लूका 9

1जमाहेन्‍से येशूसे ह्राङला च्‍युक न्‍ही चेलागदेदा ङ्‌योइसी थेनीगदेदा म्‍हङगदे ताप्‍बादेन रोगगदे म्‍हाना लबा शक्तिदेन अधिकार पिन्‍सी, 2परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबारी ओच्‍छे आखम्‍बा म्‍हिगदेदा खम्‍ना लबारी पुइजी। 3ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेसे ग्‍यामला लागिरी कडी, झोला, चबा स्‍हे, टाङगा ओच्‍छे पोबा क्‍वान तिगै थाभोर्गो। 4जुन दिमला म्‍हिगदेसे एनीगदेदा मान लला, थे नाम्‍साग्‍याम थोन्‍सी आनितेधोना एनीगदे थे दिमरीन चिउ। 5तर जुन ग्‍लाला म्‍हिगदेसे एनीगदेदा मान आल, एनीगदे थे शहरग्‍याम थोन्‍बा धुइरी दाहेन्‍से ङन्‍से लतोःबा गे लसी जिन्‍जी। एनीगदेसे तिग लतोःबा लउ भिसी काङला धुलु खर्सी पिन्‍गो।” 6जमाहेन्‍से चेलागदे नाम्‍सा नाम्‍सारी निसी परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबान आखम्‍बा म्‍हिगदेदा खम्‍ना लजी। 7चु जम्‍मान गेला बारेरी थेःसी गालील अञ्‍चलरी शासन लबा हेरोद अलमल तजी। तिग्‍दा भिसम कोइ कोइ म्‍हिसे येशूदा “बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍ना सिबाग्‍याम सोसी खजीम” भिसी भिबा मुबा। 8कोइ कोइसे चा “एलिया दोःसी खजीम” भिसी भिबा मुबा। ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो कोइ कोइसे चा “ओन्‍माला अगमवक्तागदे न्‍हङरी गिक सिबाग्‍याम सोसी खजीम” भिसी भिबा मुबा। 9थेतबासेलमा हेरोद ग्‍लेसे “चुह्रङ्बा उदेकला गे लबा म्‍हि खाल हिन्‍ना? तिग्‍दा भिसम यूहन्‍नाला थोबो मी ङाइनोन आपुङ्‍बा हिन्‍ना” भिसी भिजी। ओच्‍छे थेसे तिरेम येशूदा स्‍याप्‍बा सेम लजी। 10येशूसे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबारी पुइबा मुल चेलागदे दोःसी खसी थेनीगदेसे लबा जम्‍मान गे येशूदा पाङ्जी। जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा जे भोर्सी बेथसेदा भिबा शहररी फेप्‍जी। 11तर चु ताम था याङ्सी म्‍हिला हुल येशू मुबा ग्‍लारी निजी। जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा खपुङ्जी। ओच्‍छे म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबान आखम्‍बा म्‍हिगदेदा खम्‍ना लजी। 12धिनी घल्‍बारी छ्‌याइमाहेन्‍से च्‍युक न्‍ही चेलागदे येशू मुबा ग्‍लारी खसी येशूदा “म्‍हिगदेदा चुग्‍याम निपुङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम चु ग्‍लारी तिगै आरे। थेतबासेलमा थेनीगदे क्‍यारमारला नाम्‍सारी निसी चबा थुङ्बादेन चिबा ग्‍ला ढिक्‍ना लगै” भिसी भिजी। 13तर येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदेसेन चुगदेदा चबा स्‍हे पिन्‍गो” भिसी सुङ्मा, थेनीगदेसे “ङन्‍देन छ्‌याम गोर ङा गेङदेन तार्ङा न्‍ही जे मुला। आतसम ङनी निसी चु जम्‍मान म्‍हिगदेला लागिरी चबा स्‍हे ग्‍लुसी भतोःला” भिसी भिजी। 14थेरी हजार ङा ते चा ह्रेम्‍फेबे जे मुबा। ओच्‍छे येशूसे ह्राङला चेलागदेदा “म्‍हिगदेदा बोगल न्‍हीसे च्‍युइला लाम लसी चिपुङ्‍गो” भिसी सुङ्जी। 15ओच्‍छे चेलागदेसे येशूसे सुङ्बा ह्रङ्नोन लसी चिपुङ्जी। 16जमाहेन्‍से येशूसे गोर ङा गेङदेन तार्ङा न्‍ही छ्‌यारी थोसी स्‍वर्गपट्टि स्‍हीसी परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍जी। ओच्‍छे येशूसे गेङदेन तार्ङा क्‍युइसी म्‍हिगदेदा भो लसी पिन्‍गो भिसी चेलागदेदा कुल्‍जी। 17जमाहेन्‍से जम्‍मान म्‍हिगदेसे म्रेन्‍ना चसीनोन लेङ्बा भ्राइभ्रुइ चेलागदेसे दुइमा च्‍युक न्‍ही सोली तजी। 18तिरेकुनु येशू गिक जेन प्रार्थना लसी धन्‍छ्‌याबा मुबा। थे धुइरी थेला चेलागदेएनोन छ्‌यामनोन मुबा। ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा “म्‍हिगदेसे ङादा खाल भिबा चीम?” भिसी ङ्‌योइमा, 19थेनीगदेसे “ह्राङदा खालैसे बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍ना भिबा मुला, खालैसे एलिया, ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे चा ओन्‍माला अगमवक्तागदे न्‍हङला गिक सिबाग्‍याम सोसी खजीम भिबा मुला” भिसी जोहाब पिन्‍जी। 20जमाहेन्‍से येशूसे दोःसी चेलागदेदा “तर एनीगदेसे चा ङा खाल भिसी म्‍हन्‍मुला?” भिसी ङ्‌योइमा, पत्रुससे “ह्राङ परमेश्‍वरसे पुइखबा थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍ना” भिसी जोहाब पिन्‍जी। 21जमाहेन्‍से येशूसे, “च्‍यागो, एनीगदेसे चु ताम खालैदा थापाङ्‍गो” भिसी कुल्‍जी। 22ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा “परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिसे ल्‍हानान दुख नातोःला। ओच्‍छे यहूदी गन्‍बागदे, परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी धर्मगुरुगदेसे बिरोध लसी साइला। तसैनोन थेदा सिबाग्‍याम सोमरेमाकुनु सोना लला” भिसी सुङ्जी। 23जमाहेन्‍से येशूसे थेरी मुबा जम्‍मान म्‍हिगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “खालै म्‍हि ङाला चेला दोबा सेम मुसम थेसे ह्राङला ज्‍याननोन माया मारब लसी ह्राङला क्रुस ह्राङसेन धिन धिननोन पुइसी ङादेन छ्‌याम भ्रगै। 24तिग्‍दा भिसम जुन म्‍हिसे ह्राङला ज्‍यान जोगब लबारी म्‍हाइला, थे म्‍हिसे चा जुकजुकधोनाला जुनी आयाङ्‌। तर ङाला लागिरी ह्राङला ज्‍याननोन पिन्‍खम्‍बा म्‍हिसे चा जुकजुकधोनाला जुनी याङ्ला। 25चुदे खालै म्‍हिसे जम्‍बुलिङनोन यारी किन्‍सी थेला ज्‍याननोन निजी भिसम तिग ज्‍यबा तला? 26ओच्‍छे खालै म्‍हि ङादेन ङाला तामरी पेःजी भिसम परमेश्‍वरला स्‍वर्गदूतगदेदेन छ्‌याम परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि ङाला आबा परमेश्‍वरला य्‍हालदेन शक्तिरी खमा थेदा ह्राङला भिबारी पेःला। 27तर एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, चुरी मुबा म्‍हिगदे न्‍हङला कोइ कोइ म्‍हि चा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा आम्राङ्तेधोना आसि।” 28येशूसे चु ताम सुङ्सी भ्रेःरे तमा पत्रुस, यूहन्‍नादेन याकूबदा प्रार्थना लबारी गङरी भोर्सी फेप्‍जी। 29थेरी येशू प्रार्थना लबान लबा धुइरी येशूला स्‍य्‍हाल पोजी। ओच्‍छे येशूला क्‍वान धिनीला स्‍हेर ह्रङ्‌बान य्‍हाल य्‍हाल तजी 30ओच्‍छे म्‍हि न्‍ही येशूदेन छ्‌याम ताम लबा म्राङ्जी। थे म्‍हि न्‍ही मोशादेन एलिया मुबा। 31थेनीगदेला स्‍य्‍हाल य्‍हाल य्‍हाल तबा मुबा। ओच्‍छे येशू यरूशलेमरी सितोःला भिबा तामला बारेरी येशूदेन छ्‌याम ताम लबान मुबा। 32थे धुइरी चा पत्रुस ओच्‍छे थेदेन छ्‌याम मुबागदे म्‍हेर्बा मुबा। थेनीगदे फातछोर्मा येशू स्‍वर्गला य्‍हालरी ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हि न्‍हीएनोन येशूदेन छ्‌याम राप्‍सी चिबा म्राङ्जी। 33ओच्‍छे थे म्‍हि न्‍ही येशू मुबाग्‍याम दोःसी निबारी छ्‌याइमा पत्रुससे “गुरु, य्‍हाङ चुरी मुबा ज्‍यबा तजीम। दाहेन्‍से ङन्‍से चुरी छाप्रो सोम स्‍होइ, गिक ह्राङला लागिरी, गिक मोशाला लागिरी ओच्‍छे गिक एलियाला लागिरी” भिसी भिजी। तर पत्रुसदा तिग ताम पाङ्तोःबा थे था आरेमुबा। 34पत्रुससे चुह्रङ् पाङ्ना पाङ्नान खसु खसी थेनीगदेदा घप्‍जी। चु म्राङ्सी चेलागदे लोङ्जी। 35ओच्‍छे खसु न्‍हङ‍ग्‍याम चुह्रङ्बा काइ थेःजी, “चु ङाइ धम्‍बा ङाला झा हिन्‍ना, चुसे भिबा ताम एनीगदेसे ङ्‌यान्‍गो।” 36चु काइ थेःसी जिन्‍माहेन्‍से चेलागदेसे थेरी येशूदा जे म्राङ्जी। जमाहेन्‍से थेनीगदे कुटिसी चिजी। ओच्‍छे थेनीगदेसे म्राङ्बा चु ताम थे धुइरी खालैदा आपाङ्नी। 37न्‍हङगरदङ येशू ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम गङग्‍याम मार फेप्‍खबा धुइरी म्‍हिला हुल गिक येशूदा स्‍याप्‍बारी खजी। 38ओच्‍छे थे म्‍हिला हुल न्‍हङ‍ग्‍याम म्‍हि गिकसे क्रिङ्बान भिजी, “गुरु, ङाला झादा च्‍यासी पिन्‍गो, तिग्‍दा भिसम चु ङाला गिक जेन झा हिन्‍ना! 39थेदा म्‍हङसे घरिघरि चुङ्‍मुला, ओच्‍छे थे क्रिङ्सी सिबा तेबान तमुला। जमाहेन्‍से थेला सुङग्‍याम बोप्‍स्‍या तेःबा मुला, ओच्‍छे थे म्‍हङसे लछार पछार आलतेधोना थेदा आख्‍लामुला। 40ङाइ थे म्‍हङ ताप्‍सी पिन्‍गो भिसी ह्राङला चेलागदेदा भिजी, तर थेनीगदेसे म्‍हङ ताप्‍आखम्‍नी।” 41जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “विश्‍वास आलबादेन नइबा सेम थोबा म्‍हिगदे, खाइमाधोना ङा एनीगदेदेन छ्‌याम तला? खाइमाधोना ङाइ एनीगदेदा नासे?” भिसी सुङ्जी। ओच्‍छे येशूसे थे म्‍हिदा “एला झादा चुरी भउ” भिसी सुङ्जी। 42ओच्‍छे थेसे ह्राङला झादा भना भनान थेला झादा थे म्‍हङसे चुङ्सी भ्‍याङ्‍जी। तर येशूसे थे म्‍हङदा बङ्‌सी थे कोलादा खम्‍ना लसी थेला आबादा पिन्‍जी। 43परमेश्‍वरला शक्ति म्राङ्सी थेरी मुबा म्‍हिगदे उदेक तजी। ओच्‍छे थेरी मुबा म्‍हिगदे येशूला गे म्राङ्सी उदेक तसी चिबा धुइरी येशूसे ह्राङला चेलागदेदा, 44“च्‍यागो, परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा चुङ्सी म्‍हिगदेला यारी जिम्‍मा पिन्‍ना। एनीगदेसे चु ताम खाइमै थाम्‍लेःगो” भिसी सुङ्जी। 45तर चेलागदेसे चु ताम आघोनी। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे चु ताम घोखम्‍बा ज्ञान आयाङ्बासे लमा येशूसे तिग सुङ्जी भिसी म्‍हन्‍बारीनोन आखम्‍नी। ओच्‍छे थेनीगदे लोङ्बासे लमा चु तामला अर्थ तिग भिसी येशूदा ङ्‌योइबारी आखम्‍नी। 46थे धुइरी चेलागदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी खाल घ्रेन भिसी ताम लबान मुबा। 47येशूसे थेनीगदेला सेमला ताम था याङ्सी कोला गिकदा ह्राङला ङामरी भसी थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, 48“च्‍यागो, जुन म्‍हिसे चुह्रङ्बा कोलादा ङाला मिनरी वास्‍ता लला, थेसे ङादाएनोन वास्‍ता लला, ङादा वास्‍ता लबासे ङादा पुइखबा ङाला आबादाएनोन वास्‍ता लला। ओच्‍छे एनीगदे न्‍हङरी जुन म्‍हि जम्‍मान भन्‍दा जजा मुला, थेनोन घ्रेन तला।” 49जमाहेन्‍से यूहन्‍नासे, “गुरु, ङन्‍से ह्राङला मिनरी म्‍हि गिकसे म्‍हङ ताप्‍बा म्राङ्जी। तर ङन्‍से थेदा थेह्रङ् लआपुङ्नी, तिग्‍दा भिसम थे ङनी ह्रङ् ह्राङदेन छ्‌याम आभ्रमुला।” 50तर येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदेसे थेह्रङ् थालउ, तिग्‍दा भिसम जुन म्‍हिसे एनीगदेला बिरोध आल थे म्‍हि एनीगदेपट्टिला हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। 51जमाहेन्‍से येशूसे ह्राङ स्‍वर्गरी फेप्‍बा धुइ तबासे लमा यरूशलेमरी निनोन तोःला भिसी पक्‍का लजी। 52ओच्‍छे येशूसे कोइ कोइ समाचार भोर्बा म्‍हिगदेदा ङाच्‍छान जम्‍मान ताम तयार लबाला लागिरी सामरियाला नाम्‍सा गिकरी पुइजी। 53येशू यरूशलेमरी फेप्‍बारी छ्‌याइबा ताम था याङ्सी सामरिया नाम्‍साला म्‍हिगदेसे येशूदा चिआपुङ्नी। 54चु म्राङ्सी येशूला चेला याकूबदेन यूहन्‍नासे, “प्रभु, ङन्‍से स्‍वर्गग्‍याम मे ताइना लसी थेनीगदेदा नाश लगै भिसी भिउ भिबा ह्राङला सेम मुला?” भिसी भिमा, 55येशू चेलागदेपट्टि दोःसी थेनीगदेदा बङ्जी। 56जमाहेन्‍से येशू ह्राङला चेलागदेदा भोर्सी अर्गु नाम्‍सापट्टि फेप्‍जी। 57ओच्‍छे येशू ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम यरूशलेमपट्टि फेप्‍बान लबा धुइरी म्‍हि गिक खसी येशूदा “ह्राङ खानङदमान फेप्‍सै ङाएनोन ह्राङदेन छ्‌याम निला” भिसी भिजी। 58जमाहेन्‍से येशूसे थेदा “च्‍यागो, ल्‍हुन्‍दीगदे चिबारी ऊ मुला, ओच्‍छे चरागदे चिबारीनोन जङ मुला, तर परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा ब्‍लप्‍बा न्‍हबारीनोन ग्‍ला आरे” भिसी सुङ्जी। 59ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हि गिकदा येशूसे “ङादेन छ्‌याम भ्रउ” भिसी सुङ्जी। तर थेसे “प्रभु, ङाच्‍छा ङाला सिबा आबादा ल्‍हुसी ह्राङदेन छ्‌याम भ्रला” भिसी भिजी। 60येशूसे थेदा “सिबागदेदा सिबागदे ह्रङ्बासेन ल्‍हुगै तर ए चा निसी परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लउ” भिसी सुङ्जी। 61दोःसी स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हि गिक येशू मुबा ग्‍लारी खसी, “ङाएनोन ह्राङदेन छ्‌याम भ्रला, तर ङाच्‍छा ङा दिमरी निसी जम्‍मादान ङा येशूदेन छ्‌याम निजी भिसी पाङ्सी खला” भिसी भिजी। 62थेदा येशूसे, “मोइबा धुइरी ग्‍याप दोःसी च्‍याबा म्‍हि चा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी गे आखेल” भिसी सुङ्जी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\