मर्कूस 14

1मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाङदेन खमीर आयुना गेङ चसी धङ्बा चाडला न्‍हीरे ङाच्‍छाकुनु परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी धर्मगुरुगदेसे येशूदा चुङ्सी साइबारी दाउ च्‍यासी भ्रमुबा। 2तिग्‍दा भिसम “य्‍हाङला चाडला धुइरी चा चुङ्बारी आत। चाडला धुइरी चुङ्‌जी भिसम म्‍हिगदेसे हुल दङगा लला” भिसी थेनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ताम लजी। 3येशू बेथानिया भिबा नाम्‍साला कोरे खबा सिमोनला दिमरी सोल छ्‌योइबान लबा धुइरी म्रिङम्‍हेमे गिकसे सिङ्‍गमरमरला ताङरी ल्‍हानान महँगो खाल्‍ला अत्तर भसी खजी। थे अत्तर जटामसी भिबा दोङला टाग्‍याम स्‍होबा मुबा। थेसे थे ताङनोन थिसी येशूला थोबोरी युजी। 4थेसे चुह्रङ् लबा म्राङ्सी स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे नाआखम्‍ना “चुदे महँगो अत्तर ओह्रङ्नोन तिग्‍दा खेरो भ्‍याङ्‍बा” भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ताम लजी। 5बरु चु चूङ्सी खबा टाङगा प्राङबोगदेदा पिन्‍सै तसेला। चु चूङ्सम ग्‍यार्जा सोम म्‍हुइला डबल खसेला मुबा” चुह्रङ् लसी थे म्रिङम्‍हेमेदा थेनीगदेसे बङ्जी। 6तर येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “थालउ, एनीगदेसे तिग्‍दा चुदा कचकच लबा? चुसे मी ङाला लागिरी ज्‍यबा गे लबा मुला। 7च्‍यागो, प्राङबोगदे मी सदन एनीगदेदेन छ्‌याम तला। ओच्‍छे एनीगदेसे थेनीगदेदा खजिबै धुइरी ह्रो लखम्‍ला। तर ङा मी सदन एनीगदेदेन छ्‌याम आत। 8चु म्रिङम्‍हेमेसे जे लखम्‍जी, थेनोन थेसे लजी। ङाला ल्‍हुइ धुर्सारी थान्‍बाला लागिरी चुसे अत्तर फोर्सी ङाच्‍छान ठीक लबा मुला। 9च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, जम्‍बुलिङला जुन जुन ग्‍लारी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लला, थे, थे ग्‍लारी चु म्रिङम्‍हेमेसे लबा गे ढन्‍बाला लागिरी थेला ताम लला।” 10जमाहेन्‍से येशूला च्‍युक न्‍ही चेलागदे न्‍हङला यहूदा इस्‍करियोत भिबा चेला गिक परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदे मुबा ग्‍लारी निसी येशूदा चुङ्सी पिन्‍ना भिसी सल्‍लाह लजी। 11चु ताम थेःसी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदे ल्‍हानान ताङ्सी यहूदा इस्‍करियोतदा टाङगा पिन्‍ना भिसी कबुल लजी। थे धुइहेन्‍से थेसे येशूदा चुङ्सी पिन्‍बाला लागिरी दाउ च्‍यासी भ्रजी। 12खमीर आयुना गेङ चसी धङ्बा चाडला शुरुला धिनकुनु यहूदीगदेसे ग्‍यु बोगो फुल्‍तोःमुबा। येशूला चेलागदेसे येशूदा “ह्राङला लागिरी ङन्‍से मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाडला भोज खानङ ठीक लउ?” भिसी ङ्‌योइजी। 13येशूसे ह्राङला चेला न्‍हीदा “एनीगदे शहररी निउ, एनीगदेसे थेरी दर्बुङरी क्‍युइ पुइसी निबा म्‍हि गिकदा स्‍याप्‍ला। थेनोन म्‍हिला लिच्‍छा लिच्‍छा निउ। 14ओच्‍छे थे म्‍हि जुन दिमरी वाङ्ला, थेनोन दिमला धनीदा ‘ङाइ ङाला चेलागदेदेन छ्‌याम चिसी मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाडला भोज चबा कोठा खानङ मुला?’ भिसी गुरुसे ङ्‌योइबा मुला भिउ। 15एनीगदेदा थेसे ङाच्‍छान जेना लसी थान्‍बा तलाथोला घ्रेन कोठा उन्‍सी पिन्‍ना। एनीगदेसे थेरीन य्‍हाङला लागिरी भोज ठीक लउ” भिसी कुल्‍जी। 16जमाहेन्‍से चेलागदे शहररी निबान लबा धुइरी येशूसे सुङ्बा ह्रङ्नोन स्‍याप्‍जी। ओच्‍छे थेनीगदेसे थेरीन मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाडला भोज ठीक लजी। 17ओच्‍छे ङ्‍यसे तमाहेन्‍से येशू ह्राङला च्‍युक न्‍ही चेलागदेदेन छ्‌याम फेप्‍खजी। 18भोज सोल्‍बान लबा धुइरी येशूसे ह्राङला चेलागदेदा “च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, एनीगदे न्‍हङला ङादेन छ्‌यामनोन चबा गिकसे ङादा म्‍हिगदेला यारी जिम्‍मा पिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। 19चु ताम थेःमाहेन्‍से चेलागदेदा दुख ङ्‍हम्‍सी, “थे म्‍हि ङानोन हिन्‍ना?” भिसी पालो पालो लसी येशूदा ङ्‌योइजी। 20येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदे च्‍युक न्‍ही न्‍हङला गिकसे खार्बारी ङादेन छ्‌यामनोन गेङ तुइसी चबान मुला। 21परमेश्‍वरला बचनरी भ्रिबा ह्रङ्नोन परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि मी सिनोन तोःला। तर जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा चुङ्सी म्‍हिला यारी जिम्‍मा पिन्‍ना, थेसे परमेश्‍वरग्‍याम खाह्रङ्बा लोङ्‌बा खबा सजाय याङ्ला। बरु थे मी न्‍हनोन आन्‍हबा हिन्‍सम ज्‍यबा तसेला मुबा” भिसी सुङ्जी। 22थेनीगदेसे चबान लबा धुइरी येशूसे यारी गेङ किन्‍सी परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍बान प्रार्थना लजी। ओच्‍छे गेङ क्‍युइसी चेलागदेदा पिन्‍बान, “ना! चु ङाला ल्‍हुइ हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। 23जमाहेन्‍से येशूसे खोरेरी मुबा अङगुरला निङगु थोसी परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍सी चेलागदेदा पिन्‍जी। ओच्‍छे थेनीगदेसे थे खोरेग्‍याम थुङ्‌जी। 24जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “चु ल्‍हानान म्‍हिगदेला लागिरी बगब तबा ङाला का हिन्‍ना। ङाला कानोन परमेश्‍वरसे म्‍हिगदेदा लबा छार कबुल हिन्‍ना। 25‘च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी अङगुरला छार निङगु थुङ्बा धुइ आखतेधोना ङाइ चु अङगुरला निङगु आथुङ्‌’ भिसी सुङ्जी।” 26ओच्‍छे थेनीगदे परमेश्‍वरदा धन्‍यवादला व्‍हाइ गिक गोसी जैतून भिबा गङरीक्‍यार भ्रजी। 27येशूसे ह्राङला चेलागदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदे जम्‍मासेन ङादा ख्‍लासी यार्ला। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला बचनरी ‘ङाइ गोठालोदा साइला ओच्‍छे ग्‍युगदे ससा बङबङ तसी यार्ला’ भिसी भ्रिबा मुला। 28तर ङादा सिबाग्‍याम सोना लमाहेन्‍से एनीगदे भन्‍दा ङाच्‍छा ङा गालीलरी निला।” 29येशूसे चुह्रङ् सुङ्मैछ्‌याम पत्रुससे येशूदा “जम्‍मासेन ह्राङदा ख्‍लासी यार्सैनोन ङाइ ह्राङदा खाइमै आख्‍ला” भिसी भिजी। 30येशूसे पत्रुसदा “च्‍यागो, एसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, न्‍हङगर स्‍य्‍होरी न्‍हीरेम नागा क्राबा भन्‍दा ङाच्‍छा एसे सोमरेमधोना ङा येशूदेन छ्‌याम भ्रबा म्‍हि हिन्‍नोन आहिन भिसी भिला” भिसी सुङ्जी। 31तर पत्रुससे, “आहिन, ङा ह्राङदेन छ्‌याम सितोःसैनोन ङाइ ह्राङदा आख्‍ला” भिसी भिजी। ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो चेलागदेसेनोन थेह्रङ्नोन भिजी। 32जमाहेन्‍से थेनीगदे गेत‍समनी भिबा ग्‍लारी फेप्‍जी। ओच्‍छे येशूसे ह्राङला चेलागदेदा “ङाइ प्रार्थना लतेधोना एनीगदे चुरीन चिउ” भिसी सुङ्जी। 33येशूसे पत्रुस, याकूबदेन यूहन्‍नादा ह्राङदेन छ्‌याम भोर्जी। ओच्‍छे येशूला सेम भोल्‍सी ल्‍हानान दुख तबारी छ्‌याइजी। 34ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा “ङाला सेम क्रोसी ङा सिबा तेबान तबा मुला। थेतबासेलमा एनीगदे चुरीन ङा ह्रङ् लसी छोर्सी चिउ” भिसी सुङ्जी। 35जमाहेन्‍से येशू जजाकी क्‍याथाङ फेप्‍सी सरी ख्‍लुप तसी, “ङाथोरी खबारी छ्‌याइबा चु दुख तसम ङाइ नाआतोःगै” भिसी प्रार्थना लबारी छ्‌याइजी। 36येशूसे चुह्रङ् भिसी प्रार्थना लजी, “आबा, ह्राङसे लआखम्‍बा ताम तिगै आरे, थेतबासेलमा तसम ङादा चु दुखग्‍याम फेसी पिन्‍गो। तर ङाइ म्‍हन्‍बा अन्‍छार आहिन, ह्राङसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार तगै।” 37जमाहेन्‍से येशू ह्राङला चेला सोम मुबा ग्‍लारी दोःसी फेप्‍खमा थेनीगदे म्‍हेर्सी चिबा स्‍याप्‍जी। येशूसे पत्रुसदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “सिमोन, तिग ए म्‍हेर्सी चिबा? ए घण्‍टा गिक सुत्तै छोर्सी चिआखम्‍नी? 38दाहेन्‍से एनीगदे पापरी फसब आतबाला लागिरी छोर्सी प्रार्थना लसी चिउ। च्‍यागो, एनीगदेला आत्‍मा मी तयार मुला, तर ल्‍हुइ चा कमजोर मुला।” 39येशू दोःसी तिरेम थे ग्‍लारी फेप्‍सी ङाच्‍छाला ह्रङ् लसीन प्रार्थना लजी। 40ओच्‍छे चेलागदे मुबा ग्‍लारी दोःसी फेप्‍खमा चेलागदे म्‍हेर्सी चिबा स्‍याप्‍जी। म्‍हेर्बा खबासे लमा थेनीगदेसे मीनोन ठोङ्आखम्‍नी, ओच्‍छे तिग भितोःबा थे थेनीगदेदा था आतनी। 41येशू सोमरेमला पालोरी फेप्‍खसी चेलागदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “अझन एनीगदे म्‍हेर्सी ब्‍लप्‍बा न्‍हबान मुला? दाहेन्‍से म्‍हेर्बा धुइ निजी। च्‍यागो, परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा चुङ्सी पापीगदेला यारी जिम्‍मा पिन्‍बा धुइ तसी जिन्‍बा मुला। 42रेःगो, निइ! च्‍यागो, ङादा स्‍य्‍हान्‍दोला यारी जिम्‍मा पिन्‍बा म्‍हि खसी जिन्‍बा मुला।” 43येशूसे चु ताम सुङ्मैछ्‌याम च्‍युक न्‍ही चेलागदे न्‍हङला यहूदा भिबा चेलादेन छ्‌याम कडीदेन तरवार थोबा म्‍हिला हुल धोखजी। थेनीगदेदा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी धर्मगुरुगदे ओच्‍छे यहूदी गन्‍बागदेसे पुइखबा मुबा। 44येशूदा चुङ्बारी खबा म्‍हिगदेदा यहूदासे “जुन म्‍हिदा ङाइ च्‍योक लला, थेनोन येशू हिन्‍ना, थेदा चुङ्सी क्‍युर लसी भोर्गो” भिसी पाङ्बा मुबा। 45ओच्‍छे यहूदा येशू मुबा ग्‍लारी सरासर निसी, “गुरु” भिसी येशूदा च्‍योक लजी। 46जमाहेन्‍से थेनीगदेसे येशूदा चुङ्सी खीसी भोर्जी। 47तर थेरी राप्‍सी चिबा गिकसे तरवार तेःसी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिला नोकरला नाब्‍यङ च्‍वाट्टन थाजी। 48येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदे तिग्‍दा य्‍होदा चुङ्बारी खबा ह्रङ् लसी कडी तरवार थोसी खबा? 49खाइ, ङाइ एनीगदेला गुङरी म्‍हिगदेदा धिन धिननोन परमेश्‍वरला मन्‍दिररी लोप्‍सी चिबा धुइरी एनीगदेसे ङादा आचुङ्नी। तर परमेश्‍वरला बचनरी भ्रिबा अन्‍छार पूरा तगै भिसीन चुह्रङ् तबा हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। 50जमाहेन्‍से चेलागदे जम्‍मासेन येशूदा ख्‍लासी यार्जी। 51तर सुतिला क्‍वान क्‍वान्‍बा भ्‍योन गिक येशूला लिच्‍छा लिच्‍छा भ्रबान मुबा। थेनीगदेसे थेदाएनोन चुङ्‌जी। 52ओच्‍छे थेनीगदेसे थेदा चुङ्मा थेला क्‍वान जे स्‍याप्‍जी। तर थे म्‍हि ह्राङला क्‍वाननोन ख्‍लासी लिगन्‍डीन यार्जी। 53जमाहेन्‍से येशूदा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हि मुबा ग्‍लारी भोर्जी। थेरी पूजा लबा म्‍हिगदेदेन यहूदी गन्‍बागदे ओच्‍छे यहूदी धर्मगुरुगदेएनोन पोप तबा मुबा। 54ओच्‍छे पत्रुस चा येशूला जजाकी लिच्‍छा लिच्‍छा निसी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिला दिमला ख्राङगाधोना निजी, ओच्‍छे पालेगदेदेन छ्‌याम मे दूसी चिजी। 55जमाहेन्‍से परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी सभाला जम्‍मान म्‍हिगदेसे येशूदा साइबाला लागिरी प्रमाण म्‍हाइबारी छ्‌याइजी। तर थेनीगदेसे तिगै प्रमाण आस्‍याप्‍नी। 56थेरी ल्‍हानान म्‍हिगदेसे येशूला बिरोध लसी लुसीला ताम लजी। तर खालैला ताम आढिक्‍नी। 57जमाहेन्‍से कोइ कोइ म्‍हिगदे रेःसी येशूला बिरोध लबान चुह्रङ् भिसी लुसीला ताम पाङ्‌बारी छ्‌याइजी, 58“चु म्‍हिसे ‘ङाइ म्‍हिसे स्‍होबा चु परमेश्‍वरला मन्‍दिरदा फुप्‍सी सोमरेरीन म्‍हिसे आस्‍होबा परमेश्‍वरला मन्‍दिर स्‍होला भिसी चुसे भिबा ङन्‍से थेःबा मुला।’” 59ओते लसैनोन थेनीगदेला ताम आढिक्‍नी। 60परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदे जम्‍मान म्‍हिगदेला ङाच्‍छापट्टि राप्‍सी येशूदा “एसे तिग्‍दा जोहाब आपिन्‍बा? चु म्‍हिगदेसे एला बिरोधरी पाङ्बा तामला बारेरी एदा तिगै पाङ्सेला आरे?” भिसी ङ्‌योइजी। 61तर येशूसे तिगै जोहाब आपिन्‍ना कुटिसी स्‍य्‍हूजी। परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिसे येशूदा दोःसी, “तिग ए परमेश्‍वरला झा थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइमा, 62“ङा हिन्‍ना, परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा ह्राङनीसे शक्तिशाली परमेश्‍वरला दाहिने छ्‌यापट्टि चिबादेन स्‍वर्गग्‍याम खसुरी खबान लबा म्राङ्ला” भिसी येशूसे सुङ्जी। 63चु ताम थेःसी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिसे ह्राङला क्‍वान ढेबान, “दाहेन्‍से य्‍हाङदा अर्गु प्रमाण तिग्‍दा तोःजी?” भिसी भिजी। 64“चुसे ह्राङसे ह्राङदान परमेश्‍वर स्‍होसी पाङ्बा ताम य्‍हाङसे थेःनोन थेःजी, दाहेन्‍से एनीगदेला तिग बिचार मुला?” भिमा, थेरी मुबा जम्‍मान म्‍हिगदेसे “चु म्‍हि साइनोन तोःबा म्‍हि हिन्‍ना” भिसी भिजी। 65थेरी मुबा म्‍हिगदे न्‍हङला कोइ कोइ म्‍हिगदेसे येशूदा थो स्‍वाबारी छ्‌याइजी। ओच्‍छे येशूला मी घप्‍सी तोबान, “लु, अगमवाणी पाङ्‍गो” भिसी ङ्‌योइजी। जमाहेन्‍से थेरी मुबा स्‍य्‍हान्‍दो सिपाहीगदेसेनोन येशूदा तोबारी छ्‌याइजी। 66पत्रुस ख्राङगारी चिबान लमा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिला नोकरस्‍या गिक पत्रुस मुबा ग्‍लारी खजी। 67ओच्‍छे पत्रुसदा मे दूबान लबा म्राङ्सी थे नोकरस्‍यासे “एएनोन नासरतला येशूदेन छ्‌यामनोन मुबा आहिन?” भिसी ङ्‌योइमा, 68“एसे खाल्‍ला ताम लबा, ङादा तिगै था आरे” भिसी पत्रुस ख्राङगाला म्रापरीक्‍यार निजी। थे धुइरी नागा क्राजी। 69पत्रुसदा म्रापरी चिबान लबा म्राङ्सी दोःसी थे नोकरस्‍यासे स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेदा “चु म्‍हि मी येशूला चेला हिन्‍ना” भिसी भिजी। 70पत्रुससे दोःसी आहिन भिसी भिजी। जजाकी लिच्‍छा दोःसी थेरी राप्‍सी चिबा म्‍हिगदेसे पत्रुसदा “पक्‍कान, ए येशूला चेला हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम ए गालीलला म्‍हि हिन्‍ना” भिसी भिजी। 71पत्रुससे दोःसी, “ङाइ लुसीला ताम पाङ्बा हिन्‍सम परमेश्‍वरला सजाय ङाथोरी खइ भिसी घ्रान फाबान ह्राङसे भिबा म्‍हिदा ङाइ ङोसेबा आरे” भिसी भिजी। 72पत्रुससे थेह्रङ् भिमैछ्‌याम दोःसी नागा क्राजी। “न्‍हीरेम नागा क्राबा भन्‍दा ङाच्‍छा सोमरेमधोना एसे ङादा ङोसेबान आरे भिला” भिसी येशूसे सुङ्बा ताम ढन्‍सी पत्रुस घ्‍वाँ घ्‍वाँ क्राजी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\