मत्ती 26

1चु जम्‍मान ताम सुङ्सी जिन्‍माहेन्‍से येशूसे ह्राङला चेलागदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, 2“मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाड खबारी न्‍हीरे जे मुला भिबा ताम एनीगदेदा थानोन मुला। थेनोन धुइरी परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा क्रुसरी टाँगब लबारी चुङ्सी म्‍हिगदेदा जिम्‍मा पिन्‍ना।” 3थेनोन धुइरी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हि कैयाफाला दिमरी यहूदी गन्‍बागदेदेन परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदे ह्रुप तजी। 4ओच्‍छे थेनीगदेसे येशूदा खाह्रङ् लसी खालैदा था आयाङ्ना साइबा भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङ‍री सल्‍लाह लजी। 5तर थेनीगदेसे “य्‍हाङला चाडला धुइरी चा चुङ्बारी आत। चाडला धुइरी चुङ्‌जी भिसम म्‍हिगदेसे हुल दङगा लला” भिसी भिजी। 6येशू बेथानिया भिबा नाम्‍साला कोरे खबा सिमोनला दिमरी फेप्‍खजी। 7सोल छ्‌योइबान लबा धुइरी म्रिङम्‍हेमे गिक सिङ्‍गमरमरला ताङरी ल्‍हानान महँगो अत्तर भसी येशू मुबा ग्‍लारी खजी। ओच्‍छे थेसे थे अत्तर येशूला थोबोरी युजी। 8चुह्रङ् लबा म्राङ्सी येशूला चेलागदे बोमो खसी “चुह्रङ्बा महँगो अत्तर तिग्‍दा ओह्रङ्नोन खेरो भ्‍याङ्‍बा? 9बरु चु अत्तर चूङ्सी खबा टाङगा प्राङबोगदेदा पिन्‍बा हिन्‍सै तसे मुबा” भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङ‍री ताम लजी। 10येशूसे चु ताम था याङ्सी थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेसे तिग्‍दा चु म्रिङम्‍हेमेदा कचकच लबा? चुसे मी ङाला लागिरी ज्‍यबा गे लबा मुला। 11तिग्‍दा भिसम प्राङबोगदे मी सदन एनीगदेदेन छ्‌याम तला। तर ङा मी एनीगदेदेन छ्‌याम सदन आत। 12चुसे ङाला सिबा ल्‍हुइ धुर्सारी थान्‍बाला लागिरी ङा सिबा भन्‍दा ङाच्‍छान ङाला थोबोरी चु अत्तर युसी ठीक लबा मुला। 13च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, जम्‍बुलिङला जुन जुन ग्‍लारी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लला, थे, थे ग्‍लारी चु म्रिङम्‍हेमेसे लबा गे ढन्‍बाला लागिरी थेला ताम लला।” 14जमाहेन्‍से येशूला च्‍युक न्‍ही चेलागदे न्‍हङला यहूदा इस्‍करियोत भिबा चेला गिक परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदे मुबा ग्‍लारी निजी। 15ओच्‍छे थेसे थेनीगदेदा “चुदे ङाइ येशूदा चुङ्सी ह्राङनीदा जिम्‍मा पिन्‍सम ह्राङनीसे ङादा तिग पिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइमा, थेनीगदेसे यहूदा इस्‍करियोतदा बोगल गिकसे च्‍युइ म्‍हुइला डबल पिन्‍ना भिसी पिन्‍जी। 16जमाकुनुहेन्‍से यहूदा इस्‍करियोतसे येशूदा चुङ्सी पिन्‍बाला लागिरी दाउ च्‍यासी भ्रजी। 17खमीर आयुना गेङ चसी धङ्बा चाडला शुरुला धिनकुनु चेलागदे येशू मुबा ग्‍लारी खसी “ह्राङला लागिरी ङन्‍से मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाडला भोज खानङ ठीक लउ?” भिसी ङ्‌योइजी। 18येशूसे चेलागदेदा चुह्रङ् भिसी कुल्‍जी, “एनीगदे शहररी म्‍हि गिक मुबा ग्‍लारी निसी थे म्‍हिदा ‘ङा सिबा धुइ तसी जिन्‍बा मुला। थेतबासेलमा ङाइ ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम चिसी एला दिमरी मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाड धङ्बा सेम मुला, भिसी गुरुसे सुङ्बा मुला’ भिसी पाङ्‍गो।” 19जमाहेन्‍से येशूसे कुल्‍बा अन्‍छारनोन चेलागदेसे मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाडला भोज ठीक लजी। 20ङ्‍यसे तमाहेन्‍से येशू ह्राङला च्‍युक न्‍ही चेलागदेदेन छ्‌यामनोन भोज छ्‌योइबारी धन्‍छ्‌याजी। 21जमाहेन्‍से भोज छ्‌योइबान लबा धुइरी येशूसे चेलागदेदा “च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, एनीगदे न्‍हङलान गिकसे ङादा म्‍हिगदेला यारी जिम्‍मा पिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। 22जमाहेन्‍से ल्‍हानान दुख ङ्‍हम्‍सी चेलागदे जम्‍मासेन येशूदा “प्रभु, थे म्‍हि ङानोन हिन्‍ना?” भिसी पालो पालो लसी ङ्‌योइबारी छ्‌याइजी। 23ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, जुन म्‍हिसे खार्बारी ङादेन छ्‌याम गेङ तुइसी चमुला, थेनोन म्‍हिसे ङादा चुङ्सी पिन्‍ना। 24परमेश्‍वरला बचनरी भ्रिबा ह्रङ्नोन परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि मी सिनोन तोःला। तर जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा चुङ्सी म्‍हिला यारी जिम्‍मा पिन्‍ना, थेसे परमेश्‍वरग्‍याम खाह्रङ्बा लोङ्‌बा खबा सजाय याङ्ला। बरु थे मी न्‍हनोन आन्‍हबा हिन्‍सम ज्‍यबा तसेला मुबा” भिसी सुङ्जी। 25येशूदा चुङ्सी पिन्‍बारी म्‍हाइबा यहूदासेनोन येशूदा “गुरु, थे म्‍हि ङानोन हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइजी। जमाहेन्‍से येशूसे थेदा “थे ताम मी एसेन पाङ्जी” भिसी सुङ्जी। 26थेनीगदे भोज चबान लबा धुइरी येशूसे गेङ थोसी परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍जी। ओच्‍छे थे गेङ क्‍युइसी चेलागदेदा “ना! चु चउ, चु ङाला ल्‍हुइ हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। 27जमाहेन्‍से येशूसे खोरेरी मुबा अङगुरला निङगु थोसी परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍सी, चेलागदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “ना! एनीगदे जम्‍मासेन चु थुङ्‍गो। 28तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे थुङ्बा चु निङगु ङाला का हिन्‍ना। चु का एनीगदेदेन छ्‌याम लबा छार कबुल हिन्‍ना। चुनोन का ल्‍हानान म्‍हिला पापला दोष मेटब लबाला लागिरी बगब तला। 29तर एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, एनीगदेदेन छ्‌याम ङाला आबाला य्‍हुल्‍सारी छार अङगुरला निङगु थुङ्बा धिन आखतेधोना ङाइ चु निङगु आथुङ्‌।” 30जमाहेन्‍से परमेश्‍वरदा धन्‍यवादला व्‍हाइ गिक गोसी येशू ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम थे ग्‍लाग्‍याम जैतून भिबा गङरीक्‍यार फेप्‍जी। 31जमाहेन्‍से येशूसे ह्राङला चेलागदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “तिनी म्‍हुनङ एनीगदे जम्‍मासेन ङादा ख्‍लासी यार्ला। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला बचनरी ‘ङाइ गोठालोदा साइला। ओच्‍छे ग्‍युगदे ससा बङबङ तसी यार्ला’ भिसी भ्रिबा मुला। 32तर ङादा सिबाग्‍याम सोना लमाहेन्‍से एनीगदे भन्‍दा ङाच्‍छा ङा गालीलरी निला।” 33थेनोन धुइरी पत्रुससे येशूदा “ह्राङदा थेह्रङ् लमा जम्‍मासेन ख्‍लासी यार्सैनोन ङाइ ह्राङदा खाइमै आख्‍ला” भिसी भिजी। 34जमाहेन्‍से येशूसे पत्रुसदा “च्‍यागो, एसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो। तिनी म्‍हुनङ नागा क्राबा भन्‍दा ङाच्‍छा एसे सोमरेमधोना ‘ङाइ येशूदा ङोसेबान आरे’ भिसी पाङ्ला” भिसी सुङ्जी। 35दोःसी पत्रुससे येशूदा “ङा ह्राङदेन छ्‌याम सितोःसैनोन ङाइ ह्राङदा आख्‍ला” भिसी भिजी। ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो चेलागदेसेनोन थेह्रङ्नोन भिजी। 36जमाहेन्‍से येशू ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम गेत‍समनी भिबा ग्‍लारी फेप्‍जी। ओच्‍छे चेलागदेदा “एनीगदे चुरीन चिउ, ङा चा जजाकी क्‍याथाङ निसी प्रार्थना लला” भिसी सुङ्सी 37येशूसे पत्रुसदेन जब्‍दियाला झा न्‍हीदा ह्राङदेन छ्‌यामनोन भोर्सी फेप्‍जी। ओच्‍छे थेदा ल्‍हानान सुर्दा तसी सेमरी दुख तबारी छ्‌याइजी। 38जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “ङाला सेम क्रोसी ङा सिबा तेबान तबा मुला। थेतबासेलमा एनीगदे चुरीन ङा ह्रङ् लसी छोर्सी चिउ” भिसी सुङ्जी। 39ओच्‍छे येशू चा जजाकी क्‍याथाङ फेप्‍सी सरी ख्‍लुप तसी “आबा ङाथोरी खबारी छ्‌याइबा चु दुख तसम ङादा नाआपुङ्‍गो। तर ङाइ म्‍हन्‍बा अन्‍छार आहिन, ह्राङसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार तगै” भिसी प्रार्थना लजी। 40जमाहेन्‍से येशू चेला सोम मुबा ग्‍लारी दोःसी फेप्‍खमा थेनीगदे म्‍हेर्सी चिबा म्राङ्सी येशूसे पत्रुसदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदे ङादेन छ्‌याम घण्‍टा गिक सुत्तै छोर्सी चिआखम्‍नी? 41दाहेन्‍से एनीगदे पापरी फसब आतबाला लागिरी छोर्सी प्रार्थना लसी चिउ। च्‍यागो, एनीगदेला आत्‍मा मी तयार मुला, तर ल्‍हुइ चा कमजोर मुला।” 42दोःसीनोन येशू ङाच्‍छाला ग्‍लारीन फेप्‍सी “आबा चु दुख ङाइ नानोन तोःबा हिन्‍सम ह्राङसे म्‍हन्‍बा ह्रङ्नोन तगै” भिसी प्रार्थना लजी। 43ओच्‍छे चेलागदे मुबा ग्‍लारी दोःसी फेप्‍खमा चेलागदे म्‍हेर्सी चिबा स्‍याप्‍जी। म्‍हेर्बा खबासे लमा थेनीगदेसे मीनोन ठोङ्आखम्‍नी। 44थेतबासेलमा येशूसे थेनीगदेदा थेरीन ख्‍लासी सोमरेमला पालोरी ङाच्‍छाला ग्‍लारीन फेप्‍सी ङाच्‍छाला ह्रङ् लसीन प्रार्थना लजी। 45जमाहेन्‍से येशू चेलागदे मुबा ग्‍लारी फेप्‍खसी थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “अझन एनीगदे म्‍हेर्सी ब्‍लप्‍बा न्‍हबान मुला? च्‍यागो, परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा चुङ्सी पापीगदेला यारी जिम्‍मा पिन्‍बा धुइ खसी जिन्‍बा मुला। 46रेःगो, निइ! च्‍यागो, ङादा स्‍य्‍हान्‍दोला यारी जिम्‍मा पिन्‍बा म्‍हि खसी जिन्‍बा मुला।” 47येशूसे चु ताम सुङ्बान लबा धुइरी च्‍युक न्‍ही चेला न्‍हङला यहूदा इस्‍करियोत भिबा चेलादेन छ्‌याम कडीदेन तरवार थोबा म्‍हिला हुल धोखजी। थेनीगदेदा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिदेन यहूदी गन्‍बागदेसे पुइखमुबा। 48येशूदा चुङ्बारी खबा म्‍हिगदेदा यहूदासे “जुन म्‍हिदा ङाइ च्‍योक लला थेनोन येशू हिन्‍ना, थेदान चुङ्‍गो” भिसी ङाच्‍छान पाङ्बा मुबा। 49येशू मुबा ग्‍लारी धोमैछ्‌याम यहूदासे “लास्‍सो, फ्‍याफुल्‍ला गुरु” भिसी येशूदा च्‍योक लजी। 50जमाहेन्‍से येशूसे थेदा “यहूदा, ए तिग लबारी खबा लउ” भिसी सुङ्माहेन्‍से कडी तरवार पुइसी खबा म्‍हिगदेसे येशूदा चुङ्सी खीसी भोर्जी। 51येशूदेन छ्‌याम मुबा चेलागदे न्‍हङला गिकसे ह्राङला तरवार तेःसी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिला नोकरला नाब्‍यङ च्‍वाट्टन थाजी। 52थे चेलादा येशूसे चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एला तरवार स्‍युबारी झाङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम तरवार थोबा जम्‍मान म्‍हिदा तरवारसेन ताम्‍सी नाश लला। 53चुदे ङाइ ङाला आबादा पाङ्बा हिन्‍सम ङादा जोगब लबारी ङाला आबासे च्‍युक न्‍ही भन्‍दा ल्‍हानान स्‍वर्गदूतगदेला हुल तुरुन्‍तन पुइखसे मुबा। चु ताम दान्‍देधोना एसे घोबा आरे? 54तर ङाइ चुह्रङ् लबा हिन्‍सम परमेश्‍वरला बचनरी चुह्रङ् तनोन तला भिसी भ्रिबा ताम खाह्रङ् लसी पूरा तला?” 55जमाहेन्‍से येशूसे ह्राङदा चुङ्बारी खबा म्‍हिला हुलदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदे तिग्‍दा य्‍होदा चुङ्बारी खबा ह्रङ् लसी कडी तरवार थोसी खबा? खाइ, ङाइ म्‍हिगदेदा धिन धिननोन परमेश्‍वरला मन्‍दिररी लोप्‍सी चिबा धुइरी एनीगदेसे ङादा आचुङ्नी। 56तर अगमवक्तागदेसे परमेश्‍वरला बचनरी भ्रिबा अन्‍छार पूरा तगै भिसीन चुह्रङ् तबा हिन्‍ना।” जमाहेन्‍से जम्‍मान चेलागदेसे येशूदा ख्‍लासी यार्जी। 57जमाहेन्‍से येशूदा चुङ्बा म्‍हिगदेसे येशूदा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हि कैयाफाला दिमरी भोर्जी। थेरी यहूदी गन्‍बागदेदेन यहूदी धर्मगुरुगदेएनोन पोप तसी चिबा मुबा। 58तर पत्रुस चा थारेङग्‍यामसेन येशूदा च्‍याबान च्‍याबान थे पूजा लबा मुल म्‍हिला दिमला ख्राङगाधोनान निजी। जमाहेन्‍से येशूदा तिग लबा चीम भिसी पालेगदेदेन छ्‌याम चिसी च्‍याबारी छ्‌याइजी। 59परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी सभाला जम्‍मान म्‍हिगदेसे येशूदा साइबाला सजाय पिन्‍बाला लागिरी येशूला बिरोधरी लुसीला ताम पाङ्बा म्‍हिगदे म्‍हाइजी। 60चुह्रङ् लसी ल्‍हानान म्‍हिगदेसे येशूदा बिरोध लबान लुसीला ताम पाङ्जी। तसैनोन थेनीगदेसे पाङ्बा ताम गिकनोन आढिक्‍नी। जम्‍मान भन्‍दा लिच्‍छाला म्‍हि न्‍ही ङाच्‍छापट्टि खसी, 61“च्‍यागो, चु म्‍हिसे ‘ङाइ परमेश्‍वरला मन्‍दिरदा फुप्‍सी सोमरेरीन स्‍होखम्‍ला’ भिसी पाङ्बा मुला” भिसी दोष लजी। 62जमाहेन्‍से परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हि रेःसी येशूदा “एसे तिग्‍दा जोहाब आपिन्‍बा? चु म्‍हिगदेसे एला बिरोधरी पाङ्बा तामला बारेरी एदा तिगै पाङ्सेला आरे?” भिसी ङ्‌योइजी। 63तर येशूसे तिगै जोहाब आलमाहेन्‍से परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिसे दोःसीनोन येशूदा “छोन्‍बो परमेश्‍वरला मिनरी घ्रान फासी ङन्‍दा पाङ्‍गो। तिग ए परमेश्‍वरला झा थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍टनोन हिन्‍ना?” भिसी पाङ्‌मा, 64येशूसे थेदा “थे ताम मी ह्राङसेन सुङ्जी। तसैनोन दाहेन्‍से ह्राङनीसे परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा शक्तिशाली परमेश्‍वरला दाहिने छ्‌यापट्टि चिबादेन स्‍वर्गग्‍याम खसुरी खबान लबा म्राङ्ला” भिसी सुङ्जी। 65जमाहेन्‍से परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिसे ह्राङला क्‍वान ढेबान, “चु म्‍हिसे परमेश्‍वरला बिरोध लसी ताम पाङ्बा मुला। दाहेन्‍से य्‍हाङदा अर्गु प्रमाण तिग्‍दा तोःजी? ह्राङनीसे दान्‍दे चुसे ह्राङसे ह्राङदान परमेश्‍वर स्‍होसी पाङ्बा ताम य्‍हाङसे थेःनोन थेःजी। 66दाहेन्‍से ह्राङनीला तिग बिचार मुला?” भिसी ङ्‌योइमा, स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे “चु म्‍हि साइनोन तोःबा म्‍हि हिन्‍ना” भिसी भिजी। 67जमाहेन्‍से थे म्‍हिगदेसे येशूला लीरी थो स्‍वाबा तोबा ग्‍याङ्‍बा लजी। ओच्‍छे कोइ कोइसे चा तोबान, 68“ए थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍सम, लु, अगमवाणी पाङ्‍गो। एदा खाल्‍से तोबा हिन्‍ना?” भिसी पाङ्जी। 69थे धुइरी पत्रुस ख्राङगारी मुबा। थेदा म्राङ्सी नोकरस्‍या गिक थे मुबा ग्‍लारी खसी, “एएनोन गालीलला येशूदेन छ्‌यामनोन मुबा आहिन?” भिसी ङ्‌योइजी। 70तर पत्रुससे जम्‍मालान ओन्‍छाङरी “एसे खाल्‍ला ताम लबा, ङादा तिगै था आरे” भिसी, 71थे ख्राङगाला म्रापरी निजी। थेरीनोन थेदा स्‍य्‍हान्‍दो नोकरस्‍या गिकसे म्राङ्सी जम्‍मान म्‍हिगदेदा “चु म्‍हिएनोन नासरतला येशूदेन छ्‌यामनोन मुबा” भिसी पाङ्जी। 72दोःसी पत्रुससे घ्रान फाबान, “ङाइ थे म्‍हिदा ङोसेबान आरे” भिसी पाङ्जी। 73जजाकी लिच्‍छा थेरी मुबा म्‍हिगदे पत्रुसला ङामरी खसी थेदा “पक्‍कान एएनोन थेनीगदे न्‍हङला गिक हिन्‍ना भिबा एला तामग्‍यामनोन था तजी” भिसी भिजी। 74जमाहेन्‍से पत्रुससे “ङाइ लुसीला ताम पाङ्बा हिन्‍सम परमेश्‍वरला सजाय ङाथोरी खगै भिसी घ्रान फाबान ङाइ थे म्‍हिदा ङोसेबान आरे” भिसी भिजी। थेसे थेह्रङ् भिमैछ्‍याम नागा क्राजी। 75जमाहेन्‍से येशूसे “च्‍यागो, नागा क्राबा भन्‍दा ङाच्‍छा सोमरेमधोना एसे ङादा ङोसेबान आरे भिला” भिसी सुङ्बा ताम पत्रुससे ढन्‍जी। थेतबासेलमा थे मङग्‍यार निसी घ्‍वाँ घ्‍वाँ क्राजी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\