लूका 6

1ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु येशू बुग्‍याम फेप्‍बान मुबा। थे धुइरी थेला चेलागदेसे ग्‍वाला नम थुसी यारी न्‍हइसी चबारी छ्‌याइजी। 2तर फरिसीगदे न्‍हङरी कोइ कोइसे “थेनीगदेदा ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु लबारी आतबा गे एनीगदेसे तिग्‍दा लबा?” भिसी भिमा, 3येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेसे परमेश्‍वरला बचन पढब लबा आरे? दाऊदसे थेदेन छ्‌याम मुबागदे फोख्रेन्‍बा धुइरी थेसे तिग लजी? 4थेसे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा म्‍हिगदे बाहेक स्‍य्‍हान्‍दोसे चबारी आतबा गेङ परमेश्‍वरला दिमरी वाङ्सी तेःसी चजी। ओच्‍छे थेसे ह्राङदेन छ्‌याम मुबागदेदाएनोन पिन्‍मा खालैसेन तिगै भिजी?” 5जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनना प्रभु हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। 6ब्‍लप्‍बा न्‍हबा अर्गु धिनकुनु येशूसे यहूदीगदे ह्रुप तबा दिम न्‍हङरी परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला बारेरी लोप्‍बारी छ्‌याइजी। थेरी दाहिने या खर्बा म्‍हि गिक मुबा। 7ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु येशूसे थे म्‍हिला खर्बा या खम्‍ना लला वा भिसी यहूदी धर्मगुरुगदेदेन फरिसीगदेसे दोष लबाला लागिरी चिवा लसी चिबा मुबा। 8तर येशूसे थेनीगदेला सेमला ताम था याङ्सी थे या खर्बा मुबा म्‍हिदा “ए रेःसी चुरी राप्‍गो” भिसी सुङ्जी। ओच्‍छे थे म्‍हि राप्‍जी। 9जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “थेह्रङ् भिसम चु तामला जोहाब पिन्‍गो, ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु ज्‍यबा लबादेन नइबा लबा, अथवा म्‍हि सोना लबादेन सिना लबा खजिबा चा ज्‍यबा हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। 10ओच्‍छे येशूसे ह्राङला क्‍युर्सीन मुबा म्‍हिगदेदा स्‍हीसी थे या खर्बा मुबा म्‍हिदा “एला या तन्‍गब लउ!” भिसी सुङ्जी। ओच्‍छे थेसे या तन्‍गब लमैछ्‌याम थेला या खम्‍जी। 11चु म्राङ्सी फरिसीगदेदा बोमो रेःसी दाहेन्‍से येशूदा तिग लबा भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी सल्‍लाह लजी। 12तिरेकुनु येशू गङरी फेप्‍सी म्‍हुन गिकनोन परमेश्‍वरदेन छ्‌याम प्रार्थना लजी। 13ओच्‍छे स्‍य्‍हो तमाहेन्‍से येशूसे ह्राङला चेलागदेदा ङ्‌योइसी थेनीगदे न्‍हङरी च्‍युक न्‍ही चेलादा धम्‍जी। ओच्‍छे थेनीगदेदा मुल चेला भिसी मिन थान्‍जी। 14सिमोनदा येशूसे पत्रुस भिसी सुङ्जी, थेला आले अन्‍द्रियास ओच्‍छे याकूब, यूहन्‍ना, फिलिप, बारथोलोमाइ, 15मत्ती, थोमा, अल्‍फयसला झा याकूब ओच्‍छे सिमोन। चु सिमोनदा ह्राङला य्‍हुल्‍सादा माया लबा म्‍हि भिसी भिमुबा। 16ओच्‍छे याकूबला झा यहूदा, ओच्‍छे यहूदा इस्‍करियोत चुनोन यहूदा इस्‍करियोतसे लिच्‍छा येशूदा चुङ्सी म्‍हिगदेला यारी जिम्‍मा पिन्‍जी। 17येशू ह्राङसे धम्‍बा चेलागदेदेन छ्‌याम गङग्‍याम मार फाप्‍सी सम्‍म ग्‍लारी फेप्‍खसी राप्‍सी धन्‍छ्‌याजी। जमाहेन्‍से येशूदेन छ्‌याम भ्रबा म्‍हिला हुल ओच्‍छे यहूदिया अञ्‍चलला जम्‍मान ग्‍लादेन यरूशलेम, ओच्‍छे टुरोसदेन सीदोन भिबा ग्‍लाग्‍याम म्‍हिला हुल 18येशूसे लोप्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बारी ओच्‍छे ह्राङ ह्राङला रोगगदे म्‍हाना लबारी खजी। थेरी म्‍हङसे स्‍याप्‍सी आखम्‍बा म्‍हिगदेएनोन खम्‍जी। 19थेतबासेलमा जम्‍मान म्‍हिगदेसे येशूदा थुर्बारी म्‍हाइमुबा। तिग्‍दा भिसम येशूदेन छ्‌याम म्‍हिगदेदा खम्‍ना लबा शक्ति मुबा। थे शक्तिग्‍याम रोगसे स्‍याप्‍बा जम्‍मान म्‍हिगदे खम्‍जी। 20जमाहेन्‍से येशूसे ह्राङला चेलागदेदा स्‍हीबान चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “दुख याङ्बा म्‍हिगदे, एनीगदेसे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्ला। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा एनीगदेलान हिन्‍ना। 21फोख्रेन्‍बा म्‍हिगदे, एनीगदेसे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्ला। तिग्‍दा भिसम एनीगदेदा परमेश्‍वरसे म्रेन्‍ना लला। ओच्‍छे क्राबा म्‍हिगदे, एनीगदेसे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्ला। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे एनीगदे ताङ्सी ङेःम्‍याङ्‍ला। 22“परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा विश्‍वास लबासे लमा म्‍हिगदेसे एनीगदेदा हेला लसी नाम्‍साग्‍यामसे तेःला ओच्‍छे जम्‍मासेन एनीगदेदा खिसी लमाएनोन एनीगदेसे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्ला। 23“थे धुइरी एनीगदे फुरफुर ताङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम स्‍वर्गरी एनीगदेसे घ्रेन इनाम याङ्ला। एनीगदेदा दुख पिन्‍बागदेला आखे म्‍हेमेगदेसेनोन अगमवक्तागदेदा चुह्रङ्‌नोन लमुबा। 24फ्‍युक्‍पोगदे, एनीगदेसे परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्ला। तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे मोजमजा लसी जिन्‍बा मुला। 25म्रेन्‍बागदे, एनीगदे फोइथाननोन चितोःला। तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्ला। ओच्‍छे ताङ्बागदे दुख नासी क्रासी चितोःला। तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्ला। 26म्‍हिगदेग्‍याम मान याङ्बागदे, एनीगदेसे परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्ला। तिग्‍दा भिसम एनीगदेला आखे म्‍हेमेगदेसेनोन फट्टा अगमवक्तागदेदा चुह्रङ्‌नोन लमुबा। 27“तर ङाइ लोप्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बागदेदा ङाइ भिला, एनीगदेसे ह्राङला शत्रुगदेदा माया लउ, ओच्‍छे ह्राङदा हेला लबागदेदा ज्‍यबा व्‍यवहार लउ। 28एनीगदेदा केःबागदेदा परमेश्‍वरसे मोलम पिन्‍गै भिसी प्रार्थना लउ। ओच्‍छे खालैसे एनीगदेदा आज्‍यबा लजी भिसम थेनीगदेदा ज्‍यबा तगै भिसी परमेश्‍वरदेन छ्‌याम प्रार्थना लउ। 29खालैसे एदा ग्रम्‍बा गिकरी तोजी भसम अर्गुपट्टिला ग्रम्‍बाएनोन तासी पिन्‍गो। ओच्‍छे एला स्‍कोट भोर्बारी छ्‌याइबादा स्‍हुर्दमदाएनोन पिन्‍गो। 30एदेन छ्‌याम ह्रीबागदेदा पिन्‍गो, ओच्‍छे एसे थेदेन छ्‌याम दोःसी थाह्रीगो। 31एनीगदेदा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे जस्‍तो व्‍यवहार लगै भिसी म्‍हन्‍बा मुला, एनीगदेसेनोन स्‍य्‍हान्‍दोगदेदा थेह्रङ्नोन लउ। 32“चुदे एनीगदेदा माया लबादा जे एनीगदेसे माया लजी भिसम एनीगदेदा तिग ज्‍यबा तला? तिग्‍दा भिसम पापीगदेसेनोन ह्राङदा माया लबागदेदा माया लमुला। 33ओच्‍छे एनीगदेसे ह्राङदा ज्‍यबा लबादा जे ज्‍यबा लजी भिसम एनीगदेदा तिग ज्‍यबा तला? तिग्‍दा भिसम पापीगदेसेनोन थेह्रङ्नोन लमुला। 34चुदे एनीगदेसे दोःसी याङ्बा सेम लसी खालैदा छे पिन्‍जी भिसम एनीगदेदा तिग ज्‍यबा तला? तिग्‍दा भिसम पापीगदेसे जे जति छे पिन्‍बा मुला ओतेन किन्‍बा आश लसी पापीगदेदान छे पिन्‍बा मुला। 35तर ह्राङला शत्रुगदेदा माया लउ, जम्‍मादान ज्‍यबा लउ, दोःसी किन्‍बा सेम लसी छे थापिन्‍गो ओच्‍छे एनीगदेला मान घ्रेन तला। एनीगदे स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन परमेश्‍वरला सन्‍तान तला। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे बैगुनीदेन ह्राङला जे ग्‍याम च्‍याबा म्‍हिगदेदाएनोन दया लमुला। 36थेतबासेलमा एनीगदेला परमेश्‍वर आबासे दया लबा ह्रङ् एनीगदेसेनोन दया लउ। 37“स्‍य्‍हान्‍दोदा दोष लसी थाभ्रउ ओच्‍छे परमेश्‍वरसेनोन एनीगदेदा दोष आल। म्‍हिगदेला निसाफ लसी थाभ्रउ ओच्‍छे परमेश्‍वरसेनोन एनीगदेला निसाफ आल। म्‍हिगदेदा माफ पिन्‍गो ओच्‍छे परमेश्‍वरसेनोन एनीगदेदा माफ पिन्‍ना। 38म्‍हिगदेदा पिन्‍गो ओच्‍छे परमेश्‍वरसेनोन एनीगदेदा पिन्‍ना। परमेश्‍वरसे मी छुइसी छुइसी पिन्‍ना ओच्‍छे जुन दप्‍बा स्‍हेसे एनीगदेसे स्‍य्‍हान्‍दोगदेदा पिन्‍ना, थेनोन दप्‍बा स्‍हेसे एनीगदेसे याङ्ला।” 39येशूसे थेनीगदेदा उखानग्‍याम चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “तिग मी आम्राङ्बा म्‍हिसे मी आम्राङ्बा म्‍हिदान डोर्‍याब लखम्‍ला? चुदे थेसे डोर्‍याब लजी भिसम थे न्‍हीनोन व्‍हाङरी ताइला। 40ओच्‍छे खजिबै चेला ह्राङला गुरु भन्‍दा घ्रेन आत, तर थेसे लोप्‍सी जिन्‍माहेन्‍से गुरु ह्रङ्‌बान तला। 41“स्‍य्‍हान्‍दोला गोरी सेः भ्रबा म्राङ्बासे ह्राङला गोरी मुइ भ्रबा तिग्‍दा आम्राङ्बा? 42ह्राङला गोरी भ्रबा मुइ आम्राङ्बासे खाह्रङ् लसी आलेदा ‘खाइ, एला गोला सेः तेःसी पिन्‍ना भिसी भिखम्‍ला।’ कप्‍टी, ङाच्‍छा ह्राङला गोला मुइ तेःगो, ओच्‍छे जे एसे आलेला गोरी भ्रबा सेः तेःबारी खम्‍ला। 43“ज्‍यबा दोङरी आज्‍यबा रो आरो ओच्‍छे आज्‍यबा दोङरी ज्‍यबा रो आरो। 44जम्‍मान दोङ थेरी रोबा रो अन्‍छार ङोसेला। पुजुला दोङग्‍याम अञ्‍जीर आथु ओच्‍छे पोलाङला दोङग्‍यामएनोन अङगुर आथु। 45तिग्‍दा भिसम ज्‍यबा सेम मुबा म्‍हिला सेम न्‍हङ‍ग्‍याम ज्‍यबान ताम थोन्‍मुला ओच्‍छे नइबा सेम मुबा म्‍हिला सेम न्‍हङ‍ग्‍याम नइबान ताम थोन्‍मुला। थेतबासेलमा म्‍हिला सेम न्‍हङरी जे मुला थेनोन थेला सुङग्‍याम पाङ्ला। 46“ङाइ कुल्‍बा ताम आङ्‌यान्‍सम तिग्‍दा ङादा ‘प्रभु, प्रभु’ जे भिबा? 47ङा मुबा ग्‍लारी खबा म्‍हिसे ङाइ पाङ्बा ताम ङ्‌यान्‍ना ओच्‍छे ङाइ कुल्‍बा अन्‍छार गे लला। थे खाह्रङ्बा म्‍हि हिन्‍ना भिबा ताम ङाइ एनीगदेदा पाङ्ला। थे म्‍हिसे 48ह्राङला दिम स्‍होबा धुइरी जग नुप्‍ना ख्‍वसी स्‍होजी। ओच्‍छे नाम, भाल खमा थे दिमरी टजी। तसैनोन थे दिम आफुप्‍नी, तिग्‍दा भिसम थे दिमला जग नुप्‍ना ख्‍वसी स्‍होबा मुबा। 49तर जुन म्‍हिसे ङाइ पाङ्बा ताम थेःसी थे अन्‍छार गे आल थे म्‍हि चा जग नुप्‍ना आख्‍वना दिम स्‍होबा म्‍हि ह्रङ्‌बा हिन्‍ना। थेतबासेलमा नाम, भाल बाढी खबा धुइरी थे दिमरी टसी थे दिम फुप्‍सी ल्‍हानान नोक्‍सान तजी।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\