मर्कूस 16

1ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिन निमाहेन्‍से थेनोन धिनकुनु ङ्‍यसे मरियम मग्‍दलिनी, याकूबला आमा मरियमदेन सलोमीसे येशूला लासरी फोर्बाला लागिरी ज्‍यबा बास्‍ना खबा छ्‌युगु ग्‍लुजी। 2न्‍हङगरदङ आइतवार स्‍य्‍होरी धिनी फेबा धुइरी थेनीगदे येशूदा थान्‍बा धुर्सारी निजी। 3“य्‍हाङदा थे धुर्साला म्रापरी मुबा युङबा खाल्‍से ब्‍लिङ्सी पिन्‍ना?” भिसी थेनीगदे ग्‍यामरीक्‍यार ताम लबान निजी। 4तर धुर्साला ङाच्‍छापट्टि धोसी च्‍यामा, थे घ्रेन युङबा ङाच्‍छान ब्‍लिङ्सी थान्‍बा म्राङ्जी। 5थेनीगदे धुर्सा न्‍हङरी वाङ्सी च्‍यामा, धुर्साला दाहिनेपट्टि तार क्‍वान क्‍वान्‍सी चिबा भ्‍योन म्‍हि गिकदा म्राङ्जी। चु म्राङ्सी थेनीगदे लोङ्जी। 6तर थे भ्‍योन म्‍हिसे थेनीगदेदा “थालोङ्‍गो! क्रुसरी साइबा नासरतला येशूदा एनीगदेसे म्‍हाइबान मुला भिबा ताम ङादा था मुला। थेदा सिबाग्‍याम सोना लसी जिन्‍बा मुला। येशू चुरी आरे। एनीगदेन खसी थेदा थान्‍बा ग्‍ला च्‍यागो। 7दाहेन्‍से निसी थेला चेलागदेदा ओच्‍छे खास लसी पत्रुसदा ‘एनीगदे भन्‍दा ङाच्‍छा येशू गालील अञ्‍चलरी फेप्‍बान मुला। थेसे सुङ्बा ह्रङ्नोन एनीगदेसे थेरी थेदा म्राङ्ला भिसी पाङ्सी पिन्‍गो’” भिसी भिजी। 8जमाहेन्‍से थेनीगदे लोङ्सी फितफित धर्सी धुर्साग्‍याम थोन्‍सी निजी। ओच्‍छे थेनीगदेसे चु ताम खालैदा आपाङ्नी। तिग्‍दा भिसम थेनीगदे ल्‍हानान लोङ्‌बा मुबा। 9आइतवार स्‍य्‍होरीन येशू सिबाग्‍याम सोमाहेन्‍से जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा मरियम मग्‍दलिनी मुबा ग्‍लारी फेप्‍जी। थे मरियमला ल्‍हुइग्‍याम येशूसे गोर निस म्‍हङ ताप्‍बा मुबा। 10जमाहेन्‍से मरियम मग्‍दलिनी येशूला चेलागदे मुबा ग्‍लारी निसी चु ताम थेःना लजी। सेमरी ल्‍हानान दुख तसी थेनीगदे क्रासी चिबा मुबा। 11येशू सोसी ह्राङ मुबा ग्‍लारी फेप्‍खजी भिबा ताम मरियमसे थेनीगदेदा भिजी। तर थेनीगदेसे चु ताम पत्‍याब आतनी। 12जमाहेन्‍से चेला न्‍ही नाम्‍सारीक्‍यार निबान लबा धुइरी ह्राङला ङाच्‍छापट्टि येशूदा अर्गुन रूपरी म्राङ्जी। 13ओच्‍छे थेनीगदे स्‍य्‍हान्‍दो चेलागदे मुबा ग्‍लारी निसी चु ताम थेःना लजी। तर स्‍य्‍हान्‍दो चेलागदेसे थेनीगदेला ताम पत्‍याब आतनी। 14जमाहेन्‍से येशू च्‍युक गिक चेलागदे चबान लबा धुइरी थेनीगदे मुबा ग्‍लारी फेप्‍खजी। ओच्‍छे थेनीगदेला सेम कोङ्बादेन म्‍हिगदेसे येशू सिबाग्‍याम सोजी भिसी पाङ्बा ताम विश्‍वास आलबासे लमा येशूसे थेनीगदेदा बङ्जी। 15येशूसे ह्राङला चेलागदेदा “एनीगदे जम्‍बुलिङला जम्‍मान ग्‍लारी निसी जम्‍मान म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लउ। 16विश्‍वास लसी बप्‍तिस्‍मा किन्‍बागदेसे थार्बा याङ्ला। तर विश्‍वास आलबा जतिसे चा परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्ला। 17ओच्‍छे विश्‍वास लबा म्‍हिगदेदेन छ्‌याम चुह्रङ्बा चिनुगदे तला थेनीगदेसे ङाला मिनरी म्‍हङगदे ताप्‍ला, ओच्‍छे छार छार ग्‍योइरी ताम लला। 18ओच्‍छे थेनीगदेसे पुख्री चुङ्सैनोन, बिख थुङ्सैनोन थेनीगदेदा तिगै आत। थेनीगदेसे आखम्‍बा म्‍हिगदेथोरी या थान्‍सी प्रार्थना लमाहेन्‍से थे म्‍हिगदे खम्‍ला” भिसी सुङ्जी। 19चुह्रङ् लसी चेलागदेदेन छ्‌याम ताम लमाहेन्‍से प्रभु येशूदा स्‍वर्गरी भोर्जी। ओच्‍छे येशू परमेश्‍वरला दाहिने छ्‌यापट्टि मुल ठिरी धन्‍छ्‌याजी। 20जमाहेन्‍से चेलागदे जम्‍मान ग्‍लारी निसी येशूला बारेरी पाङ्सी भ्रजी। थेनीगदेदेन छ्‌याम तसी प्रभुसे गे लजी। ओच्‍छे थेनीगदेसे थेःना लबा तामदा प्रभुसे उदेकला गेग्‍याम चु हिन्‍ना चीम भिसी विश्‍वास तना लजी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\