लूका 14

1येशू ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु फरिसीगदेला नेता गिकला दिमरी सोल छ्‌योइबारी फेप्‍जी। थेरी मुबा फरिसीगदेसे येशूला चिवा लसी चिमुबा। 2थेरी टाङ्‌बा बेथासे स्‍याप्‍बा म्‍हि गिक येशूला ङाच्‍छापट्टि मुबा। 3येशूसे यहूदी धर्मगुरुगदेदेन फरिसीगदेदा “ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु आखम्‍बा म्‍हिदा खम्‍ना लबारी तला कि आत?” भिसी ङ्‌योइमा, 4थेनीगदे कुटिसी चिजी। ओच्‍छे येशूसे थे आखम्‍बा म्‍हिदा ह्राङला यासे थुर्सी खम्‍ना लमाहेन्‍से “दिमरी निउ” भिसी सुङ्जी। 5जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु एनीगदेला कोलागदे अथवा ग्‍लाप इनार न्‍हङरी ताइजी भिसम तिग एनीगदेसे तुरुन्‍तन आतेःना चिला?” भिसी सुङ्मा, 6थेनीगदेसे तिगै पाङ्‌बारी आखम्‍नी। 7थेरी चबा थुङ्बारी खबा म्‍हिगदेसे मुल ठिगदे धम्‍सी चिबारी म्‍हाइबा म्राङ्सी येशूसे थेनीगदेदा उखान गिक सुङ्जी, 8“खालैसे एनीगदेदा ब्‍याहरी निम्‍तो पिन्‍जी भिसम मुल ठिरी चिबारी थाम्‍हाइगो। तिग्‍दा भिसम थेरी एनीगदे भन्‍दा घ्रेन म्‍हिदाएनोन निम्‍तो पिन्‍बा मुला तला। 9एदेन थेदा निम्‍तो पिन्‍बा म्‍हि खसी ‘चु ग्‍लारी थेदा चिपुङ्‍गो’ भिसी एदा चिबा ग्‍लाग्‍याम रेःपुङ्ला। जमा ए पेःसी जम्‍मान भन्‍दा धिरी चितोःला। 10थेतबासेलमा एसे निम्‍तो याङ्बा धुइरी निसी जम्‍मान भन्‍दा धिला ग्‍लारी चिउ। जमाहेन्‍से एदा निम्‍तो पिन्‍बा म्‍हि खसी ‘तोर धन्‍छ्‌यागो’ भिसी मुल ठिरी चिपुङ्ला। थे धुइरी एदेन छ्‌याम चबा थुङ्बारी चिबागदेला ओन्‍छाङरी एसे मान याङ्ला। 11तिग्‍दा भिसम जुन म्‍हिसे ह्राङसे ह्राङदान घ्रेन स्‍होला थेदा जम्‍मान भन्‍दा जजा स्‍होला ओच्‍छे जुन म्‍हिसे ह्राङसे ह्राङदान जजा स्‍होला थेदा जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन स्‍होला।” 12येशूसे ह्राङदा निम्‍तो पिन्‍बा म्‍हिदाएनोन चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एसे चबा थुङ्बारी ह्रोगदे, ह्राङला ज्‍योज्‍यो आलेगदे, ह्राङला म्‍हिगदेदेन फ्‍युक्‍पो खिम्‍जेमगदेदा जे थाङ्‌योइगो। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसेनोन एसे ह्रङ् लसीन निम्‍तो पिन्‍सी एला गुण फाला। 13थेतबासेलमा एसे प्राङबोगदे, कुज्‍यागदेदेन मी आम्राङ्बा म्‍हिगदेदाएनोन ङ्‌योइगो। 14थेह्रङ् लजी भिसम एसे मोलम याङ्ला। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे एसे लबा गुण फाबारी आखम्‍सै परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छारला गे लबा म्‍हिगदे सिबाग्‍याम सोबा धुइरी परमेश्‍वरसेन एसे लबा गुण फाला।” 15येशूला ताम थेःसी येशूदेन छ्‌याम चबा थुङ्बा लबा म्‍हिगदे न्‍हङला गिकसे “परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी चबा थुङ्बा लम्‍याङ्बागदे गाते ताङ्‍म्‍याङ्‍ला” भिसी भिजी। 16जमाहेन्‍से येशूसे थेदा उखानग्‍याम चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “म्‍हि गिकसे घ्रेन भोज पिन्‍बारी ल्‍हानान म्‍हिगदेदा निम्‍तो पिन्‍जी। 17भोज ठीक लसी जिन्‍माहेन्‍से ह्राङसे निम्‍तो पिन्‍बा म्‍हिगदेदा जम्‍मान ठीक तजी भिसी ङ्‌योइबारी ह्राङला नोकरदा पुइजी। 18तर निम्‍तो याङ्बा जम्‍मान म्‍हिगदेसे निउ गिक गिक लसी चुह्रङ् भिबारी छ्‌याइजी, ‘गिकसे चा ङाइ बु ग्‍लुबा मुला थे च्‍याबारी नितोःला। थेतबासेलमा ङादा माफ लउ, ङा खआम्‍याङ्‍’ भिसी भिजी। 19ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दोसे चा ‘ङाइ हल ङा ग्‍लाप ग्‍लुबा मुला, तिनीन थे ग्‍लाप च्‍याबारी नितोःबा मुला। थेतबासेलमा ङादा माफ लउ, ङा खआम्‍याङ्‍’ भिसी भिजी। 20थेह्रङ् लसीन स्‍य्‍हान्‍दोसेनोन ‘ङाइ भर्खर जे ब्‍याह लबा मुला, थेतबासेलमा ङा खआम्‍याङ्‍’ भिसी भिजी। 21नोकरसे चु ताम ह्राङला मालिकदा पाङ्माहेन्‍से दिमला मालिक बोमो खसी ‘ए शहरला ग्‍यामदेन गल्‍लीगदेरी निसी थेरी मुबा जम्‍मान प्राङबो, कुज्‍यादेन मी आम्राङ्बागदेदा ङ्‌योइसी चुरी भउ’ भिसी कुल्‍जी। 22चुह्रङ् लसी जिन्‍माहेन्‍से नोकरसे दिमला मालिकदा ‘गुरु, ह्राङसे कुल्‍बा अन्‍छार ङाइ जम्‍मादान ङ्‌योइसी भजी, तसैनोन अझ ग्‍ला मुला’ भिसी भिमा, 23मालिकसे ‘ए शहरला मुल ग्‍यामदेन गल्‍ली गल्‍लीरी निसी म्‍हिगदेदा कर लसी भसी खउ। तिग्‍दा भिसम ङाला दिम नाङनोन म्‍हिगदे तगै! 24चु भन्‍दा ङाच्‍छा निम्‍तो याङ्बा म्‍हिगदे खालैसेनोन ङाला भोजला ब्रोइ म्‍य्‍हाङ्‍ आम्‍य्‍हाङ्‍’ भिसी भिजी।” 25म्‍हिला हुल येशूदेन छ्‌याम निबान लबा धुइरी थेनीगदेपट्टि दोःसी येशूसे चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, 26“चुदे ङादेन छ्‌याम भ्रजी भिसम थेसे ह्राङला आबा आमा, म्रिङ, कोलागदे, ज्‍योज्‍यो आले, नाना आङा ओच्‍छे ह्राङलान ज्‍यानएनोन माया मारब आलनी भिसम थे ङाला चेला दोआखम। 27जुन म्‍हिसे आसितेधोना ह्राङला दुख ह्राङसेन नासी ङादेन छ्‌याम आभ्र थे ङाला चेला दोआखम। 28“चुदे एनीगदे न्‍हङरी खालै म्‍हिसे धरहरा स्‍होबा सेम लसम थेसे धरहरा स्‍होसी जिन्‍बाधोना गाते खर्च निला भिसी ङाच्‍छान हिसाब लतोःला। 29थेह्रङ् आलनी भिसम थेसे धरहराला जग थान्‍सी धरहरा स्‍होसी जिन्‍ना लबारी आखम्‍नी भिसम चु म्राङ्बा जम्‍मान म्‍हिगदेसे थेदा खिसी लसी, 30‘चु म्‍हिसे स्‍होबारीम छ्‌याइमुबा तर स्‍होसी जिन्‍ना लबारी चा आखम्‍नी’ भिला। 31“खजिबै ग्‍लेसे अर्गु य्‍हुल्‍साला ग्‍लेदेन छ्‌याम लडाइ लबारी निमा ह्राङदेन छ्‌याम मुबा हजार च्‍युइ सिपाहीगदे भोर्सी ह्राङदेन छ्‌याम लडाइ लबारी खबा बोगल गिक हजार सिपाहीदा ढाबारी खम्‍ला कि आखम थे ङाच्‍छान चिसी सल्‍लाह आल? 32लडाइ लबारी आखम्‍नाम भिसी था याङ्माहेन्‍से ङाच्‍छान ढिक्‍बाला लागिरी स्‍य्‍हान्‍दो ग्‍ले मुबा ग्‍लारी ह्राङला ग्‍ले ब्‍लोन पुइला। 33थेह्रङ् लसी एनीगदे न्‍हङला जुन म्‍हिसे ङाला लागिरी जम्‍मान स्‍हे ख्‍लाआखम थे म्‍हि ङाला चेला दोआखम। 34“चजा ज्‍यबा स्‍हे हिन्‍ना, तर चजाला ङम्‍बा स्‍हे निजी भिसम थेदा दोःसी तिग्‍से ङम्‍ना लबा? 35थे चजा न्‍ह साप्राला लागिरी गे खेल्‍बा तला न्‍ह सारनोन तला। जमाहेन्‍से म्‍हिगदेसे थे चजा भ्‍याङ्‍ला। जुन म्‍हिदा ङ्‌यान्‍बा सेम मुला थेसे ङ्‌यान्‍सी घोउ।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\