मर्कूस 10

1येशू थे ग्‍ला ख्‍लासी यर्दन स्‍योङला क्‍याम्‍सङपट्टि यहूदिया अञ्‍चलरी फेप्‍जी। थेरीनोन म्‍हिला हुल पोप तजी, ओच्‍छे येशूसे दोःसी ङाच्‍छाला ह्रङ् लसी थेनीगदेदा लोप्‍जी। 2फरिसीगदेसे येशूला सेम च्‍याबाला लागिरी येशूदा “खालै म्‍हिसे ह्राङला म्रिङदेन छोडपत्र लबारी तला कि आत?” भिसी ङ्‌योइजी। 3येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदेदा मोशासे तिग भिसी कुल्‍बा मुला?” भिसी सुङ्जी। 4थेनीगदेसे, “खालैसे ह्राङला म्रिङदा ख्‍लातोःसम छोडपत्र भ्रिसी ख्‍लाबारी तला भिसी मोशासे पाङ्बा मुला” भिसी भिजी। 5येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेला सेम कोङ्बासे लमा मोशासे चुह्रङ् भिसी कुल्‍बा हिन्‍ना। 6तर परमेश्‍वरसे जम्‍बुलिङ छ्‌यामाहेन्‍सेन थेनीगदेदा ह्रेम्‍कोलादेन म्रिङकोला लसी स्‍होबा हिन्‍ना। 7‘थेतबासेलमा म्‍हिसे ह्राङला आबादेन आमादा ख्‍लासी ह्राङला म्रिङदेन छ्‌याम ढिक्‍सी चिमुला। 8ओच्‍छे थेन्‍नी ल्‍हुइ गिक ह्रङ्‌बान तला’ दाहेन्‍से थेन्‍नी न्‍ही आहिन, तर गिक ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। 9थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे स्‍होबा जोडीदा खालै म्‍हिसे थाफेगै।” 10येशू ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम दिमरी धन्‍छ्‌याबा धुइरी चेलागदेसे येशूदा थे तामला बारेरी ङ्‌योइजी। 11येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “खालै म्‍हिसे ह्राङला म्रिङदेन छ्‌याम छोडपत्र लसी स्‍य्‍हान्‍दो म्रिङम्‍हेमेदेन छ्‌याम ब्‍याह लजी भिसम ङाच्‍छाला म्रिङला बिरोधरी थे ब्रेल्‍सी भ्रबा हिन्‍ना। 12ओच्‍छे थेह्रङ् लसी ह्राङला ह्रेम्‍बोदेन छ्‌याम छोडपत्र लसी स्‍य्‍हान्‍दो ह्रेम्‍फेबेदेन छ्‌याम ब्‍याह लजी भिसम थेएनोन ह्राङला ङाच्‍छाला ह्रेम्‍बोला बिरोधरी ब्रेल्‍सी भ्रबा हिन्‍ना।” 13येशूसे ह्राङला छ्‌या कोलागदेथोरी थान्‍सी मोलम पिन्‍गै भिसी म्‍हिगदेसे ह्राङला कोलागदेदा येशू मुबा ग्‍लारी भजी। तर येशूला चेलागदेसे थे कोलागदे भबा म्‍हिगदेदा बङ्जी। 14चेलागदेसे चुह्रङ् लबा म्राङ्सी येशूदा बोमो रेःजी। ओच्‍छे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “कोलागदेदा ङा मुबा ग्‍लारी खपुङ्‍गो, थेनीगदेला ग्‍याम थाकागो। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा चु कोलागदे ह्रङ्बालान हिन्‍ना। 15एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, जुन म्‍हिसे चु कोलागदेसे ह्रङ् लसी परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सादा विश्‍वास आल थे म्‍हि परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी खाइमै वाङ्‌आम्‍याङ्‌। 16जमाहेन्‍से येशूसे कोलागदेदा ह्राङला कुरी किन्‍सी थेनीगदेथोरी ह्राङला छ्‌या थान्‍सी मोलम पिन्‍जी। 17येशू ग्‍यामरी फेप्‍बान लबा धुइरी म्‍हि गिक यार्बान खसी पुइ जूबान येशूदा “ज्‍यबा गुरु, जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बाला लागिरी ङाइ तिग लतोःला?” भिसी ङ्‌योइजी। 18येशूसे थेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एसे ङादा तिग्‍दा ज्‍यबा भिबा? परमेश्‍वर बाहेक खालै ज्‍यबा आरे। 19परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम एदा थानोन मुला। म्‍हि थासाइगो, स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी थाभ्रउ, य्‍हो थालउ, लुसीला ताम पाङ्सी थाभ्रउ, ठगब थालउ, ओच्‍छे ह्राङला आबा आमादा मान लउ।” 20थेसे येशूदा “प्रभु, चु गे मी ङाइ जत्‍धुगुहेन्‍सेन लबान मुला” भिसी भिजी। 21येशूसे थेदा स्‍हीबान माया लसी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “अझन एसे गे गिक लतोःबा मुला। दाहेन्‍से ए निसी एला जम्‍मान धन सम्‍पत्ति चूङ्सी प्राङबोगदेदा भो लसी पिन्‍गो। एसे स्‍वर्गरी धन सम्‍पत्ति याङ्ला, ओच्‍छे ङादेन छ्‌याम भ्रउ।” 22चु तामसे थेला ली धोपधोप तजी। ओच्‍छे दुख ङ्‍हम्‍सी निजी। तिग्‍दा भिसम थेदेन छ्‌याम ल्‍हानान धन सम्‍पत्ति मुबा। 23येशूसे क्‍युर्नोन स्‍हीसी ह्राङला चेलागदेदा “फ्‍युक्‍पो म्‍हिदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी वाङ्बारी गाते गाह्रो मुला” भिसी सुङ्जी। 24चुह्रङ्बा तामसे चेलागदे उदेक म्‍हन्‍जी। तर येशूसे अझ थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो कोलागदे, धन सम्‍पत्तिथोरी भर लबा म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी वाङ्बारी गाते गाह्रो मुला? 25फ्‍युक्‍पो म्‍हिदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी वाङ्बारी भन्‍दा बरु ऊँटदा दापला मीग्‍याम वाङ्बारी सजिलो तला।” 26चु ताम थेःसी चेलागदे झन उदेक म्‍हन्‍सी, “थेह्रङ् भिसम खाल्‍से थार्बा याङ्ला?” भिसी भिजी। 27येशूसे थेनीगदेदा स्‍हीबान, “चु गे म्‍हिसे लबारीन आखम्‍बा गे हिन्‍ना, तर परमेश्‍वरसे खम्‍ला, तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे लआखम्‍बा गे तिगै आरे” भिसी सुङ्जी। 28जमाहेन्‍से पत्रुससे येशूदा “ङन्‍से ङन्‍ना जम्‍मान स्‍हे ख्‍लासी ह्राङदेन छ्‌याम भ्रबा मुला” भिसी भिमा, 29येशूसे चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, खालैसे ङादेन थार्बा पिन्‍बा समाचारला लागिरी ह्राङला आबा आमा, झा झामे, ज्‍योज्‍यो आले, नाना आङा, दिमनाम ख्‍लाला, 30थेसे नाबा दुखदेन छ्‌यामनोन दान्‍देन थे भन्‍दा ल्‍हाना दिमनाम, आबा आमा, झा झामे, ज्‍योज्‍यो आले, नाना आङा याङ्ला। ओच्‍छे खबा धुइरी थेसे जुकजुकधोनाला जुनी याङ्ला। 31तर दान्‍दे ङाच्‍छा मुबागदे न्‍हङला ल्‍हानान म्‍हि लिच्‍छा तला, दान्‍दे लिच्‍छा मुबागदे चा ङाच्‍छा तला।” 32थेनीगदे यरूशलेमपट्टि फेप्‍बान लबा धुइरी येशू चेलागदे भन्‍दा ङाच्‍छा ङाच्‍छा भ्रबान मुबा। ओच्‍छे चेलागदे उदेक तजी, तर स्‍य्‍हान्‍दो लिच्‍छा भ्रबा म्‍हिगदे चा लोङ्जी। दोःसीनोन येशूसे ह्राङला च्‍युक न्‍ही चेलागदेदा कुनी गिकरी भोर्सी ह्राङथोरी तिग तला भिबा तामला बारेरी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी। 33“च्‍यागो, दान्‍दे य्‍हाङ यरूशलेमपट्टि निबान मुला। परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी धर्मगुरुगदेला यारी जिम्‍मा पिन्‍ना। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे साइनोन तोःला भिसी अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेला यारी जिम्‍मा लला। ओच्‍छे थेनीगदेसे थेदा थो स्‍वासी खिसी लला ओच्‍छे कोर्रासे तोसी साइला। तसैनोन थे सोमरेमाकुनु सिबाग्‍याम सोला।” 35जमाहेन्‍से जब्‍दियाला झा याकूबदेन यूहन्‍ना येशू मुबा ग्‍लारी खसी, “गुरु, ङन्‍से ह्रीबा स्‍हे पूरा लसी पिन्‍गो भिबा ङन्‍ना सेम मुला” भिसी थेनीगदेसे बिन्‍ती लजी। 36“ङाइ एनीगदेला लागिरी तिग लतोःजी?” भिसी येशूसे थेनीगदेदा ङ्‌योइजी। 37“ह्राङ स्‍वर्गला य्‍हाल य्‍हाल्‍बा मान याङ्बा ठिरी धन्‍छ्‌यामा ङनी ज्‍योज्‍यो आलेदा ह्राङला दाहिनेपट्टिदेन देब्रेपट्टि चिपुङ्‍गो” भिसी थेनीगदेसे भिजी। 38“तिग ह्रीदोबा भिसी एनीगदेदा थानोन आरे। ङाइ नाबा दुख एनीगदेसे नाबारी खम्‍ला? ङाइ किन्‍बा बप्‍तिस्‍मा एनीगदेसे किन्‍खम्‍ला?” भिसी येशूसे थेनीगदेदा सुङ्जी। 39जमाहेन्‍से थेनीगदेसे येशूदा “खम्‍ला” भिसी भिजी। जमाहेन्‍से येशूसे चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेसे ङाइ नाबा दुख मी नाला, ओच्‍छे ङाइ किन्‍बा बप्‍तिस्‍माएनोन एनीगदेसे किन्‍ना। 40तर ङाला दाहिने देब्रे चिपुङ्बा अधिकार ङाला यारी आरे। चु ग्‍ला परमेश्‍वरसे जुन म्‍हिला लागिरी स्‍होबा हिन्‍ना थे जे चिम्‍याङ्ला।” 41चु ताम थेःसी चेला च्‍युइदा चा याकूब, यूहन्‍ना म्राङ्सी बोमो रेःजी। 42तर येशूसे थेनीगदेदा ह्राङ मुबा ग्‍लारी ङ्‌योइसी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, एनीगदेदा चु ताम थानोन मुला, अर्गु य्‍हुलला शासन लबा म्‍हिगदेसे ह्राङला सेमसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार म्‍हिगदेथोरी शासन लमुला। ओच्‍छे घ्रेन घ्रेन पदरी मुबा म्‍हिगदेसे ह्राङ भन्‍दा धिरी मुबा म्‍हिगदेथोरी शासन लमुला। 43तर एनीगदे चा थेह्रङ् तबारी आत। जुन म्‍हि जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन दोबारी म्‍हाइला थेसे चा एनीगदेला सेवा लतोःला। 44जुन म्‍हि जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा तबारी म्‍हाइला थे म्‍हि चा जम्‍मालान नोकर दोतोःला। 45तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिएनोन स्‍य्‍हान्‍दोगदेग्‍याम सेवा किन्‍बारी आहिन, तर स्‍य्‍हान्‍दोगदेला सेवा लबारी ओच्‍छे ह्राङलान ज्‍यान पिन्‍सी ल्‍हानान म्‍हिगदेला पापला सय फाबारी खबा हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। 46येशू ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम यरीहो नाम्‍सारी धोखजी। थे नाम्‍सा ख्‍लासी निबा धुइरी ल्‍हानान म्‍हिला हुल थेनीगदेदेन छ्‌याम छ्‌याम खजी। ग्‍यामला कुनीरी तिमैला झा बारतिमै भिबा मी आम्राङ्बा म्‍हि गिक ह्रीसी चिबा मुबा। 47नासरतला येशू खबा थेःसी थेसे “दाऊद ग्‍लेला सन्‍तान येशू, ङादा दया लउ!” भिसी क्रिङ्बारी छ्‌याइजी। 48ल्‍हानान म्‍हिगदेसे थेदा “कुटिसी चिउ” भिसी बङ्जी। तर झन थेसे “दाऊद ग्‍लेला सन्‍तान येशू, ङादा दया लउ!” भिसी क्रिङ्बान भिजी। 49येशू थेन तसी, “थेदा चुरी ङ्‍योइगो!” भिसी सुङ्जी। ओच्‍छे थेनीगदेसे थे मी आम्राङ्बा म्‍हिदा ङ्‌योइसी, “भङ लउ, एदा येशूसे ङ्‍योइबान मुला, योनान रेःसी खउ।” भिसी भिजी। 50जमाहेन्‍से थे मी आम्राङ्बा म्‍हि ह्राङला घ भ्‍याङ्‍सी छ्‌योङ्बान येशू मुबा ग्‍लारी खजी। 51येशूसे थेदा “ङाइ एला लागिरी तिग लगै भिसी म्‍हन्‍बा मुला?” भिसी ङ्‌योइजी, थे मी आम्राङ्बा म्‍हिसे “गुरु, ङाला मी म्राङ्ना लसी पिन्‍गो” भिसी बिन्‍ती लजी। 52येशूसे थेदा “एसे विश्‍वास लबासे लमा ए खम्‍बा मुला। दाहेन्‍से ए निउ” भिसी सुङ्जी। येशूसे थेह्रङ् सुङ्मैछ्‌याम थेसे म्राङ्जी ओच्‍छे येशूदेन छ्‌याम भ्रजी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\