लूका 5

1परमेश्‍वरला बचन ङ्‌यान्‍बाला लागिरी ल्‍हानान म्‍हिगदे येशूला क्‍युर्सीन तोर हुइ मार हुइ लबान मुबा। थेतबासेलमा येशू गनेसरेत भिबा घ्‍योइला कुनीरी राप्‍सी धन्‍छ्‌याबा मुबा। 2ओच्‍छे येशूसे घ्‍योइला कुनीरी दोँगा न्‍ही म्राङ्जी। थे धुइरी माझीगदे दोँगा ख्‍लासी ह्राङ ह्राङला घ्‍याङ ख्रुबान मुबा। 3थेरी मुबा दोँगा गिक चा सिमोनना मुबा। येशू सिमोनना दोँगारी क्रेःसी, “दोँगा जजाकी क्‍याथाङ भोर्गो” भिसी सिमोनदा सुङ्जी। थे दोँगारी धन्‍छ्‌यासी म्‍हिगदेदा लोप्‍बारी छ्‌याइजी। 4लोप्‍सी जिन्‍माहेन्‍से येशूसे सिमोनदा “दोँगा नुप्‍बा ग्‍लारीक्‍यार भोर्गो, ओच्‍छे तार्ङा चुङ्बारी घ्‍याङ रोप्‍गो” भिसी सुङ्जी। 5चु थेःसी सिमोनसे येशूदा “गुरु, ङन्‍से म्‍हुन गिक घ्‍याङ क्‍लाङ्सैनोन तार्ङा गिकनोन आस्‍याप्‍नी। तर ह्राङसे कुल्‍बासे लमा ङाइ घ्‍याङ रोप्‍ला” भिसी भिजी। 6ओच्‍छे थेनीगदेसे घ्‍याङ रोप्‍माहेन्‍से तार्ङा ल्‍हानान स्‍याप्‍बासे लमा घ्‍याङनोन ढेबारी छ्‌याइजी। 7थेतबासेलमा थेनीगदेसे अर्गु दोँगारी मुबा ह्राङला ह्रोगदेदा गुहार ह्रीजी। जमाहेन्‍से थेनीगदे खसी तार्ङा तेःबारी छ्‌याइजी। तार्ङा तेः‍मा तेः‍मा दोँगा न्‍हीरीन तार्ङा ल्‍हानान तबासे लमा दोँगा न्‍हीनोन डुबब तबारी छ्‌याइजी। 8चु म्राङ्सी सिमोन पत्रुससे येशूला स्‍य्‍हापरी फ्‍या लसी, “प्रभु, ङा पापी म्‍हि हिन्‍ना। थेतबासेलमा ह्राङ ङा मुबाग्‍याम फेप्‍गो” भिसी भिजी। 9तिग्‍दा भिसम ल्‍हानान तार्ङा स्‍याप्‍बासे लमा सिमोनदेन थेला ह्रोगदे उदेक तजी। 10ओच्‍छे सिमोनदेन छ्‌याम ढिक्‍सी गे लबा जब्‍दियाला झागदे याकूबदेन यूहन्‍नादाएनोन ल्‍हानान उदेक तजी। जमाहेन्‍से येशूसे सिमोनदा “थालोङ्‍गो, दाहेन्‍से ए तार्ङा चुङ्बा म्‍हि आहिन, तर एसे म्‍हिगदेदा परमेश्‍वर मुबा ग्‍लारी भला” भिसी सुङ्जी। 11जमाहेन्‍से थेनीगदेसे दोँगा घ्‍योइला कुनीरी भसी ह्राङदेन छ्‌याम मुबा जम्‍मान स्‍हेगदे ख्‍लासी येशूदेन छ्‌याम भ्रजी। 12तिरेकुनु येशू शहर गिकरी मुबा। ओच्‍छे थेनोन शहररी मुबा कोरे खबा म्‍हि गिकसे येशूदा म्राङ्जी। जमाहेन्‍से थे येशूला ङामरी खसी फ्‍या लबान, “प्रभु, ह्राङला सेम मुसम ह्राङसे ङादा खम्‍ना लखम्‍ला” भिसी भिमा, 13येशूसे थेदा ह्राङला छ्‌यासे थुर्सी, “ए खम्‍गै भिबा ङाला सेम मुला, ए खम्‍गो” भिसी सुङ्मैछ्‌याम थेला कोरे म्‍हाजी। 14जमाहेन्‍से येशूसे थेदा “च्‍यागो, एसे चु ताम खालैदा थापाङ्‍गो! बरु ए निसी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा म्‍हिदा उन्‍गो। ओच्‍छे एला कोरे म्‍हाजी भिसी म्‍हिगदेसे था याङ्बाला लागिरी परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमसे कुल्‍बा अन्‍छार बलि फुल्‍गो” भिसी कुल्‍जी। 15जमाकुनुहेन्‍से झन जम्‍मान ग्‍लारी येशूसे लबा गेला बारेरी थेःजी। थेतबासेलमा म्‍हिगदे येशूला ताम ङ्‌यान्‍बारीदेन ह्राङला रोग म्‍हागै भिसी येशू मुबा ग्‍लारी खजी। 16तर येशू चा सुनसान ग्‍लारी फेप्‍सी प्रार्थना लबा मुबा। 17तिरेकुनु येशूसे म्‍हिगदेदा लोप्‍बान लबा धुइरी गालील अञ्‍चलदेन यहूदिया अञ्‍चलला नाम्‍सा नाम्‍साग्‍यामसे ओच्‍छे यरूशलेमग्‍याम खबा फरिसीगदेदेन यहूदी धर्मगुरुगदेएनोन थेरी मुबा। येशूदेन छ्‌याम आखम्‍बा म्‍हिगदेदा खम्‍ना लबा परमप्रभुला शक्ति मुबा। 18थेनोन धुइरी म्‍हिगदेसे कुज्‍या म्‍हि गिकदा खाटरीन पुइसी भजी। ओच्‍छे थेनीगदेसे थे कुज्‍या म्‍हिदा दिम न्‍हङरी येशूला ङाच्‍छापट्टि भोर्बारी म्‍हाइजी। 19तर म्‍हिला हुलसे लमा थेनीगदेसे थे कुज्‍या म्‍हिदा येशूला ङाच्‍छापट्टि भोर्बाला लागिरी ग्‍याम आयाङ्नी। थेतबासेलमा थेनीगदेसे थे कुज्‍या म्‍हिदा मङग्‍यारग्‍यामसे छानारी भोर्जी। ओच्‍छे छाना होक्‍सी थेदा तीबा नान्‍बादेन छ्‌यामनोन येशूला ङाच्‍छापट्टि धोना लजी। 20थे म्‍हिगदेला विश्‍वास म्राङ्सी येशूसे थे कुज्‍या म्‍हिदा “ङाइ एला पापला दोष मेटब लबा मुला” भिसी सुङ्जी। 21येशूसे चुह्रङ् सुङ्बा म्राङ्सी यहूदी धर्मगुरुगदेदेन फरिसीगदेसे “ह्राङसे ह्राङदान परमेश्‍वर स्‍होसी ताम लबा चु म्‍हि खाल हिन्‍ना? म्‍हिगदेला पापला दोष मी परमेश्‍वरसे जे मेटब लखम्‍मुला” भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी पाङ्‌बारी छ्‌याइजी। 22येशूसे थेनीगदेला सेमला ताम था याङ्सी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेला सेमरी तिग्‍दा चुह्रङ्बा म्‍हन्‍बा? 23चु कुज्‍या म्‍हिदा ‘एला पाप माफ तबा मुला’ भिबादेन ‘रेःसी भ्रउ’ भिबारी खजिबा चा सजिलो मुला? 24तर च्‍यागो, परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा चु जम्‍बुलिङरी म्‍हिगदेला पापला दोष मेटब लबा अधिकार मुला भिबा तामला प्रमाण ङाइ एनीगदेदा उन्‍ना।” जमाहेन्‍से येशूसे थे कुज्‍या म्‍हिदा “ए रेःगो, ओच्‍छे एला तीबा नान्‍बा पुइसी दिमरी निउ।” 25येशूसे थेह्रङ् सुङ्मैछ्‌याम थे कुज्‍या म्‍हि डोङ रेःसी ह्राङला तीबा नान्‍बा पुइसी परमेश्‍वरला जयजयकार लबान दिमरी निजी। 26जमाहेन्‍से थेरी मुबा जम्‍मान म्‍हिगदे लोङ्सी उदेक म्‍हन्‍जी। ओच्‍छे परमेश्‍वरला जयजयकार लबान, “तिनी य्‍हाङसे ल्‍हानान उदेकला गे म्राङ्जी” भिसी भिजी। 27थेग्‍याम फेप्‍बान लबा धुइरी येशूसे लेवी भिबा तिरो दुइबा म्‍हिदा तिरो दुइबा ग्‍लारी चिबान लबा म्राङ्जी। ओच्‍छे येशूसे थेदा “ङादेन छ्‌याम भ्रउ” भिसी सुङ्जी। 28जमाहेन्‍से लेवीसे जम्‍मान स्‍हे ख्‍लासी रेःजी ओच्‍छे येशूदेन छ्‌याम भ्रजी। 29ओच्‍छे लेवीसे येशूदा ह्राङला दिमरी भोज सोल्‍बारी ङ्‌योइजी। थेरी येशूदेन छ्‌याम भोज चबारी चिबा म्‍हिगदे न्‍हङरी तिरो दुइबा म्‍हिगदेदेन ल्‍हानान स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेएनोन मुबा। 30जमाहेन्‍से फरिसीगदेदेन थेनीगदेला धर्मगुरुगदेसे येशूला चेलागदेदा बिरोध लबान, “तिग्‍दा एनीगदे तिरो दुइबा म्‍हिगदे ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो पापीगदेदेन छ्‌याम चिसी चबा थुङ्बा लबा?” भिसी ङ्‌योइमा, 31येशूसे थेनीगदेदा “खम्‍बा म्‍हिदा डाक्‍टर आतोः, तर आखम्‍बा म्‍हिदा जे डाक्‍टर तोःला! 32थेतबासेलमा परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ज्‍यबा मुबा म्‍हिगदेदा आहिन, तर ङनी पापी हिन्‍ना भिसी भ्रबा म्‍हिगदेसे ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःगै भिसी ङ्‌योइबारी ङा खबा हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। 33जमाहेन्‍से थेनीगदेसे येशूदा “यूहन्‍नाला चेलागदे सदन फोइथान चिसी प्रार्थना लमुला। ओच्‍छे फरिसीगदेला चेलागदेसेनोन थेह्रङ्नोन लमुला। तर ह्राङला चेलागदेसे चा तिग्‍दा फोइथान चिसी प्रार्थना आलबा?” भिसी ङ्‌योइमा, 34येशूसे थेनीगदेदा “म्‍हाछार जन्‍तीगदेदेन छ्‌याम मुतेधोना थेनीगदेदा खाह्रङ् लसी फोइथान चिउ भिखम्‍ला? 35तर म्‍हाछार थेनीगदेग्‍याम फेसी भोर्बा धुइरी जे थेनीगदे फोइथान चिला” भिसी सुङ्जी। 36ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा उखान गिकएनोन सुङ्बान, “खालै म्‍हिसे बोक्‍टो क्‍वानरी छार क्‍वानगेन्‍से आख्‍या। थेह्रङ् लसी ख्‍याजी भिसम छार क्‍वानएनोन न्‍होङ्ला ओच्‍छे छार क्‍वानगेन बोक्‍टो क्‍वानदेन छ्‌याम ढिकएनोन आढिक। 37ओच्‍छे खालै म्‍हिसे ढिला बोक्‍टो ताङरी अङगुरला कलिलो निङगु आयु, युजी भिसम कलिलो निङगुसे ढिला बोक्‍टो ताङ भोसी ढेला। जमाहेन्‍से निङगु ङेला ओच्‍छे ढिला ताङएनोन गे आखेल्‍बा तला। 38थेतबासेलमा कलिलो निङगु छार ढिला ताङरी युसी थान्‍तोःबा मुला। 39खालैसे चिप्‍बा निङगु थुङ्सी कलिलो निङगु थुङ्बा सेम आल, तिग्‍दा भिसम थेसे चिप्‍बा निङगुन ज्‍यबा भिला।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\