मर्कूस 11

1येशूदेन थेला चेलागदे यरूशलेम ङामला जैतून गङला बेथफागेदेन बेथानिया भिबा नाम्‍सारी धोखमा येशूसे ह्राङला चेलागदे न्‍हङला न्‍हीदा पुइजी। 2पुइबा धुइरी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनी जजाकी क्‍याथाङला नाम्‍सारी निउ। नाम्‍सारी धोमैछ्‌याम एनीसे दान्‍देधोना खालै आक्रेःबा गधाला कोला गिक स्‍याप्‍ला। थेदा ब्‍लसी चुरी भसी खउ। 3थेरी एनीदा खालैसे चु तिग लबा? भिसी ङ्‌योइसम, चु प्रभुदा तोःबा मुला, प्रभुसे योनान दोःसी पिन्‍ना भिउ” भिसी पुइजी। 4थेनी निमा ग्‍याम ङामला दिमला ख्राङगारी गधाला कोला च्‍युन्‍सी थान्‍बा स्‍याप्‍जी। थेनीसे थे गधाला कोलादा ब्‍लबारी छ्‌याइमा, 5थेरी राप्‍सी चिबा म्‍हिगदेसे “एनीसे थे गधाला कोलादा ब्‍लसी तिग लबारी छ्‌याइबा?” भिसी ङ्‌योइजी। 6येशूसे सुङ्बा ह्रङ्नोन चेला न्‍हीसे थेरी मुबा म्‍हिगदेदा भिजी, जमाहेन्‍से थे म्‍हिगदेसे गधाला कोला भोर्पुङ्जी। 7थे गधाला कोलादा चेला न्‍हीसे येशू मुबा ग्‍लारी भसी ह्राङ ह्राङला घ गधाला कोलाथोरी तीसी पिन्‍जी, ओच्‍छे येशू गधाला कोलाथोरी क्रेःजी। 8ल्‍हानान म्‍हिगदेसे ग्‍यामरी ह्राङ ह्राङला घगदे ती‍जी, ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे चा भ्‍लेग्‍याम स्‍याउला भसी ती‍जी। 9येशूला लिच्‍छा ङाच्‍छा भ्रबा म्‍हिगदेसे चुह्रङ् भिसी क्रिङ्बारी छ्‌याइजी “परमेश्‍वरदा जयजयकार तगै, परमप्रभुला मिनरी फेप्‍खबासे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्‌गै । 10य्‍हाङला आखे म्‍हेमे दाऊद ग्‍लेला खबा चु य्‍हुल्‍सादा परमेश्‍वरसे मोलम पिन्‍गै। ओच्‍छे स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा परमेश्‍वरला जयजयकार तगै।” 11यरूशलेमरी धोखमाहेन्‍से येशू परमेश्‍वरला मन्‍दिर न्‍हङरी वाङ्‌जी। ओच्‍छे थेसे परमेश्‍वरला मन्‍दिरला क्‍युर्सीन स्‍हीजी। तर घइबासे लमा येशू ह्राङला च्‍युक न्‍ही चेलागदेदेन छ्‌याम बेथानिया नाम्‍सारी फेप्‍जी। 12न्‍हङगरदङसे थेनीगदे बेथानियाग्‍याम यरूशलेमपट्टि फेप्‍बा धुइरी येशूदा फोख्रेन्‍जी। 13येशूसे जजाकी क्‍याथाङ अञ्‍जीरला दोङ गिक म्राङ्जी। थेरी अञ्‍जीर मुजी वा भिसी येशूसे स्‍हीबारी फेप्‍जी। तर थे दोङरी भानोन भा जे मुबा। तिग्‍दा भिसम थे धुइरी अञ्‍जीर रोबा धुइ तबा आरेबा। 14जमाहेन्‍से येशूसे “दाहेन्‍से एग्‍याम रोबा अञ्‍जीर खाइमै खालैसे थाचगै” भिसी सुङ्जी। चु ताम थेला चेलागदेसे थेःजी। 15येशू ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम यरूशलेमरी धोमाहेन्‍से परमेश्‍वरला मन्‍दिर न्‍हङरी चूङ्बादेन ग्‍लुबागदेदा ताप्‍जी। थेसे थेरी चुङ्बा ग्‍लुबा लबा जम्‍मान व्‍यापारीगदेदा ताप्‍जी। ओच्‍छे टाङगा देप्‍बारी चिबागदेला टेबुलदेन ढुकुर चूङ्बारी चिबागदे जम्‍मालान चिबा ग्‍लागदे प्‍लाङ प्‍लिङ लसी भ्‍याङ्‍जी। 16जमाहेन्‍से येशूसे परमेश्‍वरला मन्‍दिरग्‍याम खालैदा तिगै स्‍हे भोर्बारी आपिन्‍नी भबारीएनोन आपिन्‍नी। 17ओच्‍छे येशूसे जम्‍मान म्‍हिगदेदा लोप्‍बान, “तिग परमेश्‍वरला बचनरी चुह्रङ् भिबा आरे? ‘ङाला दिमदा य्‍हुल य्‍हुलला म्‍हिगदेसे प्रार्थना लबा दिम भिसी भिला।’ तर एनीगदेसे मी ङाला दिमदा य्‍होगदे चिबा ग्‍ला स्‍होबा मुला” भिसी सुङ्जी। 18चु ताम परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी धर्मगुरुगदेसे थेःसी येशूदा खाह्रङ् लसी साइबा भिसी दाउ च्‍यासी भ्रबारी छ्‌याइजी। तिग्‍दा भिसम येशूसे लोप्‍बा तामरी जम्‍मान म्‍हिगदे उदेक म्‍हन्‍मुबा। थेतबासेलमा थेनीगदे येशूदेन छ्‌याम लोङ्मुबा। 19ङ्‍यसे तमाहेन्‍से येशू ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम यरूशलेम शहरग्‍याम फेप्‍जी। 20न्‍हङगरदङ स्‍य्‍होरी थेनीगदे ङाच्‍छालाग्‍याम्‍से निबान लमा थेनीगदेसे थे अञ्‍जीर दोङ टाहेन्‍सेन खर्बा म्राङ्जी। 21येशूसे थे अञ्‍जीर दोङदा केःबा ताम ढन्‍सी पत्रुससे “रब्‍बी, ह्राङसे केःबा थे अञ्‍जीरला दोङ मी सिजीम” भिसी भिमा, 22येशूसे ह्राङला चेलागदेदा “परमेश्‍वरथोरी विश्‍वास लउ” भिसी सुङ्जी। 23दोःसी येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, चुदे एनीगदेसे सेमरी तिगै शङ्का आलना ह्राङला सेमरी म्‍हन्‍बा ताम पूरा तला भिसी विश्‍वास लसी चु गङदा ‘ए होक निसी समुन्‍द्ररी ताइगो’ भिजी भिसम एनीगदेला लागिरी थेह्रङ्नोन तला। 24थेतबासेलमा एनीगदेसे प्रार्थना लमा तिग ह्रीबा मुला, थे ङाइ याङ्जी भिसी विश्‍वास लजी भिसम एनीगदेसे याङ्ला। 25तर एनीगदेसे प्रार्थना लबारी छ्‌याइबा धुइरी खालैला बिरोधरी तिगै आज्‍यबा ताम मुसम थेदा माफ लउ। स्‍वर्गरी मुबा एनीगदेला परमेश्‍वर आबासेनोन एनीगदेला पाप माफ लला। 26तर एनीगदेसे माफ आलनी भिसम स्‍वर्गरी मुबा एनीगदेला परमेश्‍वर आबासेनोन एनीगदेला पाप माफ आल। 27दोःसी येशू ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम यरूशलेम शहररी फेप्‍खजी। मन्‍दिररी भ्रबान लमा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदे, यहूदी गन्‍बागदे ओच्‍छे यहूदी धर्मगुरुगदे येशू मुबा ग्‍लारी खसी, 28“ह्राङसे खानङग्‍याम अधिकार याङ्सी चु गे लबा हिन्‍ना? ह्राङदा चु अधिकार खाल्‍से पिन्‍बा हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइजी। 29येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी ङ्‌योइजी, “एनीगदेदाएनोन ङाइ ताम गिक ङ्‌योइला। थे तामला जोहाब पिन्‍जी भिसम ङादा चु गेगदे लबारी खाल्‍से अधिकार पिन्‍जी थे एनीगदेदा पाङ्ला। 30यूहन्‍नासे पिन्‍बा बप्‍तिस्‍मा परमेश्‍वरग्‍याम मुबा कि म्‍हिग्‍याम मुबा? ङादा पाङ्‍गो।” 31जमाहेन्‍से थेनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ताम लसी, “चुदे य्‍हाङसे परमेश्‍वरग्‍याम भिजी भिसम थेसे य्‍हाङदा ‘थेह्रङ् भिसम एनीगदेसे तिग्‍दा यूहन्‍नादा विश्‍वास आलबा?’ भिसी भिला। 32तर म्‍हिगदेग्‍याम भिबारीनोन आत।” थेनीगदे म्‍हिला हुल म्राङ्सी लोङ्जी। तिग्‍दा भिसम जम्‍मान म्‍हिगदेसे यूहन्‍नादा अगमवक्ता हिन्‍ना भिसी भिमुला। 33थेतबासेलमा थेनीगदेसे “ङन्‍दा था आरे” भिसी येशूदा जोहाब पिन्‍जी। येशूसे थेनीगदेदा “थेह्रङ् भिसम ङाइएनोन चु गेगदे खाल्‍ला अधिकारग्‍याम लबा हिन्‍ना, थे एनीगदेदा आपाङ्” भिसी सुङ्जी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\