लूका 7

1चुह्रङ् सुङ्सी जिन्‍माहेन्‍से येशू कफर्नहुम भिबा ग्‍लारी फेप्‍जी। 2थेरी रोमी कप्‍तान गिकला नोकर आखम्‍ना सिबारीन छ्‌याइबा मुबा। थेसे थे नोकरदा ल्‍हानान माया लमुबा। 3थेतबासेलमा थेसे ह्राङला नोकरदा खम्‍ना लगै भिसी येशूदा फेप्‍खउ भिसी ङ्‌योइबाला लागिरी यहूदी गन्‍बागदेदा पुइजी। तिग्‍दा भिसम थेसे येशूला बारेरी थेःबा मुबा। 4जमाहेन्‍से थेनीगदे येशू मुबा ग्‍लारी खसी बिन्‍ती लबान, “थे ह्राङला दया याङ्तोःबा खाल्‍ला म्‍हि हिन्‍ना। 5तिग्‍दा भिसम थेसे य्‍हाङ यहूदी य्‍हुलदा माया लमुला, ओच्‍छे थेसेन यहूदीगदे ह्रुप तबा दिम स्‍होसी पिन्‍बा हिन्‍ना” भिसी भिजी। 6जमाहेन्‍से येशू थेनीगदेदेन छ्‌याम फेप्‍जी। येशू कप्‍तानला दिम ङामरी धोमा, कप्‍तानसे ह्राङला ह्रोगदेदा चुह्रङ् भिउ भिसी येशू मुबा ग्‍लारी पुइजी, “प्रभु ह्राङसे दुख थालउ। तिग्‍दा भिसम ह्राङ ङाला दिमरी फेप्‍खबाधोनाला ङा आरे। 7ङाएनोन ह्राङ मुबा ग्‍लारी खबाधोनाला आम्‍हन्‍नी। थेतबासेलमा ह्राङसे ङाला नोकर खम्‍गै भिसी सुङ्‍ जे सुङ्सैनोन थे खम्‍ला। 8तिग्‍दा भिसम ङाएनोन ङाला हाकिमला तहरी चिबा म्‍हि हिन्‍ना। ङाला तहरीनोन सिपाहीगदे मुला। ङाइ कोइदा निउ भिमा निमुला, कोइदा खउ भिमा खमुला। ओच्‍छे ङाला नोकरदा ङाइ चुह्रङ् लउ भिमा थेसे थेह्रङ्नोन लमुला” भिसी भिजी। 9थेला चुह्रङ्बा ताम थेःसी येशू उदेक तजी, ओच्‍छे म्‍हिला हुलपट्टि दोःसी, “एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, इस्राएल य्‍हुल्‍साला म्‍हिगदे न्‍हङरीनोन ङाइ चुह्रङ्बा घ्रेन विश्‍वास मुबा म्‍हि आस्‍याप्‍नी” भिसी सुङ्जी। 10जमाहेन्‍से कप्‍तानसे येशू मुबा ग्‍लारी पुइबा म्‍हिगदे दोःसी दिमरी निमा, थे नोकर खम्‍सी जिन्‍बा म्राङ्जी। 11न्‍हङगरदङ येशू नाइन भिबा शहररी फेप्‍मा ह्राङला चेलागदेदेन म्‍हिला हुलएनोन येशूदेन छ्‌याम निजी। 12ओच्‍छे येशू शहररी धोबारीन छ्‌याइमा सिबा म्‍हि भबान मुबा। थे सिबा म्‍हि ह्रेम्‍बो सिबा म्रिङम्‍हेमेला गिक जेन झा मुबा। ओच्‍छे शहरला म्‍हिगदेएनोन थेदेन छ्‌याम मुबा। 13थे म्रिङम्‍हेमेदा म्राङ्सी प्रभुदा सेमहेन्‍सेन दया रेःजी। ओच्‍छे थेदा “ए थाक्रागो” भिसी सुङ्जी। 14जमाहेन्‍से येशू सिबाला ङामरी फेप्‍सी सिबादा थुर्जी। चुह्रङ् लसी थुर्मैछ्‌याम सिबा पुइबा म्‍हिगदे थेन तजी। जमाहेन्‍से येशूसे सिबा म्‍हिदा “कोला, रेःगो” भिसी सुङ्जी। 15जमाहेन्‍से सिबा म्‍हि रेःसी ताम पाङ्‌बारी छ्‌याइजी। ओच्‍छे येशूसे थेदा थेला आमादा जिम्‍मा पिन्‍जी। 16चु म्राङ्सी जम्‍मान म्‍हिगदे लोङ्सी परमेश्‍वरदा जयजयकार लबान चुह्रङ् भिजी, “य्‍हाङला गुङरी घ्रेन अगमवक्ता गिक फेप्‍खबा मुला। ओच्‍छे परमेश्‍वरसे ह्राङला म्‍हिदा दया लबा मुला।” 17जमाहेन्‍से येशूसे लबा गेला बारेरी यहूदियाला जम्‍मान ग्‍लारीदेन ङाम ङामला जम्‍मान जिल्‍लारी थेःजी। 18यूहन्‍नाला चेलागदेसे येशूसे लबा जम्‍मान गे ह्राङला गुरु यूहन्‍नादा पाङ्जी। जमाहेन्‍से यूहन्‍नासे ह्राङला चेला न्‍हीदा ङ्‌योइसी, 19“ङन्‍से फेप्‍खला भिसी आश लसी चिबा थार्बा पिन्‍बा ग्‍ले ह्राङनोन हिन्‍ना कि स्‍य्‍हान्‍दो खालैदा भ्रान्‍तोःबा हिन्‍ना?” भिसी येशू मुबा ग्‍लारी ङ्‌योइबारी पुइजी। 20जमाहेन्‍से थेनीगदे येशू मुबा ग्‍लारी निसी, “ङन्‍से फेप्‍खला भिसी आश लसी चिबा थार्बा पिन्‍बा ग्‍ले ह्राङनोन हिन्‍ना कि स्‍य्‍हान्‍दो खालैदा भ्रान्‍तोःबा हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइबारी बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍नासे ङन्‍दा ह्राङ मुबा ग्‍लारी पुइखबा हिन्‍ना भिसी भिजी। 21थे धुइरी येशूसे रोगसे स्‍याप्‍बा ल्‍हानान म्‍हिगदेदेन म्‍हङसे स्‍याप्‍बा म्‍हिगदेदा खम्‍ना लबान मुबा। ओच्‍छे मी आम्राङ्बा ल्‍हानान म्‍हिगदेला मी म्राङ्ना लजी। 22जमाहेन्‍से यूहन्‍नाला चेलागदेदा येशूसे चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेसे जुन जुन ताम म्राङ्बादेन थेःबा मुला, थेनोन ताम यूहन्‍ना मुबा ग्‍लारी निसी पाङ्‍गो। मी आम्राङ्बागदेला मी म्राङ्ना लबा मुला, कुज्‍यादेन कोरे खबा म्‍हिगदेदा खम्‍ना लबा मुला, नाब्‍यङ आथेःबागदेदा थेःना लबा मुला, सिबागदेदा सोना लबा मुला, ओच्‍छे प्राङबोगदेदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबान मुला। 23जुन म्‍हिसे शङ्का आलना विश्‍वास लला थे म्‍हिसे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्ला।” 24यूहन्‍नाला चेलागदे दोःसी निमाहेन्‍से येशूसे यूहन्‍नाला बारेरी म्‍हिला हुलदा चुह्रङ् भिसी सुङ्बारी छ्‌याइजी, “एनीगदे तोङतोङबा ग्‍लारी तिग च्‍याबारी निबा मुबा? तिग लाबासे य्‍होङ्बा मा दोङ च्‍याबारी निबा हिन्‍ना? 25ओच्‍छे एनीगदे तिग च्‍याबारी थोन्‍बा मुबा? ज्‍यबा ज्‍यबा क्‍वान क्‍वान्‍बा म्‍हिदा च्‍याबारी? च्‍यागो, थेह्रङ्बा ज्‍यबा ज्‍यबा क्‍वान क्‍वान्‍बादेन मोजमजा लबा म्‍हि मी ग्‍लेखाङरी जे चिबा मुला। 26एनीगदे तिग च्‍याबारी निमुबा? तिग अगमवक्तादा च्‍याबारी निबा आहिन? हिन्‍ना, ङाइ पाङ्ला एनीगदेसे स्‍य्‍हान्‍दो अगमवक्तागदे भन्‍दा घ्रेन म्‍हि गिकदा म्राङ्बा मुला। 27थे अगमवक्ता थेनोन हिन्‍ना, थेला बारेरी परमेश्‍वरला बचनरी चुह्रङ्बा भ्रिबा मुला, ‘च्‍यागो, ङाइ ङाला समाचार भोर्बा म्‍हिदा एला ङाच्‍छा ङाच्‍छा पुइखला। थेसे एला लागिरी ग्‍याम स्‍होला’। 28“थेतबासेलमा च्‍यागो, दान्‍देधोना न्‍हबा कोलागदे न्‍हङरी यूहन्‍ना भन्‍दा घ्रेन म्‍हि खालै आरे। तसैनोन परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी जुन म्‍हि जजा मुला थे म्‍हि यूहन्‍ना भन्‍दा घ्रेन म्‍हि तला।” 29ओच्‍छे तिरो दुइबा म्‍हिगदेदेन स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे यूहन्‍नाला ताम थेःसी, “परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ठीक हिन्‍ना” भिसी थेग्‍याम बप्‍तिस्‍मा किन्‍बा मुबा। 30तर फरिसीगदेदेन यहूदी धर्मगुरुगदेसे चा परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम गे आखेल्‍बा ताम हिन्‍ना भिसी यूहन्‍नाग्‍याम बप्‍तिस्‍मा आकिन्‍बा मुबा। 31येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “थेह्रङ्बा म्‍हिगदेदा ङाइ तिगदेन छ्‌याम दाँजब लसे? थेनीगदे खाह्रङ्बा मुला भिसम, 32बजाररी चिबा कोलागदे ह्रङ्‌बा मुला। थेनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी चुह्रङ् भिसी कल लमुला, ‘ङन्‍से एनीगदेला लागिरी बाँसुरी ह्राप्‍सी पिन्‍जी, तर एनीगदे आस्‍य्‍हनी। ओच्‍छे ङन्‍से दुखला व्‍हाइ गोजी, तर एनीगदे आक्रानी?’ 33तिगै चबा थुङ्बादेन अङगुरला निङगुएनोन आथुङ्बा बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍ना खमा एनीगदेसे ‘थेदा म्‍हङसे स्‍याप्‍बा म्‍हि’ भिसी भिबा मुबा। 34परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि चा चबा थुङ्बा लसी भ्रजी। थेतबासेलमा म्‍हिगदेसे ङादा ‘च्‍यागो, ल्‍हानान चबा स्‍हेदेन ल्‍हानान निङगु कासी ङ्‌य्‍होइसी भ्रबा, तिरो दुइबादेन पापीगदेला ह्रो’ भिसी भिमुला! 35तर परमेश्‍वरग्‍याम बुद्धि याङ्बागदेसे जे परमेश्‍वरला बुद्धि ठीक हिन्‍ना भिसी था याङ्बा मुला।” 36फरिसीगदे न्‍हङला गिकसे येशूदा सोल छ्‌योइबारी ङ्‌योइजी। ओच्‍छे थेला दिमरी फेप्‍सी येशू सोल छ्‌योइबारी धन्‍छ्‌याजी। 37थे शहररी मुबा पापी म्रिङम्‍हेमे गिकसे फरिसीला दिमरी येशू सोल छ्‌योइबारी फेप्‍खजी भिबा थेःसी सिङ्‍गमरमरला बोतलरी अत्तर भसी येशू मुबा ग्‍लारी खजी। 38थे येशूला ग्‍यापग्‍याम खसी येशूला ङामरी राप्‍सी क्राजी, ओच्‍छे थेला मीख्‍लीसे येशूला स्‍य्‍हाप भम्‍जी। जमाहेन्‍से थेसे ह्राङला क्रासे येशूला स्‍य्‍हाप फ्‍यासी च्‍योक लसी येशूला स्‍य्‍हापरी अत्तर फोर्बारी छ्‌याइजी। 39चुह्रङ् लबा म्राङ्सी येशूदा ङ्‌योइबा फरिसीसे “चु म्‍हि अगमवक्ता हिन्‍सम थेदा थुर्बा म्रिङम्‍हेमे खाह्रङ्बा म्रिङम्‍हेमे भिसी ङोसेसेला मुबा। तिग्‍दा भिसम चु पापीस्‍या हिन्‍ना” भिसी ह्राङला सेम न्‍हङरी म्‍हन्‍जी। 40थेसे सेमरी चुह्रङ्बा ताम म्‍हन्‍बा था याङ्सी येशूसे फरिसीदा “सिमोन ङाइ एदा ताम गिक पाङ्तोःबा मुला” भिसी सुङ्मा, थेसे “सुङ्‍गो गुरु” भिसी भिजी। 41“च्‍यागो, म्‍हि न्‍हीसे साहू गिकदेन छ्‌याम छे किन्‍बा मुबा गिकसे ग्‍यार्जा ङा ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दोसे बोगल न्‍हीसे च्‍युइ टाङगा किन्‍बा मुबा। 42थे न्‍हीसेन छे फाआखम्‍बासे लमा साहूसे थे न्‍हीदान माफ पिन्‍जी। थेतबासेलमा, लु, पाङ्‍गो थे न्‍ही न्‍हङरी खजिबासे चा साहूदा ल्‍हाना माया लला” भिसी ङ्‌योइमा, 43“ल्‍हाना माफ याङ्बासे” भिसी सिमोनसे भिमा, “एसे ठीक भिजी” भिसी येशूसे थेदा सुङ्जी। 44ओच्‍छे थे म्रिङम्‍हेमेपट्टि दोःसी येशूसे सिमोनदा चुह्रङ् सुङ्जी, “चुदा च्‍यागो, ङा एला दिमरी खमा एसे ङादा काङ ख्रुबारी क्‍युइएनोन आपिन्‍नी तर चुसे मी ङाला काङ मीख्‍लीसे ख्रुसी ह्राङला क्रासे फ्‍यासी पिन्‍जी। 45एसे ङादा च्‍योक लसी फ्‍याआफुल्‍नी, तर चुसे मी खमाहेन्‍सेन ङाला काङरी च्‍योक लबाला लबान मुला। 46ओच्‍छे एसे ङाला थोबोरी छ्‌युगु फोर्सी आपिन्‍नी। तर चुसे मी ङाला काङरी अत्तर फोर्सी पिन्‍जी। 47थेतबासेलमा एसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, चुसे ल्‍हानान पाप लसैनोन माफ याङ्सी जिन्‍बा मुला। तिग्‍दा भिसम चु म्रिङम्‍हेमेसे ल्‍हानान मान लबा मुला। तर जुन म्‍हिदा जजाकी जे माफ लला, थेसे जजाकी जे मान लला।” 48ओच्‍छे येशूसे थे म्रिङम्‍हेमेदा “एला पाप माफ तबा मुला” भिसी सुङ्जी। 49थेरी चबारी चिबा म्‍हिगदेसे चु ताम थेःसी, “पाप माफ लबा चु म्‍हि खाल हिन्‍ना?” भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी भिबारी छ्‌याइजी। 50ओच्‍छे येशूसे थे म्रिङम्‍हेमेदा “एला विश्‍वाससे लमा एसे थार्बा याङ्बा मुला, ए ढुक्‍क तसी निउ” भिसी सुङ्जी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\