लूका 4

1परमेश्‍वरला आत्‍मा येशूथोरी फेप्‍खमाहेन्‍से येशू यर्दन स्‍योङग्‍याम दोःजी। ओच्‍छे परमेश्‍वरला आत्‍मासे थेदा तोङतोङबा ग्‍लारी भोर्जी। 2थेरी शैतानसे येशूदा बोगल न्‍ही धिनधोना फसब लबारी म्‍हाइजी। ओच्‍छे बोगल न्‍ही धिनधोना येशूसे तिगै आसोल्‍नी। थेतबासेलमा येशूदा ल्‍हानान फोख्रेन्‍जी। 3थेनोन धुइरी शैतानसे येशूदा “ह्राङ परमेश्‍वरला झा हिन्‍बान हिन्‍सम चु युङबादा गेङ स्‍होउ” भिसी भिजी। 4ओच्‍छे येशूसे शैतानदा “गेङसे जे म्‍हि आसो भिसी बचनरी भ्रिबा मुला” भिसी सुङ्जी। 5जमाहेन्‍से शैतानसे येशूदा नोबा गङरी भोर्सी जम्‍बुलिङला जम्‍मान य्‍हुल्‍सागदे उन्‍बान, “ङाइ ह्राङदा चु जम्‍मान य्‍हुल्‍साला ग्‍लेदेन चु जम्‍मान धन सम्‍पत्तिला मालिक स्‍होला, तिग्‍दा भिसम चु जम्‍मान ङादा पिन्‍बा मुला। ओच्‍छे ङाला सेमसे म्‍हन्‍बादा ङाइ पिन्‍ना। 7थेतबासेलमा ह्राङसे ङादा फ्‍या लजी भिसम चु जम्‍मान ह्राङला तला” भिसी भिमा, 8येशूसे थेदा “बचनरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, ‘एसे ह्राङला परमप्रभु परमेश्‍वरदा फ्‍या लउ, ओच्‍छे थेदा जे तेन्‍गो’” भिसी सुङ्जी। 9दोःसी शैतानसे येशूदा यरूशलेमरी भोर्सी परमेश्‍वरला मन्‍दिरला थोबोरी राप्‍पुङ्जी। ओच्‍छे थेसे येशूदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “ह्राङ पक्‍कान परमेश्‍वरला झा हिन्‍सम चु ग्‍याम मार छ्‌योङ्‍गो, 10तिग्‍दा भिसम बचनरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, ‘परमेश्‍वरसे ह्राङदा जोगब लबाला लागिरी ह्राङला स्‍वर्गदूतगदेदा कुल्‍ला। 11ओच्‍छे एला काङ युङबारी थाठोक्‍गै भिसी थेनीगदेसे एदा या यारीन ताला’ भिसी भ्रिबा मुला।” 12तर येशूसे थेदा “बचनरी चुह्रङ्बाएनोन भ्रिबा मुला, ‘एसे ह्राङला परमप्रभु परमेश्‍वरला सेम च्‍याबा गे तिगै थालउ’” भिसी सुङ्जी। 13जमाहेन्‍से शैतानसे येशूदा तिगै लसी फसब लबारी आखम्‍बासे लमा दोःसी मौका आयाङ्‌तेधोना थेसे येशूदा ख्‍लासी निजी। 14जमाहेन्‍से परमेश्‍वरला आत्‍माला शक्तिरी येशू गालील अञ्‍चलरी दोःसी फेप्‍खजी। ओच्‍छे थेला बारेरी क्‍यारमारला जम्‍मान ग्‍लारी थेःजी। 15येशू यहूदीगदे ह्रुप तबा दिम दिमरी फेप्‍सी म्‍हिगदेदा लोप्‍बारी छ्‌याइजी। जमाहेन्‍से जम्‍मान म्‍हिगदेसे थेला जयजयकार लजी। 16जमाहेन्‍से येशू ह्राङ छर्बा नासरत नाम्‍सारी फेप्‍खजी। ओच्‍छे थे सदन ह्रङ् लसी ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी फेप्‍सी परमेश्‍वरला बचनग्‍याम पढब लबारी छ्‌याइजी। 17ओच्‍छे थेदा यशैया अगमवक्तासे भ्रिबा किताब पढब लबाला लागिरी पिन्‍जी। जमाहेन्‍से थे ठोङ्सी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा ग्‍ला तेःसी पढब लजी। 18“परमप्रभु परमेश्‍वरला आत्‍मा ङादेन छ्‌याम मुला। तिग्‍दा भिसम प्राङबोगदेदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबारी ओच्‍छे झ्‍याल्‍खानरी मुबागदेदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लसी झ्‍याल्‍खानग्‍याम तेःबारी, मी आम्राङ्बागदेदा मी म्राङ्ना लबारी ओच्‍छे दुखरी मुबागदेदा दुखग्‍याम फेबारी, 19थेह्रङ् लसीन ह्राङला म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरसे थार्बा पिन्‍बा धुइ खसी जिन्‍बा मुला भिसी थेःना लबारी परमेश्‍वरसे ङादा धम्‍सी पुइखबा हिन्‍ना।” 20जमाहेन्‍से येशूसे किताब बन्‍द लसी थेरी मुबा म्‍हिदा पिन्‍सी धन्‍छ्‌याजी। यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी मुबा जम्‍मान म्‍हिगदेसे येशूदा च्‍यासी चिबा मुबा। 21ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा “परमेश्‍वरला बचनरी भ्रिबा चु ताम तिनी एनीगदेसे ङ्‌यान्‍ना ङ्‌यान्‍नान पूरा तबा मुला” भिसी सुङ्जी। 22येशूसे सुङ्बा दयामायाला ताम थेःसी थेनीगदे उदेक म्‍हन्‍सी जम्‍मासेन थेला तामदा ज्‍यबा भिजी। ओच्‍छे “चु योसेफला झा आहिन?” भिसी थेनीगदेसे भिजी। 23येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदेसे ङादा पक्‍कान चु उखान भिला ‘डाक्‍टर, ह्राङसे ह्राङदान खम्‍ना लउ। एसे कफर्नहुमरी उदेकला गे लजी भिसी ङन्‍से थेःमुबा थे गे एसे ह्राङला नाम्‍सारीनोन लउ’ भिसी पाङ्ला” भिसी सुङ्जी। 24दोःसी येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, खजिबै अगमवक्तादा ह्राङलान नाम्‍सारी मान आल। 25तर ङ्‌यान्‍गो, चु सत्‍य हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम एलियाला धुइरी इस्राएलरी ह्रेम्‍बो सिबा म्रिङम्‍हेमेगदे ल्‍हानान मुबा। थे धुइरी सोम दिङसे ला ढुधोना नाम आखबासे लमा य्‍हुल्‍सा नाङनोन अनिकाल तबा मुबा। 26तर परमेश्‍वरसे एलियादा स्‍य्‍हान्‍दो खालै मुबा ग्‍लारी आपुइना सीदोनला सारपत भिबा नाम्‍सारी मुबा ह्रेम्‍बो सिबा म्रिङम्‍हेमे मुबा ग्‍लारी जे पुइजी। 27थेह्रङ् लसीन एलीशा अगमवक्ताला धुइरीएनोन इस्राएलरी कोरे खबा म्‍हिगदे ल्‍हानान मुबा। तर थेनीगदे न्‍हङरी सिरिया य्‍हुल्‍साला नामान भिबा कोरेला जे कोरे म्‍हाजी। तर स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदे खालैलान आम्‍हानी।” 28चु ताम थेःसी यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी मुबा जम्‍मान म्‍हिगदेदा बोमो खजी। 29जमाहेन्‍से थेरी मुबा म्‍हिगदेसे येशूदा शहरग्‍याम मङग्‍यार तेःजी। थे शहर गङरी मुबा, थेतबासेलमा थेनीगदेसे येशूदा गङला जोरी भोर्सी ह्रिल्‍ना लबारी छ्‌याइजी। 30तर येशू थे म्‍हिगदेला गुङग्‍याम थोन्‍सी फेप्‍जी। 31जमाहेन्‍से येशू गालीलला कफर्नहुम भिबा शहररी फेप्‍जी। ओच्‍छे ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरला बचनग्‍याम लोप्‍बारी छ्‌याइजी। 32येशूसे लोप्‍बा म्राङ्सी थेनीगदे उदेक तजी। तिग्‍दा भिसम येशूसे अधिकार लसी म्‍हिगदेदा लोप्‍बा मुबा। 33यहूदीगदे ह्रुप तबा दिम न्‍हङरी म्‍हङसे स्‍याप्‍बा म्‍हि गिक मुबा। थे म्‍हङसे स्‍याप्‍बा म्‍हिसे क्रिङ्बान, 34“नासरतला येशू, ह्राङसे ङन्‍दा तिग लबारी छ्‌याइबा? तिग ह्राङ ङन्‍दा साइबारी फेप्‍खबा हिन्‍ना? ह्राङ परमेश्‍वरसे पुइखबा परमेश्‍वरला म्‍हि भिसी ङादा था मुला” भिसी भिजी। 35चुह्रङ् भिबा थेःसी येशूसे थे म्‍हङदा बङ्‍बान, “कुटिसी चिउ! थे म्‍हिग्‍याम थोन्‍सी निउ!” सुङ्मैछ्‌याम थे म्‍हिदा जम्‍मान म्‍हिला ओन्‍छाङरी लछार पछार लसी थोन्‍सी निजी, तर थे म्‍हिदा तिगै आतनी। 36चु म्राङ्सी जम्‍मान म्‍हिगदे उदेक म्‍हन्‍सी, “चु म्‍हिला बोली बचनरी खाह्रङ्बा अधिकार चीम, थेला अधिकारदेन शक्तिसे कुल्‍मैछ्‌याम म्‍हङगदे थोन्‍सी यार्बा चीम!” भिसी भिजी। 37ओच्‍छे येशूसे लबा गे कफर्नहुम शहरला क्‍यारमारला जम्‍मान ग्‍लारी थेःजी। 38येशू यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमग्‍याम थोन्‍सी सिमोनना दिमरी फेप्‍जी। थेरी सिमोनना स्‍युमी छवा खसी आखम्‍बा मुबा। ओच्‍छे दिमरी मुबागदेसे “थेदा खम्‍ना लसी पिन्‍गो” भिसी बिन्‍ती लजी। 39जमाहेन्‍से येशू सिमोनना स्‍युमीला ङामरी फेप्‍सी छवादा म्‍हासी निउ भिसी सुङ्मा थेला छवा म्‍हाजी। ओच्‍छे सिमोनना स्‍युमी तुरुन्‍तन रेःसी थेनीगदेदा क्‍योङ्बारी छ्‌याइजी। 40ओच्‍छे धिनी घल्‍माहेन्‍से म्‍हिगदेसे ल्‍हानान थरीला रोगसे स्‍याप्‍बा म्‍हिगदेदा येशू मुबा ग्‍लारी भजी। जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेथोरी ह्राङला या थान्‍सी थेनीगदे जम्‍मादान खम्‍ना लजी। 41जमाहेन्‍से ल्‍हानान म्‍हिगदेला ल्‍हुइग्‍याम म्‍हङगदे चुह्रङ् भिबान क्रिङ्सी थोन्‍जी, “ह्राङ परमेश्‍वरला झा हिन्‍ना।” तर येशूसे थे म्‍हङगदेदा बङ्‍बान दोःसी तिगै ताम पाङ्आपुङ्नी। तिग्‍दा भिसम येशू थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍ना भिसी थे म्‍हङगदेसे ङोसेबा मुबा। 42स्‍य्‍हो तमाहेन्‍से येशू सुनसान ग्‍लारी फेप्‍जी। जमाहेन्‍से म्‍हिला हुलसे म्‍हाइबान येशू मुबा ग्‍लारी धोखजी। ओच्‍छे थेनीगदेसे येशूदा “ङन्‍दा ख्‍लासी थाफेप्‍गो” भिसी रोकब लबारी म्‍हाइजी। 43तर येशूसे थेनीगदेदा “ङाइ अर्गु ग्‍लागदेरीएनोन परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लतोःबा मुला। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे ङादा चुलान लागिरी पुइखबा हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। 44जमाहेन्‍से येशू यहूदियाला यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमगदेरी फेप्‍सी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लजी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\