मर्कूस 9

1ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा “च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, चुरी मुबा म्‍हिगदे न्‍हङला कोइ कोइ म्‍हि चा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा शक्तिरी खबा आम्राङ्तेधोना आसि” भिसी सुङ्जी। 2ढुरे लिच्‍छा येशूसे पत्रुस, याकूबदेन यूहन्‍नादा जे ह्राङदेन छ्‌याम नोबा गङरी भोर्सी फेप्‍जी। ओच्‍छे चेलागदेसे च्‍याना च्‍यानान येशूला स्‍य्‍हाल पोजी। 3येशूला क्‍वान धिनीला स्‍हेर ह्रङ्‌बान य्‍हाल य्‍हाल तसी चुदे य्‍हाल य्‍हाल तजी कि ओते तार मी जम्‍बुलिङला खजिबै म्‍हिसे ख्रुसैनोन तना लआखम। 4थे धुइरी थेनीगदेसे एलियादेन मोशा, येशूदेन छ्‌याम ताम लबान लबा म्राङ्जी। 5चु म्राङ्सी पत्रुससे येशूदा “गुरु, ङनीएनोन चुरी मुबा ज्‍यबा तजी। दाहेन्‍से ङन्‍से चुरी छाप्रो सोम स्‍होइ, गिक ह्राङला लागिरी, गिक मोशाला लागिरी ओच्‍छे गिक एलियाला लागिरी” भिसी भिजी। 6थेनीगदे लोङ्बासे लमा पत्रुसदा तिग भितोःबा था आरेबा। 7थे धुइरी खसु खसी थेनीगदेदा घप्‍जी। ओच्‍छे खसु न्‍हङ‍ग्‍याम चुह्रङ्बा काइ थेःजी, “चु ङाइ सेमहेन्‍से माया लबा ङाला झा हिन्‍ना, चुसे भिबा ताम एनीगदेसे ङ्‌यान्‍गो।” 8चुह्रङ् भिबा थेःसी थेनीगदेसे क्‍यारमार च्‍यामा थेरी येशू बाहेक खालैदा आम्राङ्‌नी। 9जमाहेन्‍से येशू ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम गङग्‍याम फाप्‍बान लबा धुइरी येशूसे चेलागदेदा “परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि सिबाग्‍याम आसोतेधोना एनीगदेसे तिनी म्राङ्बा चु ताम खालैदा थापाङ्‍गो” भिसी सुङ्जी। 10थेनीगदेसे येशूसे सुङ्बा ताम सेमरी थान्‍जी। तर थेनीगदेसे चु सिबा ग्‍याम सोबा भिबा चा तिग हिन्‍ना भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ताम लजी। 11थेनीगदेसे येशूदा “यहूदी धर्मगुरुगदेसे तिग्‍दा एलिया अगमवक्ता ङाच्‍छा खतोःला भिबा?” भिसी ङ्‌योइजी। 12येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “हिन्‍ना, ङाच्‍छा एलिया खला ओच्‍छे थेसे जम्‍मान ताम ढिक्‍ना लला। तर परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिसे ल्‍हानान दुख नातोःला ओच्‍छे जम्‍मान म्‍हिगदेसे थेदा ख्‍लाला भिसी तिग्‍दा भ्रिबा? 13तर च्‍यागो, एलिया मी खसी जिन्‍बा मुला। ओच्‍छे परमेश्‍वरला बचनरी भ्रिबा अन्‍छार थेदा म्‍हिगदेसे जे लइ म्‍हन्‍बा थेनोन लजी।” 14थेनीगदे स्‍य्‍हान्‍दो चेलागदे मुबा ग्‍लारी धोखमा क्‍युर्नोन म्‍हिला हुल मुबा। ओच्‍छे यहूदी धर्मगुरुगदे थेरी चेलागदेदेन छ्‌याम छलफल लबान मुबा। 15म्‍हिगदेसे येशूदा म्राङ्मैछ्‍याम उदेक म्‍हन्‍सी यार्बान निसी येशूदा फ्‍या लजी। 16येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदे तिग ताम लबान मुला?” भिसी ङ्‌योइमा, 17म्‍हिला हुल न्‍हङ‍ग्‍याम म्‍हि गिकसे बिन्‍ती लबान येशूदा “गुरु, ङाइ ङाला झा ह्राङ मुबा ग्‍लारी भबा मुला। म्‍हङसे स्‍याप्‍बासे लमा थेसे ताम पाङ्‌आखम्‍बा मुला। 18थेदा म्‍हङसे भ्‍याङ्‍बा धुइरी थेसे सुङग्‍याम बोप्‍स्‍या तेःमुला। ओच्‍छे स्‍वा क्रेसी कक्‍रक कुक्‍रूक तमुला। ङाइ ह्राङला चेलागदेदा थेला ल्‍हुइग्‍याम म्‍हङ ताप्‍सी पिन्‍गो भिसी बिन्‍ती लजी, तर थेनीगदेसे आखम्‍नी” भिसी भिजी। 19येशूसे थेनीगदेदा “विश्‍वास आलबा म्‍हिगदे, खाइमाधोना ङा एनीगदेदेन छ्‌याम तला? खाइमाधोना ङाइ एनीगदेदा नासे? थेदा ङा मुबा ग्‍लारी भउ” भिसी सुङ्जी। 20थेनीगदेसे थे म्‍हङसे स्‍याप्‍बा कोलादा येशू मुबा ग्‍लारी भजी। येशूदा म्राङ्मैछ्‍याम थे म्‍हङसे थे कोलादा लछार पछार लसी सरी ह्रिल्‍ना लजी। ओच्‍छे सुङग्‍याम बोप्‍स्‍या तेःबान कक्‍रक कुक्‍रूक तना लजी। 21ओच्‍छे येशूसे थे म्‍हङसे स्‍याप्‍बा कोलाला आबादा “खाइमाहेन्‍से चुह्रङ् तबा?” भिसी ङ्‌योइजी। थेला आबासे येशूदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “चुदा जजाहेन्‍सेन चुह्रङ् तबा हिन्‍ना। 22थेदा साइबारी म्‍हङसे घरिघरि मेरी, क्‍युइरी भ्‍याङ्‍बा मुला। गुरु, ह्राङसे खम्‍सम ङन्‍दा दया लसी खम्‍ना लपिन्‍गो।” 23येशूसे थेदा “खम्‍सम भिसी तिग्‍दा भिबा? विश्‍वास लबादा जम्‍मान तखम्‍ला” भिसी सुङ्जी। 24येशूसे चुह्रङ् सुङ्माहेन्‍से थे म्‍हङसे स्‍याप्‍बा कोलाला आबासे क्रिङ्बान भिजी, “गुरु, ङाइ विश्‍वास लला। विश्‍वास लबारी ङादा ह्रो लउ।” 25म्‍हिला हुल ह्राङ मुबापट्टि यार्बान खबा म्राङ्सी येशूसे म्‍हङदा “ताइधोना लबादेन नाब्‍यङ थेःना आलबा म्‍हङ ए थे कोलाला ल्‍हुइग्‍याम थोन्‍सी निउ! दोःसी खाइमै चु कोलाला ल्‍हुइरी थावाङ्‍गो” भिसी बङ्जी। 26जमाहेन्‍से थे म्‍हङ क्रिङ्सी थे कोलादा लछार पछार लबान थोन्‍सी निजी। म्‍हङ थोन्‍सी निबा धुइरी थे कोला सिबा तेबान तजी। ओच्‍छे थेरी मुबा ल्‍हानान म्‍हिगदेसे सिजीम भिसी म्‍हन्‍जी। 27तर येशूसे थेला यारी चुङ्सी थीमाहेन्‍से थे डोङ रेःजी। 28दिम न्‍हङरी वाङ्माहेन्‍से खालै आरेबा धुइरी येशूदा चेलागदेसे “तिग्‍दा ङन्‍से थे म्‍हङदा ताप्‍बारी आखम्‍नी” भिसी ङ्‌योइजी। 29येशूसे ह्राङला चेलागदेदा “चुह्रङ्बा म्‍हङदा चा प्रार्थनाग्‍यामसे जे ताप्‍खम्‍ला, तर अर्गु तिगै लसी ताप्‍आखम” भिसी सुङ्जी। 30येशूदेन थेला चेलागदे थे ग्‍ला ख्‍लासी गालील अञ्‍चलग्‍याम तबान फेप्‍जी। ह्राङ खानङ मुला भिसी म्‍हिगदेसे था थायाङ्‍गै भिबा येशूला सेम मुबा। 31तिग्‍दा भिसम येशूसे ह्राङला चेलागदेदा लोप्‍बान मुबा। थे धुइरी येशूसे थेनीगदेदा “परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा चुङ्सी म्‍हिगदेला यारी जिम्‍मा पिन्‍ना। थेनीगदेसे थेदा साइला, तसैनोन सोमरेमाकुनु थे सिबाग्‍याम सोला” भिसी सुङ्जी 32तर चेलागदेसे चु ताम आघोनी, ओच्‍छे दोःसी येशूदेन छ्‌याम चु ताम ङ्‌योइबारी थेनीगदे लोङ्जी। 33थेनीगदे कफर्नहुम नाम्‍सारी धोमाहेन्‍से जम्‍मान दिमरी मुबा धुइरी येशूसे चेलागदेदा “दोलो एनीगदे ग्‍यामरी तिग ताम लबान मुबा?” भिसी ङ्‌योइजी। 34तर थेनीगदे कुटिसी चिजी। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे “य्‍हाङ न्‍हङला खाल घ्रेन हिन्‍ना” भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ताम लबा मुबा। 35ओच्‍छे येशू धन्‍छ्‌यासी ह्राङला च्‍युक न्‍ही चेलागदेदा ङ्‌योइसी, “खालै घ्रेन दोबा सेम मुसम थे जम्‍मान भन्‍दा जजा तसी जम्‍मालान सेवा लतोःला” भिसी सुङ्जी। 36जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेला गुङरी कोला गिकदा भजी। ओच्‍छे थे कोलादा ह्राङला कुरी किन्‍सी चेलागदेदा, 37“ङाला मिनरी चुह्रङ्बा कोलागदेदा वास्‍ता लबासे ङादा वास्‍ता लला, ओच्‍छे ङादा वास्‍ता लबासे ङादा जे आहिन, ङादा पुइखबा ङाला आबादाएनोन वास्‍ता लला” भिसी सुङ्जी। 38जमाहेन्‍से यूहन्‍नासे येशूदा “गुरु, ङन्‍से ह्राङला मिनरी म्‍हि गिकसे म्‍हङ ताप्‍बा म्राङ्जी। तर ङन्‍से थेदा थेह्रङ् लआपुङ्नी तिग्‍दा भिसम थे म्‍हि य्‍हाङदेन छ्‌याम भ्रबा म्‍हि आहिन” भिसी भिजी। 39येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेसे थेदा थेह्रङ् थालउ। तिग्‍दा भिसम ङाला मिनरी उदेकला गे लबासे खाइमै ङाला बिरोध आल। 40य्‍हाङदा बिरोध आलबा म्‍हि चा य्‍हाङपट्टिला हिन्‍ना। 41च्‍यागो, खालैसे एनीगदेदा थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा म्‍हि भिसी क्‍युइ जे थुङ्बारी पिन्‍सैनोन थे म्‍हिसे याङ्तोःबा इनाम याङ्ला।” 42दोःसी येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “जुन म्‍हिसे ङादा विश्‍वास लबा चु कोलागदे न्‍हङला गिकदा पाप लपुङ्ला, थेह्रङ्बा म्‍हिदा मी खारेरी ह्रान्‍दा च्‍योसी समुन्‍द्ररी भ्‍याङ्‍बा ज्‍यबा तला। 43चुदे एला यासे पाप लपुङ्जी भिसम थे थासी भ्‍याङ्‍गो। या न्‍ही मुसी नर्गरी खाइमै आसिबा मेरी निबा भन्‍दा बरु ठुडे तसी जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बा चा एला लागिरी ज्‍यबा हिन्‍ना। 44नर्गरी न्‍ह च्‍योलोङ सिला न्‍ह मेनोन सिला। 45ओच्‍छे एला काङसे एदा पाप लपुङ्जी भिसम थे थासी भ्‍याङ्‍गो। काङ न्‍ही मुसी नर्गरी निबा भन्‍दा बरु कुज्‍या तसी जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बा चा एला लागिरी ज्‍यबा हिन्‍ना। 46नर्गरी न्‍ह च्‍योलोङ सिला, न्‍ह मेनोन सिला। 47एला मीसे एदा पाप लपुङ्जी भिसम तेःसी भ्‍याङ्‍गो मी न्‍ही मुसी नर्गरी निबा भन्‍दा मी गिक तेःसी भ्‍याङ्‍सी परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी वाङ्बा एदा ज्‍यबा तला। 48नर्गरी न्‍ह च्‍योलोङ सिला, न्‍ह मेनोन सिला। 49जम्‍मान म्‍हिगदेदा मेसे खारेब लसी चजा ङम्‍बा ह्रङ्‌बा दोना लला। 50चजा ज्‍यबा स्‍हे हिन्‍ना, तर चजाला ङम्‍बा म्‍हाजी भिसम थे दोःसी तिग्‍से ङम्‍ना लबा? थेतबासेलमा एनीगदेसेनोन ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी चजा थान्‍गो ओच्‍छे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ढिक्‍सी चिउ।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\