लूका 23

1जमाहेन्‍से यहूदीगदेलान सभाला म्‍हिगदेसे येशूदा पिलातस भिबा रोमी अञ्‍चलाधीश मुबा ग्‍लारी भोर्सी जिम्‍मा पिन्‍जी। 2ओच्‍छे थेनीगदेसे येशूदा दोष लबान, “चुसे ह्राङसे ह्राङदान ङा थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍ना भिबादेन रोमी ग्‍याल्‍बो कैसरदा तिरो फाआतोः भिसी य्‍हाङला य्‍हुल्‍साला म्‍हिगदेदा न्‍होङ्ना लबा ङन्‍से स्‍याप्‍जी” भिसी भिजी। 3थेनीगदेला ताम थेःसी पिलातससे येशूदा “तिग ए यहूदीगदेला ग्‍ले हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइमा, येशूसे पिलातसदा “थे मी ह्राङसेन सुङ्बा मुला” भिसी जोहाब पिन्‍जी। 4जमाहेन्‍से पिलातससे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिदेन थेरी मुबा जम्‍मान म्‍हिगदेदा “ङाइ चु म्‍हिला तिगै गल्‍ती आस्‍याप्‍नी” भिसी भिमा, 5थेनीगदेसे क्रिङ्बान, “चुसे यहूदिया अञ्‍चलदेन गालील अञ्‍चलहेन्‍से चुधोनाला म्‍हिगदेदा ह्राङला ताम लोप्‍सी न्‍होङ्ना लबा मुला” भिसी भिजी। 6जमाहेन्‍से पिलातससे “चु म्‍हि गालीलला हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइजी। 7येशू हेरोदसे शासन लबा अञ्‍चलला चीम भिसी था याङ्माहेन्‍से पिलातससे येशूदा हेरोद मुबा ग्‍लारी पुइजी। थे धुइरी हेरोद यरूशलेमरी मुबा। 8येशूदा म्राङ्माहेन्‍से हेरोद ल्‍हानान ताङ्जी। तिग्‍दा भिसम थेसे येशूला बारेरी थेःबासे लमा ल्‍हानान धिनहेन्‍से येशूदा च्‍याबा सेम लमुबा। ओच्‍छे थेसे येशूसे लबा तिगै उदेकला गे च्‍याम्‍याङ्ला भिसी आश लबा मुबा। 9थेतबासेलमा थेसे येशूदा ल्‍हानान ताम ङ्‌योइजी तर येशूसे तिगै जोहाब आपिन्‍नी। 10ओच्‍छे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी धर्मगुरुगदे क्रिङ्बान येशूदा दोष लबारी छ्‌याइजी। 11जमाहेन्‍से हेरोददेन थेला सिपाहीगदेसे येशूदा खिसी लबान बेइज्‍जत लजी। ओच्‍छे येशूदा ग्‍लेसे क्‍वान्‍बा ह्रङ्‌बा क्‍वान क्‍वान्‍सी पिन्‍सी पिलातस मुबा ग्‍लारी दोःसी पुइजी। 12ङाच्‍छा हेरोददेन पिलातस आढिक्‍बा मुबा। तर थे धिनकुनुहेन्‍से थेन्‍नी ढिक्‍जी। 13जमाहेन्‍से पिलातससे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी नेतागदेदा ओच्‍छे म्‍हिगदेदा ङ्‌योइसी, 14“एनीगदेसे चुसे म्‍हिगदेदा न्‍होङ्ना लजी भिसी ङा मुबा ग्‍लारी भजी, तर ङाइ एनीगदेला ङाच्‍छापट्टिन चुदा ङ्‌योइबा छार्बा लमा ङाइ ह्राङनीसे लबा दोष तिगै आस्‍याप्‍नी। 15हेरोदसेएनोन तिगै दोष आस्‍याप्‍बासे लमा चुदा य्‍हाङ मुबा ग्‍लारी पुइखजी। च्‍यागो, साइनोन तोःबा खाल्‍ला गे चा चुसे तिगै लबा आरे। 16थेतबासेलमा ङाइ चुदा सजाय जे पिन्‍सी पुइला” भिसी भिजी। 17यहूदीगदे मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाडला धुइरी पिलातससे झ्‍याल्‍खानरी मुबा म्‍हि गिकदा पुइतोःमुबा। 18तर जम्‍मान म्‍हिगदेसे “चुदा साइनोन तोःला, बरु ङन्‍ना लागिरी बारब्‍बादा पुइसी पिन्‍गो” भिसी क्रिङ्‌जी। 19थे धुइरी जम्‍मान म्‍हिसे ङोसेबा बारब्‍बा भिबा आज्‍यबा गे लबा म्‍हि गिक झ्‍याल्‍खानरी थान्‍बा मुबा। 20पिलातससे येशूदा पुइबा सेम लसी म्‍हिगदेदा घोना लबारी म्‍हाइजी। 21तर थेनीगदे जम्‍मासेन, “चुदा क्रुसरी टाँगब लसी साइगो, क्रुसरी साइगो!” भिसी क्रिङ्बाला क्रिङ्बान लजी। 22दोःसीएनोन पिलातससे थेनीगदेदा “तिग्‍दा? चुसे थेह्रङ्बा आज्‍यबा गे तिग लबा मुला? ङाइ मी चुदा साइतोःबा दोष तिगै आस्‍याप्‍नी। थेतबासेलमा ङाइ चुदा सजाय पिन्‍सी पुइला” भिसी भिजी। 23तर थेनीगदे झन क्रिङ्सी, “क्रुसरी साइनोन तोःला” भिसी भिजी। चुह्रङ् लसी क्रिङ्सी म्‍हिगदेसे ढाजी। 24जमाहेन्‍से पिलातससे येशूदा थेनीगदेसे भिबा ह्रङ्नोन लपुङ्जी। 25ओच्‍छे आन्‍दोलन लसी म्‍हि साइबासे लमा झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌बा बारब्‍बादा पिलातससे पुइसी पिन्‍जी। तिग्‍दा भिसम म्‍हिगदेसे थेदान पुइसी पिन्‍गो भिसी भिमुबा। तर येशूदा चा थेनीगदेसे पाङ्बा अन्‍छार थेनीगदेला यारी जिम्‍मा लसी पिन्‍जी। 26जमाहेन्‍से थेनीगदेसे येशूदा थेग्‍याम भोर्बान लमा कुरेनी भिबा ग्‍लाला सिमोन खबान मुबा। थेदा चुङ्सी येशूला क्रुस पुइपुङ्सी येशूला लिच्‍छा लिच्‍छा भ्रपुङ्जी। 27ओच्‍छे म्‍हिला हुल येशूला लिच्‍छा लिच्‍छा निजी। थेरी म्रिङम्‍हेमेगदेएनोन क्राबा क्रिङ्बा लबान मुबा। 28तर थेनीगदेपट्टि दोःसी येशूसे चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “यरूशलेमला झामेगदे, ङाला लागिरी थाक्रागो, तर ह्राङलान लागिरी ओच्‍छे ह्राङलान कोलागदेला लागिरी क्रागो। 29तिग्‍दा भिसम चुह्रङ्बा धुइएनोन खबान मुला। थे धुइरी म्‍हिगदेसे कोला आन्‍हबा म्रिङम्‍हेमेदेन ङ्‍हे ख्‍वाआतोःबा म्रिङम्‍हेमेगदेदा परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्बा म्‍हि हिन्‍ना भिसी भिला। 30थेनोन धुइरी म्‍हिगदेसे गङगदेदा ङनीथोरी ताइगो ओच्‍छे ङन्‍दा ल्‍हुउ भिसी भिला। 31दोङ पिङगै मुबा धुइरीन चुगदेसे चुह्रङ् लमुला भिसम दोङ खर्माहेन्‍से झन तिग लला?” भिसी सुङ्जी। 32थेनीगदेसे य्‍हो न्‍हीदाएनोन येशूदेन छ्‌यामनोन साइबारी भोर्जी। 33जमाहेन्‍से थेनीगदे खप्‍पर भिबा गङरी धोखजी। थेरी थेनीगदेसे येशूदा क्रुसरी टाँगब लजी। ओच्‍छे थे य्‍हो न्‍हीदाएनोन गिकदा येशूला दाहिनेपट्टि, गिकदा देब्रेपट्टि लसी क्रुसरी टाँगब लजी। 34थे धुइरी येशूसे “आबा, चुगदेदा माफ लउ। तिग्‍दा भिसम चुगदेसे तिग लबान मुला थे चुगदेदा था आरे” भिसी सुङ्जी। ओच्‍छे सिपाहीगदेसे चिट्ठा युसी येशूला क्‍वान ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी भो लजी। 35थेरी राप्‍सी च्‍यासी चिबा म्‍हिगदेदेन यहूदी नेतागदेसे येशूदा खिसी लबान, “चुसे स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिदा मी जोगब लजी। चु परमेश्‍वरसे धम्‍बा थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍सम ह्राङसे ह्राङदान जोगब लगै” भिसी भिजी। 36ओच्‍छे सिपाहीगदेसेएनोन येशूदा अङगुरला कम्‍बा निङगु पिन्‍सी खिसी लबान, 37“ए यहूदीगदेला ग्‍ले हिन्‍सम ह्राङसे ह्राङदान जोगब लउ” भिसी भिजी। 38ओच्‍छे येशूदा “यहूदीगदेला ग्‍ले” भिसी दोष उन्‍बा ताम भ्रिसी येशूला थोबोथोरी थान्‍जी। 39येशूदेन छ्‌यामनोन क्रुसरी टाँगब लबा य्‍हो न्‍ही न्‍हङला गिकसे येशूदा खिसी लबान, “ए थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट आहिन? लु, एसे ह्राङदा जोगब लउ, ओच्‍छे ङन्‍दाएनोन जोगब लउ” भिसी भिजी। 40तर स्‍य्‍हान्‍दो य्‍होसे थेदा बङ्‍बान चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एदा परमेश्‍वर म्राङ्सी लोङ्‌बा आखमुला? थेसे याङ्बा सजाय एसे याङ्बा आरे? 41य्‍हाङसे मी आज्‍यबा गे लबासे लमा ठीक सजाय नाबान मुला, तर चुसे मी थेह्रङ्बा तिगै आज्‍यबा गे लबा आरे।” 42जमाहेन्‍से थेसे येशूदा “येशू, ह्राङला य्‍हुल्‍सारी फेप्‍बा धुइरी ङादाएनोन ढन्‍गो” भिसी भिजी। 43ओच्‍छे येशूसे थेदा “एसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, तिनीन ए ङादेन छ्‌याम स्‍वर्गरी तला” भिसी सुङ्जी। 44ओस्‍पन धिनना बाह्र बजेहेन्‍से तीन बजेधोना य्‍हुल्‍सा नाङनोन धोपधोप तजी। 45थे धुइरी धिनीला य्‍हाल म्‍हाजी, ओच्‍छे परमेश्‍वरला मन्‍दिर न्‍हङला पर्दा पख्‍ले न्‍ही तसी ढेजी। 46जमाहेन्‍से येशूसे क्रिङ्बान, “आबा, ङाला आत्‍मा किन्‍गो” भिसी सुङ्माहेन्‍से येशूला सा निजी। 47चु म्राङ्सी रोमी कप्‍तानसे परमेश्‍वरदा जयजयकार लबान, “चु म्‍हि पक्‍कान परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ज्‍यबा म्‍हि चीम” भिसी भिजी। 48चु म्राङ्सी थेरी च्‍याबारी खबा जम्‍मान म्‍हिगदेदा ल्‍हानान दुख तसी क्राबा क्रिङ्बा लबान दिमरी निजी। 49ओच्‍छे येशूदा ङोसेबा म्‍हिगदेदेन गालीलग्‍याम येशूदेन छ्‌याम छ्‌याम खबा म्रिङम्‍हेमेगदे थारेङग्‍यामसेन चु ताम च्‍यासी चिबा मुबा। 50योसेफ भिबा म्‍हि ज्‍यबादेन परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बा म्‍हि मुबा। थे यहूदी सभाला सदस्‍य मुबा। 51थेसे स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे येशूदा साइबारी सल्‍लाह लबा धुइरी बिरोध लमुबा। तिग्‍दा भिसम थेसे परमेश्‍वरसे शासन लबा धुइ खला भिसी भ्रान्‍सी चिबा मुबा। थे यहूदिया अञ्‍चलला अरिमाथिया भिबा नाम्‍साला म्‍हि मुबा। 52थे पिलातस मुबा ग्‍लारी निसी येशूला लास ह्रीजी। 53ओच्‍छे थेसे येशूला लास क्रुसग्‍याम तेःसी मलमलला क्‍वानसे रिल्‍जी। जमाहेन्‍से युङबाला पहरारी ठ्वाइसी स्‍होबा धुर्सारी थान्‍जी, थे धुर्सारी चु भन्‍दा ङाच्‍छा खालैला लास थान्‍बा आरेबा। 54थे धिन ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनना ङाच्‍छाकुनु मुबा। थेतबासेलमा ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिन खबारी छ्‌याइमुबा। 55गालीलग्‍याम येशूदेन छ्‌याम खबा म्रिङम्‍हेमेगदेएनोन योसेफदेन छ्‌यामनोन निजी ओच्‍छे येशूला लास धुर्सारी थान्‍बा च्‍याजी। 56जमाहेन्‍से थेनीगदे दिमरी निसी येशूला लासरी फोर्बाला लागिरी ज्‍यबा खाल्‍ला छ्‌युगुदेन अत्तर तयार लजी। तर न्‍हङगरदङ चा यहूदीगदेला ठिम अन्‍छार ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिन धङ्‍जी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\