मत्ती 25

1येशूसे अझ चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सा चा गोर च्‍युइ म्रिङकोलागदेला ताम ह्रङ्‌बान तला। थे गोर च्‍युइ म्रिङकोलागदे ह्राङ ह्राङला नाङसल थोसी म्‍हाछारदा ह्रुप तबारी निजी। 2थे गोर च्‍युइ म्रिङकोला न्‍हङ‍री गोर ङा बुद्धि मुबा, गोर ङा बुद्धि आरेबा मुबा। 3तिग्‍दा भिसम बुद्धि मुबागदेसे चा नाङसलदेन छ्‌युगुएनोन भोर्सी निजी, तर बुद्धि आरेबासे चा नाङसल जे भोर्सी निजी। 5म्‍हाछार घइसी खबासे लमा थेनीगदे जम्‍मान छुप निजी। 6“तर म्‍हुन गङसलरी ‘म्‍हाछारदा स्‍याप्‍बारी खउ’ भिबा काइ थेःजी। 7जमाहेन्‍से थेनीगदे जम्‍मान रेःसी ह्राङ ह्राङला नाङसल ठीक लजी। 8ओच्‍छे बुद्धि आरेबा म्रिङकोलागदेसे बुद्धि मुबा म्रिङकोलागदेदा ‘ङन्‍ना नाङसल सिबारी छ्‌याइजी, एनीगदेला छ्‌युगु ङन्‍दाएनोन जजाकी जजाकी पिन्‍तोःजी’ भिसी ह्रीजी। 9तर बुद्धि मुबा म्रिङकोलागदेसे ‘ङन्‍देन छ्‌याम मुबा छ्‌युगुसे य्‍हाङ जम्‍मादान आछ्‌यो तला। बरु एनीगदे पसलरी निसी ग्‍लुसी भउ’ भिसी भिजी। 10“तर थेनीगदे छ्‌युगु ग्‍लुबारी निमा म्‍हाछार धोखजी। ओच्‍छे ङाच्‍छान ठीक तसी चिबागदे म्‍हाछारदेन छ्‌याम भोज चबारी दिम न्‍हङ‍री वाङ्‌जी। ओच्‍छे म्राप ढुङ्‌जी। 11“छिन्‍नङ लिच्‍छा थे बुद्धि आरेबा म्रिङकोलागदे खसी ‘प्रभु, प्रभु ङन्‍दाएनोन म्राप ठोङ्सी पिन्‍गो’ भिसी भिमा, 12म्‍हाछारसे थेनीगदेदा ‘च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, ङाइ एनीगदेदा ङोसेबा आरे’ भिसी जोहाब पिन्‍जी। 13“थेतबासेलमा एनीगदे होशियार तसी चिउ। तिग्‍दा भिसम ङा खजिबा धिनदेन धुइरी खला भिबा ताम एनीगदेदा था आरे। 14“थे धुइरी परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा चुह्रङ्बान तला, च्‍यागो, फ्‍युक्‍पो म्‍हि गिक अर्गु य्‍हुल्‍सारी निबा धुइरी ह्राङला नोकरगदेदा ङ्‌योइसी ह्राङला धन सम्‍पत्तिगदे जिम्‍मा पिन्‍जी। 15अर्गु य्‍हुल्‍सारी निबा धुइरी थे फ्‍युक्‍पो म्‍हिसे ह्राङला नोकरगदेसे तिग तिग गे लखम्‍मुला थे अन्‍छार गिकदा म्‍हरला डबल ङा, गिकदा डबल न्‍ही, गिकदा डबल गिक पिन्‍सी निजी। 16“जमाहेन्‍से म्‍हरला डबल ङा याङ्बा चा तुरुन्‍तन निजी। ओच्‍छे व्‍यापार लसी अर्गु म्‍हरला डबल ङा स्‍होजी। 17थेह्रङ् लसीन म्‍हरला डबल न्‍ही याङ्बासेनोन अर्गु म्‍हरला डबल न्‍ही स्‍होजी। 18तर म्‍हरला डबल गिक याङ्बासे चा थे डबल भोर्सी स न्‍हङ‍री ल्‍हुसी थान्‍जी। 19“ल्‍हानान धिन लिच्‍छा थे नोकर‍गदेला मालिक खसी थेनीगदेदेन छ्‌याम हिसाब किताब म्‍हाइजी। 20जमाहेन्‍से म्‍हरला डबल ङा याङ्बा नोकर खसी ‘मालिक, ह्राङसे ङादा पिन्‍बा डबल ङाग्‍याम ङाइ अर्गु डबल ङा स्‍होबा मुला, चु किन्‍गो’ भिसी भिमा, 21मालिकसे थेदा ‘स्‍याबास ज्‍यबा नोकर, एसे जजा तामरी विश्‍वास उन्‍जी। थेतबासेलमा दाहेन्‍से ङाइ एदा ल्‍हानान तामगदे जिम्‍मा पिन्‍ना। दाहेन्‍से ए ङादेन छ्‌याम ताङ्सी गे लउ’ भिसी भिजी। 22“जमाहेन्‍से म्‍हरला डबल न्‍ही याङ्बा नोकरएनोन खसी ‘मालिक, ह्राङसे ङादा पिन्‍बा म्‍हरला डबल न्‍हीग्‍याम ङाइ अर्गु म्‍हरला डबल न्‍ही स्‍होबा मुला, चु किन्‍गो’ भिसी भिमा, 23थेदाएनोन मालिकसे ‘स्‍याबास ज्‍यबा नोकर, एसेनोन जजा तामरी विश्‍वास उन्‍जी। थेतबासेलमा एदाएनोन ङाइ ल्‍हानान तामगदे जिम्‍मा पिन्‍ना। दाहेन्‍से एएनोन ङादेन छ्‌याम ताङ्सी गे लउ’ भिसी भिजी। 24“थेह्रङ् लसीन म्‍हरला डबल गिक याङ्बा नोकरएनोन खसी ‘मालिक, ह्राङ तिगै आढ्‍वबा ग्‍लाग्‍याम बाली दुइबारी म्‍हाइबादेन तिगै आय्‍हाप्‍बा ग्‍लारी पोप लबारी म्‍हाइबा खरो म्‍हि हिन्‍ना भिबा ताम ङादा था मुबा। 25थेतबासेलमा लोङ्सी ह्राङसे ङादा पिन्‍बा म्‍हरला डबल ङाइ स न्‍हङ‍री ल्‍हुसी थान्‍जी। दाहेन्‍से ह्राङला चु डबल किन्‍गो’ भिसी भिजी। 26“जमाहेन्‍से मालिकसे थेदा ‘ब्‍लेगु गे आखेल्‍बा नोकर, ङाइ तिगै आढ्वना बाली दुइबारी म्‍हाइबादेन तिगै आय्‍हाप्‍बा ग्‍लाग्‍याम पोप लबारी म्‍हाइमुला भिबा ताम एदा था मुबा हिन्‍सम, 27एसे ङाइ पिन्‍बा डबल बैंकरी थान्‍तोःबा मुबा, एसे बैंकरी थान्‍बा हिन्‍सम ङाइ दोःसी ब्‍याजदेन थे डबल किन्‍म्‍याङ्सेला’ भिसी भिजी। 28“जमाहेन्‍से मालिकसे ‘थे म्‍हरला डबल थेग्‍याम ब्‍यन्‍सी डबल च्‍युइ मुबा म्‍हिदा पिन्‍गो। 29तिग्‍दा भिसम जुन म्‍हिदेन छ्‌याम मुला थेदा अर्गुएनोन पिन्‍ना। जमाहेन्‍से थेदेन छ्‌याम झन ल्‍हानान तला। तर जुन म्‍हिदेन छ्‌याम आरे थेदेन छ्‌याम मुबा जजाकीएनोन थेग्‍याम ब्‍यन्‍ना। 30दाहेन्‍से थे गे आखेल्‍बा नोकरदा मङग्‍यार धोपधोप्‍बा ग्‍लारी भ्‍याङ्‍गो। थेरी म्‍हिगदे स्‍वा क्रेसी क्राबा क्रिङ्बा लला।’ 31“परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि य्‍हाल य्‍हाल्‍बा शक्तिरी स्‍वर्गदूतगदेदेन छ्‌याम खसी ह्राङला ठिरी शक्तिशाली ग्‍ले दोसी धन्‍छ्‌याला। 32थे धुइरी जम्‍बुलिङरी मुबा जम्‍मान य्‍हुलला म्‍हिगदे ङा मुबा ग्‍लारी पोप तला। जमाहेन्‍से गोठालोसे रादेन ग्‍युदा फेबा ह्रङ् लसी थेसेनोन थे म्‍हिगदेदा फेला। 33थेह्रङ् लसी फेमाहेन्‍से ङाइ रादा देब्रेपट्टि थान्‍ना। ओच्‍छे ग्‍युदा चा दाहिनेपट्टि थान्‍ना। 34“जमाहेन्‍से ङाइ ह्राङला दाहिनेपट्टि मुबा म्‍हिगदेदा चुह्रङ् भिसी भिला, ‘ङाला आबा परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्बा म्‍हिगदे! जम्‍बुलिङ छ्‌यामाहेन्‍सेन एनीगदेला लागिरी स्‍होसी थान्‍बा य्‍हुल्‍सारी खसी चिउ। 35तिग्‍दा भिसम ङा ख्रेन्‍बा फुइबा धुइरी एनीगदेसे ङादा चबा थुङ्बा पिन्‍जी। ङा विदेशी तसैनोन एनीगदेसे ङादा ह्राङला दिमरी चिपुङ्जी। 36ओच्‍छे ङाइ क्‍वान क्‍वान्‍आम्‍याङ्बा धुइरी एनीगदेसे ङादा क्‍वान पिन्‍जी। ङा आखम्‍बा धुइरी एनीगदेसे ङादा च्‍याजी, ङा झ्‍याल्‍खानरी परब तमा एनीगदे ङादा स्‍याप्‍बारी खजी।’ 37“चुह्रङ्बा ताम थेःसी परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बा म्‍हिगदेसे थेदा चुह्रङ् भिसी ङ्‌योइला, ‘प्रभु, ङन्‍से ह्राङदा खाइमा ख्रेन्‍बा फुइबा म्राङ्सी चबा थुङ्बा पिन्‍जी? 38ओच्‍छे ङन्‍से ह्राङदा खाइमा विदेशी भिसी ङन्‍ना दिमरी स्‍य्‍हूपुङ्जी, ओच्‍छे खाइमा ह्राङसे क्‍वानआम्‍याङ्बा म्राङ्सी ङन्‍से ह्राङदा क्‍वान पिन्‍जी। 39ह्राङ आखम्‍बा खाइमा म्राङ्सी ङन्‍से ह्राङदा च्‍याजी? खाइमा ह्राङ झ्‍याल्‍खानरी परब तबा म्राङ्सी ङनी ह्राङदा स्‍याप्‍बारी खजी?’ 40“जमाहेन्‍से ङाइ थेनीगदेदा ‘एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, चु ङाला आलेगदे न्‍हङला जम्‍मान भन्‍दा जजा आले गिकदा एनीगदेसे जे लबा मुबा थे ङालान लागिरी लबा हिन्‍ना’ भिसी भिला। 41“दोःसी ङाइ ह्राङला देब्रेपट्टि मुबा म्‍हिगदेदा चा चुह्रङ् भिसी भिला, ‘नाश तसी निबा म्‍हिगदे, दाहेन्‍से एनीगदे शैतानदेन थेला दूतगदेला लागिरी स्‍होबा खाइमै आसिबा मेरी निउ! 42तिग्‍दा भिसम ङा ख्रेन्‍बा फुइबा धुइरी एनीगदेसे ङादा चबा थुङ्बा आपिन्‍नी। 43ङा विदेशी मुमा एनीगदेसे ङादा एनीगदेला दिमरी चिआपुङ्नी। ङाइ क्‍वान क्‍वान्‍आम्‍याङ्मा एनीगदेसे ङादा क्‍वान आपिन्‍नी। ङा आखम्‍बा धुइरी एनीगदेसे ङादा आच्‍यानी। ओच्‍छे ङा झ्‍याल्‍खानरी परब तबा धुइरी एनीगदे ङादा स्‍याप्‍बारी आखनी।’ 44“जमाहेन्‍से थेनीगदेसेनोन ‘प्रभु, खाइमा ङन्‍से ह्राङ ख्रेन्‍बा फुइबादेन विदेशी, क्‍वान क्‍वान्‍आम्‍याङ्बा, आखम्‍बा ओच्‍छे झ्‍याल्‍खानरी परब तबा म्राङ्सीनोन ह्राङला वास्‍ता आलनी?’ भिसी ङ्‌योइला। 45“जमाहेन्‍से ङाइ थेनीगदेदा ‘एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, चु ङाला आलेगदे न्‍हङला जम्‍मान भन्‍दा जजा आलेदा एनीगदेसे वास्‍ता आलबान ङादा वास्‍ता आलबा हिन्‍ना’ भिसी भिला। 46“थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम आङ्‌यान्‍बा म्‍हिगदेसे चा जुकजुकधोनान सजाय याङ्ला। तर परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बा म्‍हिगदेसे चा जुकजुकधोनाला जुनी याङ्ला।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\