मत्ती 24

1जमाहेन्‍से येशू परमेश्‍वरला मन्‍दिरग्‍याम थोन्‍सी फेप्‍बारी छ्‌याइमा थेला चेलागदे परमेश्‍वरला मन्‍दिरला दिमगदे उन्‍बारी भिसी येशूला ङामरी खजी। 2तर येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेसे चु जम्‍मान म्राङ्बा मुला आहिन? च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, चु मन्‍दिरला युङबा गिकनोन बाँकी आचिना जम्‍मान फुप्‍ला” भिसी सुङ्जी। 3जमाहेन्‍से येशू जैतून भिबा गङरी धन्‍छ्‌याबा धुइरी, थेला चेलागदे सुटुक्‍क खसी “ह्राङसे सुङ्बा चु तामगदे खाइमा तला? ओच्‍छे ह्राङ फेप्‍खबा धुइदेन परमेश्‍वरसे जम्‍बुलिङला जम्‍मान म्‍हिगदेला निसाफ लबा धुइरी खाह्रङ्बा चिनु म्राङ्ला? ङन्‍दा सुङ्‍गो” भिसी भिजी। 4येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदे होशियार तसी चिउ, एनीगदेदा खालैसेन झुक्‍याब थालगै। 5तिग्‍दा भिसम ल्‍हानान म्‍हिगदे ङाला मिन किन्‍सी ‘ङानोन थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍ना’ भिसी खला। ओच्‍छे ल्‍हानान म्‍हिदा झुक्‍याब लला। 6एनीगदेसे लडाइदेन लडाइला हल्‍लागदे थेःला। तसैनोन एनीगदे थालोङ्‍गो, तिग्‍दा भिसम चु तनोन तोःबा हिन्‍ना। तर थेनोन धुइरी चा चु जम्‍बुलिङ नाश आत। 7तिग्‍दा भिसम म्‍हि य्‍हुलला बिरोधरी म्‍हि य्‍हुलनोन ओच्‍छे य्‍हुल्‍साला बिरोधरी य्‍हुल्‍सा रेःला। चुह्रङ् तसी ग्‍ला ग्‍लारी अनिकाल तबादेन सङगुल निला। 8चु जम्‍मान ताम मी कोला न्‍हसेला म्रिङम्‍हेमेदा बेथासे थुर्बा ह्रङ्‌बा जे हिन्‍ना। 9“थे धुइरी एनीगदेदा म्‍हिगदेसे चुङ्सी दुख पिन्‍ना, ओच्‍छे साइला। थेह्रङ् लसीन ङादा विश्‍वास लबासे लमा एनीगदेदा जम्‍मान य्‍हुलला म्‍हिगदेसे हेला लला। 10थे धुइरी ल्‍हानान म्‍हिगदेसे ङादा विश्‍वास लबा ख्‍लाला। ओच्‍छे गिकसे स्‍य्‍हान्‍दोदा चुङ्सी म्‍हिगदेला यारी जिम्‍मा पिन्‍बादेन हेला लला। 11थे धुइरी ल्‍हानान फट्टा अगमवक्तागदे थोन्‍सी ल्‍हानान म्‍हिगदेदा झुक्‍याब लला। 12थेह्रङ् लसीन पाप गे ल्‍हानान तसी निबासे लमा ल्‍हानान म्‍हिसे स्‍य्‍हान्‍दोदा माया लबा ख्‍लाबान निला। 13तर जस्‍तोन दुख तसैनोन जुन म्‍हिसे ह्राङ आसितेधोना ङादा विश्‍वास लसीन चिला थेसे थार्बा याङ्ला। 14ओच्‍छे जम्‍बुलिङला जम्‍मान य्‍हुलला म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःसी जिन्‍माहेन्‍से जे नाश तबा धुइ खला। 15“थेतबासेलमा दानिएल अगमवक्तासे पाङ्बा ह्रङ्नोन एनीगदेसे परमेश्‍वरला मन्‍दिरला चोखो ग्‍लारी नइबा खबा स्‍हे म्राङ्ला।” चुला अर्थ पढब लबा म्‍हिसे घोगै। 16“थे धुइरी यहूदिया अञ्‍चलरी मुबा म्‍हिगदे गङरीक्‍यार यार्गै। 17ओच्‍छे तलाथोरी मुबा म्‍हिगदे ह्राङला सामान किन्‍बारी मार फाप्‍सी दिम न्‍हङरी थावाङ्‍गो। 18बु वारीरी मुबागदे ह्राङला घ किन्‍बारी दोःसी दिमरी थानिउ। 19थे धुइरी जिउ न्‍हीला म्रिङम्‍हेमेदेन कोलादा ङ्‍हे ख्‍वाबा आमागदेदा झन गाते ल्‍हानान दुख तला! 20थेतबासेलमा खङ्‍बा लादेन ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु यारआतोःगै भिसी एनीगदेसे प्रार्थना लउ। 21तिग्‍दा भिसम थे धुइरी तबा घ्रेन दुख जम्‍बुलिङ छ्‌यामाहेन्‍से दान्‍देधोना तबा आरे ओच्‍छे लिच्‍छाएनोन खाइमै तसेला आरे। 22थेह्रङ्बा दुखला धिन परमेश्‍वरसे तुन्‍ना आलबा हिन्‍सम खालैसेन थार्बा आयाङ्सेला मुबा। तर परमेश्‍वरसे ह्राङसे धम्‍बा म्‍हिगदेला लागिरी थे धिन तुन्‍ना लसी पिन्‍ना। 23“खालैसे एनीगदेदा ‘च्‍यागो, थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट चुरी मुला,’ अथवा ‘थेरी मुला,’ भिजी भिसम थेनीगदेला ताम विश्‍वास थालउ। 24तिग्‍दा भिसम फट्टा ख्रीष्‍टगदेदेन फट्टा अगमवक्तागदे थोन्‍ना। ओच्‍छे थेनीगदेसे खम्‍तेधोना परमेश्‍वरसे धम्‍बा म्‍हिगदेदा झुक्‍याब लबाला लागिरी उदेकला घ्रेन चिनुगदेदेन उदेकला गेगदे लसी उन्‍ना। 25च्‍यागो, चु ताम ङाइ एनीगदेदा ङाच्‍छाहेन्‍सेन पाङ्सी पिन्‍बा मुला। 26“थेतबासेलमा म्‍हिगदेसे एनीगदेदा ‘येशू तोङतोङबा ग्‍लारी मुला’ भिजी भिसम, एनीगदे थेरी थानिउ। ओच्‍छे ‘च्‍यागो, येशू मी कोठा न्‍हङ‍री मुला’ भिजी भिसैनोन एनीगदेसे थेनीगदेला ताम विश्‍वास थालउ। 27तिग्‍दा भिसम स्‍यारपट्टि तिप्‍लीङ खमा न्‍हुपधोना य्‍हाल तबा ह्रङ् लसी परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिएनोन थेह्रङ् लसीन खला। 28“जुन ग्‍लारी सिबा जन्‍तु मुला थेरी गिद्धागदे पोप तमुला। 29“थेह्रङ्बा दुखला धिन खमैछ्‌याम, ‘धिनीसे य्‍हाल पिन्‍बा ख्‍लाला ओच्‍छे लनीला य्‍हाल म्‍हाला। जमाहेन्‍से मुला शक्तिगदे याङयोङ तसी सुक्र सार जम्‍मान ताइला।’ 30चुह्रङ् तमाहेन्‍से मुरी परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि खबान लबा चिनु गिक म्राङ्ला। ओच्‍छे परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा स्‍वर्गला खसुरी शक्तिदेन घ्रेन य्‍हाल य्‍हालरी खबा म्राङ्सी जम्‍बुलिङरी मुबा जम्‍मान य्‍हुलला म्‍हिगदे क्राबा क्रिङ्बा लला। 31बिगुलला घ्रेन काइदेन छ्‌याम थेसे स्‍वर्गदूतगदेदा जम्‍बुलिङदेन मुला जम्‍मान ग्‍लारी पुइला। जमाहेन्‍से थे स्‍वर्गदूतगदेसे परमेश्‍वरसे धम्‍बा जम्‍मान म्‍हिगदेदा ग्‍ला गिकरी पोप लला। 32“एनीगदेसे अञ्‍जीरला दोङदा च्‍यासी थेग्‍याम तिगै ताम लोप्‍गो। थेला हाँगागदेरी भा भुमैछ्‌याम छेप्‍बा छबा ला वाङ्‌जी भिसी एनीगदेसे था याङ्मुला। 33थेह्रङ् लसीन ङाइ पाङ्बा जम्‍मान तामगदे तबा म्राङ्माहेन्‍से परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि खबा धिन खसी जिन्‍जी भिबा ताम एनीगदेसे था याङ्‍गो। 34च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, चु जम्‍मान ताम पूरा आततेधोना दान्‍देला म्‍हिगदे आसि। 35मुदेन जम्‍बुलिङ म्‍हासी निसैनोन ङाला बचन खाइमै आम्‍हा। 36“थे दुखला धिनदेन धुइ खाइमा खला भिसी स्‍वर्गदूतदाएनोन था आरे ओच्‍छे ङा परमेश्‍वरला झादाएनोन था आरे। थे ताम परमेश्‍वर आबादा जे था मुला। 37ओन्‍मा नोआला धुइरी तबा ह्रङ्नोन परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि दोःसी खबा धुइरीनोन तला। 38तिग्‍दा भिसम नाम खसी भाल बाढी खबा भन्‍दा ङाच्‍छा नोआ पानी जहाजरी वाङ्बा धिनकुनुधोना म्‍हिगदे चबा थुङ्बादेन ब्‍याह लबान मुबा। 39ओच्‍छे नाम खसी भाल बाढीसे आभोर्तेधोना थेनीगदेसे तिग तला भिसी था आयाङ्नी। परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि खमाएनोन थेह्रङ् तला। 40थे धुइरी बु वारीरी गे लसी चिबा म्‍हि न्‍ही न्‍हङ‍री गिकदा भोर्ला गिकदा थेरीन ख्‍लाला। 41थेह्रङ् लसीन ह्रान्‍दारी ब्रा स्‍याङ्सी चिबा म्रिङम्‍हेमे न्‍ही न्‍हङ‍री गिकदा भोर्ला, गिकदा थेरी ख्‍लाला। 42“थेतबासेलमा एनीगदे होशियार तसी छोर्सी चिउ। तिग्‍दा भिसम एनीगदेला प्रभु खाइमा खला भिबा ताम एनीगदेदा था आरे। 43तर एनीगदेसे चु तामएनोन था याङ्‍गो, दिमला म्‍हिसे य्‍हो खबा धुइ था याङ्सम थे छोर्सी चिला, ओच्‍छे थेसे ह्राङला दिम न्‍हङरी य्‍हो वाङ्आपुङ्‍। 44थेतबासेलमा एनीगदेएनोन होशियार तसी छोर्सी चिउ। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिएनोन एनीगदेसे आम्‍हन्‍बा धुइरी खला। 45“दिमरी गे लबा बुद्धि मुबादेन भर्तुप्‍पा म्‍हि खाल हिन्‍ना? मालिकसे दिमला स्‍य्‍हान्‍दो नोकरगदेदा ठीक ठीक धुइरी चबा थुङ्बा ढिक्‍ना लसी पिन्‍बारी जिम्‍मा पिन्‍थान्‍जी।” 46मालिक दोःसी खबा धुइरीनोन थेसे मालिकसे कुल्‍सी ‍थान्‍बा ह्रङ् लसी गे लबा म्राङ्जी भिसम इनाम याङ्बा नोकर थेनोन हिन्‍ना। 47च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, मालिकसे थेह्रङ्बा नोकरदा ह्राङला जम्‍मान धन सम्‍पत्ति जिम्‍मा पिन्‍ना। 48तर थे नइबा नोकरसे ‘ङाला मालिक योनान आख’ भिसी म्‍हन्‍सी, 49ङ्‍य्‍होइबा म्‍हिगदेदेन छ्‌याम चिसी चबा थुङ्बा लसी ह्राङदेन छ्‌यामनोन गे लबा नोकरगदेदा तोबा ग्‍याङ्‍बा लजी भिसम, 50थेला मालिक थेसे आम्‍हन्‍बा धिनदेन धुइरी धोखला। 51जमाहेन्‍से मालिकसे थेदा ल्‍हानान सजाय पिन्‍सी कप्‍टी म्‍हिगदे मुबा ग्‍लारी भ्‍याङ्‍ला। थेरी चा जम्‍मान म्‍हिगदे स्‍वा क्रेसी क्रेसी क्राबा क्रिङ्बा लसी चिला।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\