मर्कूस 12

1येशूसे थेनीगदेदा उखानग्‍याम चुह्रङ् भिसी सुङ्बारी छ्‌याइजी, “म्‍हि गिकसे वारीरी अङगुर सूसी क्‍युर्सीन पर्खाल लजी। ओच्‍छे अङगुर म्‍हर्बारी कोल स्‍होसी अङगुर वारी ख्रुङ्बारी नोबा छाप्रो गिक स्‍होजी। जमाहेन्‍से अधियाँरी पिन्‍सी थे अर्गु य्‍हुल्‍सारी निजी। 2अङगुर मिन्‍बा धुइ तमाहेन्‍से थे फ्‍युक्‍पो म्‍हिसे ह्राङला भो किन्‍बाला लागिरी अधियाँ लबागदे मुबा ग्‍लारी ह्राङला नोकरगदेदा पुइजी। 3तर थे अधियाँ लबागदेसे थेदा चुङ्सी तोबा ग्‍याङ्‍बा लसी तिगै आपिन्‍ना पुइजी। 4ओच्‍छे थेसे स्‍य्‍हान्‍दो नोकरदा पुइजी, तर थेनीगदेसे थेला थोबोरी तोसी बेइज्‍जत लसी पुइजी। 5थेसे अझ स्‍य्‍हान्‍दो नोकरदा पुइजी। थेनीगदेसे थेदाएनोन साइजी। चुह्रङ् लसी थेनीगदेसे कोइदा साइबा कोइदा तोबा लजी। 6“दाहेन्‍से थेदेन छ्‌याम थेसे सेमहेन्‍सेन माया लबा झा गिक जे बाँकी मुबा। जम्‍मादान पुइसी जिन्‍माहेन्‍से ‘थेनीगदेसे ङाला झादा मी मान लला तला’ भिसी थेसे ह्राङला झादा थेनीगदे मुबा ग्‍लारी पुइजी। 7तर अधियाँ लबागदेसे ‘चु मी य्‍हाङला धनीला झा हिन्‍ना, य्‍हाङसे थेदा साइगे। जमाहेन्‍से थेला सम्‍पत्ति य्‍हाङलान तला’ भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ताम लजी। 8ओच्‍छे थेनीगदेसे थेदा चुङ्सी साइसी थेदा वारीग्‍याम पाखारी भ्‍याङ्‍जी। 9“दाहेन्‍से थे अङगुर वारीला धनीसे तिग लला? थे खसी अधियाँ लबा म्‍हिगदेदा साइला ओच्‍छे थे अङगुरला वारी स्‍य्‍हान्‍दोगदेदा स्‍होबारी पिन्‍ना। 10एनीगदेसे परमेश्‍वरला बचन खाइमै पढब लबा आरे? ‘जुन युङबादा दिम स्‍होबा कर्मीगदेसे गे आखेल भिसी भ्‍याङ्‍बा मुबा, थेनोन युङबा दिमला सुर युङबा दोजी। 11चु परमप्रभुग्‍याम तबासे लमा य्‍हाङला लागिरी उदेकला ताम हिन्‍ना’ भिसी भ्रिबा मुला।” 12येशूसे सुङ्बा ताम य्‍हाङला बिरोधरी चीम भिसी यहूदी धर्मगुरुगदेसे था याङ्सी थेनीगदेसे येशूदा चुङ्बारी म्‍हाइजी। तिग्‍दा भिसम चु उखान येशूसे थेनीगदेलान बिरोधरी सुङ्बा हिन्‍ना भिबा ताम थेनीगदेदा था मुबा। तर म्‍हिला हुलसे लमा थेनीगदे लोङ्सी येशूदा चुङ्बारी आखम्‍नी। थेतबासेलमा थेनीगदेसे येशूदा ख्‍लासी निजी। 13जमाहेन्‍से तामनोन तामरी येशूदा फसब लइ भिसी यहूदी धर्मगुरुगदेसे फरिसीदेन हेरोदीगदेला कोइ कोइ म्‍हिगदेदा येशू मुबा ग्‍लारी पुइजी। 14थेनीगदे येशू मुबा ग्‍लारी खसी, “गुरु, ह्राङ सत्‍यला म्‍हि हिन्‍ना, ओच्‍छे खालैदा वास्‍ता आलमुला भिसी ङन्‍दा था मुला। तिग्‍दा भिसम ह्राङसे म्‍हिला ली च्‍यासी गे आलमुला। तर परमेश्‍वरला ग्‍याम ज्‍यना लसी लोप्‍मुला। थेतबासेलमा ङन्‍से रोमी ग्‍याल्‍बो कैसरदा तिरो फाबा ठीक हिन्‍ना कि आहिन? सुङ्‍गो। 15ङन्‍से तिरो फागो कि थाफागो?” भिसी ङ्‌योइमा, येशूसे थेनीगदेला कप्‍टी सेम था याङ्सी, “तिग्‍दा एनीगदेसे ङादा फसब लबारी म्‍हाइबा? खाइ डबल गिक भउ च्‍यागे” भिसी सुङ्जी। 16थेनीगदेसे येशूदा डबल गिक पिन्‍जी, ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा “चु डबलरी मुबा छापदेन मिन खाल्‍ला हिन्‍ना?” भिसी सुङ्मा, थेनीगदेसे “रोमी ग्‍याल्‍बो कैसरला” भिसी जोहाब पिन्‍जी। 17जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “थेह्रङ् भिसम रोमी ग्‍याल्‍बो कैसरला जति रोमी ग्‍याल्‍बो कैसरदा पिन्‍गो ओच्‍छे परमेश्‍वरला जति परमेश्‍वरदा पिन्‍गो” भिसी सुङ्जी। चुह्रङ्बा ताम थेःसी थेनीगदे उदेक तजी। 18सिबा म्‍हि दोःसी आसो भिसी विश्‍वास लबा सदुकीगदे येशू मुबा ग्‍लारी खसी चुह्रङ् भिसी ङ्‌योइजी, 19“गुरु, मोशासे य्‍हाङदा पिन्‍बा ठिम अन्‍छार खालैला ज्‍योज्‍योसे ब्‍याह लसी कोलागदे आतनान सिजी भिसम ज्‍योज्‍यो‍ला लागिरी कोलागदे तगै भिसी आलेसे चाङदा ब्‍याह लतोःला भिसी भ्रिबा मुला। 20म्‍हि गिकला ज्‍योज्‍यो आले निस मुबा। थेबासे ब्‍याह लजी तर कोलागदे आतनान थे सिजी। 21ओच्‍छे पाराङसे चाङदा ब्‍याह लजी थेएनोन कोलागदे आतनान सिजी, साँजीएनोन थेह्रङ् तसीन सिजी। 22चुह्रङ् लसी जम्‍मासेन पालोन पालो चाङदा ब्‍याह लजी। ओच्‍छे कोलागदे आतनान थेनीगदे सिजी। ओच्‍छे थे म्रिङम्‍हेमेएनोन सिजी। 23थेतबासेलमा ङन्‍दा सुङ्‍गो, सिबाग्‍याम सोना लजी भिसम थे म्रिङम्‍हेमे खजिबाला म्रिङ तला? तिग्‍दा भिसम थेनीगदे जम्‍मासेन थे म्रिङम्‍हेमेदेन छ्‌याम ब्‍याह लबा मुला।” 24येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदे अन्‍दोलरीन चीम, तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे परमेश्‍वरला बचनदेन परमेश्‍वरला शक्तिला बारेरी घोबान आरेम। 25तिग्‍दा भिसम सिबाग्‍याम सोना लबा धुइरी न्‍ह ब्‍याह लला न्‍ह ब्‍याह तला। तर थेनीगदे स्‍वर्गरी मुबा स्‍वर्गदूतगदे ह्रङ्‌बान तला। 26सिबाग्‍याम सोना लबाला बारेरी अझ भिगे भिसम परमेश्‍वरसे मोशादा लुङ्बा मेला झाङग्‍याम ‘ङा अब्राहाम, इसहाकदेन याकूबला परमेश्‍वर हिन्‍ना’ भिसी सुङ्जी। 27परमेश्‍वर मी सिबागदेला परमेश्‍वर आहिन, तर सोबागदेला परमेश्‍वर हिन्‍ना। थेतबासेलमा एनीगदेसे घोबा जम्‍मान ताम गल्‍ती मुला” भिसी सुङ्जी। 28येशूसे म्‍हिगदेदा ज्‍यना लसी जोहाब पिन्‍बा म्राङ्सी यहूदी धर्मगुरुगदे न्‍हङला गिकसे, “गुरु, परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमरी जम्‍मान भन्‍दा मुल ताम चा खजिबा हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइजी। 29येशूसे थेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “‘इस्राएलीगदे च्‍यागो, जम्‍मान भन्‍दा मुल ताम चा परमप्रभु य्‍हाङला परमेश्‍वर गिक जे प्रभु हिन्‍ना। 30एसे ह्राङला परमप्रभु परमेश्‍वरदा सेमहेन्‍से, जम्‍मान प्राणसे, जम्‍मान बुद्धिसे, जम्‍मान शक्तिसे माया लउ।’ 31ओच्‍छे परमेश्‍वरसे कुल्‍बा अर्गु मुल ताम चा ‘एसे ह्राङला खिम्‍जेमदा ह्राङदा ह्रङ्नोन माया लउ।’ परमेश्‍वरसे कुल्‍बा मुल ताम चु भन्‍दा अर्गु आरे।” 32चु ताम थेःसी यहूदी धर्मगुरुसे येशूदा “गुरु, ह्राङसे सुङ्बा ताम ठीक हिन्‍ना। परमेश्‍वर गिक जे मुला, ओच्‍छे परमेश्‍वर बाहेक स्‍य्‍हान्‍दो खालै आरे। 33ओच्‍छे परमेश्‍वरदान सेमहेन्‍सेन, जम्‍मान प्राणसे, जम्‍मान बुद्धिसे, जम्‍मान शक्तिसे माया लबा, ओच्‍छे ह्राङदा ह्रङ्नोन ह्राङला खिम्‍जेमदाएनोन माया लबा चा मेरी ख्राङ्‌सी पिन्‍बा जम्‍मान बलिदेन बलिदानगदे भन्‍दा मुल ताम हिन्‍ना” भिसी भिजी। 34थेसे होशियार तसी जोहाब पिन्‍बा म्राङ्सी येशूसे थेदा “ए परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साग्‍याम थारेङ आरे” भिसी सुङ्जी। जमाकुनुहेन्‍से खालैसे येशूदा तिगै ताम ङ्‌योइबारी आँट आलनी। 35येशूसे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी लोप्‍बान लबा धुइरी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “यहूदी धर्मगुरुगदेसे तिग्‍दा थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍टदा दाऊद ग्‍लेला सन्‍तान भिसी भिबा? 36तिग्‍दा भिसम दाऊदसेन परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम चुह्रङ् भिबा मुबा, ‘परमप्रभुसे ङाला प्रभुदा ङाइ एला शत्रुगदेदा एला काङ धिरी आथान्‍तेधोना ए ङाला दाहिनेपट्टि चिउ’ भिसी सुङ्जी। 37“दाऊद ह्राङसेन मी ख्रीष्‍टदा ‘प्रभु’ भिमाहेन्‍से खाह्रङ् लसी ख्रीष्‍ट दाऊद ग्‍लेला सन्‍तान तला?” ओच्‍छे येशूसे लोप्‍बा ताम म्‍हिगदेसे सेम लसी ङ्‌यान्‍जी। 38येशूसे लोप्‍बान लबा धुइरी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “यहूदी धर्मगुरुगदे म्राङ्सी होशियार तउ। तिग्‍दा भिसम थेनीगदे ज्‍यबा ज्‍यबा क्‍वान क्‍वान्‍सी कोर्बारी निबादेन बजाररी निबा धुइरी म्‍हिगदेसे मान लगै भिसी म्‍हन्‍मुला। 39ओच्‍छे यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरीदेन भोज लबा ग्‍लारीनोन मुल ठि म्‍हाइमुला। 40थेह्रङ् लसीन थेनीगदेसे ह्रेम्‍बो सिबा म्रिङम्‍हेमेगदेला दिमनाम ब्‍यन्‍मुला। ओच्‍छे म्‍हिगदेदा उन्‍बाला लागिरी ह्रेङ्बा ह्रेङ्बा प्रार्थना लमुला थेह्रङ्बा म्‍हिगदेसे झन ल्‍हानान सजाय याङ्ला।” 41येशू परमेश्‍वरला मन्‍दिररी भेटी युबा ग्‍लाला ङाच्‍छापट्टि धन्‍छ्‌यासी म्‍हिगदेसे भेटी युबा बाकसरी भेटी युबान लबा स्‍हीबान मुबा। थेरी फ्‍युक्‍पो म्‍हिगदेसे ल्‍हानान टाङगा युजी। 42ओच्‍छे ह्रेम्‍बो सिबा प्राङबो म्रिङम्‍हेमे गिक खसी साङबोला सिगा गिकला डबल न्‍ही युजी। 43जमाहेन्‍से येशूसे चेलागदेदा ह्राङ मुबा ग्‍लारी ङ्‌योइसी, “च्‍यागो, ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो। भेटी युबा बाकसरी चु ह्रेम्‍बो सिबा प्राङबो म्रिङम्‍हेमेसे स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे भन्‍दा ल्‍हाना भेटी युबा मुला। 44तिग्‍दा भिसम स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे ह्राङदेन छ्‌याम मुबा ल्‍हानान सम्‍पत्तिग्‍याम युजी। तर चु म्रिङम्‍हेमे प्राङबो तसीनोन ह्राङदेन छ्‌याम मुबा जति जम्‍मान युबा मुला” भिसी सुङ्जी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\