लूका 16

1येशूसे ह्राङला चेलागदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “ग्‍ला गिकरी फ्‍युक्‍पो म्‍हि गिकला गे लबा नाइके गिक मुबा। ‘नाइकेसे ह्राङला धन सम्‍पत्ति नाश लजी’ भिसी म्‍हिगदेसे थे फ्‍युक्‍पो म्‍हिदा पाङ्जी। 2जमाहेन्‍से थे फ्‍युक्‍पो म्‍हिसे ह्राङला गे लबा नाइकेदा ङ्‌योइसी ‘म्‍हिगदेसे एला बिरोधरी पाङ्बा ताम तिग हिन्‍ना? दाहेन्‍से जम्‍मान हिसाब किताब ङादा घोना लउ। ओच्‍छे चु गे ख्‍लागो’ भिसी भिमा, 3थे नाइकेसे चुह्रङ् भिसी म्‍हन्‍जी, ‘दाहेन्‍से ङादा मालिकसे गेग्‍याम तेःबारी छ्‌याइबा मुला, ङा तिग लइ? ख्‍वबा मोइबा लइ भिसम भङ आरे, ह्रीसी चबारी ङादा पेःबा खमुला। 4दाहेन्‍से ङाइ तिग लतोःबा थे ङादा था मुला, ङादा मालिकसे गेग्‍याम तेःमाहेन्‍से म्‍हिगदेसे ङादा मान लला भिबा ताम ङाइ था याङ्सी जिन्‍बा मुला।’ 5जमाहेन्‍से थेसे ह्राङला मालिकला असामीगदेदा गिक गिक लसी ङ्‌योइजी। ओच्‍छे थेसे ङाच्‍छा खबा असामीदा ‘एदा ङाला मालिकला छे गाते मुला?’ भिसी ङ्‌योइमा, 6थे असामीसे ‘हजार सोम लिटर छ्‌युगु मुला’ भिसी भिमाहेन्‍से थे नाइकेसे ‘दाहेन्‍से एला तमसुकरी हजार गिकसे ग्‍यार्जा ङा लिटर जे भ्रिउ’ भिसी भिजी। 7थेह्रङ् लसी स्‍य्‍हान्‍दोदाएनोन ‘एदा ङाला मालिकला छे गाते मुला?’ भिसी ङ्‌योइमा, थे असामीसे ‘हजार गिक बोरा ग्‍वा मुला’ भिसी भिमाहेन्‍से थे नाइकेसे ‘एला तमसुकरी ग्‍यार्जा भ्रेः बोरा जे भ्रिउ’ भिसी भिजी। 8“मालिकसे थे बेइमान नाइकेसे चलाक गे लबा म्राङ्सी थेला हर्गबढाइ लजी। तिग्‍दा भिसम चु जम्‍बुलिङला म्‍हिगदे ह्राङला ह्रो स्‍होबारी परमेश्‍वरदा ङोसेबा म्‍हिगदे भन्‍दा ल्‍हानान चलाक तमुला। 9थेतबासेलमा एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, एनीगदेसे ह्राङला लागिरी जम्‍बुलिङला धन सम्‍पत्तिसे ह्रो स्‍होउ। तिग्‍दा भिसम एनीगदेला धन सम्‍पत्ति जिन्‍सी निसैनोन थेनीगदेसे एनीगदेदा जुकजुकधोना चिबा ग्‍लारी मान लला। 10येशूसे दोःसी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “खालैसे जजाबा तामरी विश्‍वासला गे लजी भिसम थेदा घ्रेन गेरीएनोन विश्‍वास लला। तर जजाबा तामरी विश्‍वासला गे आलनी भिसम थेदा घ्रेन गेरीएनोन विश्‍वास आल। 11थेतबासेलमा एनीगदेसे जम्‍बुलिङला धन सम्‍पत्तिरी विश्‍वासला गे आलनी भिसम खाल्‍से एनीगदेदा सत्‍यला धन सम्‍पत्ति जिम्‍मा पिन्‍ना? 12थेह्रङ् लसीन स्‍य्‍हान्‍दोला धन सम्‍पत्तिरी विश्‍वासला गे आलनी भिसम एनीगदेदा धन सम्‍पत्ति खाल्‍से पिन्‍ना? 13“खजिबै नोकरसे मालिक न्‍हीला गे लबारी आखम। तिग्‍दा भिसम थेसे गिकदा हेला लला, स्‍य्‍हान्‍दोदा माया लला, अथवा गिकसे भिबा ताम ङ्‌यान्‍ना, स्‍य्‍हान्‍दोदा वास्‍तान आल। थेह्रङ् लसीन एनीगदेसेनोन परमेश्‍वरदेन धन सम्‍पत्ति न्‍हीलान गे लबारी आखम।” 14चु ताम थेःसी थेरी मुबा फरिसीगदेसे येशूदा खिसी लजी। तिग्‍दा भिसम थेनीगदे टाङगाला लिच्‍छा जे भ्रमुबा। 15ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा “म्‍हिगदेला ओन्‍छाङरी ह्राङसे ह्राङदान ङनी ज्‍यबा म्‍हि हिन्‍ना भिसी भ्रबा एनीगदेन हिन्‍ना। तर परमेश्‍वरदा एनीगदेला सेम खाह्रङ्बा मुला भिसी था मुला। तिग्‍दा भिसम म्‍हिगदेसे घ्रेन भिसी म्‍हन्‍बा तामगदे परमेश्‍वरला लागिरी ल्‍हानान नइबा खबा ताम हिन्‍ना। 16“बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍नाला धुइधोना मोशाला ठिमदेन अगमवक्तागदेसे भ्रिबा परमेश्‍वरला बचन थेःना लबा मुबा। थेनोन धुइहेन्‍से परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबान मुला। ओच्‍छे जम्‍मान म्‍हिगदे भङ लसी परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी वाङ्बान मुला। 17मुदेन जम्‍बुलिङ नाश तसैनोन परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमरी मुबा ताम गिकनोन आम्‍हा। 18“खालै म्‍हिसे ह्राङला म्रिङदेन छ्‌याम छोडपत्र लसी स्‍य्‍हान्‍दो म्रिङम्‍हेमेदेन छ्‌याम ब्‍याह लजी भिसम थे चा ब्रेल्‍सी भ्रबा हिन्‍ना। थेह्रङ् लसी थेसे ख्‍लाबा म्रिङम्‍हेमेदा जुन म्‍हिसे ब्‍याह लला थेएनोन ब्रेल्‍सी भ्रबा हिन्‍ना।” 19दोःसी येशूसे चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “ग्‍ला गिकरी फ्‍युक्‍पो म्‍हि गिक मुबा। थेसे मलमलला महँगो क्‍वान क्‍वान्‍सी धिन धिननोन मोजमजा लसी चिमुबा। 20तर थेला म्रापरी चा जिउ नाङ पोरनोन पोर मुबा लाजरस भिबा ह्रीबा म्‍हि गिकदा भसी थान्‍मुबा। 21थे फ्‍युक्‍पो म्‍हिसे चमा ताइबा भ्राइभ्रुइ चम्‍याङ्ला वा भिसी च्‍यासी चिमुबा। नगीगदे चा खसी थेला पोर ल्‍हेम्‍मुबा। 22“तिरेकुनु थे प्राङबो म्‍हि सिजी। जमाहेन्‍से थेदा स्‍वर्गदूतगदेसे अब्राहामला ङामरी भोर्सी थान्‍जी। ओच्‍छे थे फ्‍युक्‍पो म्‍हिएनोन सिजी। 23थे फ्‍युक्‍पो म्‍हि नर्गरी ल्‍हानान दुख नासी चिबा धुइरी थेसे च्‍यामा थारेङग्‍याम अब्राहामला ङामरी लाजरसदा म्राङ्जी। 24ओच्‍छे थेसे क्रिङ्सी ‘आबा अब्राहाम, ङादा दया लसी लाजरसदा ङा मुबा ग्‍लारी पुइखउ। थेला या जुम्‍बी क्‍युइरी ब्‍लुम्‍सी ङाला लेरी थोपा गिक क्‍युइ ताइना लगै। तिग्‍दा भिसम ङा चुरी मेसे क्रोसी भोल्‍सी चिबा मुला’ भिसी भिजी। 25“जमाहेन्‍से अब्राहामसे थेदा ‘झा, एसे तिग ढन्‍बा आरे? ए सोबा धुइरी ल्‍हानान सुख याङ्बा मुबा, तर लाजरससे चा ल्‍हानान दुख याङ्बा मुबा। दान्‍दे चा लाजरससे चुरी सुख शान्‍ति याङ्बा मुला, एसे चा दुख नासी चितोःबा मुला। 26एदेन छ्‌याम ङन्‍ना गुङरी घ्रेन व्‍हाङ मुला। थेतबासेलमा क्‍याम्‍सङ झासम लबा सेम मुसैनोन क्‍याम्‍सङ झासम लबारी आखम्‍मुला’ भिसी भिजी। 27“जमाहेन्‍से थे फ्‍युक्‍पो म्‍हिसे ‘थेह्रङ् भिसम आबा अब्राहाम, ङाला बिन्‍ती मुला, लाजरसदा ङाला आबाला दिमरी पुइगो। 28तिग्‍दा भिसम थेरी ङाला आले ङा मुला। थेसे थेनीगदेदा ङा ह्रङ् लसी थाभ्रउ भिसी पाङ्‌गै, आहिन्‍सम थेनीगदेएनोन चु दुख नातोःबा ग्‍लारी खला’ भिसी भिजी। 29“जमाहेन्‍से अब्राहामसे, ‘थेनीगदेदेन छ्‌याम मोशादेन अगमवक्तागदेसे भ्रिबा परमेश्‍वरला बचन मुनोन मुला, एला आलेगदेसे थे बचनरी भ्रिबा ताम ङ्‌यान्‍सम तनोन तला’ भिसी भिजी। 30“ओच्‍छे थे फ्‍युक्‍पो म्‍हिसे ‘आहिन अब्राहाम आबा, थेनीगदेदा ओतेसे जे आत। सिबा म्‍हिगदे न्‍हङला खालै सोसी थेनीगदे मुबा ग्‍लारी निजी भिसम थेनीगदे ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःसेला मुबा’ भिसी भिजी। 31“तर अब्राहामसे थेदा ‘मोशादेन अगमवक्तागदेला ताम आङ्‌यान्‍बागदेसे सिबा म्‍हि सोसी निसैनोन थेनीगदेसे विश्‍वास आल’ भिसी भिजी।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\