लूका 20

1तिरेकुनु येशू परमेश्‍वरला मन्‍दिररी लोप्‍बान मुबा ओच्‍छे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबान मुबा। थेनोन धुइरी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी गन्‍बागदे ओच्‍छे यहूदी धर्मगुरुगदे येशू मुबा ग्‍लारी खजी। 2ओच्‍छे थेनीगदेसे येशूदा “ह्राङसे खानङग्‍याम अधिकार याङ्सी चु गे लबा हिन्‍ना? ह्राङदा चु अधिकार खाल्‍से पिन्‍बा हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइमा, 3येशूसे थेनीगदेदा “ङाइएनोन एनीगदेदा ताम गिक ङ्‌योइला, थे ताम ङादा पाङ्‍गो। 4यूहन्‍नासे पिन्‍बा बप्‍तिस्‍मा परमेश्‍वरग्‍याम हिन्‍ना कि म्‍हिग्‍याम हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइजी। 5जमाहेन्‍से थेनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ताम लबारी छ्‌याइजी, “परमेश्‍वरग्‍याम भिजी भिसम थेसे य्‍हाङदा ‘थेह्रङ् भिसम एनीगदेसे तिग्‍दा यूहन्‍नादा विश्‍वास आलबा?’ भिसी भिला। 6तर म्‍हिगदेग्‍याम भिजी भिसम म्‍हिगदेसे य्‍हाङदा बिरोध लला। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे यूहन्‍नादा अगमवक्ता भिसी विश्‍वास लबा मुबा।” 7थेतबासेलमा थेनीगदेसे येशूदा “खाइ, थेसे चु अधिकार खानङग्‍याम याङ्जी ङन्‍दा था आरे” भिसी भिमा, 8येशूसे थेनीगदेदा “थेह्रङ् भिसम ङाइएनोन चु गेगदे खाल्‍ला अधिकारग्‍याम लबा हिन्‍ना, थे एनीगदेदा आपाङ्” भिसी सुङ्जी। 9जमाहेन्‍से येशूसे म्‍हिगदेदा उखान गिक सुङ्जी, “म्‍हि गिकसे वारीरी अङगुर सूसी अधियाँरी पिन्‍सी थे ल्‍हानान धिनना लागिरी अर्गु य्‍हुल्‍सारी निजी। 10अङगुर मिन्‍बा धुइ तमाहेन्‍से थे फ्‍युक्‍पो म्‍हिसे ह्राङला भो किन्‍बाला लागिरी अधियाँ लबागदे मुबा ग्‍लारी ह्राङला नोकरगदेदा पुइजी। तर थे अधियाँ लबागदेसे थेदा तोबा ग्‍याङ्‍बा लसी तिगै आपिन्‍ना पुइजी। 11थे वारीला धनीसे स्‍य्‍हान्‍दो नोकर गिकदा पुइजी। थेदाएनोन थे अधियाँ लबागदेसे तोसी बेइज्‍जत लसी थान्‍थान पुइखजी। 12थेह्रङ् लसीन थेसे दोःसी स्‍य्‍हान्‍दो नोकरदाएनोन पुइजी थेदाएनोन थे अधियाँ लबागदेसे सिबाधोनान तोसी तेःजी। 13“जमाहेन्‍से थे वारीला धनीसे ‘दाहेन्‍से ङाइ तिग लसे? ङाइ माया लबा ङाला झादान पुइतोःजी। ङाला झादा मी थेनीगदेसे मान लला वा?’ भिसी पुइजी। 14तर थेदा म्राङ्सी अधियाँ लबागदेसे ‘चु मी य्‍हाङला धनीला झा हिन्‍ना, य्‍हाङसे थेदा साइगे। जमाहेन्‍से थेला सम्‍पत्ति य्‍हाङलान तला’ भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ताम लजी। 15जमाहेन्‍से थेनीगदेसे थेदा अङगुर वारीग्‍याम मङग्‍यार भोर्सी साइजी।” चुह्रङ् सुङ्सी जिन्‍माहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “दाहेन्‍से थे वारीला धनीसे थेनीगदेदा तिग लला तला? 16थे खसी अधियाँ लबा म्‍हिगदेदा साइला ओच्‍छे थे अङगुरला वारी स्‍य्‍हान्‍दोगदेदा स्‍होबारी पिन्‍ना।” भिसी सुङ्जी। चु थेःसी म्‍हिगदेसे “चुह्रङ्बाम खाइमै थातगै” भिसी भिजी। 17ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेला लीरी स्‍हीसी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “थेह्रङ् भिसम परमेश्‍वरला बचनरी ‘जुन युङबादा दिम स्‍होबा कर्मीगदेसे गे आखेल भिसी भ्‍याङ्‍बा मुबा थेनोन युङबा दिमला सुर युङबा दोजी’ भिसी भ्रिबा चु तामला अर्थ तिग हिन्‍ना? 18थे युङबाथोरी ताइबागदे जम्‍मान छारछिर निला, ओच्‍छे थे युङबा खालैथोरी ताइजी भिसम थेरी मुबा म्‍हि फ्‍लातफ्‍लेत निला।” 19जमाहेन्‍से यहूदी धर्मगुरुगदेदेन परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेसे थे धुइरी येशूदा चुङ्बारी म्‍हाइजी। तिग्‍दा भिसम चु उखान येशूसे थेनीगदेलान बिरोधरी सुङ्बा हिन्‍ना भिबा ताम थेनीगदेदा था मुबा। तर थेनीगदे म्‍हिगदे म्राङ्सी लोङ्मुबा। 20थेतबासेलमा थेनीगदेसे येशूदा चुङ्बारी दाउ च्‍याजी। थेनीगदेसे येशूदा तामग्‍याम फसब लसी रोमी अञ्‍चलाधीशला यारी जिम्‍मा पिन्‍बारी म्‍हाइमुबा। थेतबासेलमा ह्राङसे ह्राङदान ङा ज्‍यबा म्‍हि हिन्‍ना भिसी भ्रबा म्‍हिगदेदा थेनीगदेसे येशू मुबा ग्‍लारी पुइजी। 21थे म्‍हिगदे येशू मुबा ग्‍लारी निसी, “गुरु, ह्राङसे लोप्‍बा ताम ठीक हिन्‍ना। ह्राङसे खालैला ली स्‍हीसी गे आलमुला, ओच्‍छे ह्राङसे परमेश्‍वरला सत्‍य ग्‍याम उन्‍मुला भिसी ङन्‍दा था मुला। 22थेतबासेलमा ङन्‍से रोमी ग्‍याल्‍बो कैसरदा तिरो फाबा य्‍हाङला ठिम अन्‍छार ठीक हिन्‍ना कि आहिन?” भिसी ङ्‌योइजी। 23तर येशूसे थेनीगदेला पापी सेम था याङ्सी येशूसे थेनीगदेदा “ङादा डबल गिक भउ। चु डबलरी मुबा छापदेन मिन खाल्‍ला हिन्‍ना?” भिसी सुङ्मा, थेनीगदेसे “रोमी ग्‍याल्‍बो कैसरला” भिसी जोहाब पिन्‍जी। 25जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “थेह्रङ् भिसम रोमी ग्‍याल्‍बो कैसरला जति कैसरदा पिन्‍गो, परमेश्‍वरला जति परमेश्‍वरदा पिन्‍गो” भिसी सुङ्जी। 26थेनीगदेसे म्‍हिला ओन्‍छाङरी येशूदा खजिबै तामग्‍याम फसब लसी चुङ्बारी आखम्‍नी। ओच्‍छे येशूसे सुङ्बा तामरी थेनीगदे उदेक म्‍हन्‍सी कुटिसी चिजी। 27जमाहेन्‍से सिबाग्‍याम दोःसी आसो भिसी विश्‍वास लबा कोइ कोइ सदुकीगदे येशू मुबा ग्‍लारी खजी। 28ओच्‍छे थेनीगदेसे येशूदा चुह्रङ् भिसी ङ्‌योइजी, “गुरु, मोशासे य्‍हाङदा पिन्‍बा ठिम अन्‍छार खालैला ज्‍योज्‍योसे ब्‍याह लसी कोलागदे आतनान सिजी भिसम ज्‍योज्‍यो‍ला लागिरी कोलागदे तगै भिसी आलेसे चाङदा ब्‍याह लतोःला भिसी भ्रिबा मुला। 29ग्‍ला गिकरी ज्‍योज्‍यो आले निस मुबा। थेबासे ब्‍याह लजी, तर कोलागदे आतनान थे सिजी। 30थेह्रङ् लसीन पाराङसे चाङदा ब्‍याह लजी, थेएनोन कोलागदे आतनान सिजी। 31जमाहेन्‍से साँजीसे चाङदा ब्‍याह लजी, थेएनोन कोलागदे आतनान सिजी। थेह्रङ् लसी जम्‍मासेन पालोन पालो चाङदा ब्‍याह लजी। तर जम्‍मान कोलागदे आतनान सिजी। 32ओच्‍छे थे म्रिङम्‍हेमेएनोन सिजी। 33थेतबासेलमा ङन्‍दा सुङ्‍गो, सिबाग्‍याम सोना लजी भिसम थे म्रिङम्‍हेमे खजिबाला म्रिङ तला? तिग्‍दा भिसम थेनीगदे जम्‍मासेन थे म्रिङम्‍हेमेदेन छ्‌याम ब्‍याह लबा मुला।” 34जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “दान्‍देला म्‍हिगदेसे ब्‍याह लला, ओच्‍छे ब्‍याहएनोन लसी पिन्‍ना। 35तर स्‍वर्गरी निम्‍याङ्सेला म्‍हिगदे सिबाग्‍याम सोना लबा धुइरी ब्‍याह लसी आपिन ब्‍याहएनोन आल। 36ओच्‍छे थेनीगदे खाइमै आसि तिग्‍दा भिसम थेनीगदे स्‍वर्गदूतगदे ह्रङ्‌बान तला। ओच्‍छे सिबाग्‍याम सोना लबाला सन्‍तान तबासे लमा थेनीगदे परमेश्‍वरला सन्‍तान हिन्‍ना। 37परमप्रभुसे लुङ्बा झाङग्‍याम मोशादा ‘ङा अब्राहामला परमेश्‍वर, इसहाकला परमेश्‍वर ओच्‍छे याकूबला परमेश्‍वर हिन्‍ना’ भिसी सुङ्बा ताम मोशासे भ्रिबा मुला। चु तामग्‍यामसेन सिबाग्‍याम सोना लमुला भिसी उन्‍बा मुला। 38परमेश्‍वर सिबागदेला परमेश्‍वर आहिन, तर सोबागदेला परमेश्‍वर हिन्‍ना! थेतबासेलमा परमेश्‍वरला लागिरी जम्‍मान सोबा मुला।” 39जमाहेन्‍से कोइ कोइ यहूदी धर्मगुरुगदेसे “गुरु, ह्राङसे सुङ्बा ताम ठीक हिन्‍ना” भिसी भिजी। 40जमाहेन्‍से खालैसेन येशूदा तिगै ताम ङ्‌योइबारी आँट आलनी। 41जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “म्‍हिगदेसे खाह्रङ् लसी थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍टदा दाऊद ग्‍लेला सन्‍तान भिसी भिबा? 42तिग्‍दा भिसम दाऊद ह्राङसेन भ्रिबा व्‍हाइला किताबरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, ‘परमप्रभुसे ङाला प्रभुदा ङाइ एला शत्रुगदेदा एला काङ धिरी आथान्‍तेधोना ए ङाला दाहिने यापट्टि चिउ भिसी सुङ्जी।’ 44दाऊद ग्‍लेसेन ख्रीष्‍टदा प्रभु भिला भिसम खाह्रङ् लसी ख्रीष्‍ट दाऊद ग्‍लेला सन्‍तान तला?” 45ओच्‍छे जम्‍मान म्‍हिगदेसे ङ्‌यान्‍बान लबा धुइरी येशूसे ह्राङला चेलागदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, 46“एनीगदे यहूदी धर्मगुरुगदे म्राङ्सी होशियार तसी चिउ। तिग्‍दा भिसम थेनीगदे ज्‍यबा ज्‍यबा क्‍वान क्‍वान्‍सी कोर्बारी निमुला, ओच्‍छे बजाररीक्‍यार निमा म्‍हिगदेसे मान लगै भिसी सेम लमुला। थेह्रङ् लसीन यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमदेन भोज चबा ग्‍लारीनोन मुल ठिरी चिबारी सेम लमुला। 47थेह्रङ् लसी थेनीगदेसे ह्रेम्‍बो सिबा म्रिङम्‍हेमेगदेला दिमनाम ब्‍यन्‍मुला ओच्‍छे म्‍हिगदेदा उन्‍बाला लागिरी ह्रेङ्बा ह्रेङ्बा प्रार्थना लमुला। थेह्रङ्बा म्‍हिगदेसे ल्‍हानान सजाय याङ्ला।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\