लूका 19

1येशू यरीहो शहरग्‍याम फेप्‍बान मुबा। 2थेरी जखायस भिबा फ्‍युक्‍पो म्‍हि गिक मुबा। थे तिरो दुइबा म्‍हिगदे न्‍हङला मुल म्‍हि मुबा। 3थेसे येशूदा खाल चीम भिसी च्‍याबारी म्‍हाइजी। तर म्‍हिला हुलसे लमा थेसे येशूदा आम्राङ्‌नी। तिग्‍दा भिसम थे मेबा मुबा। 4थेतबासेलमा येशूदा च्‍याबारी थे ङाच्‍छा ङाच्‍छा यार्बान निसी अञ्‍जीरला दोङरी क्रेःजी। तिग्‍दा भिसम येशू थेग्‍यामसेन फेप्‍बारी छ्‌याइबा मुबा। 5थेरी धोखमाहेन्‍से येशूसे तोरपट्टि स्‍हीसी जखायसदा “जखायस, ए योना मार फाप्‍सी खउ! तिग्‍दा भिसम तिनी ङा एला दिमरी चितोःबा मुला” भिसी सुङ्जी। 6जमाहेन्‍से जखायस ताङ्सी मार फाप्‍सी येशूदा फ्‍याफुल्‍जी। 7चु म्राङ्माहेन्‍से म्‍हिगदेसे “चु म्‍हि मी पापीला दिमरी डोन्‍बो दोसी निजी” भिसी येशूला तामगन लजी। 8तर जखायससे “प्रभु, दाहेन्‍से ङाइ ङाला गङसल धन सम्‍पत्ति प्राङबोगदेदा भो लसी पिन्‍ना, ओच्‍छे ङाइ खालैदा ठगब लसी किन्‍बा मुसम थेदा भो ब्‍लि ल्‍हाना दोःसी पिन्‍ना” भिसी भिजी। 9जमाहेन्‍से येशूसे थेदा “तिनीहेन्‍से चु दिमसे थार्बा याङ्बा मुला। तिग्‍दा भिसम जखायसएनोन अब्राहामला सन्‍तान हिन्‍ना। 10परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि म्‍हाबागदेदा म्‍हाइबारीदेन थार्बा पिन्‍बारी खबा हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। 11येशू यरूशलेमला ङामरी धोमुबा। म्‍हिगदेसे दाहेन्‍से परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा योनान खबान मुला भिसी म्‍हन्‍सी येशूला ताम ङ्‌यान्‍सी चिमुबा। थेतबासेलमा येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी उखान गिक सुङ्जी, 12“खालै घ्रेन म्‍हि गिक ह्राङला ग्‍लारी शासन लबा सेम लसी थे य्‍हुल्‍साला ग्‍ले मुबा ग्‍लारी निजी। 13निबा भन्‍दा ङाच्‍छा थेसे ह्राङला नोकर च्‍युइदा ङ्‌योइजी। ओच्‍छे जम्‍मादान म्‍हरला डबल गिक गिक पिन्‍सी ‘ङा आखतेधोना चु टाङगासे व्‍यापार लउ’ भिसी कुल्‍जी। 14तर थेला य्‍हुल्‍साला म्‍हिगदेसे चा थेदा सेम आनिमुबा। थेतबासेलमा थे निसी जिन्‍माहेन्‍से ‘चु म्‍हिसे शासन लगै भिबा ङन्‍ना सेम आरे’ भिसी ग्‍ले ब्‍लोनदा पुइजी। 15“तर थे म्‍हि शासन लबा अधिकार किन्‍सी खजी। जमाहेन्‍से थेसे ह्राङला नोकरगदेदा व्‍यापार लसी गाते स्‍होजी भिसी ङ्‌योइबारी ङ्‌योइजी। 16ओच्‍छे ङाच्‍छा खबा नोकरसे ‘मालिक, ह्राङसे पिन्‍बा डबल गिकसे ङाइ डबल च्‍युइ स्‍होजी’ भिसी भिजी। 17जमाहेन्‍से थे म्‍हिसे थेदा ‘स्‍याबास! ए ङाला ज्‍यबा नोकर हिन्‍ना! तिग्‍दा भिसम एसे ङादा जजा तामरी विश्‍वास उन्‍जी। थेतबासेलमा ङाइ एदा शहर च्‍युइरी शासन लबा अधिकार पिन्‍ना’ भिसी भिजी। 18ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो नोकरसे ‘मालिक, ह्राङसे पिन्‍बा डबल गिकसे ङाइ डबल ङा स्‍होजी’ भिसी भिजी। 19जमाहेन्‍से थेदाएनोन थे म्‍हिसे ‘ए शहर ङाला मुल म्‍हि तला’ भिसी भिजी। 20ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो नोकरएनोन खसी ‘मालिक, ङाइ ह्राङला म्‍हरला डबल रूमालरी झोर्सी थान्‍बा मुला, थे चुरी मुला। 21ह्राङ खरो म्‍हि भिसी ङादा था मुबासे लमा ङादा लोङ्‌बा खजी, ह्राङसे व्‍यापार आलबा ग्‍लारी नाफा म्‍हाइमुला, ओच्‍छे तिगै आढ्‍वबा ग्‍लारी बाली दुइबारी म्‍हाइमुला’ भिसी भिजी। 22थे शासन लबा म्‍हिसे थेदा ‘गे आखेल्‍बा नोकर! एला तामग्‍यामसेन ङाइ ए गे आखेल्‍बा चीम भिसी निसाफ लला। ङाइ व्‍यापार आलबा ग्‍लारी नाफा म्‍हाइमुला ओच्‍छे तिगै आढ्‍वबा ग्‍लारी बाली दुइबारी म्‍हाइबा खरो म्‍हि भिसी एदा थानोन चीम। 23थेह्रङ् भिसम एसे तिग ङाइ पिन्‍बा डबल बैंकरी आथान्‍नी? एसे बैंकरी थान्‍बा हिन्‍सम ङाइ दोःसी ब्‍याजदेन थे डबल किन्‍म्‍याङ्सेला’ भिसी भिजी। 24ओच्‍छे थेसे थेरी राप्‍सी चिबागदेदा ‘दाहेन्‍से थेग्‍याम थे म्‍हरला डबल ब्‍यन्‍सी गोर च्‍युइ डबल मुबादा पिन्‍गो’ भिसी भिजी। 25जमाहेन्‍से थेनीगदेसे ‘मालिक, थेदेन छ्‌याम मी ङाच्‍छालान गोर च्‍युइ डबल मुला’ भिसी भिमा, 26थे शासन लबा म्‍हिसे थेनीगदेदा ‘एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, तिग्‍दा भिसम जुन म्‍हिदेन छ्‌याम मुला थेदा अर्गुएनोन पिन्‍ना। तर जुन म्‍हिदेन छ्‌याम आरे थेदेन छ्‌याम मुबा जजाकीएनोन थेग्‍याम ब्‍यन्‍ना। 27थेतबासेलमा ङाइ शासन थालगै भिसी म्‍हन्‍बा ङाला शत्रुगदेदा चुरी भसी ङाला ङाच्‍छापट्टि साइगो’ भिसी कुल्‍जी।” 28चुह्रङ् सुङ्सी जिन्‍माहेन्‍से येशू थेनीगदेला ङाच्‍छा ङाच्‍छा यरूशलेमपट्टि फेप्‍जी। 29ओच्‍छे बेथफागेदेन बेथानिया नाम्‍साला ङामला जैतून भिबा गङरी धोखमाहेन्‍से येशूसे ह्राङला चेलागदे न्‍हङला न्‍हीदा पुइजी। 30पुइबा धुइरी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनी जजाकी क्‍याथाङला नाम्‍सारी निउ। नाम्‍सारी धोमाहेन्‍से एनीगदेसे दान्‍देधोना खालै आक्रेःबा गधाला कोला गिक स्‍याप्‍ला। थेदा ब्‍लसी चुरी भसी खउ। 31ब्‍लबारी छ्‌याइमा खालैसे एनीदा ‘चुदा तिग्‍दा ब्‍लबा’ भिसी ङ्‌योइजी भिसम, ‘चु प्रभुदा तोःबा मुला’ भिसी भिउ।” 32जमाहेन्‍से थे चेला न्‍ही नाम्‍सारी निजी। ओच्‍छे थेरी थेनीसे येशूसे सुङ्बा ह्रङ्नोन गधाला कोला स्‍याप्‍जी। 33थेनीसे थे गधाला कोलादा ब्‍लबारी छ्‌याइमा थे गधाला धनीसे “एनीसे चु गधाला कोलादा तिग्‍दा ब्‍लबा?” भिसी ङ्‌योइजी। 34ओच्‍छे चेला न्‍हीसे “चु प्रभुदा तोःबा मुला” भिसी भिजी। 35जमाहेन्‍से थे चेला न्‍हीसे गधाला कोलादा येशू मुबा ग्‍लारी भसी ह्राङला घ तीसी येशूदा थेथोरी धन्‍छ्‌यापुङ्जी। 36येशू फेप्‍बारी छ्‌याइबा धुइरी म्‍हिगदेसेनोन ग्‍यामरी ह्राङ ह्राङला घगदे ती‍जी। 37येशू यरूशलेम ङामला जैतून भिबा गङला ग्‍युरोरी धोखमा येशूदेन छ्‌याम भ्रबा चेलागदेसे येशूसे लबा उदेकला गेगदे ढन्‍सी ताङ्बान क्रिङ्सी चुह्रङ् भिसी परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍बारी छ्‌याइजी, 38“परमप्रभुला मिनरी फेप्‍खबा ग्‍लेसे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्‌गै, स्‍वर्गरी शान्‍ति तगै। ओच्‍छे स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा परमेश्‍वरदा मानदेन जयजयकार तगै। 39म्‍हिला हुल न्‍हङ‍ग्‍याम फरिसीगदेसे येशूदा “गुरु, ह्राङला चेलागदेदा कुटिसी चिउ भिसी बङ्‍‌गो” भिसी भिजी। 40तर येशूसे थेनीगदेदा “ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, चुगदे कुटिसी चिजी भिसम युङबागदेन क्रिङ्बारी छ्‌याइला” भिसी सुङ्जी। 41यरूशलेम ङामरी धोमा येशूसे शहरदा ह्राङला ङाच्‍छापट्टि म्राङ्सी क्राबान चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, 42“यरूशलेमला म्‍हिगदे, तिनी शान्‍तिला लागिरी तिग तोःला भिसी था याङ्बा हिन्‍सम तसेला, तर एनीगदेसे था आयाङ्नी! 43थेतबासेलमा दाहेन्‍से एनीगदेला शत्रुगदे ढिक्‍सी क्‍युर्सीन खसी एनीगदेदा गुङरी झाङ्‌ला। 44ओच्‍छे थेनीगदेसे एनीगदेला शहरला पर्खाल फुप्‍सी एनीगदेला शहरदा नाश लला। जमाहेन्‍से एनीगदेला कोलागदेदा साइला। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे एनीगदेदा थार्ना लबा धुइदा एनीगदेसे ङोआसेनी।” 45जमाहेन्‍से येशू परमेश्‍वरला मन्‍दिररी फेप्‍जी। ओच्‍छे परमेश्‍वरला मन्‍दिर न्‍हङरी चूङ्बागदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्बान ताप्‍जी, 46“च्‍यागो, परमेश्‍वरला बचनरी ‘ङाला दिम प्रार्थना लबा दिम तला’ भिसी भ्रिबा मुला। तर एनीगदेसे मी य्‍होगदे चिबा ग्‍ला स्‍होबा मुला।” 47जमाहेन्‍से धिन धिननोन येशूसे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी लोप्‍बारी छ्‌याइजी। थे धुइरी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी धर्मगुरुगदे ओच्‍छे थे य्‍हुल्‍साला नेतागदे ढिक्‍सी येशूदा साइबारी म्‍हाइमुबा। 48तर थेनीगदेसे तिगै निउ आयाङ्नी। तिग्‍दा भिसम जम्‍मान म्‍हिगदेसे सेम लसी येशूला ताम ङ्‌यान्‍मुबा।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\