोन परमेश्‍वरसे थेनीगदेदा चबा स्‍हे पिन्‍बान मुला। एनीगदे मी चरागदे भन्‍दा ल्‍हानान घ्रेन मुला। 25एनीगदे न्‍हङरी खाल्‍से धन्‍दा सुर्दा लसी छिन्‍नङला लागिरी आयू काप्‍खम्‍ला? 26चुदे जजा गे मी लआखम्‍मुला भिसम तिग्‍दा एनीगदे अर्गु तामला धन्‍दा सुर्दा लबा? 27“एनीगदेसे म्‍हेन्‍दोदा च्‍यागो, थेनीगदेसे न्‍ह गे लला, न्‍ह क्‍वान राला। तर च्‍यागो, सोलोमन ग्‍लेदेन छ्‌याम ल्‍हानान धन सम्‍पत्ति मुसैनोन थे म्‍हेन्‍दो तेएनोन जेबा आरेमुबा। 28तिनी ल्‍हेबान निसी न्‍हङगर खर्माहेन्‍से मेरी फर्बा छेदा मी परमेश्‍वरसे चुह्रङ् लसी जेना लमुला भिसम झन एनीगदेदा परमेश्‍वरसे गाते जेना लला? खाइ एनीगदेला विश्‍वास? 29थेतबासेलमा एनीगदेसे तिग चबा, तिग थुङ्बा भिसी धन्‍दा सुर्दा लसी म्‍हाइसी थाभ्रउ। 30तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरदा ङोआसेबा जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेसे चा चुह्रङ् लसी धन्‍दा सुर्दा लमुला। तर एनीगदेदा चु जम्‍मान स्‍हे तोःला भिसी परमेश्‍वर आबादा था मुला। 31थेतबासेलमा ङाच्‍छा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा म्‍हाइगो। जमाहेन्‍से परमेश्‍वरसे एनीगदेदा चु जम्‍मान स्‍हे पिन्‍ना।” 32दोःसी येशूसे चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “ङाला कोलागदे, एनीगदे थालोङ्‍गो! तिग्‍दा भिसम एनीगदेला परमेश्‍वर आबा ल्‍हानान ताङ्सी एनीगदेदा थेसे ह्राङला य्‍हुल्‍सा पिन्‍बारी छ्‌याइबा मुला। 33थेतबासेलमा एनीगदेसे ह्राङदेन छ्‌याम मुबा धन सम्‍पत्ति चूङ्सी खबा टाङगा प्राङबोगदेदा भो लसी पिन्‍गो। ओच्‍छे खाइमै आन्‍होङ्बा ढुकुटी स्‍होसी ह्राङला लागिरी स्‍वर्गरी धन सम्‍पत्ति सोसी थान्‍गो। थेरी य्‍होएनोन आख, बुलुङसेनोन आच। 34तिग्‍दा भिसम जुन ग्‍लारी एनीगदेला धन सम्‍पत्ति मुला, एनीगदेला सेमएनोन थेरीन तला।” 35दोःसी येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदे ह्राङला क्‍वान क्‍वान्‍सी नाङसल म्रासी तयार लसी चिउ। 36ओच्‍छे एनीगदे ब्‍याहला भोजरी निसी खबा मालिकदा भ्रान्‍सी चिबा नोकर ह्रङ्‌बान तउ। तिग्‍दा भिसम मालिक खसी म्राप ढ्वक ढ्वक लमैछ्‌याम थेनीगदेसे ह्राङला मालिकदा म्राप ठोङ्सी पिन्‍मुला। 37च्‍यागो, थे नोकरगदे गाते ताङ्‍म्‍याङ्‍ला, ह्राङला मालिक खबा धुइरी थेनीगदेदा छोर्सी चिबा म्राङ्जी। थेतबासेलमा थेसे केः खीसी ह्राङला नोकरगदेदा चबा स्‍हे पिन्‍ना। 38थे नोकरगदे गाते ताङ्‍म्‍याङ्‍ला, मालिक म्‍हुन गुङरी अथवा स्‍य्‍हो तबा धुइरी खसैनोन ह्राङला नोकरगदे छोर्सी चिबा म्राङ्जी। 39तर एनीगदेसे चु तामएनोन था याङ्‍गो, दिमला म्‍हिसे य्‍हो खबा धुइ था याङ्सम थेसे ह्राङला दिम न्‍हङरी य्‍हो वाङ्आपुङ्‍। 40थेह्रङ् लसीन एनीगदेएनोन होशियार तसी छोर्सी चिउ। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिएनोन एनीगदेसे आम्‍हन्‍बा धुइरी खला। 41जमाहेन्‍से पत्रुससे येशूदा “प्रभु, चु उखान ङन्‍ना लागिरी जे सुङ्बा कि स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेला लागिरीनोन सुङ्बा हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइमा, 42प्रभुसे थेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “दिमरी गे लबा बुद्धि मुबादेन भर्तुप्‍पा म्‍हि खाल हिन्‍ना? मालिकसे दिमला स्‍य्‍हान्‍दो नोकरगदेदा ठीक ठीक धुइरी चबा थुङ्बा ढिक्‍ना लसी पिन्‍बारी जिम्‍मा पिन्‍थान्‍जी।” 43मालिक दोःसी खबा धुइरीनोन थेसे मालिकसे कुल्‍सी ‍थान्‍बा ह्रङ् लसी गे लबा म्राङ्जी भिसम इनाम याङ्बा नोकर थेनोन हिन्‍ना। 44च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, मालिकसे थेह्रङ्बा नोकरदा ह्राङला जम्‍मान धन सम्‍पत्ति जिम्‍मा पिन्‍ना। 45तर थे आज्‍यबा नोकरसे ‘ङाला मालिक योनान आख’ भिसी म्‍हन्‍सी, ङ्‍य्‍होइबा म्‍हिगदेदेन छ्‌याम चिसी चबा थुङ्बा लसी ह्राङदेन छ्‌यामनोन गे लबा नोकरगदेदा तोबा ग्‍याङ्‍बा लजी भिसम, 46थेला मालिक थेसे आम्‍हन्‍बा धिनदेन धुइरी धोखसी मालिकसे थेदा ल्‍हानान सजाय पिन्‍ना। ओच्‍छे थेदा परमेश्‍वरदा विश्‍वास आलबा म्‍हिगदे मुबा ग्‍लारी भ्‍याङ्‍ला। 47“ह्राङला दिमला मालिकला सेमला ताम था याङ्सीनोन सेम निबा गे आलबा नोकरसे तोबा चला। 48तर ह्राङला मालिकला सेमला ताम था आयाङ्ना तोबा चबा खाल्‍ला गे लसैनोन थे नोकरदा ल्‍हाना आतोः। ओच्‍छे जुन म्‍हिदा ल्‍हाना पिन्‍बा मुला थेसेनोन ल्‍हानान पिन्‍तोःला। थेह्रङ् लसीन जुन म्‍हिदा ल्‍हानान जिम्‍मा पिन्‍बा मुला थेदेन छ्‌याम ल्‍हानान किन्‍ना। 49“च्‍यागो, ङा जम्‍बुलिङरी मे सल्‍कब लबारी खबा हिन्‍ना। बरु ङाच्‍छान सल्‍कब तबा हिन्‍सै तसेला मुबा। 50ङाइ दुखला बप्‍तिस्‍मा किन्‍तोःबा मुला, थे बप्‍तिस्‍मा आकिन्‍तेधोना ङादा शान्‍ति आत। 51तिग एनीगदेसे ङा जम्‍बुलिङरी म्‍हिगदेदा ढिक्‍ना लबारी खबा भिसी म्‍हन्‍बा? आहिन, ङा मी एनीगदेदा फेना लबारी खबा हिन्‍ना। 52दाहेन्‍से गोर ङा म्‍हिला थेमे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी फेला। ओच्‍छे न्‍हीला बिरोधरी सोम, सोमला बिरोधरी न्‍ही रेःला। 53थेह्रङ् लसीन आबाला बिरोधरी झा, झाला बिरोधरी आबा, आमाला बिरोधरी झामे, झामेला बिरोधरी आमा ओच्‍छे स्‍युमीला बिरोधरी चाङ, चाङला बिरोधरी स्‍युमी रेःला।” 54जमाहेन्‍से म्‍हिला हुलदाएनोन येशूसे चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “जम्‍बुलिङला न्‍हुपग्‍याम खसु थोन्‍माहेन्‍से ‘दाहेन्‍से नाम खला’ भिसी एनीगदेसे भिमुला, ओच्‍छे थेह्रङ्नोन तमुला। 55थेह्रङ् लसीन जम्‍बुलिङला ल्‍होपट्टिसे लाबा खबारी छ्‌याइमाहेन्‍से ‘दाहेन्‍से छेप्‍बा छला’ भिसी एनीगदेसे भिमुला, ओच्‍छे थेह्रङ्नोन तमुला। 56कप्‍टीगदे, एनीगदेसे सदेन मुरी च्‍यासी तिग तबारी छ्‌याइबा मुला भिबा ताम चा था याङ्मुला। तर दान्‍दे तिग तबारी छ्‌याइबा मुला भिबा ताम चा तिग्‍दा था आयाङ्बा? 57“‘ङाइ लबा गे ठीक मुला कि आरे’ भिसी एनीगदेसे तिग्‍दा पक्‍का आलबा? 58खालैसे एदा मुद्दा युसी न्‍यायाधीश मुबा ग्‍लारी भोर्जी भिसम, थे म्‍हिदेन छ्‌याम ग्‍यामरीन ढिक्‍गो। आहिन्‍सम थेसे एदा न्‍यायाधीशला ङाच्‍छापट्टि राप्‍पुङ्ला। ओच्‍छे न्‍यायाधीशसे सिपाहीगदेला यारी जिम्‍मा पिन्‍ना। जमाहेन्‍से सिपाहीगदेसे भोर्सी झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌ला। 59एसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, एसे जम्‍मान टाङगा आफातेधोना थेग्‍याम थोन्‍बारी आम्‍याङ्‍।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\