लूका 22

1मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी खमीर आयुना गेङ चसी धङ्बा चाड खबारी छ्‌याइमुबा। 2थे धुइरी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिदेन यहूदी धर्मगुरुगदेसे येशूदा खाह्रङ् लसी साइबा भिसी दाउ च्‍यासी भ्रमुबा। तर थेनीगदे म्‍हिगदेदेन छ्‌याम लोङ्मुबा। 3थे धुइरी च्‍युक न्‍ही चेलागदे न्‍हङला यहूदा इस्‍करियोत भिबा चेलाला सेम न्‍हङरी शैतान वाङ्‌जी। 4जमाहेन्‍से यहूदा इस्‍करियोत परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिदेन मन्‍दिरला सिपाहीगदेला हाकिम मुबा ग्‍लारी निसी येशूदा चुङ्सी थेनीगदेला यारी जिम्‍मा लसी पिन्‍ना भिसी सल्‍लाह लजी। 5जमाहेन्‍से थेनीगदे ताङ्सी यहूदा इस्‍करियोतदा टाङगा पिन्‍ना भिसी कबुल लजी। 6जमाहेन्‍से यहूदा इस्‍करियोतसे तला, भिसी म्‍हिला हुल आरेबा धुइरी येशूदा चुङ्सी पिन्‍बारी दाउ च्‍यासी भ्रजी। 7मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाड खसी जिन्‍बा मुबा। थे चाडकुनु ग्‍यु बोगो बलि पिन्‍तोःबा मुबा। 8थे धुइरी येशूसे पत्रुसदेन यूहन्‍नादा “एनीगदे निसी य्‍हाङला लागिरी चाडला भोज तयार लउ” भिसी कुल्‍जी। 9जमाहेन्‍से थेनीगदेसे “ङन्‍से भोज खानङ तयार लउ” भिसी येशूदा ङ्‌योइमा, 10येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदे शहररी धोमैछ्‌याम दर्बुङरी क्‍युइ पुइसी निबान लबा म्‍हि गिकदा स्‍याप्‍ला, एनीगदे थे म्‍हिला लिच्‍छा लिच्‍छा निउ। 11ओच्‍छे थे म्‍हि जुन दिमरी वाङ्ला थे दिमला धनीदा ‘ङाइ ङाला चेलागदेदेन छ्‌याम चिसी मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाडला भोज चबा कोठा खानङ मुला? भिसी ङन्‍ना गुरुसे ङ्‌योइबा मुला’ भिसी भिउ। 12जमाहेन्‍से एनीगदेदा थेसे ङाच्‍छान जेना लसी थान्‍बा तलाथोला घ्रेन कोठा उन्‍सी पिन्‍ना। एनीगदेसे थेरीन य्‍हाङला लागिरी भोज तयार लउ” भिसी कुल्‍जी। 13जमाहेन्‍से थेनीगदे निजी ओच्‍छे येशूसे सुङ्बा ह्रङ्नोन स्‍याप्‍जी। ओच्‍छे थेनीगदेसे थे मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाडला भोज तयार लजी। 14चबा धुइ तमाहेन्‍से येशू ह्राङला मुल चेलागदेदेन छ्‌याम सोल छ्‌योइबारी धन्‍छ्‌याजी। 15जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “ङाइ दुख नाबा भन्‍दा ङाच्‍छा एनीगदेदेन छ्‌याम चिसी चु चाडला भोज चबा सेम ल्‍हानान मुबा। 16थेतबासेलमा एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी चु भोजला अर्थ पूरा आततेधोना ङाइ चु भोज दोःसी आच” भिसी सुङ्जी। 17जमाहेन्‍से येशूसे खोरे यारी थोसी परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍माहेन्‍से “ना, चु एनीगदे जम्‍मासेन भो लसी थुङ्‍गो। 18एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा आखतेधोना ङाइ अङगुरला निङगु आथुङ्‌” भिसी सुङ्जी। 19जमाहेन्‍से येशूसे यारी गेङ थोसी परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍माहेन्‍से गेङ क्‍युइसी चेलागदेदा पिन्‍बान, “चु एनीगदेला लागिरी पिन्‍बा ङाला ल्‍हुइ हिन्‍ना। दाहेन्‍से ङादा ढन्‍सी चिबाला लागिरी एनीगदेसे चुह्रङ्‌नोन लउ” भिसी सुङ्जी। 20थेह्रङ् लसीन गेङ चसी जिन्‍माहेन्‍से येशूसे खोरे थोसी चेलागदेदा चुह्रङ्‌ भिसी सुङ्जी, “चु खोरेरी मुबा अङगुरला निङगु ङाला काग्‍याम स्‍होबा छार कबुल हिन्‍ना। चु ङाला का एनीगदेला लागिरी बगब तबा मुला। 21“तर च्‍यागो, ङादा चुङ्सी पिन्‍बा म्‍हि ङादेन छ्‌यामनोन चिसी चबान मुला। 22परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि मी परमेश्‍वरसे सुङ्बा अन्‍छार निनोन तोःला। तर परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा चुङ्सी पिन्‍बा म्‍हिसे चा परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्ला।” 23चु ताम थेःसी चेलागदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी चुह्रङ्बा गे लबा म्‍हि खाल मुला तला? भिसी ताम लजी। 24जमाहेन्‍से चेलागदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी खाल घ्रेन भिसी ताम लबारी छ्‌याइजी। 25चु ताम था याङ्सी येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “चु जम्‍बुलिङला ग्‍लेगदेदेन घ्रेन घ्रेन म्‍हिगदेसे म्‍हिगदेथोरी शासन लमुला। ओच्‍छे म्‍हिगदेसे थेनीगदेन ङन्‍दा दया लबा ज्‍यबा म्‍हि हिन्‍ना भिसी भिमुला। 26तर एनीगदे चा थेह्रङ् तबारी आत। ओच्‍छे एनीगदे न्‍हङरी जुन घ्रेन मुला थे जजा दोगै ओच्‍छे नेता दोबासे चा स्‍य्‍हान्‍दोगदेला सेवा लगै। 27तिग्‍दा भिसम चबारी चिबा मालिकदेन चबा पिन्‍बा नोकररी खजिबा चा घ्रेन हिन्‍ना? तिग चबारी चिबा मालिक घ्रेन आहिन? हिन्‍ना। तर ङा एनीगदेला ओन्‍छाङरी चबा पिन्‍बा नोकर ह्रङ्‌बान मुला। 28एनीगदे चा ङादा दुख तमा ह्रो लबागदे हिन्‍ना। 29थेतबासेलमा ङाला आबासे ङादा य्‍हुल्‍सा गिकला अधिकार पिन्‍बा ह्रङ् लसी ङाइएनोन एनीगदेदा थे य्‍हुल्‍साला अधिकार पिन्‍ना। 30जमाहेन्‍से एनीगदेसे ङाला य्‍हुल्‍सारी टेबुल गिकरीन चबा थुङ्बा लला। ओच्‍छे इस्राएलला च्‍युक न्‍ही वंशला निसाफ लसी ठिरी चिला।” 31जमाहेन्‍से येशूसे पत्रुसदा “सिमोन, सिमोन, शैतानसे एदा ग्‍वा य्‍हाप्‍बा ह्रङ् लसी य्‍हाप्‍बारी छ्‌याइबा मुला। 32तर एला विश्‍वास याङयोङ थातगै भिसी ङाइ एला लागिरी प्रार्थना लजी। ए दोःसी ङादेन छ्‌याम खमाहेन्‍से एसे आलेगदेदा विश्‍वासरी कोङ्‌ना लउ। 33जमाहेन्‍से पत्रुससे येशूदा “प्रभु, ङा ह्राङदेन छ्‌याम झ्‍याल्‍खानरी चितोःसै ह्राङदेन छ्‌याम सितोःसै सिबारी तयार मुला” भिसी भिजी। 34तर येशूसे पत्रुसदा “पत्रुस, ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, न्‍हङगर स्‍य्‍होरी नागा क्राबा भन्‍दा ङाच्‍छा एसे ङादा ङोसेबान आरे भिसी सोमरेमधोना पाङ्ला” भिसी सुङ्जी। 35येशूसे थेनीगदेदा “ङाइ एनीगदेदा टाङगा, झोला, लखम आभोर्ना निउ भिसी पुइमुबा। थे धुइरी एनीगदेदा तिगै स्‍हेला खाँचो तजी? भिसी ङ्‌योइमा, थेनीगदेसे “आतनी” भिसी भिजी। 36जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “तर दाहेन्‍से टाङगा मुबासे टाङगा थोगो, झोला मुबासे झोला थोगो, ओच्‍छे जुन म्‍हिदेन छ्‌याम तरवार आरे थेसे ह्राङला क्‍वान चूङ्सी भिसै तरवार गिक ग्‍लुउ। 37एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला बचनरी ‘थेदा अपराधीगदेदा ह्रङ्नोन लला भिसी भ्रिबा ताम ङाग्‍याम पूरा तनोन तोःला’ तिग्‍दा भिसम ङाला बारेरी भ्रिबा ताम पूरा तबान मुला।” 38जमाहेन्‍से येशूदा चेलागदेसे “प्रभु, चुरी तरवार न्‍ही मुला” भिसी भिमा, येशूसे थेनीगदेदा “तजी” भिसी सुङ्जी। 39येशू सदला ह्रङ्नोन थे ग्‍लाग्‍याम थोन्‍सी जैतून भिबा गङरी फेप्‍जी। ओच्‍छे थेला चेलागदेएनोन लिच्‍छा लिच्‍छा निजी। 40थे ग्‍लारी धोमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदे फसब आतबाला लागिरी प्रार्थना लसी चिउ” भिसी सुङ्जी। 41ओच्‍छे येशू थेनीगदेग्‍याम जजाकी क्‍याथाङ फेप्‍सी पुइ जूसी चुह्रङ् भिसी प्रार्थना लबारी छ्‌याइजी। 42“आबा, तसम ङादा चु दुखग्‍याम फेसी पिन्‍गो। तर ङाइ म्‍हन्‍बा अन्‍छार आहिन, ह्राङसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार पूरा तगै।” 43जमाहेन्‍से स्‍वर्गग्‍याम स्‍वर्गदूत गिक खसी येशूदा दुख नाखम्‍बा भङ पिन्‍जी। 44थे धुइरी येशूदा ल्‍हानान दुख तबासे लमा थेसे झन प्रार्थना लजी। थे धुइरी थेला टू काला धारा ह्रङ् लसी सरी ताइबान मुबा। 45प्रार्थना लसी ह्राङला चेलागदे मुबा ग्‍लारी फेप्‍खमा येशूसे थेनीगदे दुखसे लमा लारकलुरूक तसी म्‍हेर्सी चिबा स्‍याप्‍जी। 46जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “तिग्‍दा एनीगदे म्‍हेर्सी चिबा? रेःगो, पापरी फसब आतबाला लागिरी एनीगदेसे प्रार्थना लउ” भिसी सुङ्जी। 47येशूसे चु ताम सुङ्बान लबा धुइरी थेरी म्‍हिला हुल गिक खजी। थे म्‍हिला हुलला ङाच्‍छा ङाच्‍छा च्‍युक न्‍ही चेलागदे न्‍हङला यहूदा भिबा चेला खजी। येशूदा च्‍योक लबाला लागिरी थे येशूला ङामरी खजी। 48तर येशूसे थेदा “यहूदा, तिग एसे परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा च्‍योक लसी फसब लबारी म्‍हाइबा?” भिसी सुङ्जी। 49जमाहेन्‍से येशूला ङामरी मुबा चेलागदेसे थेरी तबारी छ्‌याइबा ताम था याङ्सी येशूदा “प्रभु, ङन्‍से तरवार चलब लउ?” भिसी, 50थेनीगदे न्‍हङला गिकसे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिला नोकरदा ताम्‍मा थेला दाहिनेपट्टिला नाब्‍यङ च्‍वाट्टन थाजी। 51तर येशूसे “तजी थालउ” भिसी थेला नाब्‍यङरी थुर्सी खम्‍ना लजी। 52जमाहेन्‍से येशूसे ह्राङदा चुङ्बारी खबा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन मन्‍दिरला सिपाहीगदेला हाकिमगदेदा ओच्‍छे यहूदी गन्‍बागदेदा “एनीगदे य्‍होदा चुङ्बारी खबा ह्रङ् लसी तिग्‍दा कडीदेन तरवार थोसी खबा? 53ङा धिन धिननोन एनीगदेदेन छ्‌यामनोन परमेश्‍वरला मन्‍दिररी मुबा। थे धुइरी एनीगदेसे ङादा आचुङ्नी। तर दाहेन्‍से एनीगदेला गे लबा धुइ खबा मुला ओच्‍छे चु धोपधोपसे शासन लबा धुइ हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। 54जमाहेन्‍से थेनीगदेसे येशूदा चुङ्सी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिला दिमरी भोर्जी। पत्रुसएनोन थारेङग्‍यामसेन येशूला लिच्‍छा लिच्‍छा निजी। 55थेरी म्‍हिगदे ख्राङगाला गुङरी मे फुइसी दूबान मुबा। ओच्‍छे पत्रुसएनोन थेरी खसी थेनीगदेदेन छ्‌यामनोन चिजी। 56थेनोन धुइरी नोकरस्‍या गिकसे पत्रुसदा मे दूसी चिबा म्राङ्सी थेदा “चु म्‍हिएनोन येशूदेन छ्‌यामनोन मुबा” भिसी भिमा, 57पत्रुससे थे नोकरस्‍यादा “माइ, ङाइ थेदा ङोसेबा आरे” भिसी भिजी। 58ओच्‍छे छिन्‍नङ लिच्‍छा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हि गिकसे पत्रुसदा म्राङ्सी, “एएनोन थेनीगदेला ह्रो हिन्‍ना” भिसी भिमा, पत्रुससे “ङा आहिन” भिसी जोहाब पिन्‍जी। 59ओस्‍पन घण्‍टा गिक लिच्‍छा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हि गिकसे “चु म्‍हिएनोन पक्‍कान येशूदेन छ्‌यामनोन मुबा, तिग्‍दा भिसम चुएनोन गालीलला हिन्‍ना” भिसी भिमा, 60पत्रुससे “एसे तिग भिबा, ङादा था आरे” भिसी भिमैछ्‍याम नागा क्राजी। 61ओच्‍छे प्रभुसे पत्रुसदा स्‍हीजी। जमाहेन्‍से “न्‍हङगर स्‍य्‍होरी नागा क्राबा भन्‍दा ङाच्‍छा सोमरेमधोना एसे ङादा ङोसेबान आरे भिला” भिसी प्रभुसे सुङ्बा ताम पत्रुससे ढन्‍जी। 62जमाहेन्‍से पत्रुस मङग्‍यार निसी घ्‍वाँ घ्‍वाँ क्राजी। 63जमाहेन्‍से येशूदा चुङ्सी भबा म्‍हिगदेसे येशूदा खिसी लबान तोजी। 64ओच्‍छे येशूला मी घप्‍सी तोबान, “लु, अगमवाणी पाङ्‍गो, एदा खाल्‍से तोजी?” भिसी भिजी। 65ओच्‍छे थेनीगदेसे येशूदा बङ्‍बान बेइज्‍जत लजी। 66य्‍हाल तमैछ्‌याम येशूदा यहूदी गन्‍बागदे ह्रुप तबा सभारी भोर्जी। थे सभारी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी धर्मगुरुगदे मुबा। 67जमाहेन्‍से थेनीगदेसे येशूदा “ए थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍ना भिसम ङन्‍दा पाङ्‍गो” भिसी भिमा, येशूसे थेनीगदेदा “ङाइ पाङ्सैनोन ह्राङनीसे विश्‍वास आल। 68ओच्‍छे ङाइ तिगै ङ्‌योइसैनोन ह्राङनीसे जोहाब पिन्‍बारी आखम। 69तर दाहेन्‍से परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि शक्तिशाली परमेश्‍वरला दाहिनेपट्टि चिला” भिसी सुङ्जी। 70जमाहेन्‍से थेनीगदे जम्‍मासेन येशूदा “थेह्रङ् भिसम तिग ए परमेश्‍वरला झा हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइमा, येशूसे थेनीगदेदा “ह्राङनीसे सुङ्बा ह्रङ्नोन ङा थेनोन हिन्‍ना” भिसी जोहाब पिन्‍जी। 71येशूसे चुह्रङ् सुङ्माहेन्‍से थेनीगदेसे “थेलान सुङग्‍याम य्‍हाङसे चु जम्‍मान ताम थेःसी जिन्‍माहेन्‍से दाहेन्‍से य्‍हाङदा थेला बिरोधरी अर्गु प्रमाण तिग्‍दा तोःजी” भिसी भिजी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\