मर्कूस 4

1येशूसे दोःसी समुन्‍द्रला कुनीरी फेप्‍सी लोप्‍बारी छ्‌याइजी। थेरी म्‍हिला हुल मुबासे लमा येशू समुन्‍द्ररी मुबा दोँगा गिकरी धन्‍छ्‌यासी लोप्‍बारी छ्‌याइजी। ओच्‍छे म्‍हिला हुल चा समुन्‍द्रला कुनीरीक्‍यार चिजी। 2येशूसे थेरी मुबा म्‍हिगदेदा उखानग्‍याम ल्‍हानान ताम लोप्‍बान चुह्रङ् सुङ्जी, 3“च्‍यागो, ब्‍लु ढ्वबा म्‍हि गिक ब्‍लु ढ्वबारी भ्रजी। 4थे म्‍हिसे ब्‍लु ढ्वबा धुइरी कोइ ब्‍लु ग्‍यामरी परब तजी, ओच्‍छे थे ब्‍लु चरा खसी चजी। 5कोइ ब्‍लु चा युङबाला घह्रङ मुबा सरी परब तजी, थेरी ल्‍हानान साप्रा आरेबासे लमा थे ब्‍लु योनान फुइजी। 6थेतबासेलमा थेला टा नुप्‍ना निआम्‍याङ्नी। ओच्‍छे धिनीसे क्रोसी थे दोङ सिजी। 7कोइ ब्‍लु चा पुजु झाङरी परब तजी, ओच्‍छे थे ब्‍लु फुइसी ल्‍हेबान निजी। ल्‍हेसी निसै थे पुजु झाङला हापसे लमा थे दोङला नमरी गेडा आवाङ्नी। 8कोइ ब्‍लु चा ज्‍यबा सरी परब तसी फुइजी, ओच्‍छे थे दोङ ल्‍हेसी निमा थे दोङला नमरी चा दोब्‍बर, तेब्‍बर, चौबरधोना गेडा रोजी। 9जुन म्‍हिदा ङ्‌यान्‍बा सेम मुला थेसे ङ्‌यान्‍सी घोउ।” 10म्‍हिला हुल निमाहेन्‍से येशूला क्‍युर्नोन मुबा म्‍हिगदेदेन च्‍युक न्‍ही चेलागदेसे थे उखानना अर्थ ङ्‌योइजी। 11ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेदा ङाइ म्‍हिसे था आयाङ्‍बा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला ताम घोखम्‍बा ज्ञान बुद्धि पिन्‍बा मुला। तर स्‍य्‍हान्‍दोगदेदा चा ङाइ उखानग्‍याम जे पाङ्बा मुला। 12तिग्‍दा भिसम ‘थेनीगदेसे च्‍याबाम च्‍यामुला तर आम्राङ्मुला ओच्‍छे ङ्‌यान्‍बाम ङ्‌यान्‍मुला तर आघोमुला। आहिन्‍सम ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःसेला मुबा, ओच्‍छे परमेश्‍वरसे थेनीगदेला पाप माफ लसेला मुबा।’” 13येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदेसे चु उखानला अर्थ आघोसम अर्गु उखानना अर्थ खाह्रङ् लसी घोला?” भिसी सुङ्जी। 14ब्‍लु ढ्वबा म्‍हि चा परमेश्‍वरला बचन थेःना लबा म्‍हि हिन्‍ना। 15ग्‍यामरीक्‍यार परब तबा ब्‍लुला अर्थ चा चुनोन हिन्‍ना, जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरला बचन ङ्‌यान्‍ना तर तुरुन्‍तन शैतान खसी थेनीगदेदा थेःना लबा ताम भोर्ला। 16युङबाला घह्रङरी परब तबा ब्‍लुला अर्थ चा चुनोन हिन्‍ना, जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरला बचन थेःमैछ्‌याम ताङ्सी ह्राङला सेमरी थान्‍ना, 17तर थेनीगदेला विश्‍वासला टा आरेबासे लमा, थे छिन्‍नङ जे चिला। ओच्‍छे परमेश्‍वरला बचनदा विश्‍वास लबासे लमा थेनीगदेदा आपत विपत खमाहेन्‍से थेनीगदेसे विश्‍वास लबा ख्‍लाला। 18पुजु झाङ न्‍हङरी परब तबा ब्‍लुला अर्थ चा जुन म्‍हिसे बचन ङ्‌यान्‍ना 19तर थेला सेमरी जम्‍बुलिङला धन्‍दा सुर्दादेन धन सम्‍पत्तिला लोभसे लमा परमेश्‍वरला बचनदा गे लआपुङ्‍, ओच्‍छे थेला विश्‍वासग्‍याम तिगै आरो 20तर ज्‍यबा सरी परब तबा ब्‍लुला अर्थ चा जुन म्‍हिसे बचन ङ्‌यान्‍सी ह्राङला सेमरी थान्‍ना, थेला विश्‍वाससे दोब्‍बर, तेब्‍बर, चौबरधोना गे लला। 21येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “खालैसे नाङसल म्रासी खाट धिरीनोन आथान ओच्‍छे फामसे घप्‍सीनोन आथान। बरु य्‍हाल तगै भिसी नोबा ग्‍लारी थान्‍ना। 22थेतबासेलमा ल्‍हुसैनोन आम्राङ्बा स्‍हे तिगै आरे। ओच्‍छे छुम्‍सी थान्‍सैनोन आघोबा स्‍हे तिगै आरे। 23खालैदा ङ्‌यान्‍बा सेम मुसम थेसे ङ्‌यान्‍सी घोउ। 24“एनीगदेसे जुन ताम थेःबा मुला, थे तामरी सेम लउ। तिग्‍दा भिसम जुन दप्‍बा स्‍हेसे एनीगदेसे दप्‍ला, थेनोन दप्‍बा स्‍हेग्‍यामसे एनीगदेसे याङ्ला। ओच्‍छे एनीगदेदा झन ल्‍हाना पिन्‍ना। 25जुन म्‍हिसे ङाइ लोप्‍बा तामदा सेम लसी ङ्‌यान्‍ना, थेदा ङाइ अझ घोना लला। तर ङाइ लोप्‍बा ताम आङ्‌यान्‍बादा चा थेसे जुन घोबा मुला थे तामएनोन म्‍हाना लला।” 26येशूसे चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा चा म्‍हि गिकसे बुरी ढ्वबा ब्‍लु ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। 27ओच्‍छे थे म्‍हि म्‍हेर्सी चिसै आम्‍हेर्ना चिसै धिन म्‍हुननोन थे ब्‍लु फुइसी ल्‍हेबान निला, तर खाह्रङ् लसी ल्‍हेजी भिबा ताम थे म्‍हिसे था आयाङ्‌। 28तिग्‍दा भिसम बुरी ब्‍लु ह्राङनोन फुइसी ल्‍हेबान निमाहेन्‍से दोङ दोला, ओच्‍छे थे दोङरी नम थोन्‍ना, जमाहेन्‍से थे नमरी गेडा वाङ्ला। 29बाली दुइबा धुइ तमैछ्‌याम थे म्‍हि खसी बाली खन्‍ना।” 30येशूसे दोःसी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “ङाइ परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सादा तिगदेन छ्‌याम दाँजब लसे? ओच्‍छे एनीगदेदा खाह्रङ् लसी घोना लसे? 31चु मी घुर्‍यानरी ढ्वबा पच्‍छैला ब्‍लु ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। जम्‍बुलिङरी जम्‍मान भन्‍दा जजाबा ब्‍लु तसैनोन, 32थे गेडा ढ्वमाहेन्‍से ढापढुप न्‍हङरी जम्‍मान भन्‍दा हाँगा मुबा घ्रेन दोङ तला। ओच्‍छे थे दोङला हाँगारी चरागदे खसी जङ स्‍होसी चिला।” 33थेनीगदेसे घोखम्‍तेधोना येशूसे चुह्रङ्बान उखानगदेग्‍याम परमेश्‍वरला बचन लोप्‍जी। 34उखान आसुङ्तेधोना थेनीगदेदा येशूसे तिगै ताम आलोप्‍नी। तर ह्राङला चेलागदे जे तबा धुइरी चा जम्‍मान उखानना अर्थ घोना लमुबा। 35जमाकुनु ङ्‍यसे येशूसे ह्राङला चेलागदेदा “लु, य्‍हाङ समुन्‍द्रला क्‍याम्‍सङपट्टि निइ” भिसी सुङ्जी। 36येशूसे चुह्रङ् सुङ्माहेन्‍से चेलागदे म्‍हिला हुलदा ख्‍लासी येशू मुबा दोँगारी क्रेःजी। ओच्‍छे दोँगा चलब लबान क्‍याम्‍सङपट्टि भोर्जी। थेनीगदेला दोँगादेन छ्‌याम छ्‌याम अर्गु दोँगागदेएनोन निजी। 37निबान लमा समुन्‍द्ररी लाबालुङसर खजी। थे लाबालुङसरसे लमा समुन्‍द्रला छाल रेःसी दोँगा डुबब तबारी छ्‌याइजी। 38थे धुइरी येशू दोँगाला ग्‍यापपट्टि खुम लसी स्‍हिम्‍बान मुबा। ओच्‍छे चेलागदेसे “प्रभु, य्‍हाङ सिबारी छ्‌याइजी, ह्राङदा तिगै वास्‍ता आरे?” भिसी छिङ्जी। 39जमाहेन्‍से येशूसे स्‍हेङ्‌सी लाबालुङसरदेन समुन्‍द्रला छालदा “कुटिसी चिउ” भिसी सुङ्मैछ्‌याम लाबालुङसर म्‍हाजी ओच्‍छे शान्‍त तजी। 40येशूसे “एनीगदे तिग्‍दा लोङ्‌बा? दान्‍देधोना एनीगदेदा ङाला विश्‍वास आरे?” भिसी ह्राङला चेलागदेदा सुङ्जी। 41ओच्‍छे चेलागदे उदेक म्‍हन्‍सी लोङ्बान, “चु खाल? लाबालुङसरदेन समुन्‍द्रला छालसेएनोन थेसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बा चीम!” भिसी थेनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ताम लबारी छ्‌याइजी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\