लूका 18

1जमाहेन्‍से येशूसे ह्राङला चेलागदेदा “सदन प्रार्थना लसी चिगै ओच्‍छे खाइमै हरेस थाचगै” भिसी उखान गिक सुङ्जी। 2“शहर गिकरी न्‍यायाधीश गिक मुबा। थेसे परमेश्‍वरदेन म्‍हिगदेला वास्‍ता आलमुबा। 3थेनोन शहररी ह्रेम्‍बो सिबा म्रिङम्‍हेमे गिकएनोन मुबा। थे म्रिङम्‍हेमे घरिघरि थे न्‍यायाधीश मुबा ग्‍लारी निसी ‘ङादा ङाला बिरोधरी रेःबा म्‍हिग्‍याम ठीक निसाफ लसी पिन्‍गो’ भिसी भिमुबा। 4“तिगै धिनधोना मी थेसे थे म्रिङम्‍हेमेला तामदा आङ्‌यान्‍नी। तर लिच्‍छा थेसे, ‘ङा परमेश्‍वरदेन म्‍हिगदेला वास्‍ता आलबा म्‍हि हिन्‍ना। 5तर चु ह्रेम्‍बो सिबा म्रिङम्‍हेमेसे ङादा ल्‍हानान दुख पिन्‍बासे लमा चुला ठीक निसाफ लसी पिन्‍तोःजी। आहिन्‍सम चु घरिघरि खसी ङादा छेर्ना लला’ भिसी सेमरी म्‍हन्‍जी।” 6जमाहेन्‍से प्रभुसे चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, थे आज्‍यबा न्‍यायाधीशसे तिग लबा चीम, एनीगदेसे था याङ्‍गो। 7थेह्रङ् लसीन परमेश्‍वरसे धिन म्‍हुननोन बिन्‍ती लबा ह्राङसे धम्‍बा ह्राङला म्‍हिला ठीक निसाफ आल? तिग ह्राङला म्‍हिदा ह्रो लबारी घइना लला? 8च्‍यागो, परमेश्‍वरसे ह्राङला म्‍हिला ठीक निसाफ लबारी खाइमै घइना आल। तसैनोन परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि खमा तिग चु जम्‍बुलिङरी ङादा विश्‍वास लबागदे स्‍याप्‍ला?” 9ह्राङसे ह्राङदान ङा ज्‍यबा म्‍हि हिन्‍ना भिसी ढुक्‍क तसी स्‍य्‍हान्‍दोदा चा हेला लबा म्‍हिगदेदा येशूसे चुह्रङ् भिसी उखान गिक सुङ्जी, 10“फरिसीदेन तिरो दुइबा म्‍हि प्रार्थना लबारी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी निजी। 11ओच्‍छे फरिसीसे चुह्रङ् भिसी प्रार्थना लजी, ‘परमेश्‍वर ह्राङदा धन्‍यवाद मुला, तिग्‍दा भिसम ङा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदे ह्रङ्‌बा लोभी, बेइमानी, स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबा म्‍हि ह्रङ्‌बा आहिन। ओच्‍छे चु तिरो दुइबा म्‍हि ह्रङ्बाएनोन आहिन। 12ङाइ सातारी न्‍हीरेम फोइथान चिसी प्रार्थना लबा मुला। ओच्‍छे ङाइ याङ्बा जम्‍मान स्‍हेला भो च्‍युइला भो गिक ह्राङदा पिन्‍बा मुला।’ 13“तर तिरो दुइबा म्‍हि चा थारेङनोन राप्‍सी स्‍वर्गपट्टि आच्‍याना ह्राङला कु ठोक्‍बान, ‘परमेश्‍वर, ङा पापीदा दया लउ’ भिसी भिजी। 14थेतबासेलमा एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, चु तिरो दुइबा म्‍हि चा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हि भन्‍दा परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोसी ह्राङला दिमरी निजी। तिग्‍दा भिसम जुन म्‍हिसे ह्राङसे ह्राङदान घ्रेन स्‍होला थे म्‍हि जजा तला। तर जुन म्‍हिसे ह्राङसे ह्राङदान जजा स्‍होला थे म्‍हि घ्रेन तला।” 15म्‍हिगदेसे ह्राङला कोलागदेदा येशूसे ह्राङला छ्‌या थान्‍सी मोलम पिन्‍गै भिसी येशू मुबा ग्‍लारी भजी। चु म्राङ्सी चेलागदेसे थेनीगदेदा बङ्जी। 16तर येशूसे थेनीगदेदा ङ्‌योइसी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “कोलागदेदा ङा मुबा ग्‍लारी खपुङ्‍गो, थेनीगदेला ग्‍याम थाकागो। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा चु कोलागदे ह्रङ्बालान हिन्‍ना। 17एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, जुन म्‍हिसे चु कोलागदेसे ह्रङ् लसी परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सादा विश्‍वास आल, थे म्‍हि परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी खाइमै वाङ्‌आम्‍याङ्‌।” 18यहूदी नेता गिकसे येशूदा “ज्‍यबा गुरु, जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बाला लागिरी ङाइ तिग लतोःला?” भिसी ङ्‌योइमा, 19येशूसे थेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एसे ङादा तिग्‍दा ज्‍यबा भिबा? परमेश्‍वर बाहेक खालै ज्‍यबा आरे। 20परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम एदा थानोन मुला। म्‍हि थासाइगो, स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी थाभ्रउ, य्‍हो थालउ, लुसीला ताम पाङ्सी थाभ्रउ ओच्‍छे ह्राङला आबा आमादा मान लउ।” 21जमाहेन्‍से थेसे, “चु जम्‍मान ताम मी ङाइ जत्‍धुगुहेन्‍सेन लसीन चिबा मुला” भिसी भिजी। 22चु ताम थेःमाहेन्‍से येशूसे थेदा “अझ एसे गे गिक लतोःबा मुला, दाहेन्‍से एसे ह्राङदेन छ्‌याम मुबा जम्‍मान धन सम्‍पत्ति चूङ्सी प्राङबोगदेदा भो लसी पिन्‍गो। एसे स्‍वर्गरी धन सम्‍पत्ति याङ्ला, ओच्‍छे ङादेन छ्‌याम भ्रउ” भिसी सुङ्जी। 23तर चु ताम थेःसी थे म्‍हिदा ल्‍हानान दुख ङ्‌हम्‍जी। तिग्‍दा भिसम थे ल्‍हानान फ्‍युक्‍पो मुबा। 24थे म्‍हिला सेमरी ल्‍हानान दुख तबा था याङ्सी येशूसे चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “थेदा च्‍यासी फ्‍युक्‍पो म्‍हिदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी वाङ्बारी गाते गाह्रो मुला। 25तिग्‍दा भिसम फ्‍युक्‍पो म्‍हिदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी वाङ्बारी भन्‍दा ऊँटदा दापला मीग्‍याम वाङ्बारी सजिलो मुला।” 26चु ताम थेःबागदेसे येशूदा “थेह्रङ् भिसम खाल्‍से थार्बा याङ्ला?” भिसी ङ्‌योइजी। 27जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “चु गे म्‍हिसे लबारीन आखम्‍बा गे तसैनोन परमेश्‍वरसे लखम्‍ला” भिसी सुङ्जी। 28ओच्‍छे पत्रुससे, “स्‍हीगो प्रभु, ङन्‍से ह्राङला दिमनामनोन ख्‍लासी ह्राङदेन छ्‌याम भ्रबा मुला” भिसी भिमा, 29येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, जुन म्‍हिसे ह्राङला दिम, म्रिङ, ज्‍योज्‍यो आले, आबा आमा, ओच्‍छे झा झामेदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला लागिरी ख्‍लाला, 30थेसे दान्‍देन थे भन्‍दा ल्‍हाना याङ्ला, ओच्‍छे लिच्‍छा खबा धुइरी थेसे जुकजुकधोनाला जुनी याङ्ला” भिसी सुङ्जी। 31येशूसे ह्राङला च्‍युक न्‍ही चेलागदेदा कुनी गिकरी भोर्सी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, य्‍हाङ यरूशलेमरी निबान मुला। दाहेन्‍से परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिला बारेरी अगमवक्तागदेसे भ्रिबा ताम पूरा तला। 32थेदा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेला यारी जिम्‍मा पिन्‍ना। जमाहेन्‍से थे म्‍हिगदेसे थेदा खिसी लला ओच्‍छे थो स्‍वाबान बेइज्‍जत लला, 33जमाहेन्‍से कोर्रासे तोला ओच्‍छे साइला। तसैनोन थे सोमरेमाकुनु सिबाग्‍याम सोला।” 34तर चेलागदेसे चु ताम तिगै आघोनी। तिग्‍दा भिसम चु ताम म्‍हिला ज्ञान बुद्धिसे घोसी घोआखम्‍बा तबासे लमा येशूसे तिग सुङ्बा हिन्‍ना भिसी थेनीगदेसे म्‍हन्‍बारीएनोन आखम्‍नी। 35येशू यरीहो शहरला ङामरी धोमा थेरी मी आम्राङ्बा म्‍हि गिक ग्‍यामला कुनीरी ह्रीसी चिमुबा। 36थे मी आम्राङ्बा म्‍हिसे ह्राङला ङामग्‍याम म्‍हिला हुल निबान लबा थेःसी, “चुरी तिग तजी?” भिसी ङ्‌योइमा, 37म्‍हिगदेसे थेदा “नासरतला येशू चुग्‍यामसेन फेप्‍बान मुला” भिसी भिजी। 38जमाहेन्‍से थेसे क्रिङ्बान, “दाऊद ग्‍लेला सन्‍तान येशू, ङादा दया लउ” भिसी भिमा, 39ङाच्‍छा भ्रबागदेसे थेदा कुटिसी चिउ भिसी बङ्जी। तर थेसे झन क्रिङ्बान, “दाऊद ग्‍लेला सन्‍तान येशू, ङादा दया लउ” भिसी भिजी। 40थेसे चुह्रङ् भिबा थेःसी येशू थेन तसी थेदा ह्राङ मुबा ग्‍लारी भपुङ्जी। ओच्‍छे थे ङामरी खमाहेन्‍से, 41“ङाइ एला लागिरी तिग लउ भिसी म्‍हन्‍बा मुला?” भिसी ङ्‌योइजी। जमाहेन्‍से थेसे “प्रभु, ङाला मी म्राङ्ना लसी पिन्‍गो” भिसी भिजी। 42येशूसे थेदा “लु, एसे म्राङ्‍गै, एसे विश्‍वास लबासे लमा एसे म्राङ्बा मुला” भिसी सुङ्जी। 43येशूसे चुह्रङ् सुङ्मैछ्‌याम थेसे म्राङ्जी। ओच्‍छे थेसे परमेश्‍वरदा जयजयकार लबान येशूदेन छ्‌याम भ्रजी। चु म्राङ्बा म्‍हिगदेसेनोन परमेश्‍वरदा जयजयकार लजी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\