मर्कूस 3

1दोःसी येशू यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी वाङ्‌जी। थेरी या खर्बा म्‍हि गिक मुबा। 2ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु येशूसे थे म्‍हिला खर्बा या खम्‍ना लला वा भिसी कोइ कोइ म्‍हिगदेसे दोष लबाला लागिरी चिवा लसी चिबा मुबा। 3येशूसे थे या खर्बा मुबा म्‍हिदा “जम्‍मालान ङाच्‍छापट्टि राप्‍गो” भिसी सुङ्जी। 4थेसे थेनीगदेदा “ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु ज्‍यबा गे लबा कि नइबा गे लबा, म्‍हि सोना लबा कि सिना लबा खजिबा चा ज्‍यबा हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइजी। तर थेनीगदे कुटिसी चिजी। 5येशूसे ह्राङला क्‍युर्सीन मुबा म्‍हिगदेदा स्‍हीसी येशूसे थेनीगदेला सेम कोङ्बा था याङ्सी सेमरी ल्‍हानान दुख तसी येशूदा बोमो रेःजी। ओच्‍छे येशूसे थे या खर्बा मुबा म्‍हिदा “एला या तन्‍गब लउ” भिसी सुङ्जी। ओच्‍छे थे म्‍हिसे थेला या तन्‍गब लमैछ्‌याम या खम्‍जी। 6जमाहेन्‍से फरिसीगदे थेग्‍याम थोन्‍सी निसी येशूदा खाह्रङ् लसी साइबा भिसी हेरोद ग्‍लेला म्‍हिगदेदेन छ्‌याम सल्‍लाह लजी। 7जमाहेन्‍से येशू ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम समुन्‍द्रपट्टि फेप्‍जी, ओच्‍छे गालील अञ्‍चलग्‍यामसे म्‍हिला हुल थेला लिच्‍छा भ्रजी। 8येशूसे लबा उदेकला गेला बारेरी थेःसी यहूदिया, यरूशलेम, इदुमिआ, यर्दन क्‍याम्‍सङ्‍ला ओच्‍छे टुरोसदेन सीदोन नाम्‍साला क्‍यारमारला म्‍हिगदे येशू मुबा ग्‍लारी खजी। 9थेतबासेलमा म्‍हिगदेसे ह्राङदा थानाङ्‍गै भिसी येशूसे ह्राङला चेलागदेदा दोँगा गिक ठीक लपुङ्जी। 10तिग्‍दा भिसम येशूसे ल्‍हानान आखम्‍बा म्‍हिगदेदा खम्‍ना लबासे लमा रोगसे स्‍याप्‍बा म्‍हिगदे येशूदा थुर्बारी तोर हुइ मार हुइ लबान मुबा। 11ओच्‍छे म्‍हङसे स्‍याप्‍बा म्‍हिगदेसे येशूदा म्राङ्मैछ्‍याम ख्‍लुप तसी, “ह्राङ परमेश्‍वरला झा हिन्‍ना” भिसी क्रिङ्मुबा। 12तर येशूसे थे म्‍हिला ल्‍हुइरी मुबा म्‍हङदा “च्‍यागो, ङा परमेश्‍वरला झा हिन्‍ना भिसी खालैदा थापाङ्‍गो” भिसी बङ्जी। 13येशू गङरी फेप्‍सी ह्राङला सेमसे चबा जतिदा ङ्‌योइजी, ओच्‍छे थेनीगदे थे मुबा ग्‍लारी खजी। 14जमाहेन्‍से ह्राङदेन छ्‌याम भ्रबारी ओच्‍छे म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबारी च्‍युक न्‍ही म्‍हि धम्‍जी, ओच्‍छे थेनीगदेदा मुल चेला भिसी सुङ्जी। 15ओच्‍छे म्‍हिगदेला ल्‍हुइग्‍याम म्‍हङ ताप्‍बा अधिकार पिन्‍जी। 16येशूसे धम्‍बा च्‍युक न्‍ही मुल चेलागदे चुगदेन हिन्‍ना, सिमोन भिबादा येशूसे पत्रुस मिन थान्‍जी। 17जब्‍दियाला झा याकूबदेन याकूबला आले यूहन्‍नादा थेसे बोअनर्गेस भिसी मिन थान्‍जी। बोअनर्गेस भिबा चा मु घुर्बा ह्रङ्बाला झागदे भिबा हिन्‍ना। 18ओच्‍छे अन्‍द्रियास, फिलिप, बारथोलोमाइ, मत्ती, थोमा, अल्‍फयसला झा याकूब, ओच्‍छे थेदियस, सिमोन मुबा। चु सिमोनदा चा ह्राङला य्‍हुल्‍सादा माया लबा म्‍हि भिसी भिमुबा। 19ओच्‍छे यहूदा इस्‍करियोत चुनोन यहूदा इस्‍करियोतसे लिच्‍छा येशूदा चुङ्सी म्‍हिगदेला यारी जिम्‍मा पिन्‍जी। 20ओच्‍छे येशू दिमरी फेप्‍बा धुइरी दोःसी म्‍हिगदे ह्रुप तजी। थेतबासेलमा येशूदेन थेला चेलागदेसे सोल छ्‌योइबारी सुत्तै आम्‍याङ्नी। 21चु ताम येशूला दिमला म्‍हिगदेसे थेःसी थेदा भोर्बारी भिसी दिमग्‍याम थोन्‍जी, तिग्‍दा भिसम येशूला सेम ठेगानरी आरे भिसी थेनीगदेसे म्‍हन्‍मुबा। 22यरूशलेमग्‍याम खबा यहूदी धर्मगुरुगदेसे, “चुला ल्‍हुइरी म्‍हङगदेला ग्‍ले बालजिबुल मुला, चु म्‍हिसे मी म्‍हङगदेला ग्‍लेला शक्तिग्‍याम म्‍हङ ताप्‍बा हिन्‍ना” भिसी भिजी। 23तर येशूसे थेनीगदेदा ह्राङ मुबा ग्‍लारी ङ्‌योइसी उखानग्‍याम चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “शैतानसे शैतानदा खाह्रङ् लसी ताप्‍खम्‍ला? 24य्‍हुल्‍सा गिकलान म्‍हि ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी आढिक्‍सम थे य्‍हुल्‍सा न्‍होङ्ला। 25ओच्‍छे दिम गिकला म्‍हिएनोन ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी आढिक्‍नी भिसम थे दिमनामएनोन फुप्‍ला। 26थेह्रङ् लसी शैतान शैतान न्‍हङरी आढिक्‍नी भिसम थेला य्‍हुल्‍सा नाश तला। 27खालैसे भङ्‍बा म्‍हिला दिमरी वाङ्सी थेला धन सम्‍पत्ति य्‍हो लतोःजी भिसम थेसे ङाच्‍छा थे भङ्‍बा म्‍हिदा चुङ्सी खीतोःला। थे भङ्‍बा म्‍हिदा खीमाहेन्‍से जे थेसे थेला धन सम्‍पत्ति भोर्खम्‍ला। 28“एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, म्‍हिगदेसे लबा जम्‍मान पाप गेदेन परमेश्‍वरदा बिरोध लसी पाप लसैनोन माफ याङ्ला। 29तर जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरला आत्‍माला बिरोध लसी पाप गेदेन पाप ताम लला, थेसे खाइमै माफ आयाङ्‌। थे जुकजुकधोना पापरी चितोःला।” 30तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे येशूला ल्‍हुइरी म्‍हङ मुला भिसी भिबान मुबा। 31ओच्‍छे येशूला आमादेन आलेगदे थेरी धोखजी। थेनीगदे मङग्‍यार राप्‍सी येशूदा ङ्‌योइबारी कोइ म्‍हिदा पुइजी। 32येशूला क्‍युर्नोन म्‍हिला हुल मुबा ओच्‍छे थेनीगदेसे येशूदा “मङग्‍यार ह्राङला आमादेन आलेगदे ह्राङदा म्‍हाइबान मुला” भिसी भिजी। 33येशूसे थेनीगदेदा “ङाला आमादेन आलेगदे खाल हिन्‍ना?” भिसी सुङ्जी। 34ओच्‍छे येशूसे ह्राङला क्‍युर्नोन चिबा म्‍हिगदेदा स्‍हीबान, “च्‍यागो, चुरी मुबा जम्‍मान ङाला आमादेन आलेगदे हिन्‍ना। 35तिग्‍दा भिसम जुन म्‍हि परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रला थेनोन ङाला आमा, ङाला आङा ओच्‍छे ङाला आले हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\