मर्कूस 6

1येशू थे ग्‍याम थोन्‍सी ह्राङलान नाम्‍सारी फेप्‍जी। ओच्‍छे थेला चेलागदेएनोन थेदेन छ्‌याम निजी। 2ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु येशूसे यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी लोप्‍बारी छ्‌याइजी। थेसे लोप्‍बा म्राङ्सी ल्‍हानान म्‍हिगदे उदेक तजी, “चु म्‍हिसे चु जम्‍मान खानङग्‍याम याङ्जी? चुदा पिन्‍बा चु ज्ञान बुद्धि खाह्रङ्बा हिन्‍ना? चुला याग्‍यामसे खाह्रङ्बा उदेकला गे तबा? 3तिग चु मरियमला झा, याकूब, योसेफ, यहूदादेन सिमोनला ज्‍योज्‍यो सिकर्मी आहिन? तिग चुला आङागदेएनोन य्‍हाङदेन छ्‌याम आरे?” भिसी येशूला ताम पत्‍याब आतनी। 4येशूसे थेनीगदेदा “अगमवक्तादा जम्‍मान ग्‍लारी मान लला, तर ह्राङला नाम्‍सारीदेन ह्राङला म्‍हिगदे ओच्‍छे ह्राङला दिमरी बाहेक अर्गु खजिबै ग्‍लारी निसैनोन मान लला” भिसी सुङ्जी। 5थेरी येशूसे कोइ कोइ आखम्‍बा म्‍हिगदेथोरी ह्राङला या थान्‍सी थेनीगदेदा खम्‍ना लजी। तर थेनीगदेला विश्‍वास आरेबा म्राङ्सी अर्गु उदेकला गे आलनी। 6येशू थेनीगदेसे विश्‍वास आलबा म्राङ्सी उदेक म्‍हन्‍जी। थेतबासेलमा नाम्‍सा नाम्‍सारी लोप्‍बारी फेप्‍जी। 7थे धुइरी येशूसे ह्राङला च्‍युक न्‍ही चेलागदेदा ङ्‌योइसी थेनीगदेदा म्‍हङ ताप्‍बा अधिकार पिन्‍सी गोर न्‍ही न्‍ही लसी पुइजी। 8येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी कुल्‍जी, “एनीगदेसे ग्‍यामला लागिरी कडी बाहेक तिगै चबा स्‍हे, टाङगा, झोला थापुइगो। 9तर लखम क्‍वान्‍गो, ओच्‍छे ह्राङला लागिरी पोबा क्‍वान थापुइगो। 10दोःसी येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदे खजिबै दिमरी वाङ्माहेन्‍से थे नाम्‍साग्‍याम थोन्‍सी आनितेधोना एनीगदे थे दिमरीन चिउ। 11चुदे खजिबै ग्‍लारी एनीगदेदा मान आलनी। ओच्‍छे एनीगदेसे पाङ्बा ताम आङ्‌यान्‍नी भिसम, एनीगदे थे ग्‍लाग्‍याम थोन्‍बा धुइरी दाहेन्‍से ङन्‍से लतोःबा गे लसी जिन्‍जी। एनीगदेसे तिग लतोःबा लउ भिसी काङला धुलु खर्सी पिन्‍गो।” 12जमाहेन्‍से थेला चेलागदे थेग्‍याम थोन्‍सी निसी म्‍हिगदेदा “ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःगो” भिसी पाङ्जी। 13थेनीगदेसे ल्‍हानान म्‍हिला ल्‍हुइग्‍याम म्‍हङ ताप्‍जी। ओच्‍छे ल्‍हानान आखम्‍बा म्‍हिगदेदा छ्‌युगु फोर्सी प्रार्थना लसी खम्‍ना लजी। 14येशूसे लबा उदेकला गेला बारेरी हेरोद ग्‍लेसे थेःजी, तिग्‍दा भिसम जम्‍मान ग्‍लारी येशूला मिन थेःमुबा। गाते म्‍हिसे मी “बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍ना सिबाग्‍याम सोसी खजीम, थेतबासेलमान थेसे चुह्रङ्बा उदेकला गेगदे लबा हिन्‍ना” भिसी भिमुबा। 15तर स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे, “चु एलिया हिन्‍ना” भिसी भिजी। ओच्‍छे अझ स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे, “चु म्‍हि मी ओन्‍माला अगमवक्तागदे ह्रङ्‌बान अगमवक्ता गिक हिन्‍ना” भिसी भिजी। 16तर हेरोदसे चु ताम थेःसी, “चु म्‍हि ङाइ साइपुङ्‌बा यूहन्‍ना हिन्‍ना, थेनोन सिबाग्‍यामसे सोसी खजीम” भिसी भिजी। 17तिग्‍दा भिसम ङाच्‍छा हेरोद ह्राङसेन यूहन्‍नादा चुङ्‌पुङ्‌जी थेदा झ्‍याल्‍खानरी थान्‍बा मुबा। हेरोदसे ह्राङला आले फिलिपला म्रिङ हेरोदियासदेन छ्‌याम ब्‍याह लबासे लमा थेसे यूहन्‍नादा झ्‍याल्‍खानरी थान्‍बा मुबा। 18तिग्‍दा भिसम यूहन्‍नासे हेरोददा “ह्राङसे आले चाङदेन छ्‌याम ब्‍याह लबा ठीक आहिन” भिसी भिमुबा। 19थेतबासेलमा हेरोदियाससे यूहन्‍नाथोरी ईख थान्‍सी थेदा साइबारी म्‍हाइमुबा तर खम्‍बा आरेबा। 20तिग्‍दा भिसम यूहन्‍ना परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रबा म्‍हिदेन परमेश्‍वरला लागिरी फेसी थान्‍बा म्‍हि भिसी हेरोददा था मुबा। थेतबासेलमा यूहन्‍नादेन छ्‌याम लोङ्सी थेदा जोगब लसी थान्‍मुबा। यूहन्‍नासे लोप्‍बा म्राङ्सी थेला सेम क्रामुबा। तसैनोन सेम लसी ङ्‌यान्‍मुबा। 21हेरोदियाससे हेरोद न्‍हबा धिन‍दा ढन्‍सी लबा भोजकुनु ज्‍यबा मौका याङ्जी। हेरोदसे ह्राङ न्‍हबा धिन‍दा ढन्‍सी घ्रेन पदरी मुबा म्‍हिगदे, सिपाहीला कप्‍तानगदेदेन गालील नाम्‍साला गन्‍बा म्‍हिगदेदा ङ्‌योइसी भोज पिन्‍जी। 22थे धुइरी हेरोदियासला ह्राङलान झामे थेरी खसी स्‍य्‍हजी। थे स्‍य्‍हबा म्राङ्सी हेरोद ग्‍लेदेन थेला डोन्‍बोगदे ल्‍हानान ताङ्जी। हेरोद ग्‍लेसे थे माइदा “एदा तिग तोःबा ङादा ह्री‍गो, थे ङाइ एदा पिन्‍ना” भिसी भिजी। 23ओच्‍छे हेरोद ग्‍लेसे घ्रान फासी, “एदा ङाला गङसल य्‍हुल्‍सा भिसै पिन्‍ना” भिसी भिजी। 24ओच्‍छे थे मङग्‍यार थोन्‍सी ह्राङला आमादा ङाइ तिग ह्री‍गो भिसी, ङ्‌योइमा, “बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍नाला थोबो ह्री‍गो” भिसी थेला आमासे भिजी। 25चुह्रङ् भिमैछ्‌याम थे माइ ग्‍ले मुबा ग्‍लारी निसी, “दान्‍दे ङादा ह्राङसे बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍नाला थोबो खार्बारी भउ” भिसी भिजी। 26थेह्रङ् भिमाहेन्‍से ग्‍लेला सेमरी दुख ङ्‌हम्‍जी, तर ओतेला डोन्‍बोला ओन्‍छाङरी घ्रान फासी पाङ्बा तामदा थाबारी आखम्‍नी। 27थेतबासेलमा थेसे तुरुन्‍तन ह्राङला सिपाही गिकदा “बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍नाला थोबो थासी भउ” भिसी कुल्‍जी। ओच्‍छे थे सिपाही झ्‍याल्‍खानरी निसी यूहन्‍नाला थोबो थाजी। 28थासी भसी थे माइदा खार्बारी युसी पिन्‍जी। ओच्‍छे थे माइसे थेला आमादा पिन्‍जी। 29चु ताम थेःसी यूहन्‍नाला चेलागदे खसी थेला लास भोर्सी धुर्सारी थान्‍जी। 30येशूसे पुइबा जम्‍मान मुल चेलागदे दोःसी खसी येशू मुबा ग्‍लारी पोप तजी। थेनीगदेसे लबा गेदेन लोप्‍सी पिन्‍बा तामगदे येशूदा पाङ्जी। 31येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदेएनोन सुनसान ग्‍लारी खसी ब्‍लप्‍बा न्‍हउ” भिसी सुङ्जी। तिग्‍दा भिसम थेरी खबा निबा म्‍हिगदे ल्‍हानान मुबासे लमा थेनीगदेदा चबारी सुत्तै फुर्सत आरेबा। 32थेतबासेलमा थेनीगदे दोँगारी क्रेःसी सुटुक्‍क सुनसान ग्‍लारी फेप्‍जी। 33तर ल्‍हानान म्‍हिगदेसे थेनीगदे निबान लबा म्राङ्जी। थेतबासेलमा थेनीगदे फेप्‍गे लबा ग्‍ला था याङ्सी, नाम्‍सा नाम्‍साला म्‍हिगदे यार्बान थेनीगदे फेप्‍बा ग्‍लापट्टि निजी। ओच्‍छे थेनीगदे भन्‍दा ङाच्‍छा धोजी। 34येशू दोँगाग्‍याम फाप्‍बा धुइरी ल्‍हानान म्‍हिला हुल म्राङ्सी थेदा दया रेःजी। तिग्‍दा भिसम थे म्‍हिगदे गोठालो आरेबा ग्‍युगदे ह्रङ्‌बा मुबा। येशूसे थे म्‍हिगदेदा ल्‍हानान ताम लोप्‍बारी छ्‌याइजी। 35ङ्‍यसे तमाहेन्‍से थेला चेलागदे थे मुबा ग्‍लारी खसी थेदा “दाहेन्‍से ङ्‍यसे तसी जिन्‍जी, चु सुनसान ग्‍लारी तिगै आरे। 36थेतबासेलमा चु म्‍हिगदेदा पुइगो। थेनीगदे चु क्‍यारमारला नाम्‍सारी निसी चबा स्‍हेगदे ग्‍लुसी चगै” भिसी भिजी। 37तर येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदेसेन चुगदेदा चबा स्‍हे पिन्‍गो” भिसी सुङ्जी। तर थेनीगदेसे येशूदा “ङन्‍से ग्‍यार्जा न्‍ही म्‍हुइला डबलसे गेङ ग्‍लुसी थेनीगदेदा चबारी छ्‍योला?” भिसी भिजी। 38येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदेदेन छ्‌याम गेङ गाते मुला? निसी च्‍यागो” भिसी सुङ्जी। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे च्‍यासी, “गोर ङा गेङदेन गोर न्‍ही तार्ङा मुला” भिसी भिजी। 39जमाहेन्‍से येशूसे म्‍हिगदेदा पाङरी लाम लसी चिउ भिसी कुल्‍जी। 40ओच्‍छे म्‍हिगदे ग्‍यार्जा ग्‍यार्जादेन बोगल न्‍हीसे च्‍युइ च्‍युइला लाम लसी पाङरी चिजी। 41येशूसे थे गोर ङा गेङदेन गोर न्‍ही तार्ङा थोसी स्‍वर्गपट्टि स्‍हीसी परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍जी। ओच्‍छे थे गोर ङा गेङ क्‍युइसी म्‍हिगदेदा भो लसी पिन्‍गो भिसी चेलागदेदा पिन्‍जी। ओच्‍छे गोर न्‍ही तार्ङाएनोन जम्‍मान म्‍हिगदेदा भो लसी पिन्‍जी। 42ओच्‍छे जम्‍मान म्‍हिगदेसे म्रेन्‍ना चजी। 43जमाहेन्‍से चेलागदेसे लेङ्बा गेङदेन तार्ङा दुइमा च्‍युक न्‍ही सोली तजी। 44थेरी चबा ह्रेम्‍फेबेगदे हजार ङा मुबा। 45ओच्‍छे येशूसे तुरुन्‍तन ह्राङला चेलागदेदा दोँगारी क्रेःसी क्‍यामसङ बेथसेदा नाम्‍सारी ह्राङ भन्‍दा ङाच्‍छा पुइजी। थे धुइरी येशूसे चा म्‍हिला हुलदा पुइबान लजी। 46ओच्‍छे थेनीगदेदा पुइमाहेन्‍से येशू गङपट्टि प्रार्थना लबारी फेप्‍जी। 47ङ्‍यसे तमा दोँगा समुन्‍द्रला गुङरी मुबा, ओच्‍छे येशू चा गिकजेन समुन्‍द्रला कुनीरी मुबा। 48थेसे चेलागदेदा दोँगा चलब लबारी गाह्रो तबा म्राङ्जी। तिग्‍दा भिसम लाबा उल्‍टोग्‍यामसे खबा मुबा। स्‍य्‍होला तीन बजेरीक्‍यार येशू समुन्‍द्रथोरी भ्रबान थेनीगदेपट्टि फेप्‍खजी, ओच्‍छे थेनीगदेदा ख्‍लासी ङाच्‍छा फेप्‍गे लमा, 49थेनीगदेसे येशूदा समुन्‍द्रथोरी भ्रबान लबा म्राङ्सी म्‍हङ मुनम भिसी थेनीगदे लोङ्सी क्रिङ्‌जी। 50तिग्‍दा भिसम येशूदा म्राङ्सी जम्‍मान लोङ्‌बा मुबा। तर तुरुन्‍तन येशूसे थेनीगदेदा “भङ लउ, ङानोन हिन्‍ना, थालोङ्‍गो” भिसी सुङ्जी। 51ओच्‍छे ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम दोँगारी क्रेःजी। जमाहेन्‍से लाबालुङसर म्‍हाजी। ओच्‍छे थेनीगदे ल्‍हानान उदेक तजी। 52तिग्‍दा भिसम थेनीगदेला सेम कोङ्बासे लमा येशूसे हजार ङा म्‍हिगदेदा गेङ पिन्‍बा म्राङ्सीएनोन थेला अर्थ घोबा आरेबा। 53थेनीगदे समुन्‍द्र थासी गनेसरेत भिबा ग्‍लारी धोखमाहेन्‍से दोँगा समुन्‍द्रला कुनीरी थान्‍सी, 54दोँगाग्‍याम फाप्‍मैछ्‌याम म्‍हिगदेसे येशूदा ङोसेजी। 55ओच्‍छे थेनीगदे क्‍यारमारला नाम्‍सारी निसी येशू फेप्‍खजी भिसी थेःना लजी। जमाहेन्‍से म्‍हिगदेसे आखम्‍बा म्‍हिगदेदा तीबा नान्‍बादेन छ्‌यामनोन येशू मुबा ग्‍लारी भबारी छ्‌याइजी। 56जुन जुन ग्‍लारी येशू फेप्‍जी, थे ग्‍लारी म्‍हिगदेसे आखम्‍बा म्‍हिगदेदा येशूला क्‍वान जे भिसै, थुर्पुङ्‍गो भिसी बिन्‍ती लजी। ओच्‍छे येशूला क्‍वान थुर्बा जति जम्‍मान खम्‍जी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\