लूका 21

1येशूसे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी फ्‍युक्‍पो म्‍हिगदेसे भेटी युबा ताङरी भेटी युबान लबा म्राङ्जी। 2ओच्‍छे ह्रेम्‍बो सिबा प्राङबो म्रिङम्‍हेमेसेनोन डबल न्‍ही युबा म्राङ्जी। 3चु म्राङ्सी येशूसे, “च्‍यागो, ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो। स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे भन्‍दा चु ह्रेम्‍बो सिबा प्राङबो म्रिङम्‍हेमेसे ल्‍हानान भेटी युबा मुला। 4तिग्‍दा भिसम स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे ह्राङदेन छ्‌याम मुबा ल्‍हानान सम्‍पत्तिग्‍याम युजी, तर चु ह्रेम्‍बो सिबा म्रिङम्‍हेमे प्राङबो तसीनोन ह्राङदेन छ्‌याम मुबा जति जम्‍मान युजी” भिसी सुङ्जी। 5तिरेकुनु चेलागदेसे, “ज्‍यबा ज्‍यबा युङबादेन म्‍हिगदेसे फुल्‍बा भेटीगदेग्‍याम जेना लसी स्‍होबा चु परमेश्‍वरला मन्‍दिर गाते जेबा!” भिसी ताम लबान मुबा। तर येशूसे थेनीगदेदा, 6“तिरेकुनु चुह्रङ्बा धुइएनोन खाल, थे धुइरी दान्‍दे म्राङ्बा चु मन्‍दिरला युङबा गिकनोन बाँकी आचिना जम्‍मान फुप्‍ला” भिसी सुङ्जी। 7ओच्‍छे थेनीगदेसे, “गुरु, चु तामगदे खाइमा तला? चुह्रङ् तबारी छ्‌याइजी भिसी खाह्रङ्बा चिनु म्राङ्ला?” भिसी ङ्‌योइमा, 8येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदे होशियार तसी चिउ, खालैसे एनीगदेदा झुक्‍याब थालगै। तिग्‍दा भिसम ङाला मिन किन्‍सी ‘ङानोन थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍ना’ भिसी ल्‍हानान म्‍हिगदे खला। ओच्‍छे ‘धुइ खसी जिन्‍बा मुला’ भिसी भिला, तर एनीगदेसे थेनीगदेला ताम थाङ्‌यान्‍गो। 9ओच्‍छे लडाइ तजी भिबा ताम थेःसी एनीगदे आत्तेब थातउ, तिग्‍दा भिसम चु जम्‍बुलिङ नाश तबा भन्‍दा ङाच्‍छा चु तनोन तोःला। तर थेनोन धुइरी चु जम्‍बुलिङ नाश आत।” 10जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा दोःसी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “म्‍हि य्‍हुलला बिरोधरी म्‍हि य्‍हुलनोन ओच्‍छे य्‍हुल्‍साला बिरोधरी य्‍हुल्‍सा रेःला। 11ओच्‍छे घ्रेन घ्रेन सङगुल खला, जम्‍मान ग्‍लारी अनिकालदेन देसान खला। मुरी घ्रेन घ्रेन लोङ्‌बा खबा चिनुगदे म्राङ्ला। 12“तर चु तबा भन्‍दा ङाच्‍छा म्‍हिगदेसे एनीगदेदा चुङ्सी दुख पिन्‍ना। ओच्‍छे यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी जिम्‍मा लसी एनीगदेदा झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌ला। ओच्‍छे एनीगदेसे ङादा विश्‍वास लबासे लमा ग्‍लेदेन अञ्‍चलाधीशगदेला ङाच्‍छापट्टि भोर्ला। 13थे धुइरी एनीगदेसे ङाला बारेरी पाङ्बा मौका याङ्ला। 14तर एनीगदेसे ह्राङदा जोगब लबारी तिग पाङ्तोःबा भिसी धन्‍दा सुर्दा थालउ। 15तिग्‍दा भिसम थे धुइरी एनीगदेसे तिग ताम पाङ्तोःबा थे ताम पाङ्‌बारी ङाइ एनीगदेदा ज्ञान बुद्धि पिन्‍ना। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे एनीगदेला ताम थाबारी आखम ओच्‍छे एनीगदेसे पाङ्बा तामला जोहाबएनोन पिन्‍बारी आखम। 16तर एनीगदेदा ह्राङलान आबा आमा, ज्‍योज्‍यो आले ओच्‍छे ह्राङला म्‍हिगदेदेन ह्रोगदेसेनोन चुङ्सी पिन्‍ना। ओच्‍छे एनीगदे न्‍हङला कोइ कोइदा मी म्‍हिगदेसे साइपुङ्‍ला। 17थेह्रङ् लसीन ङादा विश्‍वास लबासे लमा एनीगदेदा जम्‍मान म्‍हिगदेसे हेला लला। 18तर एनीगदेला थोबोला क्रा गिक सुत्तै आताइ। 19जस्‍तोन दुख तसैनोन एनीगदेसे सेमहेन्‍सेन विश्‍वास लसी चिबासे लमा जुकजुकधोनाला जुनी याङ्ला। 20“यरूशलेम शहरदा सिपाहीगदेसे घेरब लबा म्राङ्माहेन्‍से शहर नाश तबा धुइ खसी जिन्‍जी भिसी एनीगदेसे घोउ। 21थे धुइरी यहूदिया अञ्‍चलरी मुबागदे गङरीक्‍यार यार्गै, शहर न्‍हङरी मुबागदेसे शहर ख्‍लागै ओच्‍छे नाम्‍सारी मुबागदे शहररी थाखगै। 22तिग्‍दा भिसम थे धिन चा परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्बा धिन हिन्‍ना। ओच्‍छे परमेश्‍वरला बचनरी भ्रिबा जम्‍मान ताम पूरा तनोन तला। 23थे धुइरी जिउ न्‍हीला म्रिङम्‍हेमेदेन कोलादा ङ्‍हे ख्‍वाबा आमागदेदा झन गाते ल्‍हानान दुख तला! ओच्‍छे य्‍हुल्‍सा नाङनोन ल्‍हानान दुख तला। चु य्‍हुलला म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरसे ल्‍हानान सजाय पिन्‍ना। 24थे धुइरी कोइ कोइ म्‍हिगदेदा तरवारसे ताम्‍सी साइला, कोइ कोइदा चुङ्सी य्‍हुल्‍सा य्‍हुल्‍सारी भोर्ला। ओच्‍छे अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेला धुइ आजिन्‍तेधोना थेनीगदेसे यरूशलेमरी रजाइँ लला। 25“लनी धिनीदेन सारगदेरी खाइमै आम्राङ्बा चिनुगदे म्राङ्ला। ओच्‍छे समुन्‍द्र घुर्बादेन समुन्‍द्रला छालसे लमा जम्‍बुलिङला जम्‍मान म्‍हिगदे लोङ्सी आत्तेब तला। 26जम्‍बुलिङरी तबारी छ्‌याइबा दुखला बारेरी था याङ्सी म्‍हिगदे लोङ्सी सिबा तेबान तला। तिग्‍दा भिसम मुरी मुबा जम्‍मान शक्ति याङयोङ तला। 27जमाहेन्‍से परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा घ्रेन शक्तिदेन य्‍हाल य्‍हालरी खसुरी खबान लबा म्राङ्ला। 28थेह्रङ् तमाहेन्‍से आलोङ्ना एनीगदेसे स्‍वर्गपट्टि च्‍यागो, तिग्‍दा भिसम एनीगदेदा योनान थार्ना लला।” 29जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा उखानग्‍याम चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेसे अञ्‍जीर दोङदेन अर्गु दोङगदे, 30भुबा म्राङ्माहेन्‍से दाहेन्‍से छेप्‍बा छबा ला खबारी छ्‌याइजी भिसी था याङ्मुला। 31थेह्रङ् लसीन ङाइ पाङ्बा ताम तबान लबा म्राङ्माहेन्‍से एनीगदेसे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा खबा धुइ तबारी छ्‌याइजी भिसी था याङ्‍गो। 32“च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, चु जम्‍मान ताम पूरा आततेधोना दान्‍देला म्‍हिगदे आसि। 33मुदेन जम्‍बुलिङ म्‍हासी निसैनोन ङाला बचन खाइमै आम्‍हा।” 34“तर एनीगदे होशियार तसी चिउ, आहिन्‍सम मोजमजा लसी ङ्‌य्‍होइसी भ्रबादेन ह्राङला ल्‍हुइला धन्‍दा सुर्दासे लमा एनीगदेला सेम न्‍होङ्ला। ओच्‍छे परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि खमा एनीगदे तिक्‍खुरीन पासोरी परब तबा ह्रङ् तला। 35थेह्रङ् लसीन जम्‍बुलिङरी चिबा जम्‍मान म्‍हिगदेथोरी थे धिन खला। 36थेतबासेलमा एनीगदे ‘थे लोङ्‌बा खबा धुइरी जोगब तबारीदेन परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिला ङाच्‍छा राप्‍बारी खम्‍गै भिसी प्रार्थना लसी छोर्सी चिउ’ भिसी सुङ्जी।” 37थे धुइरी येशूसे धिनीरी म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी लोप्‍मुबा, ओच्‍छे म्‍हुन तमाहेन्‍से जैतून भिबा गङरी बास स्‍य्‍हूबारी फेप्‍मुबा। 38येशूला बचन ङ्‌यान्‍बाला लागिरी म्‍हिगदे स्‍य्‍होरीन परमेश्‍वरला मन्‍दिररी खमुबा।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\