मर्कूस 7

1यरूशलेमग्‍याम खबा फरिसीदेन यहूदी धर्मगुरुगदे येशूला क्‍युर्नोन पोप तजी। 2थेनीगदेसे येशूला कोइ कोइ चेलागदेसे या आख्रुना चबा म्राङ्जी। 3फरिसीगदेदेन यहूदीगदेला आखे म्‍हेमेला रिमठिम अन्‍छार या आख्रुतेधोना चबारी आतबा मुबा। 4चुदे जे आहिन बजारग्‍याम खमाहेन्‍से नुहाब आलतेधोना आचमुबा। आखे म्‍हेमेला चु भन्‍दा ल्‍हानान रिमठिम तेन्‍मुबा ओच्‍छे खोरेगदे, ताङगदेदेन काँसला ताङगदे म्‍याप्‍बा रिमठिम मुबा। 5ओच्‍छे फरिसीगदेदेन यहूदी धर्मगुरुसे येशूदा “ह्राङला चेलागदे तिग्‍दा आखे म्‍हेमेला रिमठिम अन्‍छार आभ्रबा? ओच्‍छे या आख्रुनान चबा?” भिसी ङ्‌योइजी। 6थेतबासेलमा थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदे ह्रङ्‌बा कप्‍टी म्‍हिगदेला लागिरी यशैया अगमवक्तासे भ्रिबा ताम ढिक्‍बा मुला, ‘चु म्‍हिगदेसे सुङसे जे ङादा मान लमुला, तर सेमहेन्‍से चा मान आलमुला। 7ओच्‍छे एनीगदेसे ङादा तेन्‍बाम तेन्‍मुला तसैनोन परमेश्‍वरसे कुल्‍बा तामदा भन्‍दा म्‍हिसे स्‍होबा रिमठिमदा घ्रेन म्‍हन्‍मुला।’ 8एनीगदेसे परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ख्‍लासी म्‍हिगदेला रिमठिम तेन्‍बा मुला।” 9दोःसी येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदे ह्राङला रिमठिम तेन्‍बाला लागिरी परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ख्‍लाबा एनीगदे खाह्रङ्बा छट्टु? 10तिग्‍दा भिसम मोशासे भिबा मुला, ‘एसे ह्राङला आबा आमादा मान लउ,’ ओच्‍छे ‘जुन म्‍हिसे ह्राङला आबा आमादा बिरोध लसी नइबा ताम लला थेदा चा साइनोन तोःला’ भिसी सुङ्बा मुला। 11तर एनीगदेसे चा ‘जुन म्‍हिसे ह्राङला आबा आमादा पिन्‍तोःबा स्‍हे परमेश्‍वरदा फुल्‍बा मुला, थेसे ह्राङला आबा आमादा मान लआतोः’ भिसी पाङ्‌मुला। 12थेतबासेलमा एनीगदेला तामग्‍यामसेन म्‍हिगदेदा थेन्‍ना आबा आमादा तिगै पिनआपुङ्बा ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। 13चुह्रङ् लसी एनीगदे ह्राङला रिमठिम अन्‍छार चा भ्रमुला। तर परमेश्‍वरला बचनदा चा तिगै गे आखेल्‍बा भिसी म्‍हन्‍मुला। चुह्रङ्बा गे एनीगदेसे ल्‍हानान लमुला।” 14दोःसी येशूसे म्‍हिला हुलदा ह्राङ मुबा ग्‍लारी ङ्‌योइसी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “ङाइ पाङ्बा ताम तिग चीम भिसी एनीगदेसे घोबारी म्‍हाइगो। 15खजिबै चबा स्‍हेसे म्‍हिदा न्‍होङ्ना लबारी आखम। तर म्‍हिला सेमग्‍याम थोन्‍बा तामसे जे म्‍हिदा न्‍होङ्ना लमुला। 16जुन म्‍हिदा ङ्‌यान्‍बा सेम मुला थेसे ङ्‌यान्‍सी घोउ।” 17येशू म्‍हिगदेदा ख्‍लासी दिम न्‍हङरी वाङ्माहेन्‍से थेला चेलागदेसे “ह्राङसे सुङ्बा ताम ङन्‍दा घोना लसी पिन्‍गो” भिसी भिजी। 18जमाहेन्‍से येशूसे ह्राङला चेलागदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “दान्‍देधोना अझ एनीगदेसे घोबा आरे? एनीगदेदा था आरे? म्‍हिला सुङग्‍याम न्‍हङरी वाङ्बा स्‍हेसे म्‍हिदा न्‍होङ्ना आल। 19तिग्‍दा भिसम चबा स्‍हे मी सेम न्‍हङरी आवाङ्ना फो न्‍हङरी वाङ्ला ओच्‍छे फो न्‍हङसेनोन मङग्‍यार थोन्‍ना।” चुह्रङ् लसी येशूसे जम्‍मान चबा स्‍हे चबारी तला भिसी ह्राङला चेलागदेदा घोना लसी पिन्‍जी। 20येशूसे दोःसी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “म्‍हिला सेम न्‍हङ‍ग्‍याम मङग्‍यार थोन्‍बा तामसे म्‍हिदा न्‍होङ्ना लमुला। 21तिग्‍दा भिसम म्‍हिला सेमग्‍यामसेन नइबा म्‍हन्‍बा, ब्रेल्‍सी भ्रबा, य्‍हो लबा, म्‍हि साइबा, 22म्‍हिला म्रिङदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबा, लोभ लबा, नइबा गे लबा, ठगब लबा, सुङरी जे ताम खजी थेनोन पाङ्सी भ्रबा, डाह लबा, म्‍हिला तामगन लबा, ङा ह्रङ्‌बा खालै आरे भिसी भ्रबा, मूर्ख गे लबा चु जम्‍मान तामगदे थोन्‍मुला। 23म्‍हिला सेमग्‍याम थोन्‍बा चु जम्‍मान नइबा तामसेन म्‍हिगदेदा न्‍होङ्ना लमुला।” 24जमाहेन्‍से येशू थेग्‍याम टुरोस भिबा ग्‍लापट्टि फेप्‍जी। ओच्‍छे खालैसे था थायाङ्‍गै भिसी दिम गिकरी वाङ्‌जी तसैनोन म्‍हिगदेसे था याङ्जी। 25थेनोन धुइरी म्रिङम्‍हेमे गिकसे येशूला बारेरी थेःमैछ्‌याम येशू मुबा ग्‍लारी खसी येशूदा फ्‍या लजी। थे म्रिङम्‍हेमेला झामेदा म्‍हङसे स्‍याप्‍बा मुबा। 26थे म्रिङम्‍हेमे सिरिया य्‍हुल्‍साला फोनिके भिबा नाम्‍सारी न्‍हबा मुबा। थे अर्गु य्‍हुलला म्रिङम्‍हेमे मुबा। थेसे “ङाला झामेला ल्‍हुइग्‍यामसे म्‍हङ ताप्‍सी पिन्‍गो” भिसी येशूदा बिन्‍ती लजी। 27तर येशूसे “ङाच्‍छा ह्राङला कोलागदेदा म्रेन्‍ना लतोःला, ह्राङला कोलागदेला गेङ ब्‍यन्‍सी नगीदा पिन्‍बा ठीक आहिन” भिसी सुङ्जी। 28ओच्‍छे थे म्रिङम्‍हेमेसे “हिन्‍ना प्रभु, तसैनोन कोलागदेसे चबान लमा ताइबा भ्राइभ्रुइ नगीसेनोन चम्‍याङ्मुला” भिसी भिजी। 29येशूसे थे म्रिङम्‍हेमेदा “एसे चुह्रङ् भिबासे लमा एला झामेला ल्‍हुइग्‍याम म्‍हङ थोन्‍सी निसी जिन्‍बा मुला। दाहेन्‍से ए दिमरी निउ” भिसी सुङ्जी। 30थे म्रिङम्‍हेमे दिमरी धोमा झामेला ल्‍हुइग्‍याम म्‍हङ थोन्‍सी निसी जिन्‍बा मुबा, ओच्‍छे झामे चा खाटरी म्‍हेर्सी चिबा मुबा। 31येशू टुरोस भिबा ग्‍लाग्‍याम थोन्‍सी सीदोन ओच्‍छे डेकापोलिस तबान गालील समुन्‍द्ररी फेप्‍जी। 32थेरी म्‍हिगदेसे नाब्‍यङ आथेःबा खाग्‍ले म्‍हिदा येशू मुबा ग्‍लारी भसी, “थेदा थुर्सी खम्‍ना लपिन्‍गो” भिसी बिन्‍ती लजी। 33येशूसे थे म्‍हिदा म्‍हिला हुलग्‍याम जजाकी क्‍याथाङ भोर्सी थेला नाब्‍यङ न्‍हीरी या जुम्‍बी झाङ्‌जी। ओच्‍छे सरी थो स्‍वासी यासे थेला लेरी थुर्जी। 34जमाहेन्‍से येशूसे स्‍वर्गपट्टि स्‍हीबान सा न्‍हसी, “इफ्‍फाता” भिसी सुङ्जी। चु भिबा चा “ठोङ्‍गो” भिबा हिन्‍ना। 35चुह्रङ् भिमैछ्‌याम थे म्‍हिला नाब्‍यङ थेःजी ओच्‍छे थेसे ज्‍यना लसी ताम पाङ्‌बारी छ्‌याइजी। 36येशूसे थेनीगदे जम्‍मादान “चु ताम खालैदा थापाङ्‍गो” भिसी कुल्‍जी। तर जति जति चु ताम खालैदा थापाङ्‍गो भिसी कुल्‍जी, झन ओतेन म्‍हिगदेसे पाङ्‌बान भ्रजी। 37चु ताम थेःबागदेसे उदेक म्‍हन्‍सी, “येशूसे लबा जम्‍मान गे ज्‍यबा मुला। थेसे नाब्‍यङ आथेःबा खाग्‍ले म्‍हिदाएनोन खम्‍ना लमुला” भिसी भिबारी छ्‌याइजी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\