मर्कूस 5

1ओच्‍छे येशूदेन थेनीगदे गालील समुन्‍द्रला क्‍याम्‍सङपट्टि गेरासेनस भिबा ग्‍लारी धोखजी। 2येशू दोँगाग्‍याम फप्‍मैछ्‌याम म्‍हङसे स्‍याप्‍बा म्‍हि गिक धुर्साग्‍याम यार्बान खसी येशूदा स्‍याप्‍जी। 3थे म्‍हि धुर्सारीक्‍यार चिमुबा। थेदा तिगै लसीन चुङ्बारी आखम्‍मुबा थेदा च्‍याल्‍दासे खीसैनोन ब्‍लसी यार्मुबा। 4तिग्‍दा भिसम थेदा ल्‍हानान रेम च्‍याल्‍दासे खीसी थान्‍सैनोन थेसे थे च्‍याल्‍दागदे फ्राटफ्रेट टाङ्मुबा। थेतबासेलमा थेदा खालैसे तहरी थान्‍बारी आखम्‍मुबा। 5थे धिन म्‍हुननोन ह्राङसे ह्राङदान युङबासे तोसी धुर्सा गङरीक्‍यार क्रिङ्बान भ्रमुबा। 6थेसे थारेङग्‍यामसेन येशूदा म्राङ्मैछ्‍याम यार्बान खसी येशूदा फ्‍या लजी। 7ओच्‍छे थेसे “जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन परमेश्‍वरला झा येशू, ह्राङसे ङादा तिग लबारी छ्‌याइबा? ङाइ ह्राङदा परमेश्‍वरला मिनरी घ्रान फासी भिला, ङादा दुख थापिन्‍गो” भिसी क्रिङ्बान भिजी। 8तिग्‍दा भिसम येशूसे ङाच्‍छान थे म्‍हिला ल्‍हुइरी मुबा म्‍हङदा “ए थोन्‍सी निउ” भिसी सुङ्बा मुबा। 9ओच्‍छे येशूसे थेदा “एला मिन तिग?” भिसी ङ्‌योइमा, थे म्‍हङसे “ङाला मिन हुल हिन्‍ना, तिग्‍दा भिसम ङनी ल्‍हानान मुला” भिसी भिजी। 10थे म्‍हङसे येशूदा “ङन्‍दा चु ग्‍लाग्‍याम थातेःगो।” भिसी बिन्‍ती लजी। 11थेरी गङरीक्‍यार ढ्वला बथान छबान मुबा। 12ओच्‍छे म्‍हङगदेसे येशूदा “ङन्‍दा ढ्वागदे न्‍हङरी वाङ्पुङ्‍गो” भिसी बिन्‍ती लजी 13येशूसे वाङ्‌पुङ्‌माहेन्‍से म्‍हङगदे म्‍हिला ल्‍हुइग्‍याम थोन्‍सी ढ्वागदे न्‍हङरी वाङ्‌जी। वाङ्मैछ्‌याम ओस्‍पन, हजार न्‍ही ढ्वला बथान गङग्‍याम समुन्‍द्ररी छ्‌योङ्सी सिजी। 14जमाहेन्‍से ढ्वा छबा म्‍हिगदे यार्सी शहरदेन नाम्‍सा नाम्‍सारी निसी चु ताम थेःना लजी। ओच्‍छे जम्‍मान म्‍हिगदे तिग तजीम भिसी च्‍याबारी खजी। 15जमाहेन्‍से थेनीगदे येशू मुबा ग्‍लारी खजी, ओच्‍छे थे म्‍हङला हुलसे स्‍याप्‍बा म्‍हि खम्‍सी ज्‍यना लसी क्‍वान क्‍वान्‍सी चिबा म्राङ्सी थेनीगदे लोङ्जी। 16म्‍हङसे स्‍याप्‍बा म्‍हिदेन ढ्वागदेदा तिग तिग तजी भिबा ताम म्राङ्बा म्‍हिगदेसे थेरी च्‍याबारी खबा म्‍हिगदेदा पाङ्जी। 17जमाहेन्‍से थेनीगदेसे येशूदा “चु ग्‍लाग्‍याम फेप्‍गो” भिसी बिन्‍ती लबारी छ्‌याइजी। 18येशू दोँगारी क्रेःबारी छ्‌याइमा थे म्‍हङसे स्‍याप्‍बा म्‍हिसे “ङाएनोन ह्राङदेन छ्‌याम निसे” भिसी बिन्‍ती लजी। 19तर येशूसे ह्राङदेन छ्‌याम खआपुङ्ना “ए ह्राङला दिमरी निसी एदा परमेश्‍वरसे उन्‍बा दयादेन परमेश्‍वरसे एला लागिरी तिग तिग लजी, थे तामगदे एसे ह्राङला ह्रोगदेदा थेःना लउ” भिसी सुङ्जी। 20ओच्‍छे थे निसी डेकापोलिस भिबा ग्‍ला नाङनोन येशूसे ह्राङला लागिरी लबा उदेकला गेला बारेरी पाङ्सी भ्रजी, चु ताम थेःसी नाम्‍साला म्‍हिगदे उदेक म्‍हन्‍जी। 21दोःसी येशू दोँगारी क्रेःसी समुन्‍द्रला क्‍याम्‍सङपट्टि फेप्‍जी। ओच्‍छे थेला क्‍युर्सीन म्‍हिला हुल पोप तजी। 22थेनोन धुइरी यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमला याइरस मिन लबा नेता गिक थेरी धोखजी। थेसे येशूदा म्राङ्मैछ्‍याम येशूदा फ्‍या लसी, 23“ङाला झामे आखम्‍ना सिबारी छ्‌याइबा मुला, ह्राङ फेप्‍खसी थेदा थुर्सी पिन्‍गो। ओच्‍छे थे खम्‍गै” भिसी बिन्‍ती लजी। 24थेतबासेलमा येशू याइरसदेन छ्‌याम फेप्‍जी ओच्‍छे म्‍हिला हुलएनोन येशूला लिच्‍छा भ्रजी, म्‍हिला हुलसे लमा येशूदा तोर हुइ मार हुइ लजी। 25थे म्‍हिला हुल न्‍हङरी का निबा बेथासे स्‍याप्‍सी च्‍युक न्‍ही दिङ तबा म्रिङम्‍हेमे गिक मुबा। 26थेसे ह्राङला मुदेबा धन सम्‍पत्ति खर्च लसी डाक्‍टरगदेदा च्‍यापुङ्जी। तर खम्‍ला भिमाम झन ङाच्‍छाला भन्‍दा सारो तसी निजी। 27थेसे येशूला बारेरी थेःमाहेन्‍से थे म्‍हिला हुल न्‍हङरी वाङ्सी ग्‍यापग्‍याम खसी येशूला क्‍वान थुर्जी। 28तिग्‍दा भिसम थेसे “ङाइ येशूला क्‍वान थुर्बारी जे म्‍याङ्‍सम ङा खम्‍ला” भिसी म्‍हन्‍बा मुबा। 29थेसे येशूला क्‍वान थुर्मैछ्‌याम थेला का निबा बेथा म्‍हाजी भिसी थेसे तुरुन्‍तन था याङ्जी। 30ओच्‍छे येशूसे ह्राङला ल्‍हुइग्‍याम तुरुन्‍तन शक्ति थोन्‍बा था याङ्सी म्‍हिला हुलपट्टि दोःसी, “खाल्‍से ङाला क्‍वान थुर्जी?” भिसी ङ्‌योइजी। 31चेलागदेसे येशूदा भिजी, “चुदेला म्‍हिला हुलसे तोर हुइ मार हुइ लबा स्‍हीना स्‍हीनान दोःसी ह्राङ ‘ङादा खाल्‍से थुर्जी’ भिसी सुङ्बान मुला।” 32ङादा थुर्बा खाल भिसी येशूसे क्‍युर्सीन च्‍याबारी छ्‌याइजी। 33ओच्‍छे थे का निबा बेथासे स्‍याप्‍बा म्रिङम्‍हेमेसे येशूला क्‍वान थुर्मा ह्राङदा तिग तजी भिबा था तसी लोङ्सी फितफित धर्बान येशूला ङाच्‍छापट्टि फ्‍या लजी। ओच्‍छे येशूदा जम्‍मान सत्‍य ताम पाङ्जी। 34येशूसे थेदा “झामे, एला विश्‍वाससे लमा ए खम्‍बा मुला। दाहेन्‍से ए ढुक्‍क तसी निउ, एला रोग म्‍हाजी” भिसी सुङ्जी। 35येशूसे ताम लबान लबा धुइरी याइरसला दिमग्‍याम म्‍हिगदे खसी, “ह्राङला झामे सिजी, दाहेन्‍से गुरुदा दुख थापिन्‍गो” भिसी भिजी। 36तर येशूसे थेनीगदेला तामदा थेगो आलना, याइरसदा “थालोङ्‍गो, एसे विश्‍वास जे लउ” भिसी सुङ्जी। 37ओच्‍छे येशूसे पत्रुस, याकूबदेन याकूबला आले यूहन्‍नादा बाहेक स्‍य्‍हान्‍दोदा ह्राङदेन छ्‌याम खआपुङ्नी। 38थेनीगदे याइरसला दिमरी फेप्‍खमा येशूसे थेरी मुबा म्‍हिगदे क्राबा क्रिङ्बादेन हल्‍ली खल्‍ली लसी चिबा म्राङ्जी। 39येशू दिम न्‍हङरी वाङ्सी, थेनीगदेदा “तिग्‍दा एनीगदे चुह्रङ् लसी क्राबा क्रिङ्बादेन हल्‍ली खल्‍ली लसी चिबा? माइ सिबा आरे, म्‍हेर्सी चिबा मुला” भिसी सुङ्जी। 40तर थेनीगदेसे येशूला तामदा खिसी लसी ङेःजी। ओच्‍छे येशूसे थेनीगदे जम्‍मादान मङग्‍यार तेःसी माइला आबादेन आमा ओच्‍छे ह्राङला चेलागदेदा छ्‌याम भोर्सी माइ मुबा ग्‍लारी फेप्‍जी। 41ओच्‍छे येशूसे थे माइला या चुङ्सी, “तालिता कुम,” भिसी सुङ्जी। चु भिबा चा “माइ रेःगो” भिबा हिन्‍ना। 42येशूसे चुह्रङ् सुङ्मैछ्‌याम थे माइ डोङ रेःसी क्‍यारमार भ्रबारी छ्‌याइजी। थे माइ च्‍युक न्‍ही दिङला मुबा। चु म्राङ्सी थेनीगदे उदेक म्‍हन्‍जी। 43येशूसे थेनीगदेदा “च्‍यागो, चु ताम खालैसे था थायाङ्‍गै।” ओच्‍छे थे माइदा चा “तिगै चबा स्‍हे पिन्‍गो” भिसी सुङ्जी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\