मत्ती 13

1जमाकुनु येशू दिमग्‍याम फेप्‍सी समुन्‍द्रला कुनीरी धन्‍छ्‌याजी। 2ओच्‍छे थेरी म्‍हिला हुल मुबासेलमा येशू दोँगारी धन्‍छ्‌याजी। ओच्‍छे म्‍हिला हुल चा समुन्‍द्रला कुनीरीक्‍यार राप्‍सी चिजी। 3जमाहेन्‍से थेरी मुबा म्‍हिगदेदा येशूसे उखानग्‍याम ल्‍हानान ताम लोप्‍बान चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, ब्‍लु ढ्वबा म्‍हि गिक ब्‍लु ढ्वबारी भ्रजी। 4थे म्‍हिसे ब्‍लु ढ्वमा कोइ ब्‍लु ग्‍यामरी परब तजी, थे ब्‍लु चरागदे खसी चजी। 5कोइ ब्‍लु चा युङबाला घह्रङ मुबा सरी परब तजी, ओच्‍छे थेरी साप्रा ल्‍हाना आरेबासे लमा योनान फुइजी। 6तर साप्रा ल्‍हाना आरेबासे लमा थेला टा नुप्‍ना निआम्‍याङ्नी। थेतबासेलमा धिनीसे क्रोसी थे दोङ सिजी। 7कोइ ब्‍लु चा पुजु झाङरी परब तजी, ओच्‍छे थे ब्‍लुदेन पुजु दोङ छ्‌याम छ्‌यामनोन फुइजी। तर पुजु दोङ ल्‍हेबान निबासे लमा थे दोङदा हाप तजी। 8कोइ ब्‍लु चा ज्‍यबा सरी परब तसी फुइजी, ओच्‍छे कोइ दोङरी दोब्‍बर, कोइ दोङरी तेब्‍बर, कोइ दोङरी चौबरधोना रोजी। 9जुन म्‍हिदा ङ्‌यान्‍बा सेम मुला थेसे ङ्‌यान्‍सी घोउ।” 10जमाहेन्‍से चेलागदेसे येशूदा “ह्राङसे थेनीगदेदा तिग्‍दा उखानग्‍यामसे जे लोप्‍बा?” भिसी ङ्‌योइमा, 11येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी जोहाब पिन्‍जी, “म्‍हिसे था आयाङ्‍बा स्‍वर्गला य्‍हुल्‍साला ताम ङाइ एनीगदेदा घोखम्‍बा ज्ञान बुद्धि पिन्‍बा मुला। तर थेनीगदेदा चु ज्ञान बुद्धि पिन्‍बा आरे। 12तिग्‍दा भिसम जुन म्‍हिसे ङाइ लोप्‍बा तामदा सेम लसी ङ्‌यान्‍ना, थेदा ङाइ अझन घोना लला। तर ङाइ लोप्‍बा ताम आङ्‌यान्‍बादा चा थेसे जुन घोबा मुला थे तामएनोन म्‍हाना लला। 13थेनीगदेसे ङाइ लबा गे च्‍याबाम च्‍यामुला तर आम्राङ्मुला, ओच्‍छे ङाइ पाङ्बा ताम ङ्‌यान्‍बाम ङ्‌यान्‍मुला तर आघोमुला। थेतबासेलमान ङाइ थेनीगदेदा उखानग्‍याम पाङ्बा हिन्‍ना। 14“परमेश्‍वरसे यशैया अगमवक्ताग्‍याम सुङ्बा ताम चुह्रङ् लसी पूरा तबा मुला, ‘थेनीगदेसे ङ्‌यान्‍बाम ङ्‌यान्‍मुला तर खाइमै आघोमुला, च्‍याबाम च्‍यामुला तर खाइमै आम्राङ्मुला, 15तिग्‍दा भिसम चु म्‍हिगदेला सेम कोङ्बा मुला, थेनीगदेला नाब्‍यङसे आथेःमुला, ओच्‍छे थेनीगदेसे मी च्‍युम्‍बा मुला। आहिन्‍सम थेनीगदेसे म्राङ्सेला मुबा, थेःसेला मुबा, सेमहेन्‍सेन घोसेला मुबा, ङापट्टि दोःसेला मुबा, ओच्‍छे थेनीगदेदा ङाइ खम्‍ना लसेला मुबा।’” 16जमाहेन्‍से येशूसे ह्राङला चेलागदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेसे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्ला, तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे म्राङ्बाएनोन मुला थेःबाएनोन मुला। 17च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, ल्‍हानान अगमवक्तादेन परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रबा म्‍हिगदेसे एनीगदेसे म्राङ्बा चु तामगदे च्‍याबारी म्‍हाइमुबा। तर थेनीगदेसे आम्राङ्‌नी, ओच्‍छे एनीगदेसे थेःबा ताम थेनीगदेसे थेःबारी म्‍हाइजी, तर थेःबारी आम्‍याङ्नी। 18“लु, ब्‍लु ढ्वबा उखानना अर्थ ङ्‌यान्‍गो। 19ग्‍यामरीक्‍यार परब तबा ब्‍लुला अर्थ चुनोन हिन्‍ना, जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरला बचन ङ्‌यान्‍ना, तर थेसे घोबा भन्‍दा ङाच्‍छान शैतान खसी थेनीगदेला सेमग्‍याम थे ताम ब्‍यन्‍सी भोर्ला। 20युङबाला घह्रङ मुबा सरीक्‍यार परब तबा ब्‍लुला अर्थ चुनोन हिन्‍ना, जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरला बचन ङ्‌यान्‍सी तुरुन्‍तन विश्‍वास लला। 21तर थेनीगदेला विश्‍वासला टा आरेबासे लमा, थे छिन्‍नङ जे चिला। ओच्‍छे परमेश्‍वरला बचनदा विश्‍वास लबासे लमा थेनीगदेदा आपत विपत खमाहेन्‍से थेनीगदेसे विश्‍वास लबा ख्‍लाला। 22पुजु झाङ न्‍हङरी परब तबा ब्‍लुला अर्थ चा जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरला बचन ङ्‌यान्‍ना, तर चु जम्‍बुलिङला धन्‍दा सुर्दादेन धन सम्‍पत्तिला लोभसे लमा परमेश्‍वरला बचनदा गे लआपुङ्‍। थेतबासेलमा थेला विश्‍वासग्‍याम तिगै आरो। 23तर ज्‍यबा सरी परब तबा ब्‍लुला अर्थ चा जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरला बचन ङ्‌यान्‍सी ह्राङला सेमरी थान्‍ना, ओच्‍छे थेला विश्‍वासग्‍याम दोब्‍बर, तेब्‍बर, चौबरधोनाला रो रोला।” 24दोःसी येशूसे थेनीगदेदा उखान गिक सुङ्जी, “च्‍यागो, स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सा ह्राङला बुरी ज्‍यबा ब्‍लु ढ्वबा म्‍हि ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। 25तर जम्‍मान म्‍हिगदे म्‍हेर्बा धुइरी थेला शत्रु खसी ग्‍वा न्‍हङरी कोडोङ ढ्‌वसी निजी। 26थे ग्‍वा ल्‍हेबान निसी रोबा धुइरी चा ग्‍वा न्‍हङ‍री कोडोङला दोङएनोन म्राङ्जी। 27“थेतबासेलमा नोकरगदे दिमला मालिक मुबा ग्‍लारी खसी ‘बुरी ह्राङसे ग्‍वा जे ढ्वबा आहिन? थेरीम कोडोङएनोन फुइजीम’ भिसी भिजी। 28“जमाहेन्‍से दिमला मालिकसे थेनीगदेदा ‘खालै शत्रुसे चुह्रङ् लबा हिन्‍ना’ भिसी भिमा, नोकरगदेसे ‘थेह्रङ् भिसम ङनी निसी थे कोडोङ स्‍योइसी भ्‍याङ्‍गो?’ भिसी भिजी। 29“तर थे मालिकसे नोकरगदेदा चुह्रङ् भिसी पाङ्जी, ‘दान्‍देन थास्‍योइगो, तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे कोडोङ भिसी स्‍योइमा ग्‍वाएनोन स्‍योइसी भ्‍याङ्‍ला। 30बरु ग्‍वा खन्‍बा धुइ आततेधोना थेह्रङ्बान मुगै। ग्‍वा खन्‍बा धुइरी खन्‍बागदेदा ङाच्‍छा कोडोङ स्‍योइसी ख्राङ्बाला लागिरी ग्‍ला गिकरी थान्‍गो। तर एनीगदेसे ग्‍वा जे भसी ङाला भकारीरी थान्‍गो भिसी पाङ्ला।’” 31दोःसी येशूसे थेनीगदेदा अर्गु उखान गिक सुङ्जी, “च्‍यागो, स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सा म्‍हि गिकसे घुर्‍यानरी ढ्वबा पच्‍छै ब्‍लुला गेडा गिक ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। 32पच्‍छैला गेडा ढापढुपगदे न्‍हङ‍री जम्‍मान भन्‍दा जजा तसैनोन थे फुइसी ल्‍हेबान निसी दोङनोन दोला। ओच्‍छे थे पच्‍छै दोङला हाँगारी चरागदे खसी जङ स्‍होसी चिला।” 33दोःसीनोन येशूसे थेनीगदेदा अर्गु उखान गिक सुङ्जी, “च्‍यागो, स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सा चा गेङरी युबा खमीर ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। थे खमीर म्रिङम्‍हेमे गिकसे फाम सोम ब्रारी युसी ज्‍योप्‍ला। ओच्‍छे थे ब्रा आभोतेधोना थेसे घप्‍सी थान्‍ना।” 34येशूसे म्‍हिला हुलदा जम्‍मान ताम उखानग्‍यामसे जे लोप्‍जी। उखान आसुङ्तेधोना थेनीगदेदा येशूसे तिगै ताम आलोप्‍नी। 35परमेश्‍वरसे अगमवक्ताग्‍याम सुङ्बा ताम चुह्रङ् लसी पूरा तजी, “ङाइ ताम लमा उखानग्‍यामसे जे लला, ओच्‍छे जम्‍बुलिङ ठुङ्माहेन्‍से दान्‍देधोना था आरेबा ताम ङाइ घोना लला।” 36जमाहेन्‍से थे म्‍हिला हुलदा ख्‍लासी येशू दिम न्‍हङरी फेप्‍जी। ओच्‍छे थेला चेलागदेएनोन दिम न्‍हङरी खसी, “बुरी फुइबा कोडोङ म्राला उखानना अर्थ घोना लसी पिन्‍गो” भिसी ङ्‌योइमा, 37येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “ज्‍यबा ब्‍लु ढ्वबा म्‍हि चा परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि हिन्‍ना। 38बु भिबा चा चु जम्‍बुलिङ हिन्‍ना ओच्‍छे ज्‍यबा ब्‍लु भिबा चा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला म्‍हिगदे हिन्‍ना, कोडोङ म्रा भिबा चा परमेश्‍वरदा बिरोध लबागदे हिन्‍ना। 39ओच्‍छे कोडोङ ढ्वबा शत्रु चा शैतान हिन्‍ना, बाली खन्‍बा धुइ भिबा चा परमेश्‍वरसे जम्‍बुलिङला जम्‍मान म्‍हिगदेला निसाफ लबा धुइ हिन्‍ना। ओच्‍छे बाली खन्‍बागदे चा स्‍वर्गदूतगदे हिन्‍ना। 40कोडोङ स्‍योइसी म्‍हिगदेसे खाह्रङ् लसी मेरी फर्मुला थेह्रङ् लसीन परमेश्‍वरसे जम्‍बुलिङला जम्‍मान म्‍हिगदेला निसाफ लबा धुइरीनोन थेह्रङ्नोन लला। 41जमा धुइरी परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिसेनोन ङाला स्‍वर्गदूतगदेदा पुइखला। थेनीगदेसे म्‍हिगदेदा पाप लपुङ्बा जम्‍मान स्‍हेदेन पाप गे लबा जम्‍मान म्‍हिगदेदा ङाला य्‍हुल्‍साग्‍याम ह्रुप लला। 42ओच्‍छे थेनीगदेदा मेरी युला, थेरी थेनीगदे स्‍वा क्रेसी क्रेसी क्राबा क्रिङ्बा लला। 43जमाहेन्‍से परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रबा म्‍हिगदे ह्राङला परमेश्‍वर आबाला य्‍हुल्‍सारी धिनी ह्रङ्नोन य्‍हाल य्‍हाल तसी चिला। जुन म्‍हिदा घोबा सेम मुला थेसे ज्‍यना लसी ङ्‌यान्‍सी घोउ। 44“च्‍यागो, स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सा वारीरी ल्‍हुसी थान्‍बा धन ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। थे धन म्‍हि गिकसे स्‍याप्‍जी। जमाहेन्‍से थे ल्‍हानान ताङ्सी थे धन थेरीन ल्‍हुसी थान्‍सी दिमरी निजी। ओच्‍छे थेसे ह्राङदेन छ्‌याम मुबा जति जम्‍मान चुङ्सी थे वारी ग्‍लुजी। 45“चुह्रङ् लसीन स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सा ज्‍यबा खाल्‍ला मोती म्‍हाइसी भ्रबा व्‍यापारी ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। 46थेसे ज्‍यबा खाल्‍ला मोती स्‍याप्‍माहेन्‍से ह्राङदेन छ्‌याम मुबा जति जम्‍मान चुङ्सी थे मोती ग्‍लुजी। 47“थेह्रङ् लसीन स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सा समुन्‍द्ररी रोप्‍बा घ्‍याङ ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। थे घ्‍याङरी ल्‍हानान थरीला तार्ङागदे परब तला। 48ओच्‍छे घ्‍याङ नाङनोन तार्ङा परब तमाहेन्‍से म्‍हिगदेसे समुन्‍द्रला कुनीरी भसी गे खेल्‍बा तार्ङागदे ताङरी थान्‍ना, गे आखेल्‍बा तार्ङागदे पाखारी भ्‍याङ्‍ला। 49चुह्रङ्‌नोन लसी परमेश्‍वरसे जम्‍बुलिङला जम्‍मान म्‍हिगदेला निसाफ लबा धुइरीनोन स्‍वर्गदूतगदे खसी ज्‍यबा गे लबा म्‍हिगदेदेन नइबा गे लबा म्‍हिगदेदा फेला। 50ओच्‍छे परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम आङ्‌यान्‍बागदेदा चा मेरी युला। थेरी म्‍हिगदे स्‍वा क्रेसी क्रेसी क्राबा क्रिङ्बा लला।” 51जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदेसे चु ताम जम्‍मान घोजी?” भिसी ङ्‌योइमा, “घोजी” भिसी थेनीगदेसे येशूदा जोहाब पिन्‍जी। 52थेतबासेलमा येशूसे चेलागदेदा “च्‍यागो, स्‍वर्गला य्‍हुल्‍साला बारेरी था याङ्बा यहूदी धर्मगुरुगदे दिमला दोप्‍ता ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम थेसे ह्राङला ढुकुटीग्‍याम छारदेन पुरानो धनगदे तेःला” भिसी सुङ्जी। 53चु उखानगदे सुङ्सी जिन्‍माहेन्‍से येशू थेग्‍याम ह्राङला नाम्‍सारी फेप्‍जी। 54ओच्‍छे ह्राङला नाम्‍सारी धोखमाहेन्‍से यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी फेप्‍सी थेरी मुबा म्‍हिगदेदा लोप्‍जी। येशूसे लोप्‍बा म्राङ्सी थेरी मुबा म्‍हिगदे उदेक तसी चुह्रङ् भिजी, “चु म्‍हिसे चुह्रङ्बा उदेकला गे लबा शक्तिदेन बुद्धि खानङग्‍याम याङ्जी? 55चु सिकर्मीला झा आहिन? चुला आमा मरियम ओच्‍छे आलेगदे याकूब, योसेफ, सिमोनदेन यहूदा आहिन? 56चुला जम्‍मान आङागदे य्‍हाङदेन छ्‌यामनोन आरे? तसैनोन चुसे चु जम्‍मान ज्ञान बुद्धिदेन शक्ति खानङग्‍याम याङ्जी?” 57जमाहेन्‍से थेनीगदेदा येशूदेन छ्‌याम बोमो खजी। तर येशूसे थेनीगदेदा “च्‍यागो, अगमवक्तादा ह्राङला नाम्‍सारीदेन ह्राङला दिमरी बाहेक अर्गु खजिबै ग्‍लारी निसैनोन मान लला” भिसी सुङ्जी। 58थेनीगदेसे विश्‍वास आलबा म्राङ्सी येशूसे थेरी ल्‍हाना उदेकला गे आलनी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\