मर्कूस 1

1परमेश्‍वरला झा येशू ख्रीष्‍टला बारेला थार्बा पिन्‍बा समाचार चुह्रङ् लसी शुरु तजी। 2यशैया भिबा अगमवक्ताला किताबरी परमेश्‍वरसे चुह्रङ् भिसी सुङ्बा मुला, “च्‍यागो, ङाइ ङाला समाचार भोर्बा म्‍हिदा एला ङाच्‍छा ङाच्‍छा पुइखला। थेसे एला ग्‍याम स्‍होला। 3तोङतोङबा ग्‍लारीक्‍यार म्‍हि गिक क्रिङ्बान, ‘परमप्रभुला ग्‍याम तयार लउ, ओच्‍छे परमप्रभु भ्रबाला लागिरी थेला ग्‍याम सोजो स्‍होउ।” 4चु म्‍हि बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍ना हिन्‍ना। थेसे तोङतोङबा ग्‍लारीक्‍यार खसी म्‍हिगदेदा “दाहेन्‍से एनीगदे ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःसी बप्‍तिस्‍मा किन्‍गो। परमेश्‍वरसे एनीगदेला पापला दोष मेटब लला।” भिबान थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लजी। 5यरूशलेमदेन यहूदिया य्‍हुल्‍साला जम्‍मान म्‍हिगदे यूहन्‍ना मुबा ग्‍लारी खसी, दाहेन्‍से ङनी ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःला भिसी यर्दन स्‍योङरी यूहन्‍नाग्‍याम बप्‍तिस्‍मा किन्‍जी। 6यूहन्‍नासे ऊँटला क्राला क्‍वान क्‍वान्‍मुबा ओच्‍छे ढिला पेटी खीमुबा। थेसे तिरीदेन ह्रि सिङसोरला खुदु चमुबा। 7थेसे म्‍हिगदेदा चुह्रङ् भिसी पाङ्जी, “ङा भन्‍दा लिच्‍छा फेप्‍खबान लबा चा ङा भन्‍दान शक्तिशाली मुला। ङा कू तसी थेला लखमला तुना ब्‍लबाधोनाला आरे। 8ङाइ एनीगदेदा क्‍युइग्‍याम बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा मुला, तर थेसे एनीगदेदा परमेश्‍वरला आत्‍मासे बप्‍तिस्‍मा पिन्‍ना।” 9थेनोन धुइरी येशू गालील अञ्‍चलला नासरत नाम्‍साग्‍याम फेप्‍खजी, ओच्‍छे यर्दन स्‍योङरी यूहन्‍नाग्‍याम बप्‍तिस्‍मा किन्‍जी। 10यूहन्‍नाग्‍याम बप्‍तिस्‍मा किन्‍सी क्‍युइग्‍याम थोन्‍मैछ्‌याम येशूसे स्‍वर्ग ठोङ्‌बा म्राङ्जी ओच्‍छे परमेश्‍वरला आत्‍मा ढुकुर ह्रङ् लसी ह्राङथोरी फाप्‍खबान लबा म्राङ्जी। 11ओच्‍छे स्‍वर्गग्‍याम “ए ङाइ सेमहेन्‍से माया लबा ङाला झा हिन्‍ना, थेतबासेलमा ङा एदा म्राङ्सी ल्‍हानान ताङ्‍बा मुला” भिबा काइ खजी। 12जमाहेन्‍से परमेश्‍वरला आत्‍मासे येशूदा तोङतोङबा ग्‍लारी भोर्जी। 13येशू बोगल न्‍ही धिनधोना थेरीन धन्‍छ्‌याजी। थेनोन धुइरी शैतानसे थेदा फसब लबारी थेला सेम च्‍याजी। थे ह्रीला जन्‍तुगदेदेन छ्‌याम मुबा ओच्‍छे स्‍वर्गदूतगदेसे थेदा क्‍योङ्‌जी। 14बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍नादा झ्‍याल्‍खानरी थान्‍माहेन्‍से येशूसे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबान गालील अञ्‍चलरी फेप्‍जी। 15“दाहेन्‍से धुइ योसी जिन्‍बा मुला, ओच्‍छे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा खबा धुइ तसी जिन्‍बा मुला। थेतबासेलमा एनीगदे ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःगो। ओच्‍छे थार्बा पिन्‍बा समाचाररी विश्‍वास लउ” भिसी येशूसे सुङ्जी। 16येशू गालील समुन्‍द्रला कुनीन कुनी फेप्‍बान लमा थेसे सिमोनदेन थेला आले अन्‍द्रियासदा तार्ङा साइबारी समुन्‍द्ररी घ्‍याङ क्‍लाङ्बान लबा म्राङ्जी। तिग्‍दा भिसम थेनीगदे तार्ङा साइबा म्‍हिगदे मुबा। 17येशूसे थेनीगदेदा “ङादेन छ्‌याम भ्रउ, दाहेन्‍से ङाइ एनीगदेदा तार्ङा चुङ्बा म्‍हि आहिन, तर म्‍हिगदेदा परमेश्‍वर मुबा ग्‍लारी भबा म्‍हि स्‍होला” भिसी सुङ्जी। 18येशूसे थेह्रङ् सुङ्मैछ्‌याम ह्राङला घ्‍याङ ख्‍लासी थेनीगदे येशूदेन छ्‌याम भ्रजी। 19जजाकी क्‍याथाङ धोमाहेन्‍से येशूसे जब्‍दियाला झा न्‍ही, याकूबदेन थेला आले यूहन्‍नादा दोँगारी चिसी घ्‍याङ राबान लबा म्राङ्जी। 20येशूसे थेनीगदेदा म्राङ्मैछ्‍याम “ङादेन छ्‌याम खउ” भिसी ङ्‌योइजी, ओच्‍छे थेनीगदेसे ह्राङला आबा जब्‍दियादा दोँगारी मुबा कुल्‍लीगदेदेन छ्‌याम ख्‍लासी येशूदेन छ्‌याम भ्रजी। 21जमाहेन्‍से थेनीगदे कफर्नहुम भिबा शहररी फेप्‍जी। ओच्‍छे ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु येशू यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी फेप्‍सी परमेश्‍वरला बचनग्‍याम लोप्‍बारी छ्‌याइजी। 22येशूसे लोप्‍बा म्राङ्सी म्‍हिगदे उदेक तजी। तिग्‍दा भिसम येशूसे यहूदी धर्मगुरुगदेसे लोप्‍बा ह्रङ् लसी आहिन, तर अधिकार मुबा म्‍हिसे ह्रङ् लसी लोप्‍बा मुबा। 23थेनोन धुइरी यहूदीगदे ह्रुप तबा दिम न्‍हङ‍ग्‍याम म्‍हङसे स्‍याप्‍बा म्‍हि गिक चुह्रङ् भिबान क्रिङ्‌जी, 24“नासरतला येशू, ह्राङसे ङन्‍दा तिग लबारी म्‍हाइबा? तिग ह्राङ ङन्‍दा साइबारी फेप्‍खबा हिन्‍ना? ह्राङ परमेश्‍वरसे पुइखबा परमेश्‍वरला म्‍हि भिसी ङादा था मुला।” 25येशूसे थे म्‍हङदा बङ्‌सी, “कुटिसी चिउ! थे म्‍हिग्‍याम थोन्‍सी निउ!” भिसी 26सुङ्मैछ्‌याम थे म्‍हिदा लछार पछार लसी क्रिङ्बान थे म्‍हिग्‍याम म्‍हङ थोन्‍सी निजी। 27चु म्राङ्सी थेरी मुबा जम्‍मान म्‍हिगदे उदेक म्‍हन्‍जी। ओच्‍छे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी चुह्रङ् भिबारी छ्‌याइजी, “आहिन, चु तिग? चु मी अधिकार लसी लोप्‍बा छार ताम गा चीम। थेसे कुल्‍बा ताम म्‍हङगदेसेएनोन ङ्‌यान्‍बा चीम।” 28चुह्रङ् तमैछ्‌याम येशूसे लबा उदेकला गेला बारेरी गालील अञ्‍चलला जम्‍मान ग्‍लारी थेःजी। 29ओच्‍छे येशू यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमग्‍याम थोन्‍सी याकूब, यूहन्‍नादेन छ्‌याम सिमोनदेन अन्‍द्रियासला दिमरी फेप्‍जी। 30थे धुइरी सिमोनना स्‍युमी छवा खसी म्‍हेर्सी चिबा मुबा। ओच्‍छे थेनीगदेसे थे ताम येशूदा पाङ्जी। 31थेतबासेलमा येशू सिमोनना स्‍युमी मुबा ग्‍लारी फेप्‍सी थेला यारी चुङ्सी थीजी। जमाहेन्‍से थेला छवा म्‍हाजी। ओच्‍छे थेसे थेनीगदेदा क्‍योङ्बारी छ्‌याइजी। 32जमाकुनु ङ्‍यसे धिनी घल्‍माहेन्‍से म्‍हिगदेसे ल्‍हानान आखम्‍बा म्‍हिदेन म्‍हङसे स्‍याप्‍बा म्‍हिगदेदा येशू मुबा ग्‍लारी भजी। 33ओच्‍छे नाम्‍साला जम्‍मान म्‍हिगदे दिमला ख्राङगारी ह्रुप तजी। 34येशूसे ल्‍हानान खाल्‍ला रोगसे आखम्‍बा म्‍हिगदेदा खम्‍ना लजी। ओच्‍छे ल्‍हानान म्‍हिला ल्‍हुइग्‍याम म्‍हङ ताप्‍जी। येशू खाल भिबा ताम थे म्‍हङगदेसे ङोसेबासे लमा येशूसे थेनीगदेदा ताम पाङ्आपुङ्नी। 35स्‍य्‍होरीन मी म्राङ्बा भन्‍दा ङाच्‍छान येशू स्‍हेङ्‌सी सुनसान ग्‍लारी प्रार्थना लबारी फेप्‍जी। 36सिमोन ओच्‍छे थेदेन छ्‌याम मुबागदे जम्‍मासेन येशूदा म्‍हाइबान निजी। 37थेनीगदेसे येशूदा स्‍याप्‍माहेन्‍से “ह्राङदा जम्‍मासेन म्‍हाइबान मुला” भिसी भिजी। 38येशूसे थेनीगदेदा “लु, य्‍हाङ अर्गु नाम्‍सारीक्‍यार निइ, थेरीनोन ङाइ थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लतोःबा मुला। तिग्‍दा भिसम ङा चुलान लागिरी खबा हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। 39ओच्‍छे येशू गालील अञ्‍चलला जम्‍मान ग्‍लारी यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमगदेरी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबान म्‍हिगदेला ल्‍हुइग्‍याम म्‍हङगदे ताप्‍बान भ्रजी। 40ओच्‍छे कोरे खबा म्‍हि गिक येशू मुबा ग्‍लारी खसी पुइ जूबान, “ह्राङला सेम मुसम ह्राङसे ङादा खम्‍ना लखम्‍ला” भिसी भिजी। 41चु ताम थेःमाहेन्‍से येशूदा दया रेःसी ह्राङला यासे थेदा थुर्बान, “ए खम्‍गै भिबा ङाला सेम मुला, ए खम्‍गो” भिसी सुङ्जी। 42थेनोन धुइरी थे कोरे खबा म्‍हि खम्‍जी। 43ओच्‍छे येशूसे थेदा “एसे चु ताम खालैदा थापाङ्‍गो, बरु निसी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा म्‍हिदा उन्‍गो। ओच्‍छे ए खम्‍जी भिसी म्‍हिगदेदा उन्‍बाला लागिरी मोशासे कुल्‍बा अन्‍छार परमेश्‍वरदा बलि फुल्‍गो” भिसी कुल्‍जी। 45तर थे म्‍हि निसी चु ताम जम्‍मान म्‍हिदा पाङ्जी। जमाहेन्‍से येशू दोःसी नाम्‍सारी ङाच्‍छाला ह्रङ् लसी फेप्‍बारी आखम्‍नी। थेतबासेलमा येशू सुनसान ग्‍लारी धन्‍छ्‌याजी। तर थेरीनोन जम्‍मान ग्‍लाग्‍यामसे म्‍हिगदे येशू मुबा ग्‍लारी खजी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\