मर्कूस 15

1स्‍य्‍होरीन परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी गन्‍बागदे ओच्‍छे थेरी मुबा यहूदी धर्मगुरुगदेदेन छ्‌याम जम्‍मान म्‍हिगदे सल्‍लाह लजी। ओच्‍छे थेनीगदेसे येशूदा खीसी पिलातस भिबा रोमी अञ्‍चलाधीश मुबा ग्‍लारी भोर्सी जिम्‍मा पिन्‍जी। 2जमाहेन्‍से पिलातससे येशूदा “तिग ए यहूदीगदेला ग्‍ले हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइमा, येशूसे “थे मी ह्राङसेन सुङ्बा मुला” भिसी जोहाब पिन्‍जी। 3परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेसे येशूदा ल्‍हानान तामरी दोष लबाला लबान लजी। 4थेतबासेलमा पिलातससे येशूदा दोःसी, “एला तिगै जोहाब आरे? च्‍यागो, थेनीगदेसे एला बिरोध लसी एदा ल्‍हानान दोष लबान मुला” भिसी भिजी। 5तर येशूसे तिगै जोहाब आपिन्‍नी। चु म्राङ्सी पिलातस उदेक तजी। 6मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाडला धुइरी पिलातससे म्‍हिगदेसे धम्‍बा झ्‍याल्‍खानरी मुबा म्‍हि गिकदा पुइमुबा। 7थे धुइरी बारब्‍बा भिबा आज्‍यबा गे लबा म्‍हि गिक झ्‍याल्‍खानरी मुबा। थेसे आन्‍दोलनरी म्‍हि साइबा मुबा। 8ओच्‍छे म्‍हिला हुल खसी पिलातसदा “निबा दिङरी ह्रङ् चु पाल्सेनोन झ्‍याल्‍खानरी मुबा म्‍हि गिकदा पुइसी पिन्‍गो” भिसी भिजी। 9म्‍हिगदेसे चुह्रङ् भिमाहेन्‍से पिलातससे “ङाइ चु यहूदीगदेला ग्‍लेदा ख्‍लासी पिन्‍गै भिसी एनीगदेसे म्‍हन्‍बा मुला?” भिसी ङ्‌योइजी। 10तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेसे डाह लसी येशूदा ङा मुबा ग्‍लारी भबा हिन्‍ना भिबा ताम पिलातसदा था मुबा। 11तर परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेसे स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेदा थीसी, “येशूदा आहिन, बारब्‍बादा ख्‍लासी पिन्‍गो!” भिपुङ्जी। 12ओच्‍छे पिलातससे “चु यहूदीगदेला ग्‍ले भिबा म्‍हिदा ङाइ तिग लउ?” भिसी ङ्‌योइमा, 13“चुदा क्रुसरी टाँगब लसी साइगो!” भिसी यहूदीगदे क्रिङ्बारी छ्‌याइजी। 14पिलातससे “तिग्‍दा? चुसे थेह्रङ्बा आज्‍यबा गे तिग लबा मुला?” भिसी ङ्‌योइजी। तर थेनीगदेसे झन क्रिङ्बान, “चुदा क्रुसरी टाँगब लसी साइगो” भिसी भिजी। 15पिलातसदा थे म्‍हिला हुलदा ताङ्ना लबा सेम मुबा। थेतबासेलमा थेसे बारब्‍बादा पुइजी। तर येशूदा चा कोर्रासे तोसी क्रुसरी टाँगब लसी साइबाला लागिरी रोमी सिपाहीगदेदा जिम्‍मा पिन्‍जी। 16जमाहेन्‍से सिपाहीगदेसे येशूदा सिपाहीगदेला हाकिम चिबा प्रेटोरियन भिबा दिम न्‍हङरी भोर्जी। ओच्‍छे जम्‍मान सिपाहीगदेदा ङ्‌योइजी। 17ओच्‍छे थेनीगदेसे ग्‍लेला ह्रङ्‌बान वाला वाला पिङगै छोनना क्‍वान क्‍वान्‍सी पिन्‍जी। ओच्‍छे थेनीगदेसे पुजुला फेटा स्‍होसी येशूदा थोइसी पिन्‍जी। 18जमाहेन्‍से थेनीगदेसे येशूदा “लास्‍सो यहूदीगदेला ग्‍ले, फ्‍याफुल्‍ला” भिबान सलाम लजी। 19ओच्‍छे थेनीगदेसे येशूदा थो स्‍वाबान माला कडीसे थोबोरी तोसी फ्‍या लजी। 20थेह्रङ् लसी येशूदा खिसी लमाहेन्‍से थेनीगदेसे थे वाला वाला पिङगै छोनना क्‍वान स्‍युसी पिन्‍जी। ओच्‍छे येशूदा थेलान क्‍वान क्‍वान्‍सी क्रुसरी टाँगब लसी साइबारी भोर्जी। 21थेनीगदेसे येशूदा भोर्बान लबा धुइरी कुरेनी भिबा ग्‍लाला सिमोनदा खबान लबा स्‍याप्‍जी। थे अलेक्‍जेन्‍डरदेन रूफसला आबा मुबा। जमाहेन्‍से सिपाहीगदेसे थेदा कर लसी येशूला क्रुस पुइपुङ्जी। 22ओच्‍छे थेनीगदेसे येशूदा गलगथा भिबा ग्‍लारी भोर्जी। गलगथा भिबा चा “खप्‍परला ग्‍ला” हिन्‍ना। 23गलगथारी धोमाहेन्‍से थेनीगदेसे येशूदा अङगुरला निङगुरी लठेब तबा मन युसी पिन्‍जी। तर येशूसे थे आसोल्‍नी। 24जमाहेन्‍से थेनीगदेसे येशूदा क्रुसरी टाँगब लजी। ओच्‍छे थेनीगदेसे येशूला क्‍वान भो लसी खाल्‍दा खजिबा परब तबा चीम भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी चिट्ठा युजी। 25येशूदा क्रुसरी टाँगब लबा धुइरी स्‍य्‍होला नौ बजब तमुबा। 26येशूदा दोष लबा तामरी “चु यहूदीगदेला ग्‍ले” भिसी भ्रिबा मुबा। 27थेनीगदेसे येशूदा क्रुसरी टाँगब लबा धुइरी य्‍हो न्‍हीदाएनोन गिकदा दाहिनेपट्टि गिकदा देब्रेपट्टि क्रुसरी टाँगब लजी। 28परमेश्‍वरला बचनरी भ्रिबा ताम चुह्रङ् लसी पूरा तजी, “थेदा अपराधीगदेदा ह्रङ्नोन लजी।” 29थेग्‍याम भ्रबा म्‍हिगदेसे थोबो य्‍होङ्बान, “लु, परमेश्‍वरला मन्‍दिर फुप्‍सी सोमरेरीन दोःसी स्‍होला भिबा म्‍हि दान्‍दे एसे ह्राङसे ह्राङदान जोगब लउ, ओच्‍छे क्रुसग्‍याम मार फाप्‍गो” भिसी येशूदा खिसी लजी। 31थेह्रङ् लसीन परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी धर्मगुरुगदेसेएनोन थेनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी, “चुसे स्‍य्‍हान्‍दोदा चा जोगब लखम्‍जी। तर ह्राङसे ह्राङदा चा जोगब लआखम्‍नी। चु इस्राएलीगदेला ग्‍ले थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट क्रुसग्‍याम मार फाप्‍सी खगै, ओच्‍छे जे य्‍हाङसे थेदा विश्‍वास लला!” भिसी ठट्टा लजी। ओच्‍छे येशूदेन छ्‌याम क्रुसरी टाँगब लबा म्‍हिगदेसेनोन येशूदा खिसी लजी। 33धिनना बाह्र बजेहेन्‍से तीन बजेधोना य्‍हुल्‍सा नाङनोन धोपधोप तजी। 34ङ्‍यसे तीन बजेरीक्‍यार येशूसे घ्रेन काइरी क्रिङ्बान, “इलोइ इलोइ लामा सबखथनी?” भिसी सुङ्जी। चु भिबा चा “ङाला परमेश्‍वर, ङाला परमेश्‍वर, ह्राङसे ङादा तिग्‍दा ख्‍लाबा?” भिबा हिन्‍ना। 35चुह्रङ् लसी क्रिङ्बा म्राङ्सी थेरी राप्‍सी चिबागदे न्‍हङरी कोइ कोइसे “च्‍यागो, चुसे मी एलियादा गा ङ्‌योइबा चीम” भिसी भिजी। 36ओच्‍छे थेनीगदे न्‍हङरी गिकसे चा यार्सी निसी अङगुरला कम्‍बा निङगुरी क्‍वानगेन ब्‍लुम्‍सी माला कडीरी खीसी येशूदा ख्‍वामा, “भ्रान्‍गो, भ्रान्‍गो, चुदा एलिया खसी क्रुसग्‍याम मार तेःला वा? च्‍यागे” भिसी भिजी। 37जमाहेन्‍से घ्रेन काइरी क्रिङ्सी येशूला सा निजी। 38थेनोन धुइरी परमेश्‍वरला मन्‍दिर न्‍हङरी मुबा पर्दा ह्राङनोन तोरहेन्‍से मारधोना पख्‍ले न्‍ही तसी ढेजी। 39चुह्रङ् लसी येशूला सा निबा म्राङ्सी थेरी क्रुसला ङाच्‍छापट्टि राप्‍सी चिबा रोमी कप्‍तानसे “चु मी साँच्‍चिन परमेश्‍वरला झानोन चीम” भिसी भिजी। 40थेरी कोइ कोइ म्रिङम्‍हेमेगदेसे थारेङग्‍याम च्‍यासी चिबा मुबा। थेनीगदे न्‍हङरी मरियम मग्‍दलिनी, जजा याकूबदेन योसेफला आमा मरियम ओच्‍छे सलोमी मुबा। 41येशू गालीलरी मुबा धुइरी थेनीगदे येशूला लिच्‍छा लिच्‍छा भ्रसी येशूला सेवा लमुबा। ओच्‍छे थेरी यरूशलेमधोना येशूदेन छ्‌याम खबा ल्‍हानान म्रिङम्‍हेमेगदेएनोन मुबा। 42चु धिन ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनना ङाच्‍छाकुनु मुबा। 43थे धिनकुनु ङ्‍यसे अरिमाथिया भिबा शहरला योसेफ भिबा म्‍हि आलोङ्नान पिलातस मुबा ग्‍लारी निसी येशूला लास ह्रीजी। थे योसेफ यहूदी सभाला मुल सदस्‍या मुबा। थेएनोन परमेश्‍वरसे शासन लबा धुइ खला भिसी भ्रान्‍सी चिबा मुबा। 44येशू सिजी भिबा ताम थेःसी पिलातस उदेक तजी। ओच्‍छे थेसे रोमी कप्‍तानदा ह्राङ मुबा ग्‍लारी ङ्‌योइसी येशू साँच्‍चिन सिबा हिन्‍ना कि आहिन भिसी ङ्‌योइबा छार्बा लजी। 45रोमी कप्‍तानसे येशू साँच्‍चिन सिबा हिन्‍ना भिमाहेन्‍से पिलातससे येशूला लास योसेफदा भोर्बारी पिन्‍जी। 46योसेफसे ज्‍यबा खाल्‍ला सुतिला क्‍वान ग्‍लुसी भजी। ओच्‍छे येशूला लास क्रुसग्‍याम मार तेःसी थे सुतिला क्‍वानरी रिल्‍जी। थेग्‍याम येशूला लासदा भोर्सी युङबाला पहरारी ठ्वाइसी स्‍होबा धुर्सा न्‍हङरी भोर्सी थान्‍जी। जमाहेन्‍से युङबा ब्‍लिङ्बान भसी धुर्साला म्रापरी थान्‍जी। 47मरियम मग्‍दलिनीदेन योसेफला आमा मरियमसे येशूला लास थान्‍बा ग्‍ला च्‍यासी चिमुबा।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\