मत्ती 19

1चु ताम सुङ्सी जिन्‍माहेन्‍से येशू गालील अञ्‍चलग्‍याम यर्दन स्‍योङला क्‍याम्‍सङपट्टि यहूदिया अञ्‍चलरी फेप्‍जी। 2येशूला लिच्‍छा लिच्‍छा म्‍हिला हुल खजी। ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा खम्‍ना लजी। 3ओच्‍छे कोइ कोइ फरिसीगदेसे येशूला सेम च्‍याबाला लागिरी, “खालै म्‍हिसे ह्राङला म्रिङदा तिगै दोष उन्‍सी छोडपत्र लबा ठीक हिन्‍ना कि आहिन” भिसी ङ्‌योइजी। 4जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “परमेश्‍वरसे जम्‍बुलिङ छ्‌यामाहेन्‍सेन ‘ह्रेम्‍कोलादेन म्रिङकोला स्‍होबा हिन्‍ना’ भिबा ताम एनीगदेसे पढब लबा आरे? 5‘थेतबासेलमा म्‍हिसे ह्राङला आबादेन आमादा ख्‍लासी ह्राङला म्रिङदेन छ्‌याम ढिक्‍सी चिमुला। ओच्‍छे थेन्‍नी ल्‍हुइ गिक ह्रङ्‌बान तला’ 6दाहेन्‍से थेन्‍नी ल्‍हुइ न्‍ही आहिन, तर ल्‍हुइ गिकनोन हिन्‍ना। थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे स्‍होबा जोडीदा खालैसेन थाफेगै।” 7थेनीगदेसे दोःसी येशूदा “थेह्रङ् भिसम मोशासे तिग्‍दा छोडपत्र भ्रिसी म्रिङदा ख्‍लागो भिसी कुल्‍बा?” भिसी ङ्‌योइजी। 8जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “मोशासे मी एनीगदेला सेम कोङ्बासे म्रिङदा ख्‍लाबारी तला भिसी पाङ्बा हिन्‍ना। तर ङाच्‍छाहेन्‍से चा चुह्रङ्बा ठिम आरेबा। 9थेतबासेलमा एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, जुन म्‍हिसे ह्राङला म्रिङ स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी आभ्रसै ख्‍लासी स्‍य्‍हान्‍दो म्रिङम्‍हेमेदेन छ्‌याम ब्‍याह लला थेसे चा ङाच्‍छाला म्रिङला बिरोधरी ब्रेल्‍सी भ्रबा हिन्‍ना। ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दोसे ख्‍लाबा म्रिङम्‍हेमेदेन छ्‌याम ब्‍याह लबा म्‍हिएनोन ब्रेल्‍सी भ्रबा हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। 10जमाहेन्‍से चेलागदेसे येशूदा “म्रिङ ह्रेम्‍बो न्‍हङ‍री चुह्रङ् तसम ब्‍याह आलबान ज्‍यबा हिन्‍ना” भिसी भिजी। 11येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “तर जम्‍मान म्‍हि ब्‍याह आलना चिबारी आखम। जुन म्‍हिदा परमेश्‍वरसे ब्‍याह आलना चिखम्‍बा शक्ति पिन्‍ना थे जे चिखम्‍ला। 12तिग्‍दा भिसम कोइ न्‍हमान नपुंसक न्‍हमुला, कोइ म्‍हिदा चा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिसे नपुंसक स्‍होसी थान्‍मुला। ओच्‍छे कोइ म्‍हि चा स्‍वर्गला य्‍हुल्‍साला गे लबारी नपुंसक ह्रङ् लसीन ब्‍याह आलना चिमुला। जुन म्‍हि चुह्रङ् लसी चिखम्‍ला, थे म्‍हि जे चुह्रङ् लसी चिउ” भिसी सुङ्जी। 13येशूसे ह्राङला छ्‌या कोलागदेथोरी थान्‍सी मोलम पिन्‍गै भिसी म्‍हिगदेसे ह्राङला कोलागदेदा येशू मुबा ग्‍लारी भजी। चु म्राङ्सी येशूला चेलागदेसे थे कोलागदे भबा म्‍हिगदेदा बङ्जी। 14तर येशूसे चेलागदेदा “कोलागदेदा ङा मुबा ग्‍लारी खपुङ्‍गो, थेनीगदेला ग्‍याम थाकागो। तिग्‍दा भिसम स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सा चु कोलागदे ह्रङ्बालान हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। 15जमाहेन्‍से येशूसे कोलागदेथोरी ह्राङला छ्‌या थान्‍सी मोलम पिन्‍जी। ओच्‍छे येशू थे ग्‍याम फेप्‍जी। 16फ्‍युक्‍पो म्‍हि गिक येशू मुबा ग्‍लारी खसी, “गुरु, जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बारी ङाइ ज्‍यबा गे तिग लतोःला?” भिसी ङ्‌योइजी। 17जमाहेन्‍से येशूसे थेदा “एसे ङादा ज्‍यबा तिग हिन्‍ना भिसी तिग्‍दा ङ्‌योइबा? च्‍यागो, ज्‍यबा मी परमेश्‍वर जे मुला। थेतबासेलमा एदा जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बा सेम मुसम परमेश्‍वरसे कुल्‍बा अन्‍छार भ्रउ” भिसी सुङ्जी। 18थे म्‍हिसे येशूदा “परमेश्‍वरसे कुल्‍बा खजिबा ताम?” भिसी भिमा, येशूसे थेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एसे म्‍हि थासाइगो, स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी थाभ्रउ, य्‍हो थालउ, लुसीला ताम पाङ्सी थाभ्रउ, 19ह्राङला आबा आमादा मान लउ, ओच्‍छे एसे ह्राङला खिम्‍जेमदा ह्राङदा ह्रङ्नोन माया लउ।” 20जमाहेन्‍से थे म्‍हिसे येशूदा “चु जम्‍मान ताम मी ङाइ लसीन चिबा मुला। दाहेन्‍से ङाइ लतोःबा तिग मुला?” भिसी भिजी। 21जमाहेन्‍से येशूसे थेदा “चुदे ए परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबा हिन्‍सम एदेन छ्‌याम मुबा जम्‍मान धन सम्‍पत्ति चूङ्सी प्राङबोगदेदा भो लसी पिन्‍गो। एसे स्‍वर्गरी धन सम्‍पत्ति याङ्ला, ओच्‍छे ङादेन छ्‌याम भ्रउ।” भिसी सुङ्जी। 22येशूला ताम थेःसी थे म्‍हि ल्‍हानान दुख ङ्‍हम्‍सी निजी। तिग्‍दा भिसम थेदेन छ्‌याम ल्‍हानान धन सम्‍पत्ति मुबा। 23ओच्‍छे येशूसे ह्राङला चेलागदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, फ्‍युक्‍पो म्‍हिदा स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सारी वाङ्बारी ल्‍हानान गाह्रो मुला। 24दोःसी ङाइ एनीगदेदा पाङ्ला, फ्‍युक्‍पो म्‍हिदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी वाङ्बारी भन्‍दा ऊँटदा दापला मीग्‍याम वाङ्बारी सजिलो मुला।” 25चुह्रङ्बा ताम थेःसी चेलागदे उदेक म्‍हन्‍बान, “थेह्रङ् भिसम खाल्‍से थार्बा याङ्ला?” भिसी येशूदा ङ्‌योइजी। 26जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा स्‍हीबान, “चु गे म्‍हिसे लबारीन आखम्‍बा गे हिन्‍ना। तर परमेश्‍वरसे चु जम्‍मान गे लखम्‍ला” भिसी सुङ्जी। 27जमाहेन्‍से पत्रुससे येशूदा “ङन्‍से मी जम्‍मान स्‍हे ख्‍लासी ह्राङदेन छ्‌याम भ्रबा मुला। दाहेन्‍से ङन्‍से चा तिग याङ्ला?” भिसी भिजी। 28येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, परमेश्‍वरसे छार जम्‍बुलिङ स्‍होमा परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि य्‍हाल य्‍हाल्‍बा शक्तिशाली ठिरी चिबा धुइरी एनीगदे ङादेन छ्‌याम भ्रबागदेएनोन ह्राङला च्‍युक न्‍ही ठिरी चिला। ओच्‍छे इस्राएलला च्‍युक न्‍ही वंशला निसाफ लला। 29थेह्रङ् लसीन जुन म्‍हिसे ङाला लागिरी ह्राङला दिमनाम, ज्‍योज्‍यो आले, नाना आङा, आबा आमादेन झा झामे ख्‍लाला, थेसे थे भन्‍दा दोब्‍बर, तेब्‍बर, चौबरधोना याङ्ला। ओच्‍छे जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बा अधिकार याङ्ला” भिसी सुङ्जी। 30तर दान्‍दे ङाच्‍छा मुबागदे न्‍हङला ल्‍हानान म्‍हि लिच्‍छा तला। ओच्‍छे दान्‍दे लिच्‍छा मुबागदे चा ङाच्‍छा तला।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\