मत्ती 14

1थे धुइरी गालील अञ्‍चलरी शासन लबा हेरोदसे येशूसे लबा उदेकला गेला बारेरी थेःजी। 2जमाहेन्‍से थेसे ह्राङला गे लबागदेदा “थे म्‍हि बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍ना हिन्‍ना। थे सिबाग्‍याम सोसी खबा हिन्‍ना। थेतबासेलमान थेसे चुह्रङ्बा उदेकला गेगदे लबा हिन्‍ना” भिसी भिजी। 3हेरोदसे ह्राङला आले फिलिपला म्रिङ हेरोदियाससे लमा ङाच्‍छा यूहन्‍नादा झ्‍याल्‍खानरी झाङ्मुबा। 4तिग्‍दा भिसम हेरोदसे ह्राङला आले चाङदा थान्‍बासे लमा यूहन्‍नासे हेरोददा “ह्राङसे आले चाङदेन छ्‌याम ब्‍याह लबा ठीक आहिन” भिसी पाङ्मुबा। 5थेतबासेलमा हेरोदसे यूहन्‍नादा साइबारी म्‍हाइमुबा। तर हेरोद म्‍हिगदे म्राङ्सी लोङ्मुबा। तिग्‍दा भिसम म्‍हिगदेसे बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍नादा अगमवक्ता हिन्‍ना भिसी भिमुबा। 6हेरोदसे ह्राङ न्‍हबा धिन‍दा ढन्‍सी घ्रेन भोज लजी। जमाकुनु हेरोदियासला झामे जम्‍मान म्‍हिगदेला ङाच्‍छापट्टि स्‍य्‍हसी हेरोददा ल्‍हानान ताङ्ना लजी। 7थेतबासेलमा हेरोदसे थेदा “एसे जे ह्रीबा थेनोन पिन्‍ना” भिसी कबुल लजी। 8तर थेला आमासे थेदा बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍नाला थोबो ह्री‍गो भिसी पाङ्बासे लमा थेसे “ङादा दान्‍देन बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍नाला थोबो खार्बारी भउ” भिसी भिजी। 9जमाहेन्‍से हेरोद ग्‍लेदा ल्‍हानान दुख ङ्‌हम्‍जी। तसैनोन ह्राङला डोन्‍बोगदेला ओन्‍छाङरी जे ह्रीसै पिन्‍ना भिसी घ्रान फाबासे लमा थेसे भिबा ह्रङ्नोन लउ भिसी सिपाहीगदेदा कुल्‍जी। 10ओच्‍छे थेनीगदे झ्‍याल्‍खानरी निसी यूहन्‍नाला थोबो थाजी। 11जमाहेन्‍से यूहन्‍नाला थोबो खार्बारी भसी थे माइदा पिन्‍जी। ओच्‍छे थे माइसे भोर्सी ह्राङला आमादा पिन्‍जी। 12यूहन्‍नादा साइजी भिबा ताम थेःमाहेन्‍से यूहन्‍नाला चेलागदे खसी लास भोर्सी ल्‍हुजी। जमाहेन्‍से यूहन्‍नाला चेलागदे येशू मुबा ग्‍लारी खसी थे जम्‍मान ताम पाङ्जी। 13बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍नादा साइजी भिबा ताम थेःमाहेन्‍से येशू ह्राङ गिक जे दोँगारी क्रेःसी सुनसान ग्‍लारी फेप्‍जी। तर येशू थेग्‍याम सुनसान ग्‍लारी फेप्‍जी भिबा ताम थेःसी शहर शहरग्‍याम म्‍हिला हुल भ्रसीन येशू मुबा ग्‍लारी निजी। 14येशू समुन्‍द्रला कुनीरी धोमा ल्‍हानान म्‍हिला हुलदा म्राङ्सी थेदा दया रेःजी। थेतबासेलमा येशूसे थेनीगदेला आखम्‍बा म्‍हिगदेदा खम्‍ना लजी। 15ओच्‍छे ङ्‍यसे तमाहेन्‍से येशूला चेलागदे थे मुबा ग्‍लारी खसी “दाहेन्‍से ङ्‍यसे तसी जिन्‍जी, चु सुनसान ग्‍लारी तिगै आरे। थेतबासेलमा चु म्‍हिगदेदा पुइगो। ओच्‍छे थेनीगदे नाम्‍सा नाम्‍सारी निसी ह्राङ ह्राङला लागिरी चबा स्‍हे ग्‍लुसी चगै” भिसी येशूदा पाङ्जी। 16तर येशूसे थेनीगदेदा “चु म्‍हिगदेदा तिग्‍दा पुइसे? एनीगदेसेन चुगदेदा चबा स्‍हे पिन्‍गो” भिसी सुङ्जी। 17जमाहेन्‍से थेनीगदेसे येशूदा “ङन्‍देन छ्‌याम गोर ङा गेङदेन गोर न्‍ही तार्ङा भन्‍दा अर्गु तिगै आरे” भिसी भिजी। 18येशूसे थेनीगदेदा “थे गेङदेन तार्ङा ङादा भउ” भिसी सुङ्जी। 19जमाहेन्‍से येशूसे म्‍हिगदेदा पाङरी चिपुङ्जी। ओच्‍छे गेङदेन तार्ङा यारी थोसी स्‍वर्गपट्टि स्‍हीबान परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍जी। ओच्‍छे गेङ क्‍युइसी म्‍हिगदेदा भो लसी पिन्‍गो भिसी चेलागदेदा पिन्‍जी। जमाहेन्‍से चेलागदेसे भो लसी म्‍हिगदेदा पिन्‍जी। 20जम्‍मान म्‍हिगदेसे म्रेन्‍ना चसीनोन लेङ्बा गेङदेन तार्ङा चेलागदेसे च्‍युक न्‍ही सोली दुइजी। 21थेरी गेङ चबा म्‍हिगदे म्रिङम्‍हेमेदेन कोलागदे बाहेकनोन हजार ङा ह्रेम्‍फेबेगदे मुबा। 22जमाहेन्‍से येशूसे तुरुन्‍तन ह्राङला चेलागदेदा दोँगारी क्रेःसी क्‍यामसङपट्टि ह्राङ भन्‍दा ङाच्‍छा पुइजी। थे धुइरी येशूसे चा म्‍हिला हुलदा पुइबान लजी। 23म्‍हिगदे पुइसी जिन्‍माहेन्‍से येशू ह्राङ गिक जे प्रार्थना लबारी गङरी फेप्‍जी। थेरी ङ्‍यसेधोनान येशू गिक जे मुबा। 24थे धुइरी चेलागदे क्रेःसी निबा दोँगा समुन्‍द्रला कुनीग्‍याम ल्‍हानान थारेङ धोसी जिन्‍बा मुबा। तसैनोन लाबा उल्‍टोग्‍याम खबासे लमा समुन्‍द्ररी छाल रेःसी थेनीगदेदा क्‍यामसङपट्टि निबारी गाह्रो तबा मुबा। 25स्‍य्‍होला तीन बजेरीक्‍यार येशू समुन्‍द्रथोरी भ्रबान थेनीगदेपट्टि फेप्‍खजी। 26चेलागदेसे येशू समुन्‍द्रथोरी भ्रसी फेप्‍खबान लबा म्राङ्सी “चु मी म्‍हङनोन हिन्‍ना!” भिसी थेनीगदे लोङ्सी क्रिङ्‌जी। 27तर तुरुन्‍तन येशूसे थेनीगदेदा “भङ लउ, ङानोन हिन्‍ना, थालोङ्‍गो” भिसी सुङ्जी। 28जमाहेन्‍से पत्रुससे येशूदा “प्रभु, ह्राङनोन हिन्‍सम ङादाएनोन समुन्‍द्रथोरी भ्रसी ह्राङ मुबा ग्‍लारी खउ भिसी सुङ्‍गो” भिसी भिजी। 29येशूसे “लु, खउ!” भिसी सुङ्माहेन्‍से पत्रुस दोँगाग्‍याम फाप्‍सी येशू मुबा ग्‍लारी निबारी समुन्‍द्रथोरी भ्रबारी छ्‌याइजी। 30तर घ्रेन लाबा खबा म्राङ्सी थे लोङ्जी। लोङ्बासे लमा थे समुन्‍द्ररी डुबब तबारी छ्‌याइजी। जमाहेन्‍से थेसे “प्रभु, ङादा जोगब लउ” भिसी क्रिङ्‌जी। 31येशूसे तुरुन्‍तन पत्रुसला या चुङ्सी “खाइ एला विश्‍वास, एसे तिग्‍दा शङ्का लबा?” भिसी सुङ्जी। 32येशूदेन पत्रुस दोँगारी क्रेःमाहेन्‍से लाबा म्‍हाजी। 33जमाहेन्‍से दोँगारी मुबा चेलागदेसे येशूदा फ्‍या लसी, “ह्राङ पक्‍कान परमेश्‍वरला झा हिन्‍ना” भिसी भिजी। 34थेनीगदे समुन्‍द्र थासी गनेसरेत भिबा ग्‍लारी धोखजी। 35थे ग्‍लाला म्‍हिगदेसे येशूदा ङोसेमाहेन्‍से क्‍यारमारला नाम्‍साला म्‍हिगदेदा येशू फेप्‍खजी भिसी पाङ्सी पिन्‍जी। जमाहेन्‍से म्‍हिगदेसे आखम्‍बा म्‍हिगदे जम्‍मादान येशू मुबा ग्‍लारी भसी, 36“चुगदेदा ह्राङला क्‍वान्‍ना जो जे भिसै थुर्पुङ्‍गो” भिसी बिन्‍ती लजी, ओच्‍छे येशूला क्‍वान थुर्बा जति जम्‍मान खम्‍जी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\