लूका 2

1थे धुइरी रोमी ग्‍याल्‍बो कैसर अगस्‍टससे जम्‍मान य्‍हुल्‍साला म्‍हि झ्‍याबाला लागिरी जम्‍मालान मिन भ्रिउ भिसी कुल्‍जी। 2सिरिया भिबा ग्‍लाला हाकिम कुरेनियस मुबा धुइरी चुह्रङ् लसी म्‍हिगदे झ्‍याबा ङाच्‍छा रेम तबा मुबा। 3जमाहेन्‍से जम्‍मान म्‍हिगदे मिन भ्रिबारी ह्राङ ह्राङला आखे म्‍हेमेला नाम्‍सारी निजी। 4थे धुइरी योसेफ गालील अञ्‍चलला नासरत भिबा ग्‍लारी चिबा मुबा। थेएनोन ह्राङला मिन भ्रिबारी यहूदिया अञ्‍चलला बेथलेहेम भिबा दाऊदला शहररी निजी। तिग्‍दा भिसम थे दाऊद ग्‍लेला वंशला मुबा। 5ओच्‍छे योसेफसे ह्राङसे ब्‍याह लबारी छ्‌याइबा मरियमदाएनोन छ्‌यामनोन भोर्सी बेथलेहेमरी मिन भ्रिबारी निजी। थे धुइरी मरियम न्‍हसेला मुबा। 6थेनीगदे बेथलेहेमरी मुमान मरियमसे कोला न्‍हबा धुइ तजी। 7जमाहेन्‍से मरियमसे बेथलेहेमरीन ह्राङला थेबा झा न्‍हजी। थे झादा ल्‍हेथानरी रिल लसी म्‍हे मुइदा खोले पिन्‍बा डूँडरी नाइजी। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे खजिबै दिमरी चिबा ग्‍ला आयाङ्नी। 8थे ग्‍लाला ङामला पाङग्‍यालरी गोठालोगदे म्‍हुनङ ग्‍युगदे ख्रुङ्‌सी चिबा मुबा। 9थेनोन धुइरी थेनीगदेसे स्‍वर्गदूत गिक म्राङ्जी। ओच्‍छे थेनीगदेला क्‍युर्नोन परमेश्‍वरला स्‍हेरसे य्‍हाल य्‍हाल तजी। चुह्रङ् तबा म्राङ्सी थेनीगदे लोङ्जी। 10तर स्‍वर्गदूतसे थेनीगदेदा “थालोङ्‍गो! तिग्‍दा भिसम ङाइ एनीगदेला लागिरी थार्बा पिन्‍बा समाचार भसी खबा मुला। चु समाचार जम्‍मान म्‍हिगदेला लागिरी हिन्‍ना। 11तिनी दाऊदला शहररी एनीगदेदा पापग्‍याम थार्बा पिन्‍बा म्‍हि गिक न्‍हबा मुला। थेनोन थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट प्रभु हिन्‍ना। 12ओच्‍छे एनीगदेला लागिरी चिनु चा चु तला, एनीगदेसे कोला गिकदा ल्‍हेथानसे रिल लसी म्‍हे मुइदा खोले पिन्‍बा डूँडरी नाइसी थान्‍बा स्‍याप्‍ला।” 13थेनोन धुइरी स्‍य्‍हान्‍दो स्‍वर्गदूतला हुल म्राङ्जी। ओच्‍छे थे स्‍वर्गदूतगदेसे परमेश्‍वरदा धन्‍यवादला व्‍हाइ गोबारी छ्‌याइजी, 14“स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा परमेश्‍वरला जयजयकार, जम्‍बुलिङरी जुन म्‍हिदा परमेश्‍वरसे धम्‍बा मुला थेनीगदेदा शान्‍ति तगै!” 15स्‍वर्गदूतगदे स्‍वर्गरी निमाहेन्‍से गोठालोगदेसे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी “लु, भ्रउ, य्‍हाङदा परमेश्‍वरसे सुङ्बा चु ल्‍हेङमो च्‍याबारी बेथलेहेमरी निइ” भिसी भिजी। 16जमाहेन्‍से थेनीगदे योना योना लसी बेथलेहेमरी निजी। थेरी थेनीगदेसे मरियमदेन योसेफ ओच्‍छे लैनु कोलादा चा म्‍हे मुइदा खोले पिन्‍बा डूँडरी नाइसी थान्‍बा म्राङ्जी। 17जमाहेन्‍से थे कोलाला बारेरी थेनीगदेदा स्‍वर्गदूतसे पाङ्बा ताम थेनीगदेसे जम्‍मान म्‍हिगदेदा थेःना लजी। 18ओच्‍छे गोठालोगदेसे पाङ्बा ताम थेःबा म्‍हिगदे जम्‍मान उदेक तजी। 19तर मरियमसे चा चु जम्‍मान ताम म्‍हन्‍सी सेमरीन थान्‍जी। 20ओच्‍छे स्‍वर्गदूतसे भिबा ह्रङ्नोन म्राङ्बासे लमा गोठालोगदेसे परमेश्‍वरदा घ्रेन मानदेन जयजयकार लसी धन्‍यवादला व्‍हाइ गोबान निजी। 21थे कोला न्‍हसी भ्रेःरे तमा खतना लबा धुइरी थेला मिन येशू थान्‍जी। थेला मिन आमाला फोरी खबा भन्‍दा ङाच्‍छान स्‍वर्गदूतसे पाङ्बा मुबा। 22ओच्‍छे मोशाला ठिम अन्‍छार थेनीगदे चोख्‍याब लबा धुइ तमाहेन्‍से येशूदा थेला आबादेन आमासे परमप्रभुला ङाच्‍छा अर्पण लबाला लागिरी यरूशलेमरी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी भजी। 23परमप्रभुसे मोशादा पिन्‍बा ठिमरी भ्रिबा अन्‍छार जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा न्‍हबा झा परमप्रभुला लागिरी फेसी थान्‍तोःबा मुबा। 24ओच्‍छे परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमरी मुबा अन्‍छार जोर गिक ढुकुर तसै जोर गिक परेवा तसै परमप्रभुदा फुल्‍तोःबासे लमा थेनीगदे बलि फुल्‍बारी खजी। 25थे धुइरी यरूशलेमरी शिमियोन भिबा म्‍हि गिक मुबा। थे परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रबादेन परमेश्‍वरदा तेन्‍बा म्‍हि मुबा। थेदा परमेश्‍वरसे इस्राएलीगदेदा थार्बा पिन्‍बा म्‍हि पुइखला भिसी सुङ्बा ताम पूरा लला भिसी भ्रान्‍सी चिबा मुबा। 26ओच्‍छे “थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍टदा आम्राङ्तेधोना ए आसि” भिसी परमेश्‍वरला आत्‍मासे ङाच्‍छान थेदा पाङ्बा मुबा। 27परमेश्‍वरला आत्‍मासे कुल्‍बा ह्रङ् शिमियोन परमेश्‍वरला मन्‍दिररी निजी। थे धुइरी येशूला आबादेन आमासे परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिम अन्‍छार तिग लतोःबा मुबा, थे लबारी येशूदा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी भसी खजी। 28जमाहेन्‍से शिमियोनसे लैनु येशूदा कुरी किन्‍सी परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍सी चुह्रङ् भिजी, 29“परमप्रभु ह्राङसे सुङ्बा ताम पूरा तबा मुला। दाहेन्‍से ह्राङदा तेन्‍बा म्‍हि ङा सिसै ढुक्‍क मुला। 30तिग्‍दा भिसम ह्राङसे कबुल लबा ह्रङ्नोन थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍टदा ङाइ म्राङ्सी जिन्‍बा मुला। 31चु कोलादा ह्राङसे जम्‍मान म्‍हिगदेला लागिरी पुइखबा हिन्‍ना। 32अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदा ख्रीष्‍टसेन ह्राङला ग्‍याम उन्‍ना, ओच्‍छे चुसे लमा इस्राएलीगदेसे मान याङ्ला।” 33ओच्‍छे शिमियोनसे लैनु येशूला बारेरी पाङ्बा ताम थेःसी येशूला आबादेन आमा उदेक तजी। 34जमाहेन्‍से शिमियोनसे मरियमदा मोलम पिन्‍बान भिजी, “च्‍यागो, चु लैनु इस्राएलीगदेदा थार्बा पिन्‍बादेन नाश लबाला लागिरी परमेश्‍वरसे पिन्‍बा चिनु हिन्‍ना। थेदा ल्‍हानान म्‍हिगदेसे बिरोध लला। 35थेतबासेलमा ल्‍हानान म्‍हिला सेमरी म्‍हन्‍बा तामगदे परमेश्‍वरसे उन्‍ना। ओच्‍छे एला सेमरी ल्‍हानान दुख तला।” 36थेरी आशेर वंशला फनुएलला झामे हन्‍ना भिबा बोगल ब्‍लिसे ब्‍लि दिङ तबा म्रिङम्‍हेमे गिक मुबा। थे अगमवक्तास्‍या मुबा, ब्‍याह तसी निस दिङ तमा थेला ह्रेम्‍बो सिजी। ओच्‍छे थे फोइथान चिसी धिन म्‍हुननोन परमेश्‍वरला मन्‍दिररी प्रार्थना लबान परमेश्‍वरदा तेन्‍मुबा। 38थेनोन धुइरी हन्‍ना खसी परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍जी। ओच्‍छे थेसे परमेश्‍वरसे यरूशलेमदा पापग्‍याम फेबा धुइदा भ्रान्‍सी चिबा म्‍हिगदेदा थे कोलाला बारेरी पाङ्सी पिन्‍जी। 39जमाहेन्‍से थेनीगदेसे परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिम अन्‍छार लतोःबा जम्‍मान गे जिन्‍ना लसी गालील अञ्‍चलला ह्राङलान नासरत शहररी निजी। 40लैनु येशू घ्रेन घ्रेन तबान खमाहेन्‍से थेला बुद्धिएनोन खजी। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला मोलम थेदेन छ्‌याम मुबा। 41मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाडरी चाडला ठिम अन्‍छार येशूला आबा आमा दिङएदङसे यरूशलेमरी निबा लमुबा। थेतबासेलमा येशू च्‍युक न्‍ही दिङ तमाएनोन येशूला आबादेन आमासे येशूदा छ्‌यामनोन भोर्सी यरूशलेमरी निजी। 43चाड धङ्‍सी जिन्‍माहेन्‍से थेनीगदे दिमरी निजी। तर येशू चा यरूशलेमरीन धन्‍छ्‌याजी। चु ताम थेला आबादेन आमासे था आयाङ्नी। 44येशूला आबादेन आमासे येशू म्‍हिला हुलरी मुला तला भिसी म्‍हन्‍सी तिरेला ग्‍याम भ्रसी निजी। ओच्‍छे थेनीगदेसे येशूदा ह्राङला म्‍हिदेन ङोसेबा म्‍हिगदे मुबा ग्‍लारी निसी म्‍हाइजी, 45तर आस्‍याप्‍बासे लमा थेनीगदे थेदा म्‍हाइबान यरूशलेमरी दोःसी खजी। 46थेनीगदेसे सोमरेरी येशूदा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी स्‍याप्‍जी। थेरी थे यहूदी धर्मगुरुगदेदेन छ्‌याम धन्‍छ्‌यासी थेनीगदेसे पाङ्बा ताम ङ्‌यान्‍सी, ङ्‌योइबा छार्बा लसी धन्‍छ्‌याबा मुबा। 47थेरी येशूला ताम ङ्‌यान्‍सी चिबागदे येशूसे ताम घोसी जोहाब पिन्‍बा म्राङ्सी उदेक तबा मुबा। 48येशूला आबादेन आमासे थेदा म्राङ्सी उदेक म्‍हन्‍सी थेला आमासे “च्‍यागो झा, एला आबादेन ङा एदा म्‍हाइमा म्‍हाइमा हैरान तजी, एसे चुह्रङ् तिग लबा?” भिमा, 49येशूसे थेनीगदेदा “ह्राङनीसे ङादा तिग्‍दा म्‍हाइबा? ङा ङाला आबाला दिमरी चितोःबा भिसी ह्राङनीदा था आरे?” भिसी सुङ्जी। 50तर थेला आबादेन आमासे चु ताम आघोनी। 51जमाहेन्‍से येशू ह्राङला आबा आमादेन छ्‌यामनोन नासरतरी फेप्‍जी। ओच्‍छे ह्राङला आबा आमासे पाङ्बा ताम ङ्‌यान्‍सी धन्‍छ्‌याजी। तर थेला आमासे चु जम्‍मान ताम ह्राङला सेमरीन थान्‍जी। 52ओच्‍छे येशू परमेश्‍वरदेन म्‍हिगदेला दयामायारी घ्रेन घ्रेन तमाहेन्‍से बुद्धिनोन बढब तबान निजी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\