लूका 17

1येशूसे ह्राङला चेलागदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, म्‍हिदा पापरी फसब लबा तामगदे मी खनोन खमुला। तर स्‍य्‍हान्‍दोदा पापरी फसब लबा म्‍हिसे चा परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्ला। 2जुन म्‍हिसे चु कोलागदेदा पाप लपुङ्ला थेह्रङ्बा म्‍हिदा पाप लपुङ्बा भन्‍दा खारेरी ह्रान्‍दा च्‍योसी समुन्‍द्ररी भ्‍याङ्‍बान ज्‍यबा तला। 3थेतबासेलमा ह्राङला लागिरी होशियार तसी चिउ! एला आलेसे पाप लजी भिसम थेदा बङ्‍‌गो। ओच्‍छे थेसे ङाइ लबा पाप ख्‍लाला भिजी भिसम थेदा माफ लउ। 4एला आलेसे एला बिरोधरी धिनना निसरेमधोना पाप लसैनोन निसरेमधोनान थेसे ङाइ लबा पाप ख्‍लाला भिजी भिसम थेदा माफ लउ।” 5जमाहेन्‍से प्रभुला मुल चेलागदेसे प्रभुदा “प्रभु, ङन्‍ना विश्‍वास ल्‍हेना लसी पिन्‍गो” भिसी भिजी। 6प्रभुसे थेनीगदेदा “एनीगदेदेन छ्‌याम पच्‍छैला ब्‍लु गिक तेःबा जे विश्‍वास मुजी भिसम चु किम्‍बुला दोङदा ‘ए प्‍योक्‍सी समुन्‍द्ररी निउ’ भिजी भिसम थे एनीगदेसे भिबा ह्रङ्नोन तला। 7“एनीगदे न्‍हङरी खालैला नोकर बु मोइसी तसै ग्‍यु छसी तसै दिमरी खमा, एनीगदेसे थेदा ‘चबा थुङ्बा लउ’ भिसी खाइमै भिला? आभि। 8बरु एनीगदेसे थेदा ‘निउ, ङाला लागिरी चबा थुङ्बा तयार लउ, ङाइ चसी आजिन्‍तेधोना ङादा क्‍योङ्सी चिउ, ओच्‍छे ए चउ’ भिसी भिला। 9ह्राङसे कुल्‍बा अन्‍छार गे लबा थे नोकरदा एसे खाइमै धन्‍यवाद पिन्‍ना? आपिन। 10थेह्रङ् लसीन एनीगदेदा कुल्‍बा जम्‍मान गे लसी जिन्‍माहेन्‍से ‘ङनी मी गे आखेल्‍बा नोकर हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम ङन्‍से लतोःबा गे जे लबा हिन्‍ना’ भिसी भिउ।” 11येशू यरूशलेम भिबा शहररी फेप्‍बा धुइरी सामरियादेन गालील अञ्‍चलग्‍याम तबान फेप्‍जी। 12येशू नाम्‍सा गिकरी वाङ्बारी छ्‌याइबा धुइरी कोरे खबा म्‍हि च्‍युइदा स्‍याप्‍जी। थे कोरे खबा म्‍हिगदे जजाकी क्‍याथाङनोन राप्‍सी, 13“येशू गुरु, ङन्‍दा दया लउ” भिसी क्रिङ्‌जी। 14जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा म्‍हि मुबा ग्‍लारी निसी ह्राङदा उन्‍गो” भिसी सुङ्जी। ओच्‍छे थेनीगदे निना निनान ग्‍यामरीन खम्‍जी। 15थेनीगदे न्‍हङला गिकसे ह्राङ खम्‍बा था याङ्सी परमेश्‍वरदा जयजयकार लबान दोःसी खजी। 16ओच्‍छे थे म्‍हिसे येशूदा धन्‍यवाद पिन्‍सी येशूला स्‍य्‍हापरी फ्‍या लजी। थे म्‍हि चा सामरी य्‍हुलला मुबा। 17जमाहेन्‍से येशूसे “कोरेग्‍याम खम्‍बा म्‍हि च्‍युइ न्‍हङरी चु गिक जेन हिन्‍ना? स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हि कु चा खानङ निजी? 18परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍बारी चु सामरी बाहेक स्‍य्‍हान्‍दो खालै आतनी?” भिसी सुङ्जी। 19जमाहेन्‍से येशूसे थे सामरी य्‍हुलला म्‍हिदा “दाहेन्‍से ए रेःसी निउ, एला विश्‍वाससे लमा एला कोरे म्‍हाबा मुला” भिसी सुङ्जी। 20फरिसीगदेसे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा खाइमा खला भिसी ङ्‌योइमा, येशूसे थेनीगदेदा “परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा म्राङ्ना लसी आख। 21खालै म्‍हिसे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा चुरी मुला, थेरी मुला भिसी भिदेमा एनीगदेसे आम्राङ्। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा एनीगदेला गुङरीन मुला” भिसी सुङ्जी। 22जमाहेन्‍से येशूसे ह्राङला चेलागदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेसे तिरेकुनु परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा च्‍याबा सेम लला, तसैनोन एनीगदेसे आम्राङ्। 23म्‍हिगदेसे एनीगदेदा थे थेरी मुला, चुरी मुला भिसी भिला, जमा धुइरी एनीगदे थानिउ ओच्‍छे थेनीगदेला लिच्‍छा थाभ्रउ। 24तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि तिप्‍लीङ खबा धुइरी मुला कुनी गिकग्‍याम अर्गु कुनीधोना य्‍हाल तबा ह्रङ् तला। 25तर ङाच्‍छा थेसे ल्‍हानान दुखदेन म्‍हिगदेसे लबा बिरोध नातोःबा मुला। 26“ओन्‍मा नोआला धुइरी तबा ह्रङ्नोन परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि दोःसी खबा धुइरीनोन तला। 27नोआ पानी जहाजरी वाङ्बा धिनकुनुधोना म्‍हिगदे चबा थुङ्बादेन ब्‍याह लबान मुबा। थेनोन धुइरी नामदेन भाल बाढी खसी जम्‍मान नाश लजी। 28“थेह्रङ् लसीन लोतला धुइरीनोन कोइ म्‍हिगदे चबा थुङ्बा, कोइ म्‍हिगदे ग्‍लुबा चूङ्बा, कोइ सूबा ओच्‍छे कोइ म्‍हिगदे दिम स्‍होबान मुबा। 29लोत सदोमग्‍याम थोन्‍माकुनुन मुग्‍याम मेदेन बारूद ताइसी जम्‍मान नाश लजी। 30“परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि खबा धुइरीनोन थेह्रङ्नोन तला। 31थे धुइरी तलाथोरी मुबा म्‍हिगदे ह्राङला सामान किन्‍बारी मार फाप्‍सी दिम न्‍हङरी थावाङ्‍गो, ओच्‍छे बुरी मुबागदेएनोन दिमरी दोःसी थानिउ। 32थेह्रङ् लसीन एनीगदेसे लोतला म्रिङदा तबा ताम ढन्‍गो। 33तिग्‍दा भिसम जुन म्‍हिसे ह्राङला ज्‍यान जोगब लबारी म्‍हाइला थे म्‍हिसे जुकजुकधोनाला जुनी आयाङ्‌। तर ङाला लागिरी ज्‍याननोन पिन्‍खम्‍बा म्‍हिसे जुकजुकधोनाला जुनी याङ्ला। 34थेतबासेलमा एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, म्‍हुनङ ग्‍ला गिकरीन म्‍हेर्सी चिबा म्‍हि न्‍ही न्‍हङरी गिकदा भोर्ला गिकदा थेरीन ख्‍लाला। 35ओच्‍छे ह्रान्‍दारी ब्रा स्‍याङ्सी चिबा म्रिङम्‍हेमे न्‍ही न्‍हङरी गिकदा भोर्ला गिकदा थेरी ख्‍लाला। 36थेह्रङ् लसीन बुरी मुबा म्‍हि न्‍ही न्‍हङरी गिकदा भोर्ला, गिकदा ख्‍लाला।” 37जमाहेन्‍से चेलागदेसे येशूदा “खानङ प्रभु?” भिसी ङ्‌योइमा, येशूसे थेनीगदेदा “जुन ग्‍लारी सिबा जन्‍तु मुला थेरी गिद्धागदे पोप तमुला” भिसी सुङ्जी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\