मत्ती 11

1येशूसे ह्राङला च्‍युक न्‍ही चेलादा चुह्रङ् सुङ्सी जिन्‍माहेन्‍से गालील अञ्‍चलला नाम्‍सागदेरी परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार लोप्‍बारीदेन थेःना लबारी फेप्‍जी। 2थे धुइरी बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍ना झ्‍याल्‍खानरी मुबा। थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍टसे लबा गेला बारेरी थेःसी यूहन्‍नासे ह्राङला चेलागदेदा “ङन्‍से फेप्‍खला भिसी आश लसी चिबा थार्बा पिन्‍बा ग्‍ले ह्राङनोन हिन्‍ना कि स्‍य्‍हान्‍दो खालैदा भ्रान्‍तोःबा हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइबारी थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट मुबा ग्‍लारी पुइजी। 4जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेसे थेःबादेन म्राङ्बा ताम निसी यूहन्‍नादा पाङ्सी पिन्‍गो। 5मी आम्राङ्बागदेला मी म्राङ्ना लबा मुला, कुज्‍यादेन कोरे खबा म्‍हिगदेदा खम्‍ना लबा मुला, नाब्‍यङ आथेःबागदेदा थेःना लबा मुला, सिबागदेदा सोना लबा मुला, ओच्‍छे प्राङबोगदेदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबान मुला। 6जुन म्‍हिसे शङ्का आलना विश्‍वास लला, थे म्‍हिसे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्ला।” 7थेनीगदे निमाहेन्‍से येशूसे थेरी मुबा म्‍हिगदेदा यूहन्‍नाला बारेरी सुङ्बारी छ्‌याइजी, “एनीगदे तोङतोङबा ग्‍लारी तिग च्‍याबारी निबा मुबा? तिग लाबासे य्‍होङ्बा मा दोङ च्‍याबारी निबा हिन्‍ना? 8ओच्‍छे एनीगदे तिग च्‍याबारी थोन्‍बा मुबा? ज्‍यबा ज्‍यबा क्‍वान क्‍वान्‍बा म्‍हिदा च्‍याबारी? च्‍यागो, ज्‍यबा ज्‍यबा क्‍वान क्‍वान्‍बा म्‍हिगदे मी ग्‍लेखाङरी जे चिमुला। 9एनीगदे तिग च्‍याबारी निमुबा? तिग अगमवक्तादा च्‍याबारी निबा आहिन? हिन्‍ना, ङाइ पाङ्ला एनीगदेसे स्‍य्‍हान्‍दो अगमवक्तागदे भन्‍दा घ्रेन म्‍हि गिक म्राङ्बा मुला। 10चुनोन यूहन्‍नाला बारेरी परमेश्‍वरला बचनरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, ‘च्‍यागो, ङाइ ङाला समाचार भोर्बा म्‍हिदा एला ङाच्‍छा ङाच्‍छा पुइला। थेसे एला लागिरी ग्‍याम स्‍होला।’ 11“च्‍यागो, दान्‍देधोना बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍ना भन्‍दा घ्रेन म्‍हि खालैनोन न्‍हबा आरे। तसैनोन जुन म्‍हि स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सारी जम्‍मान भन्‍दा जजा मुला, थे बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍ना भन्‍दा घ्रेन हिन्‍ना। 12बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍नाला धुइहेन्‍से दान्‍देधोना थेःना लबा स्‍वर्गला य्‍हुल्‍साला बारेरी ल्‍हानान गे तबा मुला। तर ह्राङसे ह्राङदान शक्तिशाली म्‍हन्‍बा म्‍हिगदे चा ह्राङलान भङसे स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सारी वाङ्बारी म्‍हाइबा मुला। 13तिग्‍दा भिसम यूहन्‍नाला धुइधोना परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमदेन जम्‍मान अगमवक्तागदेसे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला बारेरी पाङ्बा मुला। 14एनीगदेसे अगमवक्तागदेसे पाङ्बा ताम विश्‍वास लबा हिन्‍सम थेनीगदेसे खाल भिसी पाङ्बा एलिया चा चुनोन यूहन्‍ना हिन्‍ना। 15जुन म्‍हिदा ङ्‌यान्‍बा सेम मुला, थेसे ङ्‌यान्‍सी घोउ। 16“दान्‍देला म्‍हिगदेदा ङाइ खाह्रङ् लसी घोना लसे? थेनीगदे मी ग्‍यामरीक्‍यार क्‍लाङ्बा कोलागदे ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। थेनीगदेसे ह्राङला ह्रोगदेदा ङ्‌योइसी चुह्रङ् भिमुला, 17‘ङन्‍से एनीगदेला लागिरी बाँसुरी ह्राप्‍सी पिन्‍जी, तर एनीगदे आस्‍य्‍हनी। ओच्‍छे ङन्‍से दुखला व्‍हाइ गोजी, तर एनीगदे आक्रानी।’ 18चुह्रङ् लसीन यूहन्‍नासे अङगुरला निङगु आथुङ्ना फोइथान चिसी प्रार्थना लमुबा, जमा म्‍हिगदेसे ‘थेदा म्‍हङसे स्‍याप्‍बा म्‍हि’ भिसी भिबा मुबा। 19परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि चा चबा थुङ्बा लसी भ्रजी। थेतबासेलमा म्‍हिगदेसे ङादा ‘च्‍यागो, ल्‍हानान चबा स्‍हेदेन ल्‍हानान निङगु कासी ङ्‌य्‍होइसी भ्रबा, तिरो दुइबादेन पापीगदेला ह्रो’ भिसी भिमुला! तर परमेश्‍वरला बुद्धिग्‍याम गे लबा म्‍हिदा थेसे लबा गेगदेग्‍यामसेन थे ठीक हिन्‍ना भिसी था याङ्ला।” 20जमाहेन्‍से जुन जुन नाम्‍सारी येशूसे ल्‍हानान उदेकला गेगदे लबा मुबा, थे नाम्‍साला म्‍हिगदेदा दाहेन्‍से ज्‍यबा तसेला आरे भिसी सुङ्बारी छ्‌याइजी, तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि आदोःनी। 21“खोराजीनदेन बेथसेदाला म्‍हिगदे, एनीगदेसे परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्ला। तिग्‍दा भिसम एनीगदेला नाम्‍सारी लबा ह्रङ्‌बा उदेकला गेगदे टुरोसदेन सीदोन शहररी लबा हिन्‍सम ओन्‍मान थेनीगदेसे बोरा क्‍वान्‍सी मेफ्रा फोर्सी ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःसेला मुबा। 22तर एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, परमेश्‍वरसे निसाफ लबा धुइरी एनीगदेला दुख भन्‍दा टुरोसदेन सीदोनला म्‍हिगदेला दुख नाखम्‍बा तला 23कफर्नहुमला म्‍हिगदे, तिग एनीगदे स्‍वर्गरीन धोला भिसी म्‍हन्‍मुला? आधो! एनीगदेदा मी नर्गरी भ्‍याङ्‍ला। तिग्‍दा भिसम एनीगदेला गुङरी लबा उदेकला गेगदे सदोमरी लबा हिन्‍सम थे नाम्‍सा तिनीधोना चिसेला मुबा। 24च्‍यागो, परमेश्‍वरसे निसाफ लबा धुइरी सदोमला म्‍हिगदेसे भन्‍दा एनीगदेसे ल्‍हानान सजाय याङ्ला?” 25थे धुइरी येशूसे चुह्रङ् भिसी प्रार्थना लजी, “मुदेन जम्‍बुलिङला प्रभु आबा, ह्राङदा धन्‍यवाद मुला, तिग्‍दा भिसम ह्राङसे ज्ञान बुद्धि मुबा म्‍हिगदेदेन सेबा घोबा म्‍हिगदेग्‍याम छुम्‍सी थान्‍बा ताम तिगै आसेबा म्‍हिगदेदा उन्‍सी पिन्‍जी। 26हिन्‍ना आबा, चुह्रङ् लमान ह्राङ ताङ्जी। 27“ङाला आबासे ङादा जम्‍मान स्‍हे जिम्‍मा पिन्‍बा मुला। थेतबासेलमा झा खाल हिन्‍ना भिसी आबादा बाहेक स्‍य्‍हान्‍दो खालैदान था आरे। थेह्रङ् लसीन आबा खाल भिसी झादेन झासे आबादा ङोसेना लबा म्‍हिगदेसे बाहेक स्‍य्‍हान्‍दो खालैदान आबा खाल हिन्‍ना भिसी था आरे। 28“धोइ पुइसी ब्‍लप्‍बा म्‍हिगदे, ङा मुबा ग्‍लारी खउ, ङाइ एनीगदेला ब्‍लप्‍बा साल्‍ना लला। 29ङाला जुवा पुइसी ङाग्‍याम लोप्‍गो, तिग्‍दा भिसम ङाला सेम ङेम्‍बादेन दयासे प्‍लिङ्बा मुला। थेतबासेलमा एनीगदेला सेमरी शान्‍ति तला। 30तिग्‍दा भिसम ङाइ काप्‍बा जुवा सजिलो मुला, ओच्‍छे ङाइ काप्‍बा धोइ याङ्बा मुला।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\