लूका 3

1रोमी ग्‍याल्‍बो कैसर तिबेरियाससे शासन लबा च्‍युक ङा दिङ तमा पन्‍तियस पिलातस भिबा म्‍हि यहूदिया अञ्‍चलला हाकिम मुबा। जमा धुइरी हेरोद गालील अञ्‍चलला ग्‍ले मुबा, ओच्‍छे थेला आले फिलिप इतुरियादेन त्राखोनितिस भिबा ग्‍लाला ग्‍ले मुबा, थेह्रङ् लसीन लुसानियास अबिलेने अञ्‍चलला ग्‍ले मुबा। 2ओच्‍छे हन्‍नासदेन कैयाफा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हि मुबा। थेनोन धुइरी परमेश्‍वरसे जकरियाला झा तोङतोङबा ग्‍लारी चिबा यूहन्‍ना मुबा ग्‍लारी ह्राङला बचन पुइखजी। 3यूहन्‍नासे म्‍हिगदेदा ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःगो, ओच्‍छे बप्‍तिस्‍मा किन्‍गो। जमाहेन्‍से परमेश्‍वरसे एनीगदेला पापला दोष मेटब लला भिबान थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबान यर्दन स्‍योङला क्‍यारमारला जिल्‍लारीक्‍यार खजी। 4चु ताम यशैया भिबा अगमवक्तासे चुह्रङ् लसी भ्रिबा मुबा, “तोङतोङबा ग्‍लारीक्‍यार म्‍हि गिक क्रिङ्बान चुह्रङ् भिसी भ्रला, ‘परमप्रभुला ग्‍याम तयार लउ, ओच्‍छे परमप्रभु भ्रबाला लागिरी थेला ग्‍याम सोजो स्‍होउ, 5मुबा जे गङदेन होपगदे सम्‍म स्‍होला, ओच्‍छे काङलाङ कुङलीङबा ग्‍यामगदे सोजो तला ओच्‍छे पगल पोगल मुबा ग्‍लाएनोन सम्‍म तला। 6जमाहेन्‍से जम्‍मान म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरसे पिन्‍बा थार्बा म्राङ्ला।’” 7थेतबासेलमा यूहन्‍नासे बप्‍तिस्‍मा किन्‍बारी खबा म्‍हिगदेदा चुह्रङ् भिसी पाङ्जी, “पुख्रीला कोलागदे, एनीगदेदा परमेश्‍वरला बोमोग्‍याम स्‍योरम्‍याङ्ला भिसी खाल्‍से भिजी? 8चुदे एनीगदे ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःबान हिन्‍सम परमेश्‍वरदा सेम निबा गे लउ, ओच्‍छे एनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ङनी अब्राहामला कोलागदे भिसी पाङ्‌बारी थाम्‍हाइगो। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे अब्राहामला लागिरी चु युङबागदेग्‍यामसेनोन कोलागदे स्‍होबारी खम्‍ला। 9च्‍यागो, दोङ थाबारी तरी थीसी जिन्‍बा मुला। थेतबासेलमा ज्‍यबा रो आरोबा जम्‍मान दोङ टाहेन्‍सेन थासी मेरी फर्ला।” 10जमाहेन्‍से म्‍हिगदेसे यूहन्‍नादा “थेह्रङ् भिसम दाहेन्‍से ङन्‍से तिग लउ?” भिसी ङ्‌योइमा, 11यूहन्‍नासे थेनीगदेदा “जुन म्‍हिदेन छ्‌याम स्‍हुर्दम न्‍ही मुला थेसे आरेबा म्‍हिदा पिन्‍गै, ओच्‍छे जुन म्‍हिदेन छ्‌याम चबा स्‍हे मुला थेसे आरेबागदेदा भो लसी पिन्‍गै” भिसी जोहाब पिन्‍जी। 12ओच्‍छे तिरो दुइबा म्‍हिगदेएनोन यूहन्‍ना मुबा ग्‍लारी बप्‍तिस्‍मा किन्‍बारी खसी, “गुरु, ङन्‍से चा तिग लउ?” भिसी ङ्‌योइजी। 13यूहन्‍नासे थेनीगदेदा “एनीगदेसे तिरो दुइमा सरकारसे तोगब लबा भन्‍दा ल्‍हाना थाकिन्‍गो” भिसी भिजी। 14ओच्‍छे सिपाहीगदेएनोन खसी, “ङन्‍से चा तिग लउ?” भिसी ङ्‌योइजी। यूहन्‍नासे थेनीगदेदा “खालैदा अत्‍याचार लसी आहिन्‍बा तामदा हिन्‍ना भिसी टाङगा थाकिन्‍गो, ह्राङला खतोःबा जे टाङगा किन्‍सी सन्‍तोक लसी चिउ” भिसी भिजी। 15जमा धुइरी म्‍हिगदेसे थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट फेप्‍खला भिसी आश लसी चिबा मुबा। थेतबासेलमा थेनीगदेसे यूहन्‍नादा म्राङ्सी चुनोन ख्रीष्‍ट हिन्‍ना वा भिसी सेमरी म्‍हन्‍सी चिबा मुबा। 16तर यूहन्‍नासे थेनीगदेदा “ङाइ एनीगदेदा क्‍युइसे बप्‍तिस्‍मा पिन्‍ना। तर ङा भन्‍दा शक्तिशाली फेप्‍खबान मुला ङा थेला लखमला तुना ब्‍लबाधोनाला आरे। थेसे एनीगदेदा परमेश्‍वरला आत्‍मादेन मेसे बप्‍तिस्‍मा पिन्‍ना। 17ग्‍वा य्‍हाप्‍बा नाख्‍ले थेलान छ्‌यारी मुला। थेसे खलारी ग्‍वा ज्‍यना लसी य्‍हाप्‍सी ग्‍वा जति भकारीरी युला। ओच्‍छे पोलोवा जति खाइमै आसिबा मेरी ख्राङ्ला” भिसी भिजी। 18चुह्रङ् लसी यूहन्‍नासे अर्गु ल्‍हानान अर्ती पिन्‍सी, लोप्‍सी म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लजी। 19तर हेरोद ग्‍लेसे ह्राङला आले चाङ हेरोदियास भिबादा थान्‍बासे लमा थेला जम्‍मान पाप गे म्राङ्सी यूहन्‍नासे थेदा बङ्बा मुबा। 20थेतबासेलमा थेसे यूहन्‍नादा झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌सी पापथोरी झन पाप गे लजी। 21म्‍हिगदेसे बप्‍तिस्‍मा किन्‍बान लबा धुइरी येशूसेनोन बप्‍तिस्‍मा किन्‍जी। थेसे प्रार्थना लबान लबा धुइरी स्‍वर्ग ठोङ्‌बा म्राङ्जी। 22ओच्‍छे परमेश्‍वरला आत्‍मा थेथोरी ढुकुर ह्रङ् लसी फाप्‍खजी। ओच्‍छे स्‍वर्गग्‍याम “ए ङाइ सेमहेन्‍से माया लबा ङाला झा हिन्‍ना, ए म्राङ्सी ङा ल्‍हानान ताङ्‍बा मुला” भिबा काइ खजी। 23येशूसे ह्राङला गे लबारी छ्‌याइबा धुइरी येशू बोगल गिकसे च्‍युइ दिङ तबा मुबा। जम्‍मान म्‍हिगदेसे येशू योसेफलान झा भिसी म्‍हन्‍बा मुबा। योसेफ एलीला झा मुबा। 24एली मत्तातला झा, मत्तात लेवीला झा, लेवी मल्‍कीला झा, मल्‍की यान्‍नाला झा, यान्‍ना योसेफला झा, 25योसेफ मत्ताथियासला झा, मत्ताथियस आमोसला झा, आमोस नहूमला झा, नहूम इसलीला झा, इसली नग्‍गैला झा, 26नग्‍गै माथला झा, माथ मत्ताथियासला झा, मत्ताथियस सेमैनला झा, सेमैन योसेखला झा, योसेख योदाला झा, 27योदा योआननला झा, योआनन रेसाला झा, रेसा यरुबाबेलला झा, यरुबाबेल शालतिएलला झा, शालतिएल नेरीला झा, 28नेरी मल्‍कीला झा, मल्‍की अद्दीला झा, अद्दी कोसामला झा, कोसाम एलमादमला झा, एलमादम एर्‌ला झा, 29एर् यहोशूला झा, यहोशू एलीएजरला झा, एलीएजर योरीमला झा, योरीम मत्तातला झा, मत्तात लेवीला झा, 30लेवी शिमियोनला झा, शिमियोन यहूदाला झा, यहूदा योसेफला झा, योसेफ योनानला झा, योनान एल्‍याकीमला झा, 31एल्‍याकीम मलेआला झा, मलेआ मिन्‍नाला झा, मिन्‍ना मत्ताथाला झा, मत्ताथा नातानला झा, नातान दाऊद ग्‍लेला सन्‍तान, 32दाऊद यिशैला झा, यिशै ओबेदला झा, ओबेद बोअजला झा, बोअज सल्‍मोनला झा, सल्‍मोन नहशोनला झा, 33नहशोन अम्‍मीनादाबला झा, अम्‍मीनादाब आरामला झा, आराम हेस्रोनला झा, हेस्रोन फारेसला झा, फारेस यहूदाला झा, 34यहूदा याकूबला झा, याकूब इसहाकला झा, इसहाक अब्राहामला झा, अब्राहाम तेरहला झा, तेरह नाहोरला झा, 35नाहोर सरूगला झा, सरूग रऊला झा, रऊ पेलेगला झा, पेलेग एबेरला झा, एबेर शेलहला झा, 36शेलह केनानला झा, केनान अर्पक्षदला झा, अर्पक्षद शेमला झा, शेम नोआला झा, नोआ लेमेखला झा, 37लेमेख मतूशेलहला झा, मतूशेलह हनोकला झा, हनोक येरेदला झा, येरेद महलालेलला झा, महलालेल केनानला झा, 38केनान एनोशला झा, एनोश शेतला झा, शेत आदमला झा, आदम परमेश्‍वरला झा मुबा।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\