मत्ती 22

1दोःसीनोन येशूसे थेनीगदेदा उखानग्‍याम चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, 2“स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सा चुह्रङ्बान हिन्‍ना, ग्‍ले गिकसे ह्राङला झाला ब्‍याहला भोज ठीक लजी। 3ओच्‍छे निम्‍तो याङ्बा म्‍हिगदेदा ङ्‌योइबारी ह्राङला नोकरगदे पुइजी। तर निम्‍तो याङ्बा म्‍हिगदेसे खबा सेम आलनी। 4“दोःसी ग्‍लेसे निम्‍तो याङ्बा म्‍हिगदेदा ‘ङाइ छोबा छोबा म्‍हे बहर साइसी ब्‍याहला भोज ठीक लसी जिन्‍बा मुला। दाहेन्‍से ह्राङनी फेप्‍खउ भिउ’ भिसी स्‍य्‍हान्‍दो नोकरगदेदा पुइजी। 5“तर थे निम्‍तो याङ्बा म्‍हिगदेसे नोकरगदेला तामदा थेगोन आलना कोइ ह्राङला बु वारीरीक्‍यार निजी, कोइ व्‍यापार लबारी निजी, 6ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे चा थे नोकरगदेदा चुङ्सी तोबा ग्‍याङ्‍बा लसी साइजी। 7चु ताम थेःसी ग्‍ले ल्‍हानान बोमो खजी। जमाहेन्‍से ग्‍लेसे सिपाहीगदेदा पुइसी ह्राङला नोकरगदे साइबागदेदा साइजी। ओच्‍छे थेनीगदेला शहरएनोन ख्राङ्‌जी। 8“जमाहेन्‍से ग्‍लेसे ह्राङला नोकरगदेदा चुह्रङ् भिसी कुल्‍जी, ‘ब्‍याहला भोज ठीक लसी जिन्‍बा मुला। तसैनोन निम्‍तो याङ्बा म्‍हिगदे य्‍हाङला भोजरी खबाधोनाला आरेम। 9थेतबासेलमा दाहेन्‍से एनीगदे ग्‍याम ग्‍यामरी निउ। ओच्‍छे स्‍याप्‍बागदे जम्‍मादान ब्‍याहला भोज चबारी खउ भिसी निम्‍तो पिन्‍गो।’ 10ओच्‍छे नोकरगदे ग्‍याम ग्‍यामरी निसी ज्‍यबा गे लबा तसै आज्‍यबा गे लबा तसै स्‍याप्‍तेबा जम्‍मादान निम्‍तो पिन्‍जी। चुह्रङ् लसी ब्‍याह दिम नाङनोन डोन्‍बोगदे तजी। 11“डोन्‍बोगदेदा च्‍याबारी भिसी ग्‍ले दिम न्‍हङ‍री खमा थेरी ब्‍याहरी खबा धुइरी क्‍वान्‍तोःबा क्‍वान आक्‍वान्‍ना खबा म्‍हि गिकदा म्राङ्जी। 12थेदा म्राङ्सी, ‘ओहो, ह्रो!, ए मी ब्‍याहरी क्‍वान्‍तोःबा क्‍वान आक्‍वान्‍ना चुरी खाह्रङ् लसी खजी?’ भिसी ङ्‌योइमा, थे म्‍हिसे तिगै जोहाब पिन्‍आखम्‍नी। 13जमाहेन्‍से ग्‍लेसे ह्राङला नोकरगदेदा ‘चुला या काङ खीसी मङग्‍यार धोपधोप्‍बा ग्‍लारी भ्‍याङ्‍गो। थेरी म्‍हिगदे स्‍वा क्रेसी क्राबा क्रिङ्बा लला’ भिसी कुल्‍जी। 14“तिग्‍दा भिसम ङ्‌योइबागदे ल्‍हानान मुला, तर धम्‍बागदे चा ल्‍हाना आरे।” 15जमाहेन्‍से फरिसीगदे येशू मुबा ग्‍लाग्‍याम निजी। ओच्‍छे दाहेन्‍से येशूदा थेलान तामग्‍याम खाह्रङ् लसी फसब लसे भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङ‍री सल्‍लाह लजी। 16थेनीगदेसे ह्राङला चेलागदेदा हेरोद ग्‍लेला म्‍हिगदेदेन छ्‌याम येशू मुबा ग्‍लारी पुइजी। थे म्‍हिगदे येशू मुबा ग्‍लारी निसी चुह्रङ् भिसी भिजी, “गुरु, ह्राङ सत्‍य म्‍हि हिन्‍ना, ओच्‍छे ह्राङसे खालैदा वास्‍ता आलमुला भिसी ङन्‍दा था मुला। तिग्‍दा भिसम ह्राङसे म्‍हिला ली च्‍यासी गे आलमुला, तर ह्राङसे म्‍हिगदेदा लोप्‍बा धुइरी परमेश्‍वरला ग्‍याम ज्‍यना लसी उन्‍मुला। 17थेतबासेलमा रोमी ग्‍याल्‍बो कैसरदा तिरो फाबा ठीक हिन्‍ना कि आहिन? ङन्‍दा सुङ्‍गो।” 18तर येशूसे थेनीगदेला सेमला नइबा ताम था याङ्सी “कप्‍टीगदे, तिग्‍दा एनीगदेसे ङादा फसब लबारी म्‍हाइबा? 19एनीगदेसे तिरो फाबा डबल ङादा उन्‍गो” भिसी सुङ्मा, थेनीगदेसे डबल गिक भसी येशूदा पिन्‍जी। 20जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “चु डबलरी मुबा छापदेन मिन खाल्‍ला हिन्‍ना?” भिसी सुङ्मा, 21थेनीगदेसे “रोमी ग्‍याल्‍बो कैसरला” भिसी जोहाब पिन्‍जी। जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “दाहेन्‍से एनीगदेसे रोमी ग्‍लेला जति रोमी ग्‍लेदा फागो। ओच्‍छे परमेश्‍वरला जति परमेश्‍वरदान फागो” भिसी सुङ्जी। 22चुह्रङ्बा ताम थेःसी थेनीगदे उदेक तजी। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे येशूदा ख्‍लासी निजी। 23म्‍हि सिमाहेन्‍से दोःसी आसो भिसी विश्‍वास लबा सदुकीगदे थेनोन धिनकुनु येशू मुबा ग्‍लारी खसी येशूदा चुह्रङ् भिसी ङ्‌योइबारी छ्‌याइजी। 24“गुरु, मोशासे य्‍हाङदा पिन्‍बा ठिम अन्‍छार खालैला ज्‍योज्‍योसे ब्‍याह लसी कोलागदे आतनान सिजी भिसम ज्‍योज्‍यो‍ला लागिरी कोलागदे तगै भिसी आलेसे चाङदा ब्‍याह लतोःला भिसी पाङ्बा मुला। 25ङन्‍ना गुङरी ज्‍योज्‍यो आले निस मुबा। थेनीगदे न्‍हङ‍री थेबासे ब्‍याह लजी। तर कोलागदे आतनान थे सिजी। जमाहेन्‍से पाराङसे थेनोन चाङदेन छ्‌याम ब्‍याह लजी। 26थेह्रङ् लसीन पाराङ साँजी लसी च्‍याङ्बाधोनासेन थेनोन चाङदेन छ्‌याम ब्‍याह लजी। 27थेनीगदे जम्‍मान सिमाहेन्‍से थे म्रिङम्‍हेमेनोन सिजी। 28थेतबासेलमा ङन्‍दा सुङ्‍गो, सिबाग्‍याम सोना लजी भिसम थे म्रिङम्‍हेमे खजिबाला म्रिङ तला? तिग्‍दा भिसम थेनीगदे जम्‍मासेन थे म्रिङम्‍हेमेदेन छ्‌याम ब्‍याह लबा मुला।” 29जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी जोहाब पिन्‍जी, “एनीगदे अन्‍दोलरीन चीम, तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे परमेश्‍वरला बचनदेन परमेश्‍वरला शक्तिला बारेरी घोबान आरेम। 30तिग्‍दा भिसम सिबाग्‍याम सोना लबा धुइरी न्‍ह ब्‍याह लला न्‍ह ब्‍याह तला। तर थेनीगदे स्‍वर्गरी मुबा स्‍वर्गदूतगदे ह्रङ्‌बान तला। 31सिबाग्‍याम सोना लबाला बारेरी परमेश्‍वरसे एनीगदेदा तिग सुङ्बा मुला, थे ताम एनीगदेसे पढब लबा आरे? 32‘ङा अब्राहाम, इसहाकदेन याकूबला परमेश्‍वर हिन्‍ना’ भिसी परमेश्‍वरसे मोशादा सुङ्बा मुबा। परमेश्‍वर सिबागदेला परमेश्‍वर आहिन, तर सोबागदेला परमेश्‍वर हिन्‍ना।” 33येशूसे चुह्रङ् लसी लोप्‍बा म्राङ्सी थेरी मुबा म्‍हिला हुल उदेक तजी। 34येशूसे सदुकीगदेदा जोहाबनोन पिन्‍आखम्‍बा तना लजी भिबा ताम थेःसी फरिसीगदे ढिक्‍सी सल्‍लाह लबारी ग्‍ला गिकरी पोप तजी। 35जमाहेन्‍से थेनीगदे न्‍हङला यहूदी धर्मगुरु गिकसे येशूला सेम च्‍याबाला लागिरी चुह्रङ् भिसी ङ्‌योइजी, 36“गुरु, परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमरी जम्‍मान भन्‍दा मुल ताम चा खजिबा हिन्‍ना?” 37येशूसे थेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, परमेश्‍वरसे कुल्‍बा जम्‍मान भन्‍दा मुल ताम चा चुनोन हिन्‍ना। एसे ह्राङला परमप्रभु परमेश्‍वरदा ह्राङला जम्‍मान सेमहेन्‍से, जम्‍मान प्राणसे, जम्‍मान बुद्धिसे माया लउ। 39ओच्‍छे अर्गु मुल ताम चा एसे ह्राङला खिम्‍जेमदा ह्राङदा ह्रङ्नोन माया लउ। 40अगमवक्तागदेसे लोप्‍बा तामदेन मोशाला ठिमरी मुबा जम्‍मान तामगदे चा परमेश्‍वरसे कुल्‍बा चु मुल ताम न्‍हीग्‍यामनोन खबा हिन्‍ना।” 41जमाहेन्‍से येशूसे थेरी पोप तसी चिबा फरिसीगदेदा चुह्रङ् भिसी ङ्‌योइजी, 42“थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍टला बारेरी एनीगदेसे तिग म्‍हन्‍बा मुला? थे खाल्‍ला झा हिन्‍ना?” थेनीगदेसे येशूदा “दाऊद ग्‍लेला सन्‍तान हिन्‍ना” भिसी जोहाब पिन्‍जी। 43दोःसी येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “थेह्रङ् भिसम दाऊददा परमेश्‍वरला आत्‍माला शक्तिग्‍याम तिग्‍दा ख्रीष्‍टदा ‘प्रभु’ भिपुङ्जी? दाऊदसेन चुह्रङ् भिसी भिमुला, 44‘परमप्रभुसे ङाला प्रभुदा, “ङाइ एला शत्रुगदेदा एला काङ धिरी आथान्‍तेधोना ए ङाला दाहिनेपट्टि चिउ भिसी सुङ्जी।”’ 45दाऊद ग्‍लेसेन ख्रीष्‍टदा प्रभु भिला भिसम खाह्रङ् लसी ख्रीष्‍ट दाऊद ग्‍लेला सन्‍तान तला?” 46जमाहेन्‍से खालैसेन येशूदा जोहाब गिकनोन लआखम्‍नी। जमाकुनुहेन्‍से खालैसेन येशूदा तिगै ताम ङ्‌योइबा आँट आलनी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\