मत्ती 21

1येशू ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम फेप्‍बान लमा यरूशलेम ङामला जैतून भिबा गङला बेथफागे नाम्‍सारी धोखजी। ओच्‍छे येशूसे ह्राङला चेला न्‍हीदा पुइजी। 2पुइबा धुइरी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनी जजाकी क्‍याथाङला नाम्‍सारी निउ। एनी थेरी धोमैछ्‌याम च्‍युन्‍सी थान्‍बा गधाला मामादेन कोला म्राङ्ला। जमाहेन्‍से एनीसे थे गधाला मामादेन कोलादा ब्‍लसी ङा मुबा ग्‍लारी भउ। 3थेरी एनीदा खालैसे तिगै भिजी भिसम ‘चु प्रभुदा तोःबा मुला’ भिसी भिउ। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे एनीदा पुइखला।” 4अगमवक्ताग्‍याम पाङ्बा बचन पूरा तगै भिसी चु तबा हिन्‍ना। 5“सियोनना म्‍हिगदेदा चुह्रङ् भिसी पाङ्‍गो, ‘च्‍यागो, एनीगदेला ग्‍ले एनीगदे मुबा ग्‍लारी गधाला कोलाथोरी क्रेःसी फेप्‍खबान मुला। थे ल्‍हानान सोजो मुला।’” 6जमाहेन्‍से चेला न्‍ही निसी येशूसे कुल्‍बा अन्‍छार लजी। 7थेनीगदेसे गधाला मामादेन कोला भजी। ओच्‍छे थे गधाला मामादेन कोलाथोरी ह्राङ ह्राङला घ ती‍जी। जमाहेन्‍से येशू थेथोरी धन्‍छ्‌याजी। 8ओच्‍छे थेरी मुबा ल्‍हानान म्‍हिगदेसे ग्‍यामरी ह्राङ ह्राङला घगदे ती‍जी, कोइसे स्‍याउला थासी ग्‍यामरी ती‍जी, 9जमाहेन्‍से येशूला लिच्‍छा ङाच्‍छा भ्रबा जम्‍मान म्‍हिला हुलसे चुह्रङ् भिसी क्रिङ्बान जयजयकार लजी, “दाऊद ग्‍लेला सन्‍तानला जयजयकार तगै। परमप्रभुला मिनरी फेप्‍खबासे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्‌गै। थेह्रङ् लसीन स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा परमेश्‍वरदा जयजयकार तगै।” 10येशू यरूशलेमरी धोमाहेन्‍से शहर नाङनोन हल्‍ली खल्‍ली तजी। ओच्‍छे म्‍हिगदेसे “चु खाल हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइजी। 11येशूदेन छ्‌याम खबा म्‍हिला हुलसे “चु गालीलला नासरत भिबा नाम्‍साग्‍याम फेप्‍खबा अगमवक्ता येशू हिन्‍ना” भिसी भिजी। 12येशूसे परमेश्‍वरला मन्‍दिर न्‍हङरी चूङ्बादेन ग्‍लुबागदेदा ताप्‍जी। ओच्‍छे टाङगा देप्‍बारी चिबागदेला टेबुलदेन ढुकुर चूङ्बारी चिबागदे जम्‍मालान चिबा ग्‍लागदे प्‍लाङ प्‍लिङ लसी भ्‍याङ्‍जी। 13ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, ‘ङाला दिम य्‍हुल य्‍हुलला म्‍हिगदेसे प्रार्थना लबा दिम दोला’ भिसी परमेश्‍वरला बचनरी भ्रिबा मुला। तर एनीगदेसे मी ङाला दिमदा य्‍होगदे चिबा ग्‍ला स्‍होबा मुला।” 14येशू परमेश्‍वरला मन्‍दिररी मुबा धुइरी मी आम्राङ्बा म्‍हिदेन कुज्‍या म्‍हिगदे येशू मुबा ग्‍लारी खजी। जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा खम्‍ना लजी। 15तर येशूसे लबा उदेकला गेदेन परमेश्‍वरला मन्‍दिररी कोलागदेसे “दाऊद ग्‍लेला सन्‍तानना जयजयकार तगै” भिसी क्रिङ्बा म्राङ्सी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी धर्मगुरुगदे बोमो खजी। 16थेनीगदेसे येशूदा “चु कोलागदेसे तिग भिबान मुला ह्राङसे थेःबा आरे?” भिसी भिमा, येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “थेःबा मुला। तर परमेश्‍वरला बचनरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, ‘प्रभु, ह्राङसे लैनु कोलागदेदेन जजा कोलागदेदाएनोन जयजयकार लतोःला भिसी लोप्‍बा मुला’ तिग एनीगदेसे चु ताम पढब लबा आरे?” 17जमाहेन्‍से थेनीगदेदा थेरी ख्‍लासी येशू बेथानिया भिबा नाम्‍सारी फेप्‍सी जमाकुनु म्‍हुनङ थेरीन धन्‍छ्‌याजी। 18न्‍हङगरदङ स्‍य्‍होरी यरूशलेमपट्टि दोःसी फेप्‍खबान लबा धुइरी येशूदा फोख्रेन्‍जी। 19ग्‍यामरी फेप्‍बान लबा धुइरी येशूसे ग्‍यामला कुनीरी अञ्‍जीरला दोङ गिक म्राङ्जी। थे दोङरी अञ्‍जीर मुजी वा भिसी स्‍हीबारी फेप्‍मा भा जे म्राङ्सी “दाहेन्‍से चु दोङरी खाइमै अञ्‍जीर थारोगै” भिसी येशूसे सुङ्जी। थेह्रङ् सुङ्मैछ्‌याम थे अञ्‍जीर दोङ खर्जी। 20अञ्‍जीर दोङ खर्सी निबा म्राङ्सी उदेक म्‍हन्‍बान येशूला चेलागदेसे “दान्‍देला दान्‍देन खाह्रङ् लसी चु अञ्‍जीर दोङ खर्जी?” भिसी भिमा, 21येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, एनीगदेला सेमरी शङ्का आलना विश्‍वास लजी भिसम चु अञ्‍जीर दोङदा लबा ह्रङ् जे आहिन, तर चु गङदाएनोन ‘ए होक निसी समुन्‍द्ररी ताइगो’ भिसम थेह्रङ्नोन तला। 22ओच्‍छे एनीगदेसे विश्‍वास लसी प्रार्थना लमा जुन ताम ह्रीला थेनोन एनीगदेसे याङ्ला।” 23परमेश्‍वरला मन्‍दिररी फेप्‍सी येशूसे म्‍हिगदेदा लोप्‍बान लबा धुइरी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी गन्‍बागदे येशू मुबा ग्‍लारी खसी “ह्राङसे खानङग्‍याम अधिकार याङ्सी चु गे लबा हिन्‍ना? ह्राङदा चु अधिकार खाल्‍से पिन्‍बा हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइमा, 24येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेदाएनोन ङाइ ताम गिक ङ्‌योइला। थे तामला जोहाब पिन्‍जी भिसम ङादा चु गेगदे लबारी खाल्‍से अधिकार पिन्‍जी थे एनीगदेदा पाङ्ला। 25यूहन्‍नादा बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा अधिकार खाल्‍से पिन्‍जी? परमेश्‍वरसे कि म्‍हिगदेसे?” जमाहेन्‍से थेनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङ‍री सल्‍लाह लबान, “परमेश्‍वरग्‍याम भिजी भिसम थेसे य्‍हाङदा ‘थेह्रङ् भिसम एनीगदेसे तिग्‍दा यूहन्‍नादा विश्‍वास आलबा?’ भिसी भिला। 26तर म्‍हिगदेग्‍याम भिजी भिसम म्‍हिला हुलसे साइला भिसी य्‍हाङ लोङ्‌मुला। तिग्‍दा भिसम जम्‍मासेन यूहन्‍नादा अगमवक्ता हिन्‍ना भिसी भिमुला।” 27थेतबासेलमा थेनीगदेसे “ङन्‍दा था आरे” भिसी येशूदा जोहाब पिन्‍जी। येशूसे थेनीगदेदा “थेह्रङ् भिसम ङाइएनोन चु गेगदे खाल्‍ला अधिकारग्‍याम लबा हिन्‍ना, थे एनीगदेदा आपाङ्” भिसी सुङ्जी। 28येशूसे अझ चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “ङाइ एनीगदेदा झा न्‍ही मुबा म्‍हिला उखान पाङ्ला। एनीगदेसे चुग्‍याम तिग घोला? थे म्‍हि थेबा झा मुबा ग्‍लारी निसी ‘ए तिनी अङगुर वारीरी निसी गे लउ झा’ भिसी कुल्‍मा, 29थेसे ‘ङा आनि आबा’ भिसी जोहाब पिन्‍जी। तर लिच्‍छा सेम दोःसी थे गे लबारी निजी। 30“थेह्रङ् लसीन थे झा च्‍याङ्बा मुबा ग्‍लारी निसी थेदाएनोन थेह्रङ्नोन भिसी कुल्‍मा, थेसे ‘तला आबा ङा निला’ भिसी भिजी। तर थे आनिनी।” 31जमाहेन्‍से येशूसे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी गन्‍बागदेदा “चु न्‍ही न्‍हङ‍री खजिबासे चा आबासे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍जी” भिसी ङ्‌योइमा, थेनीगदेसे “थेबा झासे” भिसी जोहाब पिन्‍जी। ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, एनीगदे भन्‍दा ङाच्‍छा तिरो दुइबा म्‍हिगदेदेन बेश्‍यागदे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी निला। 32तिग्‍दा भिसम बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍नासे एनीगदेदा परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छारला ग्‍याम उन्‍बारी खमाएनोन एनीगदेसे थेदा विश्‍वास आलनी। बरु तिरो दुइबा म्‍हिगदेदेन बेश्‍यागदेसे चा थेदा विश्‍वास लजी। थेनीगदेसे विश्‍वास लबा म्राङ्सीनोन एनीगदेसे ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि आदोःनी। ओच्‍छे थेला ताम विश्‍वास आलनी। 33“अर्गु उखानएनोन ङ्‌यान्‍गो, फ्‍युक्‍पो म्‍हि गिकसे वारीरी अङगुर सूसी क्‍युर्सीन पर्खाल लजी। ओच्‍छे अङगुर म्‍हर्बारी कोल स्‍होसी अङगुर वारी ख्रुङ्बारी नोबा छाप्रो गिक स्‍होजी। जमाहेन्‍से अधियाँरी पिन्‍सी थे अर्गु य्‍हुल्‍सारी निजी। 34“अङगुर मिन्‍बा धुइ तमाहेन्‍से थे फ्‍युक्‍पो म्‍हिसे ह्राङला भो किन्‍बाला लागिरी अधियाँ लबागदे मुबा ग्‍लारी ह्राङला नोकरगदेदा पुइजी। 35ओच्‍छे अधियाँ लबागदेसे थे फ्‍युक्‍पो म्‍हिला नोकर गिकदा चुङ्सी तोबा ग्‍याङ्‍बा लजी, गिकदा साइजी तर स्‍य्‍हान्‍दो गिकदा चा युङबासे तोजी। 36थे फ्‍युक्‍पो म्‍हिसे दोःसी ङाच्‍छाला भन्‍दा ल्‍हानान नोकरगदे पुइजी, तर थेनीगदेसे थे नोकरगदेदाएनोन थेह्रङ्नोन लजी। 37“जमाहेन्‍से थे फ्‍युक्‍पो म्‍हिसे जम्‍मान भन्‍दा लिच्‍छा ‘थेनीगदेसे ङाला झादा मी मान लला तला’ भिसी थेसे ह्राङला झादान थेनीगदे मुबा ग्‍लारी पुइजी। 38तर थेदा खबान लबा म्राङ्सी अधियाँ लबागदेसे ‘चु मी य्‍हाङला धनीला झा हिन्‍ना, य्‍हाङसे थेदा साइगे। जमाहेन्‍से थेला सम्‍पत्ति य्‍हाङलान तला’ भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङ‍री ताम लजी। 39जमाहेन्‍से थेनीगदेसे थे फ्‍युक्‍पो म्‍हिला झादा चुङ्सी अङगुर वारीग्‍याम क्‍याथाङ भोर्सी साइजी। 40जमाहेन्‍से परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी गन्‍बागदेदा येशूसे “दाहेन्‍से अङगुर वारीला धनी खसी थे अधियाँ लबा म्‍हिगदेदा तिग लला?” भिसी ङ्‌योइमा, 41थेनीगदेसे “थे अङगुर वारीला धनीसे थेह्रङ्बा नइबा गे लबा म्‍हिगदेदा नाश लला। ओच्‍छे जुन म्‍हिसे अङगुर मिन्‍माहेन्‍से ह्राङला भो पिन्‍ना थेह्रङ्बा म्‍हिगदेदा अधियाँ पिन्‍ना” भिसी येशूदा जोहाब पिन्‍जी। 42जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेसे परमेश्‍वरला बचन खाइमै पढब लबा आरे? ‘जुन युङबादा दिम स्‍होबा कर्मीगदेसे गे आखेल भिसी भ्‍याङ्‍बा मुबा थेनोन युङबा दिमला सुर युङबा दोजी। चु परमप्रभुग्‍याम तबासे लमा य्‍हाङला लागिरी उदेकला ताम हिन्‍ना’ भिसी भ्रिबा मुला। 43“थेतबासेलमा एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो। च्‍यागो, दाहेन्‍से परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा एनीगदेग्‍याम ब्‍यन्‍सी परमेश्‍वरसे कुल्‍बा अन्‍छार भ्रबा य्‍हुलला म्‍हिगदेदा पिन्‍ना। 44थे युङबाथोरी ताइबा म्‍हि चा जम्‍मान छारछिर निला, ओच्‍छे थे युङबा खालैथोरी ताइजी भिसम थेरी मुबा म्‍हि फ्‍लातफ्‍लेत निला।” 45येशूसे सुङ्बा उखान थेःमाहेन्‍से परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन फरिसीगदेसे “चु ताम येशूसे य्‍हाङलान बारेरी पाङ्बा ताम हिन्‍ना” भिसी घोजी। 46थेतबासेलमा थेनीगदेसे येशूदा चुङ्बारी म्‍हाइजी, तर थेनीगदे म्‍हिला हुल म्राङ्सी लोङ्जी। तिग्‍दा भिसम म्‍हिगदेसे येशूदा अगमवक्ता भिसी म्‍हन्‍मुबा।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\